UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT


Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
368
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-7481-465-2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

W czasach kreowania nowego porządku społecznego, kulturowego, politycznego i ekonomicznego nie sposób pominąć problemów związanych z projektowaniem nowego ładu edukacyjnego. Zrozumienie roli współczesnej oświaty i jej socjotechnicznych możliwości jest na tyle istotne, że oczekując na jakiekolwiek efekty edukacyjne, trzeba koniecznie brać pod uwagę to, iż w dobie obecnej zanika praktycznie jednolity model szkoły oraz wiele dotychczas popularnych form w tradycyjnie przyjętym trybie kształcenia. Pojawiają się liczne, zupełnie nowe i odmienne, wzorce nauczania-uczenia się, przynoszące zróżnicowane wyniki kształcenia. Podkreśla się, że edukacja ma sprzyjać przede wszystkim rozwojowi jednostki uczestniczącej w oświacie, a naczelnym jej celem ma być poszukiwanie najlepszych form pomocy w uczeniu się poszczególnych jednostek. Jednej z takich form wspomagających proces kształcenia, samokształcenia i samouctwa należy upatrywać w nieustannie rozwijającej się Information and Communication Technology (ICT). Rozwój telekomunikacji, sieci komputerowych, technik multimedialnych i WWW oraz kognitywnej psychologii otworzyły całkowicie nową drogę nauczania i uczenia się. [...] Opracowanie składa się z siedmiu wyodrębnionych logicznie części. Rozdział pierwszy wskazuje na edukacyjne konteksty stosowania metod i narzędzi ICT. Podkreśla wielką użyteczność ICT w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapeutycznym, jej wielorakie funkcje wspomagania i organizowania procesu kształcenia i samokształcenia. Na tle prowadzonych analiz osiągnięć nauk kognitywnych i edukacyjnych wskazań konstruktywizmu prezentuje założenia przedmiotu odnoszącego się do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego. Zwraca również uwagę na aspekty prawne, zalecenia programowe i rozwiązania techniczne wspierające obsługę systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami. W syntezie materiału teoretycznego eksponuje się, że przetwarzanie wiadomości ma charakter procesu konstruktywistycznego, natomiast ICT to narzędzie poznawcze kształtujące umiejętności kognitywne, aktywizujące sferę intelektualną i emocjonalną osobowości oraz wielce przydatne w edukacji, a edukacji ustawicznej szczególnie. W rozdziale drugim wyeksponowano ważne zagadnienia dotyczące wymagań stawianych współczesnym nauczycielom i ukazano złożoność i wielowymiarowość kompetencji jako dyspozycji osobowościowych. Rozważania prowadzono, poczynając od eksplikacji terminu kompetencje i różnorodnych klasyfikacji kompetencji nauczycielskich, poprzez desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli, aż do standaryzacji kompetencji informacyjnych. W konsekwencji nakreślono koncepcję (strukturalny model) kompetencji informacyjnych wykorzystywania ICT. W konkluzji postawiono wiele pytań odnośnie do nauczycielskich kompetencji społecznie oczekiwanych i niezbędnych do realizowania zawodowych zadań w erze ICT. Rozdział trzeci koncentruje się na „edukacji w chmurach” postrzeganej przez pryzmat nowych technologicznych trendów. Podjęta w nim problematyka obejmuje cyfrową reformę edukacji, która jest źródłem rodzących się licznych pytań o kierunki jej rozwoju. Opisując nowożytne i przewidywane przez futurologów przemiany ICT, podkreśla wagę pracy grupowej oraz istotę danych i programów w Internecie. Analizuje proces edukacji również pod kątem kultury darów i partnerstwa. W rezultacie rozumowania stwierdza się, że współczesna ICT jest wielkim sprzymierzeńcem oświaty dzięki jej ogólnemu udostępnieniu i walce z obszarami wykluczenia, ale równocześnie może ona wykreować populację pozbawioną „analogowych” zmysłów i kluczowych kompetencji. Rozwój ICT daje techniczne i praktyczne możliwości, by każdy uczestnik globalnego świata (w tym i nauczyciel) uczestniczył w procesie permanentnej i otwartej edukacji. „Edukacji w silosach”, wskazującej na zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego, poświecony jest rozdział czwarty. Uwzględniając wpływy najbliższego środowiska oraz osiągnięcia nowoczesnej nauki i techniki oferującej ICT, rozpatruje paradygmaty rozwoju zawodowego. W kontekście wspomagania działań cyfrowymi środkami, krytyce poddawane jest zarządzanie z perspektywy wiedzy oraz neoliberalizm w edukacji. W podsumowaniu uwypukla się, że przeprowadzone rozważania mogą potwierdzać tezę, iż być może szkoła również staje się swoistym silosem, całkowicie oderwanym od współczesności i jej wyzwań. Tok postępowania metodologicznego, dotyczący rozpoznania stanu kompetencji informacyjnych nauczycieli i wykorzystywania przez nich ICT, w sposób szczegółowy prezentuje rozdział piąty. Zawiera on założenia badań środowiskowych (diagnostyczno-zależnościowych o charakterze ilościowo-jakościowym) i prócz standardowych wytycznych – dotyczących określenia celów i problemów badawczych, zdefiniowania zmiennych i wskaźników, doboru metod, technik i narzędzi badawczych, organizacji i przebiegu badań – charakteryzuje również środowisko badanych nauczycieli. Kolejny, szósty rozdział opisuje i interpretuje wyniki empirycznych badań ustalających kompetencje informacyjne nauczycieli wykorzystywania metod i narzędzi ICT w świetle nowych technologicznych rozwiązań i cywilizacyjnych przemian. Zwraca uwagę na związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz wykorzystywania ICT oraz czynniki różnicujące badaną klasę zjawisk. Odnajdujemy w nim, oprócz prezentacji zakresu wiedzy, rozumienia i stosowania przez nauczycieli nowych trendów ICT, także refleksje badanych nad podejmowanymi, bądź niepodejmowanymi, praktycznymi działaniami w dziedzinie stosowania ICT. Cytowane nauczycielskie przemyślenia zwracają uwagę na ujawniane czynniki determinujące ich zachowania, warunkujące przejawianie aktywnej i kreatywnej postawy. Zakończenie prowadzonych analiz materiału empirycznego zawiera uogólnienia i wnioski. Echa edukacji to ostatni, siódmy rozdział obejmujący refleksje końcowe i wytyczający perspektywę dalszych poszukiwań badawczych.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Edukacja użyteczności ICT
1.1. Komputer w kształceniu i samokształceniu
1.2. Edukacyjne wskazania kognitywizmu, konstruktywizmu i konektywizmu
1.3. Założenia komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego
1.4. Instrumenty ITC w pedagogice specjalnej
1.5. Aspekty prawne, zalecenia programowe i rozwiązania techniczne wspierające obsługę systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami
1.6. Podsumowanie. ICT narzędziem kognitywnym w edukacji

2. Nauczyciel ery ICT - wymagane kompetencje
2.1. Eksplikacja terminu "kompetencje"
2.2. Różnorodność klasyfikacji kompetencji nauczycielskich
2.3. Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli
2.4. Standaryzacja kompetencji informatycznych
2.5. Model kompetencji informatycznych w zakresie wykorzystywania ICT
2.6. Podsumowanie. Pytania o nauczycielskie kompetencjie

3. Nowe trendy w dziedzinie ICT - edukacja w chmurach
3.1. Cyfrowa reforma edukacji - pytania o kierunki rozwoju
3.2. Przemiany w ITC - praca grupowa, dane i programy w Internecie
3.3. Edukacja dla kultury darów i partnerstwa
3.4. Podsumowanie. ICT sprzymierzeńcem edukacji

4. Zagrożenia rozwoju ogólnego i zawodowego - edukacja w silosach
4.1. Paradygmaty rozwoju zawodowego
4.2. Zarządzanie z perspektywy wiedzy wspomagane ICT
4.3. Neoliberalizm w edukacji
4.4. Podsumowanie. Czy szkoła staje się silosem?

5. Diagnozowanie kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystywania ICT - założenia metodologiczne
5.1. Określenie celów i zakresu badań
5.2. Sformułowanie problemów i zdefiniowanie zmiennych, wskaźników
5.3. Dobór metod, technik, narzędzi badawczych
5.4. Organizacja i przebieg badań
5.5. Charakterystyka środowiska badawczego

6. Kompetencje informacyjne nauczycieli a wykorzystanie ICT - analiza wyników badań
6.1. Poziom kompetencji informacyjnych nauczycieli
6.2. Poziom korzystania przez nauczycieli z nowoczesnych narzędzi ICT
6.3. Związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz wykorzystywania ICT. Czynniki różnicujące
6.4. Infrastruktura teleinformatyczna
6.5. Zakres wiedzy, rozumienia, działań i postaw nauczycieli wobec nowych trendów ICT
6.5.1. Cloud computing
6.5.2. Motywy stosowania i niestosowania ICT w praktyce zawodowej
6.5.3. Częstość korzystania z narzędzi i metod ICT (hierarchia ważności)
6.5.4. Osiągnięcia i niepowodzenia w obszarze wykorzystywania ICT
6.5.5. Dokształcanie się i samokształcenie w dziedzinie ICT
6.5.6. Oczekiwania w sferze wspierania podejmowanych działań na rzecz stosowania ICT
6.6. Podsumowanie. Uogólnienia i wnioski

7. Echa edukacji - refleksje końcowe

Bibliografia

Aneks
  Cena:

Ilość

przechowalnia

46,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska