UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy teorii projektowania okrętów


Podstawy teorii projektowania okrętów
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: Chwilowy brak towaru
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
330
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7348-657-7
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

W podręczniku przedstawiono genezę i ewolucję wiedzy o bezpieczeństwie techniczno-prawnym okrętu i o instytucjach zajmujących się tym aspektem okrętownictwa i żeglugi – w kontekście uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, technicznych, prawnych, administracyjnych i klasyfikacyjnych. Opisano rozwój typów funkcjonalnych statków transportowych, formy organizacji uprawiania żeglugi, cechy funkcjonalne głównych typów statków transportowych, ich podstawowe parametry techniczne oraz przykłady rozwiązań projektowych. Następnie omówiono rozwój metod teorii projektowania okrętów, fazy projektowania wstępnego, modelowanie matematyczne zagadnień projektowych oraz uzasadniono potrzebę stosowania parametrycznych metod projektowania wstępnego. Zdefiniowano podstawowe właściwości techniczno-eksploatacyjne statków transportowych oraz parametry techniczne służące do ich opisu. Dalej omówiono zasady realizacji okrętowych obliczeń projektowych, aspekt strukturalności wzorów stosowanych w technice, a także źródła błędów numerycznych obliczeń technicznych. Na kanwie tej wiedzy przedstawiono metodykę parametrycznego projektowania okrętów w ujęciu modelu matematycznego, a w tym – zasady formułowania założeń projektowych statku, wymogów dotyczących doboru statku wzorcowego, listy statków podobnych i histogramów głównych parametrów projektowych. Następnie zaprezentowano i omówiono szereg metod projektowania służących do wyznaczania:

  •  wyporności projektowanego okrętu, jego mas składowych oraz głównych parametrów podwodzia kadłuba;
  •  pojemności podpokładowej statku i jego wysokości bocznej, co wieńczy metodykę wstępnego wyznaczania wymiarów głównych statku;
  •  stateczności okrętu na wstępnych etapach projektowania – w zakresie stateczności początkowej, statycznej oraz dynamicznej;
  •  oporu kadłuba i charakterystyk hydrodynamicznych śrub okrętowych;
  •  wymaganych parametrów silnika napędowego;
  •  prędkości kontraktowej statku oraz parametrów śruby z uwzględnieniem kryteriów kawitacyjnych;
  •  charakterystyk napędowych mocy i naporu układu napędowego;
  •  miar oceny rentowności budowy i eksploatacji projektowanego statku;
  •  optymalnej prędkości i nośności statku – w sensie wymaganej minimalnej stawki frachtowej.

Szereg przykładowych zadań z rozwiązaniami, które mogą stanowić inspirację do formułowania i rozwiązywania analogicznych zadań na zajęciach projektowych, dopełnia zawartość podręcznika wzbogaconego o trudno dostępne materiały projektowe w postaci przykładowego zbioru danych wzorcowych statków drobnicowych oraz wykresy hydrodynamicznych charakterystyk śrub serii B-Wageningen, przydatnych do wstępnego projektowania układu napędowego okrętu. Podręcznik może być pomocny dla studentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Oceanotechnika prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto wybrane treści mogą się przydać inżynierom w biurach projektowych oraz studentom wydziałów kształcących morskie kadry oficerskie, gdyż podręcznik zawiera również wiedzę wymaganą na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie programów szkoleń i kwalifikacji zawodowych marynarzy, zgodnie z delegacją zawartą w Konwencji STCW 78/95.

Spis treści:

 

Wykaz przyjętych oznaczeń

Przedmowa

Wstęp

1. Techniczno – prawne bezpieczeństwo statku

1.1. Geneza normowania bezpieczeństwa

1.2. Kryteria bezpieczeństwa technicznego

1.3. Kontrola bezpieczeństwa technicznego

1.4. Rejestr okrętowy i jurysdykcja państwa bandery

1.5. Międzynarodowa Organizacja Morska

1.6. Towarzystwa i instytucje klasyfikacyjne

1.7. Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych

1.8. Międzynarodowe prawo i konwencje morskie

1.8.1. Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu

1.8.2. Konwencja o liniach ładunkowych

1.8.3. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza

1.8.4. Konwencja o jednolitym systemie pomierzania statków

1.8.5. Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy

1.8.6. Rezolucje Międzynarodowej Organizacji Morskiej

1.8.7. Dyrektywy Unii europejskiej

1.8.8. Jurysdykcja prawa lokalnego

1.9. Środki bezpieczeństwa technicznego

1.10. Nadzór nad bezpieczeństwem technicznym

1.11. Formy organizacji żeglugi


2. Typy funkcjonalne statków

2.1. Rozwój typów funkcjonalnych

2.2. Typy funkcjonalne statków transportowych

2.2.1. Statki do przewozu ładunków drobnicowych

2.2.2. Statki do przewozu kontenerów – kontenerowce

2.2.3. Statki poziomego ładowania – statki ro – ro

2.2.4. Statki do przewozu ładunków masowych – masowce

2.2.5. Statki do przewozu ładunków ciekłych – zbiornikowce

2.2.6. Statki do przewozu skroplonych gazów – gazowce

2.2.7. Statki do przewozu pasażerów – statki pasażerskie


3. Metody teorii projektowania okrętów

3.1. Geneza metod projektowania

3.2. Ewolucja metod projektowania

3.3. Fazy projektowania wstępnego

3.4. Modelowanie matematyczne

3.5. Metody parametryczne projektowania wstępnego


4. Techniczo – eksploatacyjne własności okrętu

4.1. Funkcjonalizm okrętu

4.2. Opis kształtu kadłuba

4.3. Parametry geometryczne kadłuba

4.4. Parametry ruchu okrętu

4.5. Parametry funkcjonalne okrętu

4.5.1. Siła wyporu, wypór i wyporność

4.5.2. Siała ciężkości, ciężar i masa

4.5.3. Nośność ładowność i zapasy

4.5.4. Pojemność ładowni i zbiorników ładunkowych

4.5.5. Tonaż rejestrowy


5. Realizacja obliczeń projektowych

5.1. Wprowadzenie

5.2. Jednostki miar wielkości fizycznych

5.3. Strukturalność wzorów

5.4. Błędy obliczeń numerycznych

5.5. Błędy zaokrąglenia liczb

5.6. Linearyzacja zależności nieliniowych

5.6.1. Przykład linearyzacji funkcji potęgowej


6. Parametryczne projektowanie okrętów

6.1. Identyfikacja parametrów istotnych

6.2. Struktura modelu parametrycznego

6.3. Główne założenia projektowe

6.4. Dobór statku wzorcowego

6.5. Lista statków podobnych


7. Kryterium pływalności okrętu

7.1. Konwencja oznaczeń

7.2. Wyznaczenie masy statku

7.3. Równanie pływalności

7.3.1. Współczynnik wykorzystania wyporności

7.3.2. Nieliniowe równanie pływalności

7.4. Metody wyznaczania wyporności

7.4.1. Metoda Bubonowa

7.4.2. Metoda Normanda

7.5. Wyznaczanie głównych parametrów podwozia kadłuba

7.5.1. Długość i szerokość okrętu

7.5.2. Współczynnik pełnolitowości podwozia kadłuba

7.5.3.Zanurzenie konstrukcyjne okrętu

7.6. Kryterium wolnej burty konwencyjnej

7.6.1. Wprowadzenie

7.6.2. Tabelaryczna wolna burta

7.6.3. Minimalna wolna burta


8. Kryterium pojemności okrętu

8.1. Równanie bilansu pojemności ładowni

8.2. Równanie bilansu pojemności podpokładowej

8.3. Wyznaczanie wysokości bocznej

8.3.1. Metoda uproszczona

8.4. Przestrzenny podział kadłuba

8.4.1. Szacowanie masy zapasów i objętości zbiorników

8.4.2. Zestawienie mas i objętości w zbiornikach

8.4.3. Położenie głównych zakładów konstrukcji kadłuba

8.4.5. Wysokość dna podwójnego

8.4.6. Lokalizacja i długość siłowni

8.4.7. Liczba i położenie grodzi wodoszczelnych

8.4.8. Pokłady, luki ładowni, urządzenia ładunkowe


9. Kryteria stateczności okrętu

9.1. Wprowadzenie

9.2. Ustalony stan pływania okrętu

9.3. Równanie kołysań poprzecznych

9.4. Równanie stateczności statecznej

9.5. Równanie stateczności dynamicznej

9.6. Moment sił prostujących okręt

9.7. Ramiona prostujące

9.8. Stateczność początkowa okrętu

9.8.1. Miara wysokości metacentrycznej

9.8.2. Skorygowana krzywa ramion prostujących

9.8.3. Wzdłużna wysokość metacentryczna

9.8.4. Ramię prostujące stateczności dynamicznej

9.8.5. Kąt stateczności

9.9. Kryteria stateczności

9.10. Normowanie stateczności dynamicznej

9.11. Momenty przechylające okręt

9.11.1. Moment wywołany przemieszczeniem ładunku

9.11.2. Moment wywołany załadunkiem

9.11.3. Moment przechylający wywołany ładunkiem ciekłym

9.11.4. Moment przechylający wywołany ładunkiem podwieszonym

9.11.5. Moment przechylający wywołany naporem wiatru

9.11.6. Moment przechylający wywołane cyrkulacją okrętu

9.12. Przykłady wyznaczania stateczności początkowej

9.13. Wstępna ocena stateczności okrętu

9.13.1.Krytyczne wysokości środka ciężkości okrętu

9.13.2. Kryterium minimalnej wysokości metacentrycznej

9.13.3. Kryterium minimalnego okresu kołysań własnych

9.13.4. Kryterium przechyłu podczas cyrkulacji

9.13.5. Kryterium ramienia prostującego stateczności statycznej

9.13.6. Kryterium ramienia prostującego stateczności dynamicznej

9.13.7. Wyznaczenie krytycznych wysokości środków masy okrętu

9.13.8. Wpływ kształtu kadłuba na krzywą ramion prostujących

9.13.9. Pontokareny

9.13.10. Parametryczna metoda wyznaczania pantokarenem

9.13.11. Założenia upraszczające prognozowanie stateczności

9.13.12. Całkowanie numeryczne ramion stateczności statycznej

9.13.13. Przechył wywołany dynamicznym naporem wiatru


10. Kryterium prędkości okrętu

10.1. Wprowadzenie do metodyki projektowania układu napędowego

10.2. Sformułowanie problemu wstępnego projektowania napędu

10.3. Równanie ruchu postępowania okrętu

10.4. Opór kadłuba

10.5. Napór śruby okrętowej

10.6. Równania bilansowe napędu

10.7. Matematyczny model projektowania napędu

10.8. Etapy wstępnego projektowania napędu

10.9. Podobieństwo hybryd śrub okrętowych

10.10.Podobieństwo hydrodynamiczne oporu kadłuba

10.10.1. Metoda Froude'a wyznaczania oporu kadłuba

10.10.2. Hipoteza Froude'a

10.10.3. Metoda ITTC – 78 wyznaczania oporu kadłuba

10.11. Opór kadłuba w warunkach kontraktowych

10.12. Parametryczne metody prognozowania oporu kadłuba

10.12.1. Metoda Scheeklutha

10.12.2. Metoda Silverleafa – Dawsona

10.12.3. Metoda Watsona

10.12.4. Wyznaczanie oporu kadłuba okrętu w warunkach eksploatacji

10.12.5. Parametry okrętu zależne od stanu załadowania

10.13. Wstępne wyznaczanie parametrów silnika napędowego

10.13.1. Parametry tłokowego silnika spalinowego

10.13.2. Założenia metodyki wyznaczania parametrów silnika

10.13.3. Przykład metodyki wyznaczania parametrów silnika napędowego

10.13.4. Ocena wystąpienia kawitacji

10.13.5. Kryterium Burrilla

10.13.6. Kryterium Kellera

10.13.7. Kryterium Instytutu w Wegeningen

10.14. Wyznaczanie parametrów pędnika i prognoza prędkości okrętu

10.14.1. Metodyka wyznaczania parametrów śruby i prognozowania prędkości okrętu

10.14.2. Przykład algorytmu wyznaczania parametrów śruby i prędkości okrętu

10.15. Charakterystyki napędowe okrętu

10.15.1. Współpraca śruba z silnikiem napędowym

10.15.2. Założenia uproszczające


11. Kryterium rentowności okrętu

11.1. Inwestycje w okrętownictwie i żegludze

11.2. Zagadnienia eksploatacji ststku

11.2.1. Fracht

11.2.2. Rodzaje żeglugi

11.2.3. Agent morski

11.2.4. Makler okrętowy – shipbroker

11.2.5. Ładunki okrętowe

11.3. Czasowa wartość kapitału

11.4. Miary ekonomiczne efektywności inwestycji

11.4.1. Przepływy finansowe Cash Flow – CF

11.4.2. Miara efektywności Net Present Value – NPV

11.4.3. Miara efektywności Interal Rate of Return – IRR

11.4.4. Miara efektywności Capital Recovery Factor – CRF

11.4.5. Miara efektywności Required Freight Rate – RFR

11.4.6. Miary rentowności z amortyzacją, podatkiem i inflacją


12. Kryteria optymalizmu parametrów okrętu

12.1. Wprowadzenie

12.2. Struktura kosztów eksploatacyjnych

12.3. Przykład metody optymalizacji prędkości statku

12.3.1. Sformułowanie problemu i założenia

12.3.2. Koszty inwestycyjne

12.3.3. Roczna zdolność przewozowa statku – ACC

12.3.4. Roczne koszty eksploatacji statku – AOC

12.3.5. Zdyskontowane średnie koszty roczne – AAC

12.3.6. Prędkość minimalizująca wymaganą stawką frachtową – RFR

12.3.7. Przykład zastosowania metody

12.4. Przykład metody optymalizacji nośności statku

12.4.1. Koszty inwestycyjne i operacyjne

12.4.2. Nośność minimalizująca wymaganą stawką frachtową – RFR

12.4.3. Przykład zastosowania metody


13. Zakończenie


14. Spis przydatnej literatury przedmiotuZałączniki:

Załącznik 1. Długość tras morskich z portów Gdyni i Gdańska

Załącznik 2. Lista wzorcowych statków drobnicowych. Przydatna do ćwiczeń projektowych

Załącznik 3. Wykres charakterystyk hydrodynamicznych KT , KQ Śrub serii B – Wagening B4;

S0|S = 0,4

Wykres charakterystyk hydrodynamicznych KT , KQ Śrub serii B – Wagening B4;

S0|S = 0,6

Wykres charakterystyk hydrodynamicznych KT , KQ Śrub serii B – Wagening B4;

S0|S = 0,8

Wykres BT śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,4 (Opracował Lesław Buczkowski)

Wykres BT śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,6 (Opracował Lesław Buczkowski)

Wykres BT śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,8 (Opracował Lesław Buczkowski)

Wykres BQ śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,4 (Opracował Lesław Buczkowski)

Wykres BQ śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,6 (Opracował Lesław Buczkowski)

Wykres BQ śrub serii B – Wageningen B4; S0|S = 0,8 (Opracował Lesław Buczkowski)

 

  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska