UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Chemiczne metody analizy jakościowej


Chemiczne metody analizy jakościowej
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
300
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów chemii studiów uniwersyteckich i innych studiów, w których przedmiotem nauczania jest chemia. W części pierwszej omówione są teoretyczne podstawy chemii analitycznej, druga natomiast, obok podstawowych czynności analitycznych, zawiera szereg reakcji charakterystycznych kationów i anionów oraz metody ich rozdziału. Podręcznik jest uzupełnieniem wykładów z chemii ogólnej i analitycznej; pozwala studentom na poznanie właściwości chemicznych pierwiastków i ich związków oraz uczy techniki pracy laboratoryjnej. W podręczniku wprowadzono nową obowiązującą nomenklaturę chemiczną.

Chemical methods of qualitative analysis.

This manual is dedicated to university students of chemistry and those who study chemistry at other schools of higher education. In part one theoretical foundations of analytical chemistry are discussed while, in the second part, apart from the basic analytical procedures, it contains a number of reactions of characteristic cations and anions and the methods of their division. The manual is a supplement of of lectures in general and analytical chemistry; it makes it possible for the students to get to know the chemical properties of elements and their compounds and instructs in the techniques of laboratory work. In the manual the new chemical nomenclature which is now valid was introduced.

Spis treści:

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ PIERWSZA


WIADOMOŚCI OGÓLNE
1. CHEMIA ANALITYCZNA I JEJ ZASTOSOWANIE
2. POJĘCIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ATOMU, MOLEM I WARTOŚCIOWOŚCIĄ
3. SPOSOBY PISANIA RÓWNAŃ CHEMICZNYCH
4. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 0 WIĄZANIACH CHEMICZNYCH
5. STĘŻENIA ROZTWORÓW
6. SZYBKOŚĆ REAKCJI, RZĄD I CZĄSTECZKOWOŚĆ
7. RÓWNOWAGA CHEMICZNA
8. WODA JAKO ROZPUSZCZALNIK
9. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA
10. ILOCZYN JONOWY WODY
11. MOC ELEKTROLITÓW
12. HYDROLIZA
13. ROZTWORY BUFOROWE
14. ROZPUSZCZALNOŚĆ I ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI
15. ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE
16. REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI
17. ROZTWORY KOLOIDOWE
18. STRĄCANIE OSADÓW. SIARKOWODOROWANIE
19. UWAGI 0 PRACY W LABORATORIUM CHEMICZNYM
20. PODSTAWOWE PRZEPISY BHP

CZĘŚĆ DRUGA

ROZDZIAŁ I. KATIONY

1. UWAGI O METODACH ANALIZY JAKOŚCIOWEJ

2. ANALITYCZNA CHARAKTERYSTYKA KATIONÓW

3. KATIONY I GRUPY ANALITYCZNEJ
3.1. Srebro - Ag [Kr] 4d105s1
3.1.1. Charakterystyka ogólna
3.1.2. Wykrywanie kationu srebra(I), Ag+
3.2. Rtęć - Hg [Xe] 4f145d106s2
3.2.1. Charakterystyka ogólna
3.2.2. Wykrywanie kationu rtęci(I), Hg2+2
3.2.3. Wykrywanie kationów rtęci(II), Hg2+
3.3. Ołów - Pb [Xe] 4f145d106s26p2
3.3.1. Charakterystyka ogólna
3.3.2. Wykrywanie kationu ołowiu(II), Pb2+
3.4. Tok analizy I grupy kationów
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Schemat analizy

4. KATIONY II GRUPY ANALITYCZNEJ

4.1. Rtęć - Hg [Xe] 4f145d106s2
4.2. Ołów - Pb [Xe] 4f145d106s26p2
4.3. Bizmut - Bi [Xe] 4f145d106s26p3
4.3.1. Charakterystyka ogólna
4.3.2. Wykrywanie kationu bizmutu(III), Bi3+
4.4. Miedź - Cu [Ar] 3d104s1
4.4.1. Charakterystyka ogólna
4.4.2. Wykrywanie kationu miedzi(II), Cu2+
4.5. Kadm - Cd [Kr] 4d105s2
4.5.1. Charakterystyka ogólna
4.5.2. Wykrywanie kationu kadmu(II), Cd2+
4.6. Arsen - As [Ar] 3d104s24p3
4.6.1. Charakterystyka ogólna
4.6.2. Wykrywanie kationu arsenu(III), As3+
4.6.3. Wykrywanie kationu arsenu(V), As5+
4.7. Antymon - Sb [Kr] 4d105s25p3
4.7.1. Charakterystyka ogólna
4.7.2. Wykrywanie kationu antymonu(III), Sb3+
4.7.3. Wykrywanie kationu antymonu(V), Sb5+
4.8. Cyna - Sn [Kr] 4d105s25p2
4.8.1. Charakterystyka ogólna
4.8.2. Wykrywanie kationu cyny(II), Sn2+
4.8.3. Wykrywanie kationu cyny(IV), Sn4+
4.9. Tok analizy II grupy kationów
4.9.1. Uwagi wstępne
4.9.2. Schemat analizy

5. KATIONY III GRUPY ANALITYCZNEJ
5.1. Postępowanie wobec anionów przeszkadzających
5.2. Nikiel - Ni [Ar] 3d84s2
5.2.1. Charakterystyka ogólna
5.2.2. Wykrywanie kationu niklu(II), Ni2+
5.3. Kobalt - Co [Ar] 3d74s2
5.3.1. Charakterystyka ogólna
5.3.2. Wykrywanie kationu kobaltu(II), Co2+
5.4. Żelazo - Fe [Ar] 3d64s2
5.4.1. Charakterystyka ogólna
5.4.2. Wykrywanie kationu żelaza(II), Fe2+
5.4.3. Wykrywanie kationu żelaza(III), Fe3+
5.5. Mangan - Mn [Ar] 3d54s2
5.5.1. Charakterystyka ogólna
5.5.2. Wykrywanie kationu manganu(II), Mn2+
5.5.3. Wykrywanie manganu(VII), MnO-4
5.6. Chrom - Cr [Ar] 3d54s1
5.6.1. Charakterystyka ogólna
5.6.2. Wykrywanie kationu chromu(III), Cr3+
5.7. Glin - Al [Ne] 3s2p1
5.7.1. Charakterystyka ogólna
5.7.2. Wykrywanie kationu glinu(III), Al3+
5.8. Cynk - Zn [Ar] 3d104s2
5.8.1. Charakterystyka ogólna
5.8.2. Wykrywanie kationu cynku(II), Zn2+
5.9. Tok analizy III grupy kationów
5.9.1. Uwagi ogólne
5.9.2. Próby wstępne
5.9.3. Schemat analizy kationów III grupy analitycznej (jeden ze stosowanych)
5.1. Wapń - Ca [Ar] 4s2
5.1.1. Charakterystyka ogólna

6. KATIONY IV GRUPY ANALITYCZNEJ
6.1. Wapń - Ca [Ar] 4s2
6.1.1. Charakterystyka ogólna
6.1.2. Wykrywanie kationu wapnia(II), Ca2+
6.2. Stront - Sr [Kr] 5s2
6.2.1. Charakterystyka ogólna
6.2.2. Wykrywanie kationu strontu(II), Sr2+
6.3. Bar - Ba [Xe] 6s2
6.3.1. Charakterystyka ogólna
6.3.2. Wykrywanie kationu baru(II), Ba2+
6.4. Tok analizy IV grupy kationów
6.4.1. Warunki strącania
6.4.2. Schemat analizy

7. KATIONY V GRUPY ANALITYCZNEJ
7.1. Magnez - Mg [Ne] 3s2
7.1.1. Charakterystyka ogólna
7.1.2. Wykrywanie kationu magnezu(II), Mg2+
7.2. Sód - Na [Ne] 3s1
7.2.1. Charakterystyka ogólna
7.2.2. Wykrywanie kationu sodu(I), Na+
7.3. Potas - K [Ar] 4s1
7.3.1. Charakterystyka ogólna
7.3.2. Wykrywanie kationu_ potasu(I), K+
7.4. Amon - (NH4)+
7.4.1. Charakterystyka ogólna
7.4.2. Wykrywanie kationu amonu(I), NH+4
7.5. Tok analizy V grupy kationów

8. ANALIZA MIESZANINY KATIONÓW

ROZDZIAŁ II. ANIONY

1. ANALITYCZNA CHARAKTERYSTYKA ANIONÓW

2. WYKRYWANIE ANIONÓW W SIEDMIU GRUPACH ANALITYCZNYCH

3. REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE ANIONÓW

3.1. Grupa I. Anion chlorkowy (Cl-), bromkowy (Br-), jodkowy (J-)
3.1.1. Wykrywanie chlorków
3.1.2. Wykrywanie bromków
3.1.3. Wykrywanie jodków
3.1.4. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów I grupy
3.2. Grupa II. Anion siarczanowy(VI) (SO2-4), siarczanowy(IV) (SO2-3), tiosiarczanowy(VI) (S2O2-3), siarczkowy (S2-), węglanowy (CO2-3)
3.2.1. Wykrywanie siarczanów(VI)
3.2.2. Wykrywanie siarczanów(IV)
3.2.3. Wykrywanie tiosiarczanów(VI)
3.2.4. Wykrywanie siarczków
3.2.5. Wykrywanie węglanów
3.2.6. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów II grupy
3.3. Grupa III. Anion azotanowy(V) (NO-3), azotanowy(III) (NO-2), chloranowy(I) (ClO-), chloranowy(V) (Cl-3), chloranowy(VII) (ClO-4), chromianowy(VI) (CrO2-4), dichromianowy(VI) (Cr2O2-7)
3.3.1. Wykrywanie azotanów(V)
3.3.2. Wykrywanie azotanów(III)
3.3.3. Wykrywanie chloranów(I)
3.3.4. Wykrywanie chloranów(V)
3.3.5. Wykrywanie chloranów(VII)
3.3.6. Wykrywanie chromianów(VI)
3.3.7. Wykrywanie dichromianów(VI)
3.3.8. Zestawienie ważniejszych reakcji na aniony III grupy
3.4. Grupa IV. Aniony fluorkowy (F-), metakrzemianowy (SiO2-3), heksafluorokrzemianowy (SiF2-6), metaboranowy (BO-2)
3.4.1. Wykrywanie fluorków
3.4.2. Wykrywanie metakrzemianów
3.4.3. Wykrywanie fluorokrzemianów
3.4.4. Wykrywanie boranów
3.4.5. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów IV grupy
3.5. Grupa V. Anion cyjankowy (CN-), heksacyjanożelazianowy(III) (żelazicyjankowy) (Fe(CN)3-6), heksacyjanożelazianowy(II) (żelazocyjankowy) (Fe(CN)4-6), tiocyjanianowy (rodankowy) (SCN-)
3.5.1. Wykrywanie cyjanków
3.5.2. Wykrywanie heksacyjanożelazianów(III) (żelazicyjanków)
3.5.3. Wykrywanie heksacyjanożelazianów(II) (żelazocyjanków)
3.5.4. Wykrywanie tiocyjanianów (rodanków)
3.5.5. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów V grupy
3.6. Grupa VI. Anion fosforanowy(V) (PO3-4), fosfonianowy (hydrotrioksofosforanowy(III)) (HPO2-3), arsenianowy(V) (AsO3-4), arsenianowy(III) (AsO3-3)
3.6.1. Wykrywanie fosforanów(V) i fosfonianów(III)
3.6.2. Wykrywanie arsenianów(V) i arsenianów(III)
3.6.3. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów VI grupy
3.7. Grupa VII. Anion octanowy (CH3COO-), szczawianowy (C2O2-4), winianowy (C4H4O2-6)
3.7.1. Wykrywanie octanów
3.7.2. Wykrywanie szczawianów
3.7.3. Wykrywanie winianów
3.7.4. Zestawienie ważniejszych reakcji anionów VII grupy

4. PODZIAŁ ANIONÓW NA GRUPY WEDŁUG BUNSENA

4.1. Badania wstępne
4.2. Badania systematyczne

5. SCHEMAT ANALIZY ANIONÓW WEDŁUG CALDONA I GENTILA

6. SCHEMAT ANALIZY ANIONÓW WEDŁUG MIŁOBĘDZKIEGO

6.1. Analiza mieszaniny anionów
6.1.1. Aniony wykrywane w próbach wstępnych
6.1.2. Aniony wykrywane w grupach

7. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ANALIZY ANIONÓW

7.1. Wykrywanie anionów bezpośrednio z pierwotnej analizy
7.1.1. Fluorki
7.1.2. Azotany(V)
7.1.3. Węglany
7.1.4. Krzemiany
7.1.5. Borany
7.1.6. Octany
7.2. Wykrywanie anionów w mieszaninie kationów
7.2.1. Przygotowanie wyciągu sodowego
7.2.2. Wykrywanie anionów - utleniaczy
7.2.3. Wykrywanie anionów - reduktorów
7.2.4. Aniony wytrącające się pod wpływem jonu Ba2+
7.2.5. Aniony wytrącające się pod wpływem jonu Ca2+
7.2.6. Aniony wytrącające się pod wpływem jonu Ag+
7.2.7. Specyficzna próba na S2- z pentacyjanonitrozylżelazianem(III) sodu (nitroprusydkiem sodu)
7.3. Wykrywanie: CN-, SCN-, F-, Cl-, Br-, I-
7.3.1. Cyjanki
7.3.2. Tiocyjaniany
7.3.3. Fluorki
7.3.4. Jodki, chlorki, bromki
7.3.5. Uwagi dotyczące wykrywania: Cl-, Br-, I- i SCN-
7.4. Wykrywanie: S2-, SO2-3, SO2-4, S2O2-3
7.4.1. Siarczki
7.4.2. Siarczany(IV)
7.4.3. Siarczany(VI)
7.4.4. Tiosiarczany(VI)
7.4.5. Schemat analizy
7.5. Wykrywanie NO-2 i NO-3
7.5.1. Azotany(III)
7.5.2. Azotany(V)
7.6. Wykrywanie anionów: PO3-4, C2O2-4, C4H4O2-6
7.6.1. Fosforany(V)
7.6.2. Szczawiany
7.6.3. Winiany
7.7. Wykrywanie: [Fe(CN)6]4- i [Fe(CN)6]3-
7.7.1. Cyjanożelaziany(II)
7.7.2. Cyjanożelaziany(III)
7.8. Inne metody ustalania składu chemicznego substancji

CZĘŚĆ TRZECIA

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW TWORZĄCYCH ANIONY
2. PRZYKŁADY UTLENIACZY I REDUKTORÓW
3. PRZYKŁADY REAKCJI REDOKS
4. ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI I WODOROTLENKÓW W WODZIE
5. NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI SIARCZKÓW METALI
6. STALE DIELEKTRYCZNE ROZPUSZCZALNIKÓW W TEMPERATURZE 20°C
7. NAZWY LIGANDÓW NIEORGANICZNYCH
8. NAZWY I WZORY NIEKTÓRYCH KOMPLEKSÓW
9. MOC NIEKTÓRYCH KWASÓW
10. MOC NIEKTÓRYCH ZASAD
11. PRZYKŁADY TLENKÓW AMFOTERYCZNYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM WODOROTLENKÓW
12. PRZYKŁADY TLENKÓW PODWÓJNYCH
13. ZESTAW ODCZYNNIKÓW STOSOWANYCH W PÓŁMIKROANALIZIE JAKOŚCIOWEJ
14. WYBRANE SPOSOBY NAZEWNICTWA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
SKOROWIDZ
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska