UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III


Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III
  Cena:

Ilość

przechowalnia

66,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
528
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

66,00 zł

To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Antarktyki. Praca obejmuje 30 artykułów. 20 z nich dotyczy litologiczno-genetycznych osadów czwartorzędowych, a 10 zajmuje się problemami chronostratygraficznymi tego okresu. Rezultaty badań, przedstawione przez wybitnych specjalistów, są ważnym wkładem w badania nad czwartorzędem.

Genesis, Lithology and Stratigraphy of Quaternary Deposits. Vol. III

This issue contains proceedings of a seminar organized in 1998 by the Institute of Quaternary Research and Geoecology, Adam Mickiewicz University, which dealt with the problems mentioned in the title from the areas of Poland, the Ukraine, Siberia, Tien-Shan and Antarctic. The work consists of 30 articles, 20 of which are concerned with the lithological-genetic quaternary sediments and 10 with the chronostratigraphic problems of this period. The results of studies, presented by outstanding specialists, are an important contribution to the study of the Quaternary.

Spis treści:

Przedmowa 
Foreword 
 
Stefan W. Alexandrowicz, Maria Łanczont 
Osady i malakofauna tzw. terasy niskiej w dolinie potoku Olszanka na Pogórzu Przemyskim 
 
Krzysztof Birkenmajer 
Globalne znaczenie zlodowaceń Antarktydy 
 
Andrzej Bluszcz, Małgorzata Pietrzak 
Datowanie metodami OSL i TL próbek osadów pyłowych z profilu ?Łazy" 
 
Andriej Boguckij, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz, Petro Wołoszyn 
Profil czwartorzędu Krukienice (Ukraina) na międzyrzeczu Sanu i Dniestru - jego znaczenie stratygraficzne i paleogeograficzne w świetle nowych danych 
 
Teresa Brzezińska-Wójcik, Józef Superson 
Wpływ ruchów neotektonicznych na warunki rozwoju doliny górnego Wieprza na Roztoczu Tomaszewskim (SE Polska) 
 
Dariusz Ciszewski 
Erozja zanieczyszczonych metalami ciężkimi osadów korytowych w wyniku przejścia fali powodziowej 
 
Przemysław Dąbrowski 
Próba zastosowania georadaru GPR do kartowania paleopowierzchni stropu mezozoiku w okolicach Wielunia 
 
Leopold Dolecki 
Lessy najstarsze w Polsce i ich stratygrafia 
 
Maria Górska 
Petrografia glin morenowych w Wielkopolsce 
 
Maria Górska, Klaus-Dieter Meyer, Jacek Rutkowski, Janusz Skoczylas 
Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów i piaskowców w osadach czwartorzędowych 
 
Iwona Hildebrandt-Radke 
Wpływ czynników meteorologicznych i topograficznych na transport eoliczny na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej 
 
Bartosz Korabiewski 
Próba zastosowania metody metalostratygrafii w badaniu aluwiów holiceńskich na Dolnym Śląsku na przykładzie Kwisy w okolicy Mirska 
 
Andrzej Kostrzewski, Grzegorz Rachlewicz, Zbigniew Zwoliński 
Współczesne pokrywy zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe) 
 
Leszek Lindner 
Nowe spojrzenie na plejstoceńskie osady i procesy rzeźbotwórcze w strefie Garbu Gielniowskiego (NW obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) 
 
Stanisław Lisicki 
Korelacja litostratygraficzna wybranych profilów osadów czwartorzędowych dorzecza środkowej i dolnej Wisły 
 
Leszek Marks 
Typologia osadów czwartorzędowych 
 
Piotr Migoń 
Drogi ewolucyjne profili zwietrzelinowych. Implikacje stratygraficzne 
 
Piotr Migoń, Czesław August 
Cechy litologiczne zwietrzelin ziarnistych masywu karkonosko-izerskiego 
 
Ireneusz J. Olszak, Grażyna Miotk-Szpiganowicz 
Stratygrafia osadów plejstoceńskich i holoceńskich w stanowisku Szary Dwór 
 
Krzysztof Petelski 
Czy ?Zastoisko Pasłęckie"? 
 
Krzysztof Petelski, Wojciech Prussak 
Wpływ rzeźby podłoża osadów czwartorzędowych na morfologię Pojezierza Kaszubskiego 
 
Cyprian Seul, Roman Racinowski, Maria Łanczont, Andriej Boguckij 
Interpretacja litogenetyczna utworów lessowych w profilu Halicz (Ukraina Zachodnia) na podstawie badań uziarnienia 
 
Alfred Stach, Stanisław Podsiadłowski 
Wpływ erozji eolicznej na teksturę lekkich gleb Niziny Wielkopolskiej 
 
Tadeusz Szczypek, Walerian A. Snytko 
Cechy granulometryczne piasków eolicznych w tajgowo-stepowej strefie wschodniej Syberii 
 
Jan Szupryczyński, Krzysztof R. Lankauf 
Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-szan) 
 
Hanna Winter 
Nowe stanowisko interglacjału augustowskiego w północno-wschodniej Polsce 
 
Wojciech Włodarski 
Osady ?krawędzi strukturalnej" rynny glacjalnej jeziora Drawsko i ich znaczenie paleośrodowiskowe 
 
Adam Wojciechowski, Krystyna Milecka 
Późny vistulian w osadach jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej 
 
Paweł Zieliński 
Relacje między piaszczystymi i pylastymi osadami eolicznymi okolic Wrzelowca (Wyżyna Lubelska) 
 
Roman Żurawek 
Podstawowe cechy litologiczne osadów reliktowych lodowców skalnych Masywu Ślęży

  Cena:

Ilość

przechowalnia

66,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska