UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Dydaktyka chemii PROMOCJA!


Dydaktyka chemii
  Cena:

przechowalnia

89,00 zł
79,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
757
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

89,00 zł
79,00 zł

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany głównie do studentów chemii i ochrony środowiska uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych. Może też zainteresować fizyków i biologów, a także służyć nauczycielom pragnącym doskonalić swą wiedzę. Autorzy omawiają aspekty dydaktyki chemii w kontekście nauk pedagogicznych, cele i metody nauczania oraz organizację procesu kształcenia. Szeroko rozpatrywane są zagadnienia metodyczne, problemy związane ze sprawdzaniem osiągnięć uczniów, rozważa się stosowanie środków dydaktycznych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć. Kompendium uzupełnia zestaw pytań problemowych, wykaz literatury oraz słownik podstawowych terminów dydaktycznych. Książka bogato ilustrowana, wydana w atrakcyjnej szacie graficznej.

Teaching chemistry

This new handbook is addressed mainly to students of chemistry, environmental protection of universities and teacher training college s. It may also be of interest to physicists and biologists as well as taechers who want to Improve their knowledge of the subject. The authors discuss aspects of teaching chemistry in the context of pedagogical sciences as well as goals and methods of teaching and the organisation of the teaching process. Methodological issues are broadly discussed as well as problems of achievement testing; there are also considerations of teaching aids including the most modern ones. This compendium also contains a set of problem questions, bibliography and vocabulary of terms in the field of teaching. The book has many illustrations and an attractive cover.

Spis treści:

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I DYDAKTYKA CHEMII, JEJ ZAKRES, CELE I ZADANIA

ROZDZIAŁ 1 ZAKRES I METODOLOGIA BADAŃ W DYDAKTYCE CHEMII JAKO SUBDYSCYPLINIE DYDAKTYKI OGÓLNEJ (Andrzej Burewicz) 
1.1. Cele i zadania dydaktyki chemii 
1.2. Miejsce dydaktyki chemii wśród nauk pedagogicznych 
1.3. Zakres badań dydaktyki ogólnej 
1.4. Strategia badań dydaktycznych 
1.5. Cele i problemy badawcze w dydaktyce przedmiotowej 
1.6. Etapy badań dydaktycznych 
1.7. Formułowanie problemów badawczych 
1.8. Eksperyment dydaktyczny jako najczęściej stosowana metoda badań dydaktycznych 
1.9. Inne metody badań w dydaktyce chemii 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 2 METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA (Zofia Kluz) 
2.1. Co rozumiemy pod pojęciem program nauczania? 
2.2. Konstruowanie (opracowywanie) programów nauczania 
2.3. Struktura treści a program nauczania 
2.3.1. Metoda grafów 
2.3.2. Metoda macierzy
2.3.3. Metoda ?ruleg i egrul"
2.3.4. Metoda Mechnera 
2.4. Jak dobierać treści nauczania? [28] (przykłady szczegółowe) 
2.5. Badania pilotażowe - ewaluacja programu [2, 11, 27-30] 
2.6. Program nauczania - dokument zatwierdzony przez MEN lub radę pedagogiczną 
2.7. Uwagi końcowe

Aneks 1 Podstawa programowa - chemia w gimnazjum, wymiar 4-godzinny w cyklu kształcenia [6] 
Aneks 2 Wybrane standardy wymagań opracowanych w formie operacyjnej zamieszczonych w programie nauczania chemii 
w gimnazjum [11] 
Aneks 3 Programy zatwierdzone przez MEN do nauczania chemii w gimnazjum

Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 3 CELE NAUCZANIA (Anna Czerwińska) 
3.1. Ogólnie o celach
 
3.2. Cele poznawcze nauczania chemii 
3.3. Cele kształcące w nauczaniu chemii 
3.4. Cele wychowawcze 
3.5. Cele operacyjne 
3.6. Taksonomia celów kształcenia 
3.7. Cele nauczania chemii w dzisiejszej szkole 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 4 ZASADY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU CHEMII (Józef Soczewka) 
4.1. Miejsce zasad dydaktycznych w kształceniu chemicznym 
4.2. Zasada aktywnego udziału uczniów w procesie kształcenia 
4.3. Zasada przystępności 
4.4. Zasada systematyczności, logicznej kolejności i stopniowania trudności 
4.5. Zasada poglądowości 
4.6. Zasada korelacji 
4.7. Zasada upodobnienia kształcenia do procesu badawczego 
4.8. Zasada racjonalnego gospodarowania aparaturą, materiałami laboratoryjnymi i energią 
4.9. Zasada zespołowej pracy i indywidualnej odpowiedzialności 
4.10. Zasada strukturyzacji materiału empirycznego i tworzenia uniwersalnych syntez 
4.11. Zasada synchronizacji czynności laboratoryjnych z modelowaniem 
4.12. Zasada teoretycznej jednoznaczności 
4.13. Zasada skoordynowanej werbalizacji symboli wzorów i równań chemicznych 
4.14. Zasada przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z pracy w laboratorium 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 5 KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA METOD KSZTAŁCENIA CHEMICZNEGO (Beniamin Lenarcik) 
5.1. Pojęcie metody nauczania i jego zakres 
5.2. Różnorodność metod nauczania chemii stosowanych w systemie klasowo-lekcyjnym 
5.3. Osiągnięcia uczniów jako podstawowe kryterium oceny efektywności metod nauczania chemii 
5.4. Dotychczasowe klasyfikacje metod nauczania chemii 
5.4.1. Podział metod nauczania według B. Nawroczyńskiego 
5.4.2. Podział metod nauczania według J. Harabaszewskiego 
5.4.3. Podział metod nauczania według D. Kiriuszkina 
5.4.4. Podział metod nauczania według W. Okonia 
5.5. Podział metod nauczania chemii według liczby źródeł i nośników informacji 
5.6. Charakterystyka i ocena efektywności metod podających 
5.6.1. Metody słowne 
5.6.1.1. Opis słowny 
5.6.1.2. Opowiadanie 
5.6.1.3. Wykład 
5.6.1.4. Praca z książką 
5.6.2. Metody ilustracyjne 
5.6.2.1. Opis z pokazem 
5.6.2.2. Opowiadanie z pokazem 
5.6.2.3. Wykład ilustrowany 
5.6.2.4. Projekcja materiału filmowego 
5.7. charakterystyka i ocena efektywności metod poszukujących 
5.7.1. Metody naprowadzające 
5.7.1.1. Słowna metoda naprowadzająca (dyskusja) 
5.7.1.2. Metoda naprowadzająca z pokazem 
5.7.1.3. Laboratoryjna metoda naprowadzająca 
5.7.1.4. Nauczanie programowane 
5.7.2. Metody problemowe 
5.7.2.1. Słowna metoda problemowa 
5.7.2.2. Metoda problemowa oparta na pokazie 
5.7.2.3. Laboratoryjna metoda problemowa 
5.8. Wybór metody nauczania 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 6 PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY ORGANIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA I SAMOKSZTAŁCENIA (Krystyna Borecka) 
6.1. Nowe strategie edukacyjne i wynikające z nich zadania współczesnej szkoty 
6.2. Działalność poznawcza z punktu widzenia psychologii poznawczej i rozwojowej 
6.2.1. Dynamizm rozwojowy a działalność poznawcza człowieka 
6.2.2. Psychologiczne podstawy procesu uczenia się 
6.2.3. Podstawowe czynności i umiejętności umysłowe człowieka
6.2.4. Wiedza instrumentalna (operacyjna) i ogólnokształcące umiejętności intelektualne 
6.3. Teoretyczne podstawy nauczania i uczenia się chemii w ujęciu dydaktyki ogólnej 
6.3.1. Czynniki i struktura organizacyjna procesu edukacyjnego 
6.3.2. Funkcjonowanie organizacyjnych form nauczania chemii 
6.3.3. Struktura lekcyjnych i pozalekcyjnych form uczenia się chemii 
6.3.4. Wpływ organizacji edukacji chemicznej na przebieg procesu uczenia się chemii 
6.4. Przykłady organizowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem intensyfikacji myślenia-i działania uczniów 
6.4.1. Przykładowy konspekt zajęć lekcyjnych 
6.4.2. Ćwiczenie ułatwiające rozwój ogólnokształcących umiejętności intelektualnych uczniów 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 7 AKTYWIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA (Nikodem Miranowicz) 
7.1. Czynniki motywacji uczniów 
7.2. Dobór aktywizujących metod nauczania 
7.3. Metody ćwiczebne 
7.3.1. Metody realizacji zadań wytwórczych 
7.3.2. Metoda projektów 
7.3.3. Mikronauczanie 
7.4. Metody heurystyczne 
7.4.1. Dialog sokratejski 
7.4.2. Metoda Poly'a 
7.4.3. Metoda morfologiczna 
7.4.4. Metoda ?Kruszenie" 
7.4.5. Metoda ?Burza mózgów" 
7.4.6. Metoda synektyczna 
7.4.7. Metoda Altszullera 
7.5. Metody wyzwalające 
7.5.1. Dyskusja 
7.5.2. Dyskusja panelowa 
7.5.3. Debata 
7.5.4. Metoda ?Karuzela" 
7.5.5. Metoda ?szóstek" 
7.5.6. ?Technika grupy nominalnej" 
7.5.7. Metoda ?Drzewo decyzji" 
7.5.8. Metoda ?Dywanik pomysłów" 
7.5.9. Metoda ?trójkąta" 
7.5.10. Metoda ?Rybi szkielet" 
7.5.11. Gra ze słowami 
7.5.12. Metoda ?Mapa pojęciowa" 
7.5.13. Metoda ?Czytanie według pięciu kroków" 
7.5.14. Metoda ?Haki pamięciowe" 
7.6. Metody sytuacyjne 
7.6.1. Metoda ?przykładowej sytuacji" (metoda ?przypadku") 
7.6.2. Ogólna metoda sytuacyjna 
7.6.3. Metoda inscenizacji 
7.6.4. Metoda ?Drama" 
7.6.5. Metoda ?Symulacja" 
7.7. Gry dydaktyczne 
7.7.1. Gry quizowo-turniejowe 
7.7.2. Gry typu rozrywek umysłowych 
7.7.3. Gry sytuacyjne 
7.7.4. Gry wyobraźni 
7.8. Metody waloryzacyjne 
7.8.1. Metody impresyjne 
7.8.2. Metody ekspresyjne 
7.9. Metody niewerbalne 
7.9.1. Metoda ?Analiza SOFT" (Satisfactions / Satysfakcje - Oportunities / Szanse - Faults / Błędy - Treats / Zagrożenia) 
7.9.2. Metoda ?Argumenty za i przeciw" 
7.9.3. Metoda ?Barometr nastrojów" 
7.9.4. Metoda ?Bazgroły" 
7.10. Nauczanie zdalne 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 8 UTRWALANIE WIEDZY W KSZTAŁCENIU CHEMICZNYM (Henryk Mrowiec) 
8.1. Problem trwałości przyswajania wiedzy 
8.1.1. Rola motywów uczenia się 
8.1.1.1. Zainteresowanie jako motyw uczenia się 
8.1.2. Rola aktywności poznawczej uczących się 
8.2. Proces utrwalania nowo zdobytej wiedzy 
8.3. Formy utrwalania wiedzy 
8.3.1. Reprodukcja wiadomości 
8.3.2. Rekonstrukcja wiadomości 
8.3.3. Systematyzacja wiedzy 
8.3.4. Stosowanie wiedzy 
8.4. Utrwalanie jako zadanie dydaktyczne nauczyciela 
8.4.1. Planowanie ogniwa lekcji służącego utrwalaniu 
8.4.2. Planowanie lekcji chemii służącej utrwalaniu 
8.4.3. Planowanie pozalekcyjnej pracy uczniów służącej utrwalaniu wiedzy 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

CZĘŚĆ II METODYCZNE ASPEKTY NAUCZANIA CHEMII

ROZDZIAŁ 9 SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z CHEMII (Maria Pietruszewska) 
9.1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
9.1.1. Funkcje dydaktyczno-wychowawcze sprawdzania osiągnięć uczniów z chemii 
9.1.2. Sprawdzanie osiągnięć w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
9.1.3. Etapy procesów sprawdzania i oceniania 
9.2. Wielowymiarowa analiza treści nauczania 
9.2.1. Ustalanie wymagań programowych 
9.3. Metody sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów 
9.3.1. Sprawdzian ustny 
9.3.2. Sprawdzian pisemny 
9.3.3. Testy dydaktyczne 
9.3.4. Sprawdzian laboratoryjny 
9.3.5. Obserwacja pracy ucznia 
9.3.6. Egzamin maturalny 
9.3.7. Inne metody kontroli osiągnięć szkolnych uczniów 
9.4. Porównanie zalet i wad różnych sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów 
9.5. Świadomy udział uczniów w procesie sprawdzania i oceniania 
9.6. Dydaktyczne i społeczno-wychowawcze znaczenie oceny szkolnej 
9.6.1. Psychologiczne wartości i funkcje ocen szkolnych 
9.6.2. Oceny jednostkowe i semestralne 
9.6.3. Obiektywizacja ocen z chemii 
9.6.4. Osobliwości skali ocen szkolnych i ich rozkład w klasie 
9.7. Przykłady ustalania wymagań na poszczególne oceny szkolne dla określonego zakresu treści nauczania 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 10 ŚRODKI DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU CHEMII (Hanna Gulińska) 
10.1. Środki dydaktyczne w procesie edukacyjnym 
10.1.1. Pojęcie i podział środków dydaktycznych 
10.1.2. Funkcje technicznych środków dydaktycznych 
10.1.3. Relacje między środkami dydaktycznymi a metodami kształcenia chemicznego 
10.1.4. Zasady stosowania środków dydaktycznych na lekcjach chemii 
10.2. Urządzenia wspomagające komunikowanie się 
10.2.1. Środki do projekcji dwuwymiarowej 
10.2.2. Nowoczesne środki prezentacji wizualnej 
10.3. Środki eksperymentalno-techniczne 
10.3.1. Eksperyment chemiczny 
10.3.2. Modele i materiały do modelowania 
10.3.3. Gry dydaktyczne 
10.4. Audialne nośniki informacji 
10.4.1. Audycje radiowe 
10.4.2. Nagrania magnetofonowe 
10.5. Wizualne nośniki informacji 
10.5.1. Obrazy nieprzezroczyste i przezroczyste 
10.5.2. Anaglify, hologramy i wirtualna rzeczywistość 
10.5.3. Przezrocza, przezrocza stereoskopowe, fonoprzezrocza 
10.5.4. Foliogramy, fazogramy, fazogramy dynamiczne 
10.5.5. Projektoskopowa prezentacja doświadczeń chemicznych 
10.6. Audiowizualne nośniki informacji 
10.6.1. Podręczniki drukowane i multimedialne 
10.6.2. Filmy analogowe i cyfrowe 
10.6.2.1. Film analogowy w procesie nauczania-uczenia się 
10.6.2.2. Film cyfrowy w procesie nauczania-uczenia się 
10.6.3. Programy telewizyjne i magnetowidowe 
10.6.3.1. Programy telewizyjne w procesie nauczania-uczenia się
10.6.3.2. Programy telewizji w obwodzie zamkniętym 
10.6.3.3. Programy magnetowidowe 
10.6.3.4. Interakcyjne sprzężenie komputera z magnetowidem 
10.6.3.5. Programy na płytach wizyjnych 
10.6.3.6. Sekwencje wideo w programach multimedialnych 
10.6.4. Programy komputerowe i multimedialne 
10.6.4.1. Środki automatyzujące proces nauczania-uczenia się 
10.6.4.2. Programy komputerowe 
10.6.4.3. Programy multimedialne 
10.6.4.3.1. Przygotowanie programów multimedialnych 
10.6.4.3.2. Zastosowanie multimediów w edukacji 
10.6.4.3.3. Multimedia w kształceniu chemicznym 
10.6.4.3.4. Problemy psychofizyczne 
10.6.4.3.5. Problemy organizacyjne 
10.6.5. Programy internetowe 
10.6.6. Programy do zdalnego kształcenia 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 11 WYPOSAŻENIE SZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ (Krystyna Łopata) 
11.1. Chemia jako przedmiot nauczania w krajach europy i ameryki 
11.2. Znaczenie i rola szkolnej pracowni chemicznej 
11.3. Pomieszczenia służące do przygotowania i prowadzenia lekcji chemii 
11.4. Nowoczesne urządzenie pracowni chemicznej 
11.4.1. Położenie pracowni chemicznej w budynku szkolnym 
11.4.2. Wielkość pracowni i wymagania ogólne 
11.4.3. Rozmieszczenie mebli 
11.4.4. Urządzenie gabinetu 
11.4.5. Magazyn do przechowywania odczynników chemicznych 
11.5. Podstawowe wyposażenie pracowni chemicznej 
11.5.1. Meble i sprzęt 
11.5.2. Naczynia i sprzęt laboratoryjny 
11.5.2.1. Sprzęt laboratoryjny 
11.5.2.2. Szkło laboratoryjne 
11.5.3. Odczynniki chemiczne 
11.6. Przechowywanie pomocy naukowych 
11.7. Przepisy bezpiecznej pracy w szkolnej pracowni chemicznej 
11.8. Główne zagrożenia podczas wykonywania doświadczeń, zapobieganie i pierwsza pomoc w razie wypadku [14-16] 
11.8.1. Skaleczenia 
11.8.2. Oparzenia termiczne 
11.8.3. Oparzenia chemiczne i zatrucia 
11.8.4. Porażenia prądem elektrycznym 
11.9. Analiza wybranych doświadczeń pod kątem ich bezpieczeństwa 
11.9.1. Uwagi ogólne 
11.9.2. Doświadczenia wykonywane w gimnazjum 
11.9.3. Doświadczenia wykonywane w liceum ogólnokształcącym (profil podstawowy) 
11.10. Mycie szkła laboratoryjnego i konserwacja sprzętu 
11.11. Organizacja zajęć w pracowni chemicznej

Aneks 1 Pracownia chemiczna oraz gabinet nauczyciela w gimnazjum Kaiserin Auguste Viktoria w Celle (Niemcy) 
Aneks 2 Wzory znaków i nalepek ostrzegawczych

Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 12 PRZYGOTOWANIE SIĘ NAUCZYCIELA DO LEKCJI (Michał M. Poźniczek) 
12.1. Planowanie pracy nauczyciela 
12.2. Lekcja - podstawowa jednostka w procesie nauczania 
12.3. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji 
12.3.1. Przygotowanie merytoryczne (rzeczowe) 
12.3.2. Przygotowanie metodyczne 
12.3.3. Przygotowanie formalne (organizacyjne) 
12.4. Konspekt jako jedna z form przygotowania się nauczyciela do lekcji 
12.5. Znaczenie zajęć pozalekcyjnych w procesie rozwijania zainteresowań u uczniów 
12.5.1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
12.5.2. Kółko chemiczne w gimnazjum 
12.5.3. Kółko chemiczne w liceum 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 13 WYBRANE ZAGADNIENIA NAUCZANIA CHEMII (Romuald Piosik) 
13.1. Interpretacja niektórych pojęć chemicznych wyrażająca komplementarność rachunku chemicznego 
13.2. Wyprowadzanie wzorów i równań chemicznych na podstawie stosunku wagowego oznaczonego doświadczalnie 
13.3. Wykazanie słuszności praw objętościowych (gazowych) Avogadra i Gay-Lussaca 
13.4. Obliczanie stężenia procentowego i molowego roztworów; przeliczanie stężeń roztworów na podstawie wzorów 
13.5. Procesy utleniania i redukcji 
13.6. Wzory strukturalne i formy rezonansowe wybranych związków chemicznych 
13.6.1. Wykorzystanie skali elektroujemności w określaniu charakteru wiązań 
13.6.2. Sposób obliczania liczby wiązań p i n w cząsteczkach związków chemicznych i ich wzory strukturalne (formy rezonansowe) 
13.7. Szybkość reakcji i stan równowagi chemicznej 
13.8. Indukcja, dedukcja i sytuacje problemowe uprzedmiotowione w doświadczeniach laboratoryjnych z chemii 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 14 NAUCZANIE CHEMII NA ŚWIECIE (Ryszard M. Janiuk) 
14.1. Zmiany w programach nauczania chemii 
14.2. Rola edukacji chemicznej w życiu codziennym 
14.3. Wpływ badań z dydaktyki chemii na zmiany zachodzące w nauczaniu chemii 
14.4. Organizacja procesu nauczania chemii w wybranych krajach 
14.4.1. Niemcy 
14.4.2. Holandia 
14.4.3. Szwecja 
14.4.4. Wielka Brytania 
14.4.5. Łotwa 
14.4.6. Stany Zjednoczone 
14.5. Wspieranie edukacji chemicznej przez organizacje i instytucje pozaoświatowe 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 15 ZARYS HISTORII DYDAKTYKI CHEMII (Wrócisława Bergandy) 
15.1. Historia chemii jako nauki przyrodniczej w ramach filozofii przyrody w starożytności i w okresie alchemicznym 
15.1.1. Koncepcje unitarne i pluralistyczne filozofów greckich 
15.1.2. Teorie pluralistyczne w filozofii alchemii 
15.1.3. Hermetyzm alchemii jako pojęcie i model badań o charakterze antydydaktycznym 
15.2. Rozwój metodologii badań chemicznych jako źródła podstaw dydaktyki chemii 
15.2.1. Powiązanie metodologii chemii z jej historią 
15.2.2. Odrębność metodologiczna chemii 
15.2.3. Orientacje metodologiczne. Powstanie poprawnych metodologicznie teorii naukowych w chemii 
15.3. Początki nauczania chemii 
15.3.1. Ukształtowanie się chemii naukowej w XVII-XVIII wieku 
15.3.2. Rozwój chemii naukowej i podstawowych domen badawczych chemii w XIX wieku 
15.3.3. Uniwersyteckie nauczanie chemii w XVII-XVIII wieku 
15.4. Podstawy historyczne i rozwój dydaktyki nauk przyrodniczych 
15.4.1. Uniwersalistyczna pedagogika Komensky'ego 
15.4.2. Poglądy na nauczanie nauk przyrodniczych w XVIII wieku 
15.4.3. Psychologizująca pedagogika XIX wieku a nauki przyrodnicze 
15.4.4. Pedagogika, dydaktyka ogólna i dydaktyka chemii w XX wieku 
15.5. Historia rozwoju dydaktyki chemii w Polsce 
15.5.1. Nauczanie przyrodoznawstwa na ziemiach polskich w latach 1650-1750 
15.5.2. Nauczanie chemii w II połowie XVIII wieku. Prace Komisji Edukacji Narodowej 
15.5.3. Szkolnictwo wyższe i średnie w okresie zaborów na ziemiach polskich. Udział instytucji quasi-naukowych w nauczaniu przyrodoznawstwa i chemii 
15.5.4. Pierwsze podręczniki chemii w języku polskim. Polskie nazewnictwo chemiczne. Podręczniki wybitnych chemików polskich 
15.5.5. Chemia w polskim szkolnictwie wyższym i średnim po odzyskaniu niepodległości 
15.5.6. Dydaktyka chemii w Polsce w okresie międzywojennym. Prace Jana Harabaszewskiego 
15.5.7. Przedmiot chemia w kształceniu ogólnym po 1945 r. 
15.6. Historia dydaktyki chemii środowiska 
15.6.1. Historia wiedzy o zagrożeniach chemicznych środowiska naturalnego oraz jego ochrony 
15.6.2. Rozwój badań środowiska a dydaktyka chemii 
15.6.3. Zastosowania dydaktyczne wiedzy o środowisku 
15.7. Nauczanie historii chemii jako element dydaktyki chemii 
15.7.1. Historia rozwoju chemii a cele dydaktyczne chemii 
15.7.2. Przykłady dydaktycznego wykorzystania elementów historii chemii 
15.7.2.1. Historia rozwoju teorii atomistycznej 
15.7.2.2. Historyczny rozwój prawa okresowości 
15.7.2.3. Zastosowanie historii odkryć i powiązań teorii chemicznych w dydaktyce chemii 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

ROZDZIAŁ 16 PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW CHEMII DO PRACY W CHARAKTERZE NAUCZYCIELI (Elżbieta Kowalik) 
16.1. Miejsce dydaktyki chemii w planie studiów chemicznych 
16.2. Rodzaje zajęć z dydaktyki chemii 
16.2.1. Wykłady z dydaktyki chemii 
16.2.2. Ćwiczenia z techniki eksperymentu szkolnego 
16.2.3. Mikronauczanie (microteaching) 
16.2.4. Zajęcia prowadzone w szkole ćwiczeń 
16.2.5. Praktyki pedagogiczne 
16.2.6. Konwersatorium (specjalizacja) z dydaktyki chemii 
16.2.7. Egzamin z dydaktyki chemii 
16.3. Zakres wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy nauczycielskiej 
Literatura cytowana 
Literatura zalecana 
Pytania kontrolne i problemy do rozwiązania

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW DYDAKTYCZNYCH

  Cena:

przechowalnia

89,00 zł
79,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska