UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wprowadzenie do geotechniki


Wprowadzenie do geotechniki
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor:
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
262
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2014
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7125-247-1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Fragment wprowadzenia:
Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych.
Wiedza ta (tj. geotechnika) jest tak stara jak stara jest najstarsza budow-la wzniesiona przez człowieka. Najstarszym dotychczas odkrytym przykładem siedliska ludzkiego jest kompleks 21 chatek posiadających paleniska lub jamy wyłożone kamieniami (otoczakami). Wykopalisko to odkryto w październiku 1965 roku na przedmieściu Nicei (południowa Francja) zwanym Terra Amata. Uważa się, że odkryte budynki należą do kultury aszelskiej istniejącej 400.000 lat temu.(...)
Rzeczywiste początki geotechniki są tak odległe w czasie, że dzisiaj nic o nich nie wiemy. Giną one w pomrokach niezapisanych dziejów ludzkości. Za początek klasycznej mechaniki gruntów można przyjąć rok 1773, w którym ukazało się wiekopomne dzieło Ch. A. Coulomba; „Assai sur une application des régles de maximis et minimis á quelques problémes de statique relatifs á l’architecture”. W pracy tej Coulomb sformułował podstawowe zasady teorii równowagi granicznej i podał jej pierwsze zastosowanie do zagadnienia parcia gruntu na ściany oporowe. Wzór Coulomba na wytrzymałość gruntu na ścinanie jest dotychczas podstawowym wzorem w mechanice gruntów.
Za początek nowoczesnej mechaniki gruntów przyjęto uważać datę ukazania się książki K. Terzaghiego „Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage”, tj. rok 1925. W pracy tej Terzaghi podał w sposób usyste-matyzowany metody badań fizycznych i mechanicznych właściwości gruntów oraz zależności między stanem zagęszczenia gruntów, a ich wytrzymałością na ścinanie, ściśliwością i rozszerzalnością; została podana również teoria konsolidacji gruntów. Dzieło Terzaghiego zapoczątkowało okres szybkiego i wszechstronnego rozwoju mechaniki gruntów.
W Polsce pierwszym poważniejszym opracowaniem z zakresu mecha-niki gruntów była dysertacja doktorska Cz. Rusina pt.: „Badania teoretyczne i laboratoryjne gruntu, jako elementu budowli”, obroniona na Politechnice Warszawskiej w 1939 roku pod kierunkiem prof. W. Żenczykowskiego. Pierwszą obszerniejszą publikacją, wydaną w 1947 r., była książka Wiłuna pt.: „Gruntoznawstwo drogowe”, zawierająca m. in. metody badań gruntów do celów budowy dróg i fundamentowania. Ostatnią wydaną przez Wiłuna książką jest obszerne kompendium, skromnie przez autora zatytułowane „Zarys geotechniki” (1987). Książka ta doczekała się licznych, niezmienionych wznowień . Wiłuna uważa się za ojca polskiej geotechniki.

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. Wprowadzenie

2. Grunt, jego pochodzenie i buodwa
2.1. Grunt
2.2. Pochodzenie gruntu
2.2.1. Wietrzenie
2.2.1.1. Procesy wietrzenia
2.2.1.2. Wpływ organizmów żywchna wietrzenie
2.2.1.3. Produkty wietrzenia
2.2.1.4. Wpływ klimatu na procesy wietrzenia
2.2.2. Erozja i transport
2.2.3. Rodzaje osadów gruntowych
2.3. Budowa gruntu
2.3.1. Fazowa budowa gruntu
2.3.2. Uziarnienie, frakcje i rodzaj gruntu
2.3.3. Struktura i tekstura gruntu
2.3.4. Grunty zawirające części organiczne i węglan wapnia
2.3.4.1. Gruntu organiczne
2.3.4.2. Grunty zaiwrające węglan wapnia (CaCo3)

3. Skład minerlany gruntów

4. Powierzchnia graniczna i właściawa gruntów

5. Zajwiska fizykochemiczne w gruncie
5.1. Adsorpcja wody błonkowej i jonów
5.2. Pojemność wymienna jonów
5.3. Potencjał elektrokinetyczny
5.4. Elektroosmoza i elktrokataforeza
5.5. Tiksotropia

6. Kapilarność (włoskowatość)

7. Fizyczne właściwości i stany gruntów
7.1. Podstawowe cechy fizyczne gruntu
7.1.1. Wilgotność gruntu
7.1.2. Gęstość objętościowa i ciężąr objętościowy gruntu
7.1.3. Wpływ wody na gęstość objętościową i ciężąr objętościowy gruntu
7.1.4. Gęstość właściwa i ciężąr właściwy gruntu
7.2. Cechy określające uziarnienie gruntu
7.3. Cechy określające porowatość gruntu
7.3.1. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i ciężar objętościowy szkieletu gruntowego
7.3.2. Porowatość
7.4 Zagęszczalność gruntów
7.5. Wodoporzepuszczalność i mrozoodporność gruntów
7.5.1.
Wodoporzepuszczalność gruntów
7.5.2. Mrozoodporność gruntów
7.6. Zestawnienie cech fizycznych gruntów
7.7. Stany fizyczne gruntów
7.7.1. Stany fizyczne gruntów niespoistych
7.7.2. Stany fizyczne gruntów spoistych
7.7.3. Wskaźnik plastyczności

8. Woda w gruncie
8.1. Wprowadzenie
8.2. Woda wolna
8.2.1. Kolmatacja
8.2.2. Sufozja i przebicie gydraluliczne
8.2.3. Kurzawka
8.2.4. Uwagi ogólne
8.3. Woda wchodząca w skład minerałów
8.4. Woda w postaci pary wodnej
8.5. Woda w postaci lodu

9. Wysadziny mrozowe
9.1. Mechanizm powstawania wysadzin mrozowych
9.2. Głębokość i prędkość przemarzania gruntu
9.3. Kryteria gruntów wysadzinowych

10. Mechaniczne właściwości gruntów
10.1. Wprowadzenie
10.2. Ściśliwość gruntu
10.3. Wytrzymałość gruntu na ścinanie
10.3.1. Badanie w aparacie bezpośrdeniego ścinania
10.3.2. Badanie w aparacie trójosiowego ścinania

11. Statystyczne opracowanie wyników badań
11.1. Wprowadzenie
11.2. Jednowymiarowa zmienna losowa
11.3. Dwuwymiarowa zmienna losowa

12. Wartości parametrów geotechnicznych z dotychczasowych badań
12.1. Uwagi ogółne
12.2. Niektóre prametry geotechniczne według PN-81/B-03020
12.3. Niektóre parametry geotechniczne według Wiłuna
12.4. Wartości współczynnika filtracji gruntów z dotychczasowych badań

13. Naprężenie w ośrodku gruntowym
13.1. Wprowadzenie
13.2. Naprężenie geostatyczne (pirwotne)
13.3. Naprężenie od obciążewnia zewnętrznego
13.3.1. Wprowadzenie
13.3.2. Naprężenie w gruncie od pionowej siły skupionej
13.3.3. Naprężenie w gruncie od obciążenia rozłożonego
13.3.4. Metoda punktów narożnych (Steinbrennera)
13.3.5. Metoda punktów środkowych (Polszyna, Newmarka)
13.3.6. Naprężeniepod fundamentami sztywnymi
13.3.7. Naprężenie na różnych etapach budowy
13.3.8. Podłoże gruntowe

14. Nośność podłoża gruntowego
14.1. Zależność odkształceń podłoża gruntowego od jego obciążęnia
14.2. Strefy uplastycznienia gruntu pod fundamentem
14.3. Obciążęnie krytyczne
14.4. Obciążenie graniczne podłoża jednorodnego
14.5. Obciążenie graniczne podłoża uwarstwionego
14.6. Dopuszczalne obciązenie podłoża gruntowego

15. Odkształcalność podłoża gruntowego
15.1. Uwagi ogółne
15.2. Osiadanie posłoża gruntowego
15.2.1. Wprowadzenie
15.2.2. Metoda naprężęń
15.2.3.Metoda odkształceń
15.2.4. Metody współczynnika wpływu
15,3, Współczynnik podatności podłożą gruntowego
15.4. PRzebieg osiadań w czasie (konsolidacja)

16. Polowe badania gruntu
16.1. Badania makroskopowe
16.2. Wiercenia badawcze
16.2.1. Informacje ogólne
16.2.2. Liczba i głębokość otworów badawczych
16.2.3. Charakterystyka wierceń
16.2.4. Opróbowanie wyrobisk badawczych
16.3. Sondowania
16.4. Badania geofizyczne

17. Dokumentacja geotechniczna

18. Obligatoryjność stosowania norm w Polsce

Literatura
  Cena:

Ilość

przechowalnia

36,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska