UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym


Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 3
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
283
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN
978-83-7299-654-1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Każda epoka ma swoje osiągnięcia i problemy, które chce i musi rozwiązywać. Przedmiotem zwiększonej uwagi światowej opinii publicznej są m.in. obawy spowodowane rozwojem inżynierii genetycznej i tworzeniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). W powszechnym rozumieniu i według obowiązującego prawa organizmami genetycznie zmodyfikowanymi są rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych w celu badania i wykorzystywania nowych istot żywych o wcześniej nieznanych lub niespotykanych cechach. Są to więc organizmy należące do różnych gatunków za wyjątkiem człowieka1. Od poznania natury i konsekwencji dokonywanych zmian zależy umiejętność ich praktycznego wykorzystania jako źródła wiedzy i podstawy tworzenia efektywniejszych norm prawa; normy te są odpowiedzią na rosnącą świadomość zależności człowieka od środowiska i ryzyka ingerowania w naturalne procesy życiowe.
Niniejsza praca, oprócz prześledzenia źródeł prawa podejmujących problematykę manipulowania genami organizmów żywych, ma pomóc w zrozumieniu zawiłości wynikających z rozwoju bioprawa i rosnącej liczby aktów prawa międzynarodowego, nastawionego na profilowanie prawa państwowego. Następnie ma pomóc w formułowaniu wniosków mogących merytorycznie wzmocnić debatę poprzedzającą przyszłe rozwiązania legislacyjne wynikające z rosnącego poczucia niepewności i ryzyka stosowania manipulacji genetycznych. Autor ma nadzieję, że opracowanie to zostanie potraktowane jako uzupełnienie wieloaspektowego spojrzenia na problemy, które niesie przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa człowieka w jego środowisku życia.

SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych skrótów    
Wstęp    
ROZDZIAŁ I
ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE A PRAWA CZŁOWIEKA    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Organizmy genetycznie zmodyfikowane - studium ogólne   
2.1.    Zagrożenia dla człowieka wynikające z użytkowania GMO    
2.2.    Zagrożenia dla środowiska wynikające z użytkowania GMO    
3.    Ogólne standardy praw człowieka wobec zagrożeń GMO    
3.1.    Istota praw człowieka i ich ochrona    
3.2.    Ocena zagrożeń GMO z perspektywy praw człowieka pierwszej generacji    
3.3.    Ocena zagrożeń GMO z perspektywy praw człowieka drugiej generacji    
3.4.    Ocena zagrożeń GMO z perspektywy praw człowieka trzeciej generacji    
3.5.    Ocena zagrożeń GMO z perspektywy praw człowieka „nowej generacji"    
4.    Standardy praw człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości wobec zagrożeń GMO   

ROZDZIAŁ II ZASADY I INSTYTUCJE BIOPRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
I WSPÓLNOTOWEGO    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Zasada przezorności w naukach biologicznych i nowoczesnych biotechnologiach....
2.1.    Rozwój biotechnologii, ryzyko naukowe i logika przezorności    
2.2.    Elementy i wymogi stosowania zasady przezorności    
2.3.    Zasada przezorności w prawie międzynarodowym i europejskim prawie
wspólnotowym    
3.    Zasada poszanowania praw człowieka    
4.    Zasada ochrony środowiska życia    
5.    Zasada zrównoważonego rozwoju    
6.    Zasada prymatu dóbr i interesów istoty ludzkiej    
7.    Instytucjonalne gwarancje ochrony człowieka przed zagrożeniami GMO   
7.1.    Międzyagencyjny Komitet ONZ ds. Bioetyki    
7.2.    Międzynarodowy Komitet Bioetyki UNESCO i Światowa Komisja UNESCO ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Technologii    
7.3.    Gwarancje instytucjonalne FAO    
7.4.    Gwarancje instytucjonalne WHO    
7.5.    Gwarancje instytucjonalne Rady Europy    
7.6.    Gwarancje instytucjonalne Unii Europejskiej    
8. Gwarancje proceduralne związane z zagrożeniami GMO    
8.1.    Gwarancje proceduralne ochrony praw człowieka na szczeblu ONZ    
8.2.    Gwarancje proceduralne ochrony praw człowieka Europejskiej konwencji praw człowieka  

ROZDZIAŁ III
BIOBEZPIECZEŃSTWO CZŁOWIEKA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI
W ZETKNIĘCIU Z GMO    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Społeczno-prawne aspekty ryzyka wykorzystania GMO   
2.1.    Społeczna ocena i postrzeganie ryzyka wykorzystania GMO    
2.2.    Zagrożenie ekologiczne i ryzyko nowoczesnych biotechnologii    
2.3.    Zasada przezorności w polityce biobezpieczeństwa    
2.4.    Zasada istotnej równowartości w ocenie ryzyka GMO i ich produktów    
2.5.    Kryteria oceny ryzyka i zasadność prowadzenia badań epidemiologicznych..
2.6.    Potrzeba bezpieczeństwa i zawodność prawa regulującego wykorzystanie GMO    
3.    Biobezpieczeństwo i systemy ochrony wobec ryzyka negatywnego oddziaływania
GMO na człowieka i środowisko życia    
3.1.    Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym    
3.2.    Inicjatywy prawnych uregulowań dotyczących biobezpieczeństwa w Unii Europejskiej    
4.    Zagadnienia bezpieczeństwa obrotu i wykorzystania GMO w Unii Europejskiej ....
4.1.    Dyspozycje prawne w zakresie biobezpieczeństwa obrotu GMO w Unii Europejskiej    
4.2.    Inne uregulowania prawne dotyczące możliwości kontroli i monitorowania produktów GMO    
4.3.    Regulacje prawne w Unii Europejskiej i wymogi bezpieczeństwa wykorzy¬stywania GMO w niektórych sektorach gospodarki i życia społecznego    
5.    Ochrona człowieka i środowiska w sytuacji uwalniania GMO   

ROZDZIAŁ IV
WYKORZYSTANIE GMO W PRZEMYŚLE ROLNO-SPOŻYWCZYM    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Regulacje prawne i ryzyko wykorzystania GMO w nowoczesnym przemyśle rolno-spożywczym   
2.1.    Dyrektywy wspólnotowe dotyczące wykorzystywania GMO w warunkach zamkniętych, zamierzonego uwalniania GMO do środowiska i wprowadzania na rynek    
2.2.    Rozporządzenie 258/97/WE w sprawie nooelfoods i problematyka znakowania produktów oraz składników wytwarzanych z GMO    
2.3.    Dyrektywa 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska i wprowadzania na rynek GMO    
2.4.    Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie żywności i pasz genetycznie zmodyfikowanych    
2.5.    Rozporządzenie 1830/2003/WE w sprawie możliwości śledzenia i etykie¬towania żywności oraz produktów paszowych wyprodukowanych z GMO ....
2.6.    Rozporządzenie 1946/2003/WE w sprawie transgranicznego przemieszczania GMO i Protokół z Kartageny o bezpieczeństwie biologicznym    
3. Prawo patentowe i GMO sektora rolno-spożywczego    
3.1.    Ochrona patentowa nowych organizmów roślinnych i ekonomiczne uzasadnienie prawa patentowego    
3.2.    Ochrona patentowa zwierząt genetycznie zmodyfikowanych    
3.3.    Dostęp do zasobów genetycznych w kontekście podstawowych zasad międzynarodowego i wspólnotowego prawa patentowego i ochrony praw człowieka   

ROZDZIAŁ V ZASTOSOWANIE GMO W MEDYCYNIE I PRZEMYŚLE
FARMACEUTYCZNYM    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Ogólne standardy prowadzenia doświadczeń klinicznych z wykorzystaniem inżynierii genetycznej i jej produktów w prawie międzynarodowym
i wspólnotowym    
2.1.    Prowadzenie doświadczeń klinicznych w świetle Dyrektywy 91/507/EWG ....
2.2.    Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące klinicznego testowania leków
z 1996 r.    
2.3.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/20/WE w sprawie
aplikacji GCP w klinicznym testowaniu leków    
3.    Ogólne przepisy biotechnologicznej produkcji lekarstw, biofarmaceutyków
i czynników diagnostycznych    
4.    Regulacje ksenotransplantacji i medycznego wykorzystania zwierząt
transgenicznych    
4.1.    Przepisy dotyczące ksenotransplantacji w prawie międzynarodowym
i dokumentach Rady Europy    
4.2.    Ksenotransplantacje a bezpieczeństwo człowieka  
 
ROZDZIAŁ VI
PERSPEKTYWY ROZWOJU I WPŁYWU GMO NA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKO
ŻYCIA    
1.    Zagadnienia wstępne    
2.    Perspektywy dostosowywania globalizującego się bioprawa do nowej rzeczywistości ekologicznej   
2.1.    Zasada działania w interesie całej ludzkości    
2.2.    Zasada sprawiedliwego podziału zysków    
2.3.    Perspektywy rozwoju zasady przezorności    
2.4. Zasada wzajemnej zależności ochrony środowiska i działalności
gospodarczej    
3. Nauka w konfrontacji z aktualnymi trendami wykorzystywania GMO
Zakończenie    
Bibliografia    
Indeks rzeczowy    
Summary    
Zusammenfassung    
Sommario    

  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska