UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV


Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV
  Cena:

Ilość

przechowalnia

100,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
558
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

100,00 zł

To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Antarktyki. Praca obejmuje 30 artykułów. 20 z nich dotyczy litologiczno-genetycznych osadów czwartorzędowych, a 10 zajmuje się problemami chronostratygraficznymi tego okresu. Rezultaty badań, przedstawione przez wybitnych specjalistów, są ważnym wkładem w badania nad czwartorzędem.

Genesis, Lithology and Stratigraphy of Quaternary Deposits. Vol. IV

This issue contains proceedings of a seminar organized in 1998 by the Institute of Quaternary Research and Geoecology, Adam Mickiewicz University, which dealt with the problems mentioned in the title from the areas of Poland, the Ukraine, Siberia, Tien-Shan and Antarctic. The work consists of 30 articles, 20 of which are concerned with the lithological-genetic quaternary sediments and 10 with the chronostratigraphic problems of this period. The results of studies, presented by outstanding specialists, are an important contribution to the study of the Quaternary.

Spis treści:

Przedmowa 
Foreword

Roman Chlebowski, Leszek Lindner 
Aspekty mineralogiczne w metodyce badań lessów na przykładzie lessów polskich i ukraińskich 
 
Jolanta Czerniawska 
Strefa przykrawędziowej sedymentacji osadów zastoiskowych i glacjalnych w północnej części kopalnego zbiornika w dolinie dolnej Łupawy z okresu fazy gardnieńskiej 
 
Leopold Dolecki 
Rozmieszczenie i litostratygrafia najstarszych utworów lessowych w Polsce 
 
Leopold Dolecki, Tomasz Kołodziej, Przemysław Mroczek, Jarosław Kusiak 
Litostratygrafia utworów lessowych w profilu Grabówka na Wzniesieniach Urzędowskich (Wyżyna Lubelska) 
 
Tomasz Falkowski 
Związek morfologii koryta i charakteru współczesnych osadów rzecznych z ukształtowaniem powierzchni i litologią podłoża aluwiów Wisły środkowej 
 
Maria Górska 
Narzutniaki porfiru rombowego z Oslo na Wolinie 
 
Andrzej Grodzicki 
Zastosowanie entropii do charakterystyki litostratygraficznej kenozoicznych osadów klastycznych na przykładzie metody denudodezagregacji 
 
Marcin Hojan 
Zmienność depozycji eolicznej na klifie wybrzeża wyspy Wolin w latach 2001- 2002 
 
Zdzisław Jary, Dariusz Ciszek, Janusz Kida 
Zmiany klimatu zapisane w uziarnieniu lessów Przedgórza Sudeckiego 
 
Leszek Kasprzak
 
Teoretyczne podstawy oceny względnego tempa recesji czoła lądolodu 
 
Kobojek Sławomir 
Osady zagłębień bezodpływowych na Wyżynie Wieluńskiej 
 
Renata Kołodyńska-Gawrysiak 
Ponadregionalne i lokalne uwarunkowania holoceńskiego rozwoju suchych dolin Wyżyny Lubelskiej 
 
Krzysztof M. Krupiński, Marcin Żarski 
Wyniki nowych badań geologicznych i paleobotanicznych osadów interglacjału mazowieckiego z Wylezina 
 
Mariusz Lamentowicz 
Zmiany roślinności i zespołów korzenionóżek skorupkowych Testacea (Protozoa) w późnym holocenie na torfowisku mszarnym Jelenia Wyspa w rezerwacie "Bagna nad Stążką" (Tucholski Park Krajobrazowy) 
 
Leszek Lindner, Petro Gożik, Jadwiga Jetowiczewa, Barbara Marciniak, Leszek Marks 
Główne problemy klimatostratygrafii czwartorzędu Polski, Białorusi i Ukrainy 
 
Stanisław Lisicki, Hanna Winter 
Rewizja pozycji stratygraficznej osadów dolnego i środkowego plejstocenu północno -wschodniej Polski 
 
Maria Łanczont, Andrij Boguckyj, Roman Racinowski, Cyprian Seul, Józef Wojtanowicz, Andrij Yacyśyn 
Perykarpackie lessy na wysokich terasach Strwiąża (Stryvihor), Wschodnie Podkarpacie, Ukraina 
 
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko 
Zagadnienie serii interglacjalnych w świetle cech teksturalnych osadów 
 
Ireneusz J. Olszak, Cyprian Seul 
Wiek osadów plejstoceńskich klifu w Niechorzu i Rewalu 
 
Krzysztof Petelski 
Rzeźba stropu osadów trzeciorzędowych i jej wpływ na budowę geologiczną serii osadów czwartorzędowych na Pojezierzu Kaszubskim 
 
Krzysztof Petelski, Wacław Florek 
Morfogeneza rynny jeziora Jasień w kenozoiku 
 
Krzysztof Petelski, Ireneusz J. Olszak 
Zasięg fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły na obszarze zachodniej części lobu Wisły 
 
Roman Racinowski, Maria Łanczont, Andrij Boguckyj 
Osady Naddniestrza halickiego i Międzyrzecza Sanu i Dniestru w świetle litostatystycznej analizy minerałów ciężkich 
 
Roman Racinowski, Maria Łanczont, Andrij Boguckyj 
Porównanie składu minerałów ciężkich lessów wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy 
 
Mariusz Samotyk 
Kartowanie geomorfologiczne wybrzeża klifowego wyspy Wolin 
 
Mariusz Szubert 
Utwory plejstoceńskie w kopalnych obniżeniach w południowej części Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej 
 
Jacek Tylkowski 
Sezony morfogenetyczne rozbryzgu w zlewni Chwalimskiego Potoku (górna Parsęta, Pomorze Zachodnie) 
 
Lucyna Wachecka-Kotkowska 
Cechy osadów budujących plenivistuliański poziom wysoki II w dolinie Luciąży (Równina Piotrkowska) w świetle analiz sedymentologicznych 
 
Michał Woszczyk 
Zróżnicowanie przestrzenne osadów jeziora Sarbsko 
 
Paweł Zieliński 
Wpływ litologii skał podłoża i rzeźby terenu na wielkość akumulacji eolicznej w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej 
 
Edyta Zygmunt 
Pradziejowa i historyczna kolonizacja zlewni Psiny (Płaskowyż Glubczycki)

  Cena:

Ilość

przechowalnia

100,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska