UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Doświadczenia fizykochemiczne


Doświadczenia fizykochemiczne
  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
416
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7493-503-6
  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Doświadczenie fizykochemiczne są podręcznikiem przeznaczonym do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej. Autor, wieloletni nauczyciel akademicki i wykładowca chemii fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, oprócz obszernego wprowadzenia teoretycznego do poszczególnych działów fizykochemii podaje szczegółowe instrukcje do 44 doświadczeń wraz z opisem, krok po kroku, sposobu wykonywania obliczeń i opracowywania wyników. Omawia również budowę, zasady działania i sposób obsługi typowej aparatury używanej w laboratoriach fizykochemicznych zarówno studenckich, jak i przemysłowych oraz badawczych.
Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i dostosowany do programu nauczania na tym Wydziale, ale zawiera materiał znacznie obszerniejszy, niż wymaga tego podstawowy program zajęć z chemii fizycznej. Może więc być pomocny w projektowaniu doświadczeń w laboratoriach specjalnościowych na wyższych latach studiów, a nawet na studiach doktoranckich.
Z powodzeniem można go polecić do nauczania doświadczalnej chemii fizycznej i prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu na innych pokrewnych wydziałach Politechniki Wrocławskiej oraz na wydziałach chemicznych innych uczelni.

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy eksperymentu fizykochemicznego
1.1. Pomiar masy i ciężaru
1.1.1. Ważenie, rodzaje wag
1.1.2. Precyzyjne ważenie, waga analityczna
1.2. Pomiary długości, powierzchni i objętości. Gęstość materii
1.2.1. Pomiary długości
1.2.2. Pomiary powierzchni
1.2.3. Pomiary objętości
1.2.4. Pomiary gęstości
1.2.5. Objętość molowa, cząstkowa objętość molowa
1.3. Temperatura. Pomiar i stabilizacja temperatury
1.3.1. Termometry cieczowe
1.3.2. Termopary i termometry oporowe
1.3.3. Stabilizacja temperatury, termostaty
1.4. Pomiary ciśnienia, ciśnienie atmosferyczne, wytwarzanie i pomiar niskiego ciśnienia
1.4.1. Pomiary ciśnienia
1.4.2. Wytwarzanie niskiego ciśnienia (technika próżniowa)
1.5. Pomiar czasu
1.6. Zagrożenia, zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwo pracy
1.7. Literatura uzupełniająca

Rozdział 2. Termochemia
2.1. Wstęp
2.2. Kalorymetria i kalorymetry
2.2.1. Kalorymetr diatermiczny, korygowana różnica temperatury
2.3. Doświadczenia
Ćwiczenie 2C-1. Ciepło spalania (bomba kalorymetryczna)
Ćwiczenie 2C-2. Ciepło rozpuszczania
Ćwiczenie 2C-3. Ciepło hydratacji soli
Ćwiczenie 2C-4. Ciepło neutralizacji
2.4. Literatura uzupełniająca

Rozdział 3. Statyka chemiczna
3.1. Reakcje chemiczne
3.2. Równowagi fazowe, procesy fizyczne
3.3. Doświadczenia
Ćwiczenie 3C-1. Stała równowagi reakcji heterogenicznej
Ćwiczenie 3C-2. Ciepło krystalizacji
Ćwiczenie 3C-3. Ciepło parowania lotnych cieczy
3.4. Literatura uzupełniająca

Rozdział 4. Równowagi fazowe w układach wieloskładnikowych
4.1. Układy dwuskładnikowe
4.1.1. Równowaga ciecz-para
4.1.2. Równowaga ciecz-ciało stałe
4.2. Równowaga fazowa w układach trójskładnikowych
4.3. Doświadczenia
Ćwiczenie 4C-l. Równowaga ciecz-para w układach dwuskładnikowych
Ćwiczenie 4C-2. Analiza termiczna I. Wykres fazowy stopu dwuskładnikowego
Ćwiczenie 4C-3. Analiza termiczna II. Analiza składu stopu Sn-Pb
Ćwiczenie 4C-4. Rozpuszczalność wzajemna trzech cieczy (reguła faz dla układu trójskładnikowego)
Ćwiczenie 4C-5. Współczynnik podziału
4.4. Literatura uzupełniająca

Rozdział 5. Zjawiska osmotyczne w roztworach

5.1. Wstęp
5.2. Doświadczenia
Ćwiczenie 5C-1. Kriometria - pomiar masy cząsteczkowej
Ćwiczenie 5C-2. Ebuliometria - pomiar współczynników osmotycznych w roztworach wodnych
5.3. Literatura uzupełniająca

Rozdział 6. Spektroskopia
6.1. Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej
6.2. Przyrządy do rejestracji widm absorpcyjnych
6.2.1. Spektrofotometr jednowiązkowy z odczytem punktowym
6.2.2. Dwuwiązkowy spektrofotometr rejestrujący
6.2.3. Zautomatyzowany spektrofotometr jednowiązkowy
6.3. Doświadczenia
Ćwiczenie 6C-1. Widmo absorpcyjne roztworu trójskładnikowego
Ćwiczenie 6C-2. Wpływ ośrodka na ustrukturowane widmo absorpcyjne
Ćwiczenie 6C-3. Widmo absorpcyjne barwnika fotochiomowego
Ćwiczenie 6C-4. Widmo absorpcyjne indykatora
6.4. Literatura uzupełniająca

Rozdział 7. Ogniwa elektrochemiczne

7.1. Wprowadzenie
7.2. Ciepło i praca w ogniwie elektrochemicznym - siła elektromotoryczna ogniwa i potencjał półogniwa
7.3. Termodynamika ogniw elektrochemicznych
7.4. Rodzaje półogniw i ich zastosowanie
7.4.1. Półogniwa I rodzaju
7.4.2. Półogniwa II rodzaju
7.4.3. Półogniwa ?redoks"
7.5. Potencjał dyfuzyjny i potencjał membranowy Donana
7.5.1. Źródła potencjału dyfuzyjnego i membranowego
7.5.2. Jonoselektywne elektrody membranowe
7.5.3. Ogniwa bez przenoszenia
7.6. Pomiary SEM
7.7. Doświadczenia
Ćwiczenie 7C-1. Pomiar SEM ogniw elektrochemicznych
Ćwiczenie 7C-2. Pomiar średnich współczynników aktywności i wyznaczanie ogniwa bez przenoszenia
Ćwiczenie 7C-3. Pomiary pH
Ćwiczenie 7C-4. Potencjał dyfuzyjny, wyznaczanie liczb przenoszenia jonów
Ćwiczenie 7C-5. Termodynamika ogniw elektrochemicznych
Ćwiczenie 7C-6. Jonoselektywne elektrody membranowe
7.8. Literatura uzupełniająca

Rozdział 8. Jonika

8.1. Równowagi w roztworach mocnych elektrolitów
8.2. Słabe elektrolity
8.2.1. Teoria kwasów i zasad
8.2.2. Roztwory buforowe
8.2.3. Indykatory (wskaźniki kwasowo-zasadowe)
8.3. Związki kompleksowe
8.3.1. Jony kompleksowe (kompleksy koordynacyjne)
8.3.2. Kompleksy z przeniesieniem ładunku (kompleksy CT)
8.4. Doświadczenia
Ćwiczenie 8C-1. Wpływ siły jonowej na rozpuszczalność soli srebra (ćwiczenie dwutygodniowe)
Ćwiczenie 8C-2. Pomiar stałej dysocjacji kwasów i zasad metodą potencjometryczną
Ćwiczenie 8C-3. Pomiar stałej dysocjacji indykatora metodą spektrofotometryczną
Ćwiczenie 8C-4. Wyznaczanie liczby koordynacji jonu
Ćwiczenie 8C-5. Wyznaczanie stałej równowagi kompleksu CT
Ćwiczenie 8C-6. Wyznaczanie stałej równowagi kompleksu jodu z rozpuszczalnikiem organicznym
8.5. Literatura uzupełniająca

Rozdział 9. Procesy nieodwracalne i zjawiska transportu
9.1. Wstęp
9.2. Dyfuzja (transport masy)
9.3. Lepkość cieczy (transport pędu)
9.4. Transport ładunku elektrycznego (przewodnictwo elektrolitów)
9.4.1. Przewodnictwo roztworów elektrolitów
9.4.2. Przewodnictwo stopionych soli
9.4.3. Pomiary przewodnictwa, aparatura pomiarowa
9.5. Doświadczenia
Ćwiczenie 9C-1. Pomiar współczynnika dyfuzji w roztworze metodą optyczną
Ćwiczenie 9C-2. Pomiar lepkości cieczy
Ćwiczenie 9C-3. Pomiar średniego wiskozymetrycznego ciężaru cząsteczkowego polimeru
Ćwiczenie 9C-4. Przewodnictwo mocnych elektrolitów
Ćwiczenie 9C-5. Przewodnictwo słabych elektrolitów (pomiar stałej dysocjacji słabego kwasu)
Ćwiczenie 9C-6. Przewodnictwo stopionych soli
9.6. Literatura uzupełniająca

Rozdział 10. Oddziaływanie materii z polem elektrycznym (polaryzacja)

10.1. Polaryzacja, przenikalność elektryczna ośrodka, moment dipolowy
10.2. Polaryzacja ośrodka a polaryzacja orientacyjna, polaryzowalność molowa
10.3. Współczynnik załamania światła
10.4. Aparatura i pomiary
10.4.1. Pomiar względnej przenikalności elektrycznej
10.4.2. Pomiary refraktometryczne
10.5. Doświadczenia
Ćwiczenie 10-C1. Pomiar momentu dipolowego
Ćwiczenie 10-C2. Refraktometria
10.6. Literatura uzupełniająca

Rozdział 11. Zjawiska powierzchniowe

11.1. Wprowadzenie
11.2. Napięcie powierzchniowe czystych cieczy
11.3. Napięcie powierzchniowe roztworów
11.4. Napięcie międzyfazowe, adhezja, kohezja
11.5. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego
11.5.1. Wzniesienie w rurce kapilarnej
11.5.2. Metoda pęcherzykowa
11.5.3. Metoda stalagmometryczna
11.5.4. Metoda tensjometryczna
11.6. Adsorpcja
11.6.1. Chemisorpcja - izoterma Langmuira
11.6.2. Adsorpcja fizyczna, izoterma BET
11.6.3. Adsorpcja z roztworów
11.7. Doświadczenia
Ćwiczenie 11C-1. Stalagmometria
Ćwiczenie 11C-2. Zależność napięcia powierzchniowego roztworu od stężenia
Ćwiczenie 11C-3. Zależność napięcia powierzchniowego od temperatury. Reguła Eötvösa
Ćwiczenie 11C-4. Adsorpcja z roztworów wodnych
11.8. Literatura uzupełniająca

Rozdział 12. Kinetyka chemiczna
12.1. Podstawowe pojęcia w kinetyce chemicznej (kinetyka formalna)
12.2. Metody wyznaczania rzędu reakcji
12.2.1. Metoda podstawienia
12.2.2. Metoda wykreślna
12.2.3. Metoda różniczkowa van't Hoffa
12.2.4. Metoda czasów połowicznej przemiany
12.2.5. Wyznaczanie rzędów cząstkowych (metoda izolacji)
12.3. Doświadczalne metody pomiaru stężenia reagentów
12.4. Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznej
12.5. Wpływ siły jonowej na szybkość reakcji (pierwotny efekt solny)
12.6. Wpływ obcych substancji na szybkość reakcji. Kataliza
12.7. Doświadczenia
Ćwiczenie 12C-1. Kinetyka reakcji Landoldta
Ćwiczenie 12C-2. Kinetyka reakcji rozkładu jonu kompleksowego
Ćwiczenie 12C-3. Konduktometryczny pomiar zmydlania estru ługiem
Ćwiczenie 12C-4. Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru
12.8. Literatura uzupełniająca

Rozdział 13. Opracowanie wyników pomiarów
13.1. Zasady statystycznego opracowania wyników
13.2. Graficzne opracowanie wyników (sporządzanie wykresów)
13.3. Różniczkowanie i całkowanie graficzne
13.4. Jednostki, wymiary
13.5. Literatura uzupełniająca

Rozdział 14. Ważniejsze dane liczbowe
  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska