UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich


Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich
  Cena:

Ilość

przechowalnia

61,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
392
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

61,00 zł

Książka zawiera syntezę zmian zachodzących na przestrzeni wielu lat w strukturach terytorialno-administracyjnych w kilkudziesięciu krajach Europy. W poszczególnych analizach autor posługuje się licznymi przykładami pochodzącymi tak z krajów Europy Zachodniej, jak i z przechodzących okres transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Praca jest cennym źródłem informacji dla badaczy geografii politycznej oraz studentów wydziałów geografii i nauk społecznych. Powinna być także ważną lekturą dla polityków wpływających na kształt reform terytorialno-administracyjnych.

Territorial-administrative structures and their reforms in European countries

The book presents spatial aspect of the operation of public administration in European countries and changes in territorial-administrative systems at regional and local levels. The analysis covers the properties of administrative units and their role in the political, economic and social lives of modern states. Similarities and differences in administrative divisions under various state, legal, economic, and cultural systems are presented. The thesis offers an identification of main reasons for territorial changes, a description of the criteria and methods employed in reforming administrative divisions, and an evaluation of the effects of the reforms in terms of rationalisation of administrative operations, spatial-functional systems, and social consequences. New forms of controlling administrative space are presented, like inter-territorial and transborder co-operation. The work closes with a set of universal principles of moulding territorial structures of public administration.

Spis treści:

Od Autora

1. Wstęp
1.1. Współczesne tendencje rozwoju administracji publicznej
1.2. Przedmiot badań. Cel i zakres pracy
1.3. Literatura i materiały źródłowe

2. Własności struktur terytorialno-administracyjnych
2.1. Pojęcie i kategorie podziału terytorialno-administracyjnego
2.2. Podział terytorialny jako element organizacji państwa
2.3. Umocowanie prawne podziałów terytorialnych
2.4. Poziomy administracji terytorialnej
2.5. Wielkość jednostki administracyjnej
2.6. Polityczny wymiar jednostek terytorialnych
2.7. Identyfikacja społeczna z jednostką terytorialną
2.8. Rozmiary jednostki terytorialnej a efektywność zarządzania i legitymizacja społeczna

3. Koncepcja analizy reform terytorialno-administracyjnych
3.1. Pojęcie reformy administracyjnej i jej podstawowe elementy
3.2. Adaptacyjny charakter reform terytorialno-administracyjnych
3.3. Kryteria analizy reform terytorialnych

4. Charakter, przebieg i rezultaty reform gminnych
4.1. Przesłanki i cele reform na poziomie lokalnym
4.2. Metody zmian lokalnych struktur administracyjnych
4.3. Przebieg reform gminnych w wybranych krajach Europy Zachodniej
4.4. Reformy terytorialne gmin w Niemczech Wschodnich
4.5. Zaniechane reformy gminne
4.6. Odrodzenie samorządu lokalnego a zmiany terytorialne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
4.7. Konsekwencje reform gminnych

5. Istota i kierunki reform regionalnych
5.1. Pojęcie regionu i regionalizacji polityczno-administracyjnej
5.2. Regionalizacja "od dołu" - przykład Hiszpanii i Belgii
5.3. Regionalizacja "od góry" - przykład Francji i Portugalii
5.4. Reforma federalna - Niemcy Wschodnie
5.5. Reformy regionalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

6. Alternatywy dla reform. Formy kooperacji międzyterytorialnej
6.1. Przesłanki i dziedziny współpracy jednostek administracyjnych
6.2. Formy prawne, organizacyjne i przestrzenne kooperacji
6.3. Współpraca międzygminna w wybranych krajach
6.4. Kooperacja w regionach miejskich
6.5. Sieci miast

7. Transgraniczna i zagraniczna współpraca jednostek administracyjnych
7.1. Źródła i uwarunkowania współpracy transgranicznej w świetle teorii integracji
7.2. Podstawy prawne i formy organizacyjne "małej integracji"
7.3. Jednostki transgraniczne - euroregiony
7.4. Miasta przygraniczne - euromiasta
7.5. Zagraniczne partnerstwo miast i gmin

8. Perspektywiczne czynniki zmian struktur terytorialnych
8.1. Paneuropejskie struktury terytorialne
8.2. E-administracja i e-demokracja

9. Zasady kształtowania podziału terytorialnego

10. Podsumowanie

Literatura
Spis rycin
Spis tabel
Territorial-administrative structures and their reforms in European countries (Summary)

Contents:

Author's note

1. Introduction
1.1. Modern trends in the development of public administration
1.2. The subject of study. The aim and scope of study
1.3. Literature and source materials

2. Properties of territorial-administrative structures
2.1. The notion and categories of territorial-administrative division
2.2. Territorial division as an element of state organisation
2.3. Legal foundations of territorial divisions
2.4. Levels of territorial administration
2.5. The size of an administrative unit
2.6. The political dimension of territorial units
2.7. Social identification with a territorial unit
2.8. The size of a territorial unit and management efficiency and social legitimisation

3. Conception of an analysis of territorial-administrative reforms
3.1. The concept of an administrative reform and its basic elements
3.2. The adaptive role of territorial-administrative reforms
3.3. The criteria of analysis of territorial reforms

4. Nature, pattern and results of communal reforms
4.1. Reasons for and purposes of reforms at the local level
4.2. Methods of changing local administrative structures
4.3. Communal reforms in selected West European countries
4.4. Territorial reforms of communes in Eastern Germany
4.5. Neglected communal reforms
4.6. Rebirth of local government and territorial changes in the countries of Central and Eastern Europe
4.7. Consequences of communal reforms

5. Purport and directions of communal reforms
5.1. The concepts of region and political-administrative regionalisation
5.2. Bottom-up regionalisation - the cases of Spain and Belgium
5.3. Top-down regionalisation - the cases of France and Portugal
5.5. Federal reform - Eastern Germany
5.5. Regional reforms in the countries of Central and Eastern Europe

6. Alternatives to reforms. Forms of inter-territorial co-operation
6.1. Reasons for and domains of co-operation of administrative units
6.2. Legal, organisational and spatial forms of co-operation
6.3. Inter-commune co-operation in selected countries
6.4. Co-operation in urban areas
6.5. Networks of cities

7. Transborder and foreign co-operation of administrative units
7.1. Sources and conditions of transborder co-operation in the light of integration theory
7.2. Legal foundations and organisational forms of 'small integration'
7.3. Transborder units - Euroregions
7.4. Border towns - Eurocities
7.5. Foreign partnerships of towns and communes

8. Future factors of changes of territorial-administrative structures
8.1. Pan-European territorial structures
8.2. E-administration and e-democracy

9. Principles of making a territorial division

10. Summing up

References
List of figures
List of tables
Territorial-administrative structures and their reforms in European countries (Summary)

  Cena:

Ilość

przechowalnia

61,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska