UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Fotowoltaika - Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.


Fotowoltaika - Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne.
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: OWG
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
477
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2016 wydanie IV
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7490-937-2
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Podręcznik kierujemy do uczniów, studentów, słuchaczy, instalatorów, inwestorów, pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu instalacji fotowoltaicznych i elektrycznych. Informacje w nim zawarte są oparte na bogatym doświadczeniu naukowym i technicznym autorów tej pracy. Mamy nadzieję, że informacje które przedstawiliśmy w książce zainteresują także szersze grono czytelników, głównie osób pragnących w przyszłości wykonywać instalacje fotowoltaiczne. Dedykujemy ją również inwestorom (prosumentom) korzystającym z instalacji fotowoltaicznych, produkując prąd "ze słońca" na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedając do sieci energetycznej.

Treść tej książki pozwoli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących budowy, montażu, eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznych. Szeroki przekrój zagadnień podany przejrzyście i w nowoczesnym układzie powinien ułatwić korzystanie z podręcznika. W poszczególnych rozdziałach książki usystematyzowaliśmy aktualną wiedzę dotyczącą fotowoltaiki i instalacji elektrycznych, popartą własnymi badaniami.


Spis treści

Od autorów / 11

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce / 15
Wykaz wybranych oznaczeń, wielkości i ich jednostek / 18
Symbole graficzne wg PN-EN 60617 stosowane w schematach elektrycznych / 21

MODUŁ I Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona przeciwpożarowa / 33
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) / 33
2. Instrukcje BHP / 33
3. BHP a ergonomia / 33
4. Stanowisko pracy / 34
5. Elementy stanowiska pracy / 34
6. Zadania służb BHP / 35
7. Pierwsza pomoc / 35
8. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych / 36
9. Sprzęt ochronny / 37
10. Sposoby ratowania porażonych prądem elektrycznym / 38
11. Ochrona przeciwpożarowa / 40
12. Prewencja pożarowa / 40
13. Zapobieganie pożarom / 41
14. Sposoby ratowania osoby poszkodowanej w pożarze / 41
15. Czynności ratujące / 42

MODUŁ I Rysunek techniczny / 43
1. Znaczenie rysunku w przekazywaniu informacji / 43
2. Rodzaje rysunków technicznych / 44
3. Wymiary i kształt arkuszy rysunkowych / 44
4. Obramowanie / 45
5. Tabliczka rysunkowa / 45
6. Podziałki rysunków / 46
7. Rodzaje linii rysunkowych / 46
8. Rodzaje rzutów aksonometrycznych i ich zastosowanie / 47
9. Rzutowanie prostokątne / 47
10. Układ trzech rzutni / 48
11. Wymiarowanie / 50
12. Podstawowe zasady wymiarowania / 52
13. Wymiarowanie wg układu współrzędnych / 53
14. Przekroje / 54
15. Oznaczanie przekrojów / 55
16. Pismo techniczne / 55
17. Rysunki schematyczne / 55
18. Wykresy i odczytywanie wykresów / 56

MODUŁ III Podstawy elektrotechniki / 57
1. Prąd stały / 57
1.1. Prąd elektryczny / 57
1.2. Napięcie elektryczne / 58
1.3. Obwody elektryczne / 58
1.4. Prawo Ohma / 59
1.5. Obliczanie rezystancji / 59
1.6. Łączenie rezystorów / 59
1.7. Zależność rezystancji od temperatury / 60
1.8. Źródła prądu stałego / 60
1.9. Prawa obwodu elektrycznego / 61
1.9.1. Pierwsze prawo Kirchhoffa / 61
1.9.2. Drugie prawo Kirchhoffa / 62
1.10. Stany pracy źródeł energii elektrycznej / 62
1.11. Moc prądu stałego / 62
1.12. Energia prądu stałego / 63
1.13. Prawo Joule’a – Lenza / 64
2. Prąd przemienny jednofazowy / 64
2.1. Analiza obwodów zawierających elementy R, L, C. / 65
2.1.1. Obwód elektryczny z rezystancją / 65
2.1.2. Obwód elektryczny z cewką o indukcyjności L (reaktancją indukcyjną) / 66
2.1.3. Obwód elektryczny z kondensatorem o pojemności C (reaktancją pojemnościową) / 67
2.1.4. Obwód elektryczny szeregowy z elementami R, L, C / 68
2.1.5. Obwód elektryczny równoległy z elementami R, L, C  / 69
3. Kondensatory / 71
3.1. Pojemność kondensatora / 71
3.2. Łączenie kondensatorów / 72
4. Moc prądu przemiennego jednofazowego / 72
4.1. Moc czynna / 72
4.2. Moc bierna / 73
4.3. Moc pozorna / 74
5. Układy trójfazowe / 74
5.1. Układ połączeń odbiorników w gwiazdę / 74
5.2. Układ odbiorników połączonych w trójkąt / 75
6. Pomiar mocy w układach 3 fazowych / 76
7. Pomiar energii w obwodach trójfazowych / 77
8. Zdęcia przedstawiające autorów podręcznika w czasie zajęć laboratoryjnych z podstaw elektrotechniki z uczniami, studentami, słuchaczami w pracowni elektrycznej / 79

MODUŁ IV Urządzenia i instalacje elektryczne / 81
1. Oznaczenia przewodów i zacisków / 81
1.1. Wybrane oznaczenia kabli i przewodów według normy PN: 60446 / 83
1.2. Przekroje przewodów / 84
1.3. Wybrane przykłady oznaczeń przewodów / 84
1.4. Podział przewodów ze względu na pełnioną funkcję / 85
1.5. Oznaczenia przewodów i zacisków odbiorników / 85
2. Łączenie przewodów / 86
3. Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych do 1 kV / 87
3.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki / 87
3.2. Warunki środowiskowe / 88
3.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych / 89
3.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych / 90
3.5. Napięcia i układy sieciowe / 90
3.6. Układy sieci / 91
3.7. Charakterystyka układów sieciowych / 92
4. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych / 94
4.1. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych / 94
4.1.1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim / 94
4.1.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) / 96
4.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) / 97
4.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania / 97
4.2.2. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe / 98
4.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 101
4.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN / 108
4.5. Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronności / 110
4.6. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska / 111
4.7. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej / 111
4.8. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych / 113
4.9. Połączenia wyrównawcze / 114
5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze / 116
6. Uziomy i przewody uziemiające / 117
6.1. Uziomy naturalne / 118
6.2. Uziomy sztuczne / 118
7. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi / 121
8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych / 124
9. Zasilanie budynku / 125
10. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych / 125
11. Wybrane zasady wykonania instalacji elektrycznej w budynku / 130
12. Eksploatacja instalacji elektrycznych / 131
13. Pomiar ciągłości przewodów / 133
14. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej / 133
15. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian / 135
16. Pomiar rezystancji uziomu / 136
17. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania / 136
18. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych / 139
19. Protokół odbiorczy / 139
20. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych / 140
21. Dokumentacja techniczna / 141
22. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji / 142
23. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych / 142
24. Kontrola eksploatacji / 143
25. Zdęcia przedstawiające autorów podręcznika w czasie zajęć laboratoryjnych z urządzeń elektrycznych z uczniami, studentami, słuchaczami w pracowni urządzeń / 143

MODUŁ V Technologia wykonania i logistyka robot instalacyjnych / 145
1. Kosztorysy – rodzaje i sposoby obliczeń / 145
1.1. Kosztorys inwestorski / 146
1.2. Kosztorys ofertowy / 146
1.3. Kosztorys zamienny / 148
1.4. Kosztorys powykonawczy / 148
1.5. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej / 149
1.5.1. Kalkulacja uproszczona / 149
1.5.2. Kalkulacja szczegółowa / 150
2. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / 151
2.1. Treść projektu oferty / 151
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) / 152
4. Przekazywanie SIWZ dla wykonawców / 153
5. Przykładowa specyfikacja wykonania i odbioru robót i materiałów instalacyjnych / 153
5.1. Przedmiot zamówienia / 154
5.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych / 154
5.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe / 154
5.4. Teren budowy / 154
5.4.1. Organizacja robót / 154
5.4.2. Harmonogram robót / 154
5.4.3. Wprowadzenie na budowę / 155
5.4.4. Koordynacja robót / 155
5.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich / 156
5.4.6. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi / 156
5.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy / 157
5.4.8. Zaplecze budowy / 157
5.4.9. Organizacja ruchu / 158
5.4.10. Ogrodzenie / 158
5.4.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni / 158
6. Wymagania dotyczące wyrobów instalacyjnych / 158
7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn / 159
8. Wymagania dotyczące środków transportu / 159
9. Sposób wykonania robót instalacyjnych / 160
10. Kontrola oraz odbiór robót instalacyjnych / 160
11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót / 162
12. Odbiór robót i przekazanie do użytku / 164
13. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących / 165
14. Dokumenty normy i przepisy / 165

MODUŁ VI Energetyka słoneczna / 167
1. Energia słoneczna / 167
2. Atmosfera Ziemi / 168
3. Oddziaływanie atmosfery z promieniowaniem / 168
4. Wielkość energii słonecznej na Ziemi / 169
5. Nasłonecznienie w Polsce / 170
6. Zalety promieniowania słonecznego jako źródła energii / 170
7. Wady promieniowania słonecznego jako źródła energii / 170
8. Sposoby produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej / 171
8.1. Metoda heliotermiczna / 171
8.2. Metoda helioelektryczna / 172
9. Wiadomości wstępne z optoelektroniki / 173

MODUŁ VII Budowa, zasada działania fotoogniw (PV) / 175
1. Budowa i zasada działania ogniw krzemowych / 175
2. Podział ogniw PV / 176
3. Ogniwa z krzemu monolitycznego / 176
3.1. Budowa fotoogniwa / 176
3.2. Technologia wytwarzania fotoogniwa / 177
3.3. Przykłady krzemowych modułów fotowoltaicznych / 178
4. Ogniwa polikrystaliczne / 182
4.1. Budowa fotoogniwa / 182
4.2. Rozwiązania konstrukcyjne fotomodułów płaskich polikrystalicznych / 182
5. Ogniwa polikrystaliczne cienkowarstwowe / 184
5.1. Budowa fotoogniwa / 184
5.2. Technologia wytwarzania ogniwa PV / 184
6. Ogniwa z krzemu amorficznego / 185
6.1. Budowa i technologia wytwarzania fotoogniwa / 185
7. Ogniwa cienkowarstwowe jedno- i wielozłączowe z arsenku galu / 187
7.1. Budowa i technologia wytwarzania / 187
7.2. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego / 188
8. Ogniwa fotowoltaiczne z materiałów organicznych / 188
8.1. Budowa i technologia wytwarzania / 188
8.2. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne ogniw PV, na podłożu polimerowym / 189
8.3. Parametry polimerowych ogniw PV / 191
8.4. Sposoby produkcji / 192
9. Ogniwa fotowoltaiczne uczulane barwnikiem / 192
9.1. Zasada działania / 192
9.2. Budowa, parametry ogniwa / 192
10. Hybrydowe panele słoneczne / 193
10.1. Zasada działania / 193
10.2. Budowa urządzenia / 194
11. Dwustronne baterie słoneczne / 195
12. Utrata mocy fotoogniw funkcji czasu pracy / 195
12.1. Dioda bocznikująca fotoogniwo (by-pass) / 195
13. Gorący punkt (hot spot) / 198
13.1. Napięcie indukowane w module PID (Potential Induced Degradation) / 199

MODUŁ VIII Analiza pracy fotoogniwa / 201
1. Podstawowe zależności / 201
2. Wpływ temperatury na parametry fotoogniwa / 203
3. Sposoby połączeń modułów PV / 205
4. Wpływ promieniowania słonecznego na parametry modułu fotowoltaicznego / 206
5. Wybrane wyniki badań modułów fotowoltaicznych / 207
6. Wybrane wyniki badań instalacji fotowoltaicznej „podążającej za słońcem” / 210
7. Zdęcia przedstawiające autorów podręcznika w czasie zajęć laboratoryjnych z uczniami, studentami, słuchaczami / 212

MODUŁ IX Parametry osprzętu instalacji PV / 221
1. Regulatory ładowania / 221
2. Przetwornice napięcia / 222
2.1. Przykładowe rozwiązanie / 223
2.2. Parametry elektryczne pracy falownika 1-fazowego / 223
2.3. Falowniki 3-fazowe / 224
3. MPP traker / 226
4. Modem komunikacyjny / 227
4.1. Zasada działania / 227
4.2. Charakterystyka urządzeń / 227
5. Sposób łączenia przewodów po stronie DC / 229
6. Mierniki instalacji fotowoltaicznych / 229

MODUŁ X Dobór parametrów instalacji fotowoltaicznych  / 233
1. Rodzaje instalacji PV / 233
2. Mała instalacja fotowoltaiczna / 233
3. Wybrane układy połączeń fotoogniw / 236
3.1. Sieć autonomiczna (wydzielona) / 236
3.2. Praca elektrowni PV na sieć „sztywną” / 237

MODUŁ XI Wytyczne montażowe / 239
1. Etapy realizacji inwestycji / 239
2. Projekt techniczny / 239
3. Etapy budowy / 239
4. Zagadnienia techniczne montażu instalacji / 240
5. Sposób montażu ogniw PV w rzędach / 242
6. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych / 244
6.1. Ochrona odgromowa – rodzaje ochrony / 245
6.2. Ochrona odgromowa – ochrona zewnętrzna / 245
6.3. System ochronny instalacji PV bez zewnętrznej ochrony odgromowej (zwodów pionowych) – ochrona wewnętrzna / 247
7. Odbiór instalacji / 249

MODUŁ XII BHP przy montażu instalacji fotowoltaicznej / 251
1. Zasady BHP przy montażu instalacji fotowoltaicznych / 251
2. Kompletność dostawy materiałów i urządzeń / 252
3. Transport i składowanie / 252
4. Dokumentacja techniczna / 253
5. Narzędzia i sprzęt dodatkowy / 253
6. Informacje ogólne / 253
7. Przepisy bezpieczeństwa / 253
8. Ochrona przeciwporażeniowa / 254
9. Ochrona przeciwpożarowa / 254
10. Bezpieczeństwo wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych / 254
11. Oznaczenia i symbole / 255

MODUŁ XIII Montaż instalacji fotowoltaicznej / 257
1. Systemy montażowe dla modułów skrzynkowych / 257
1.1. Montaż na dachu spadzistym / 257
1.2. Montaż ogniw PV na dachu płaskim lub płaszczyźnie poziomej / 259
1.3. Sposób montażu modułów / 260
1.4. Eliminacja prądów upływu i szczątkowego / 261
1.5. Sposoby montażu fotoogniw polimerowych elastycznych na dachu płaskim / 261
1.6. Montaż fotoogniw „podążających za słońcem” / 263
1.7. Inne rozwiązania techniczne montażu instalacji fotowoltaicznych / 264
2. Przykłady nieprawidłowego montażu modułów fotowoltaicznych / 265
3. Zdjęcia przedstawiające montaż modułów fotowoltaicznych na płaszczyźnie poziomej / 265
4. Przykład montażu modułu fotowoltaicznego na konstrukcji drewnianej w warunkach laboratoryjnych / 267
5. Zdjęcia przedstawiające autorów podręcznika z uczniami ZSE nr 1 w czasie wykonywania pomiarów parametrów energetycznych modułów fotowoltaicznych / 268
6. Montaż instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji aluminiowej na dachu płaskim / 269
7. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu spadzistym pokrytym dachówką betonową / 272
8. Montaż instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji aluminiowej na dachu płaskim pokrytym blachą falistą / 275
9. Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu spadzistym pokrytym blachodachówką / 276

MODUŁ XIV Eksploatacja instalacji fotowoltaicznych / 277
1. Wymiana uszkodzonego modułu / 277
2. Mycie instalacji fotowoltaicznej / 277
3. Sprawdzenie mocowania paneli / 277
4. Usuwanie śniegu / 278
5. Stan przewodów zasilających w instalacji prądu stałego (DC) / 278
6. Sprawdzenie stanu technicznego falownika / 279
7. Czynniki wpływające ujemnie na produkcję energii z elektrowni fotowoltaicznej / 279

MODUŁ XV Przykładowy projekt budowlano-wykonawczy / 281
Procedury formalno-prawne związane z budową instalacji fotowoltaicznej / 281

MODUŁ XVI Zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na klimat / 321

MODUŁ XVII Egzamin teoretyczny dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych / 325
1. Przebieg testowania / 325
2. Przykładowy test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, standaryzowany / 326
3. Przykładowa karta odpowiedzi / 333

MODUŁ XVIII Egzamin praktyczny dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych / 335
1. Przebieg testowania / 335
2. Przykładowe tematy zadań praktycznych dotyczących montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych / 336
3. Przykładowa karta odpowiedzi / 339

Literatura / 341

 

  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Ciosk Katarzyna, Gierczak Ewa, Włodarczyk Maciej
8,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Weismann Dieter
21,00 zł
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Tytko Ryszard
59,00 zł
Wydawnictwo: OWG
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska