UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy chemii organicznej. Tom 2


Podstawy chemii organicznej. Tom 2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
308
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2020
Język
polski
ISBN
978-83-7348-830-4
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Niniejszy skrypt zawiera zakres materiału wykładowego od wiązań chemicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, organiczne pochodne kwasu węglowego, aminy, aż po węglowodany, aminokwasy, peptydy, związki heterocykliczne i fosfoorganiczne. Omówiono ich budowę, występowanie, właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie. Zamieszczono także przykładowe pytania oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania celem utrwalenia przyswojonego materiału. W części I skryptu zamieszczono wiadomości dotyczące struktury elektronowej i wiązań chemicznych występujących w związkach organicznych, omówiono izomerię, węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne oraz związki z tlenowymi grupami funkcyjnymi. Część II obejmuje materiał poświęcony związkom zawierającym grupę karbonylową, opisano struktury z azotowymi grupami funkcyjnymi, a także cukry, aromatyczne związki heterocykliczne oraz związki zawierające fosfor. Skrypt opatrzony został skorowidzem rzeczowym, co znacznie ułatwia czytelnikowi odnalezienie określonych związków i reakcji chemicznych i zapewnia komfort korzystania z podręcznika.


Spis treści:


14. ZWIĄZKI KARBONYLOWE
14.1. Budowa grupy karbonylowej
14.2. Reaktywność związków karbonylowych
14.2.1. Addycja nukleolfilowa do grupy karbonylowcj
14.2.2. Substytucja na karbonylowym atomie węgla
14.3. Reakcje kondensacji związków karbonylowych

15. ALDEHYDY I KETONY
15.1. Występowanie
15.2. Nomenklatura aldehydów
15.2.1. Systematyczna
15.2.2. Karboaldehydowa
15.2.3. Przedrostkowa
15.2.4. Odkwasowa
15.2.5. Nazwy zwyczajowe
15.3. Nomenklatura ketonów
15.3.1. Systematyczna
15.3.2. Grupowo-funkcyjna
15.3.3. Podstawnikowa
15.3.4. Zwyczajowa
15.4. Właściwości fizykochemiczne
15.5. Otrzymywanie aldehydów
15.5.1. Utlenianie
15.5.2. Odwodornienie
15.5.3. Ozonoliza
15.5.4. Redukcja pochodnych kwasów karboksylowych
15.5.5. Redukcja Rosenmunda
15.5.6. Hydroliza geminalnych dihalogenopochodnych
15.5.7. Hydratacja alkinów
15.6. Otrzymywanie ketonów
15.6.1. Utlenianie
15.6.2. Ozonoliza
15.6.3. Acylowanie
15.7. Właściwości chemiczne
15.7.1. Utlenianie
15.7.2. Addycja nuklcofilowa
15.7.2.1. Addycja wody -tworzenie gcminalnych dioli
15.7.2.2. Addycja cząsteczki alkoholu - tworzenie hemiacclali, acetali i tio-aeetali
15.7.2.3. Reakcje aldehydów i ketonów ze związkami Grignarda
15.7.2.4. Addycja nukleoftlowa HCN; otrzymywanie cyjanohydryn
15.7.2.5. Addycja jonu wodorkowego - redukcja wodorkami
15.7.3. Redukcja katalityczna
1 5.7.4. Reakcja Cannizzaro
15.7.5. Reakcje kondensacji
15.7.5.1. Kondensacja aldolowa
15.7.5.2. Mieszane (krzyżowe) reakcje kondensacji aldolowej
15.7.5.3. Wewnątrzczasteczkowa kondensacja aldolowa- reakcje cykli
15.7.6. Addycja nukleofilowa do a,f}-nicnasyconych aldehydów i kelonów
15.7.7. Azotowe pochodne aldehydów i ketonów
15.7.8. Redukcja WoltTa-Kiżnera
15.7.9. Reakcja haloformowa
15.7.10. Kondensacja pinakolinowa
15.7.11. Addycja wodorosiarczanu (IV) - połączenia bisulfitowe
15.7.12. Reakcja Wittiga
15.7.13. Tautomeria ketoenolowa
15.7.14. Polimeryzacja aldehydów

16. KWASY KARBOKSYLOWE
16.1. Budowa grupy karboksylowej
16.1.1. Parametry grupy karboksylowej
16.1.2. Dimeryzacja kwasów karboksylowych
16.2. Występowanie
16.3. Nomenklatura
16.3.1. Nazwy zwyczajowe
16.3.2. Nomenklatura systematyczna
16.3.3. Nazewnictwo podstawnikowe
16.4. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
16.4.1. Temperatura wrzenia
16.4.2. Temperatura topnienia
16.4.3. Rozpuszczalność
16.4.4. Zapach
16.5. Otrzymywanie
16.5.1. Źródła naturalne
16.5.2. Otrzymywanie kwasu octowego
16.5.3. Otrzymywanie kwasu mrówkowego
16.5.4. Utlenianie aldehydów
16.5.5. Utlenianie alkanów
16.5.6. Utlenianie alkiloarenów
16.5.7. Karboksylowanie związków Grignarda
16.5.8. Hydroliza pochodnych kwasów karboksylowych
16.5.9. Synteza malonowa
16.5.10. Metody mikrobiologiczne i enzymatyczne
16.6. Właściwości chemiczne
16.6.1. Kwasowość
16.6.2. Wpływ podstawników na moc kwasów
16.6.3. Wpływ podstawników w pierścieniu na moc kwasu benzoesowego.
16.6.4. Redukcja grupy karboksylowej
16.6.5. Reakcja Hunsdieckera - dekarboksylacja
16.6.6. Reakcja Hella - Volharda - Zielińskicgo
16.6.7. Pochodne kwasów karboksylowych
16.6.8. Atak nukleofilowy na acylowy atom węgla
16.6.9. Estry aktywne

17. HALOGENKI KWASOWE
17.1. Występowanie
17.2. Nomenklatura
17.3. Otrzymywanie
17.4. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
17.5. Właściwości chemiczne
17.5.1. Hydroliza
17.5.2. Alkoholiza
17.5.3. Amonoliza i aminoliza
17.5.4. Redukcja
17.5.5. Reakcje ze związkami metaloorganicznymi
17.5.6. Acylowanie Friedla-Crallsa

18. BEZWODNIKI KWASOWE
18.1. Występowanie
18.2. Nomenklatura
18.3. Otrzymywanie
18.3.1. Acylowanie soli kwasów
18.3.2. Przemysłowa produkcja bezwodnika octowego
18.3.3. Za pomocą dicyklokarbonylodiimidu (DCC)
18.3.4. Dchydrataeja termiczna kwasów dikarboksylowych
18.4. Właściwości chemiczne
18.4.1. Hydroliza
18.4.2. Alkoholiza
18.4.3. Amonoliza (aminoliza)
18.4.4. Redukcja
18.4.5. Reakcja ze związkami Grignarda
18.4.6. Acylowanie Friedla-Craftsa

9. ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH
19.1. Występowanie
19.2. Nomenklatura
19.2.1. Systematyczna
19.2.2. Nazewnictwo opisowe
19.2.3. Sposób podstawnikowy
19.3. Otrzymywanie
19.3.1. Alkoholiza chlorków kwasowych
19.3.2. Alkoholiza bezwodników
19.3.3. Alkilowanie soli kwasów karboksylowyeh
19.3.4. Addycja kwasów karboksylowyeh do alkenów
19.3.5. Reakcja estry llkacji
19.4. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
19.5. Substancje zapachowe
19.6. Właściwości chemiczne estrów
19.6.1. Hydroliza
19.6.2. Alkoholiza estrów
19.6.3. Amonoliza (aminoliza)
19.6.4. Redukcja
19.6.5. Reakcje ze związkami metaloorganicznymi
19.7. Kodensacja Claisena
19.7.1. Cyklizacja Dieckmanna- wewnątrzcząsteczkowa kondensacja estrów
19.8. Zastosowanie acetylooctanu etylu w syntezie organicznej
19.9. Synteza malonowa
19.10. Zastosowanie cyjanooctanu etylu w syntezie organicznej
19.11. Reakcja addycji Michaela
19.11.1. Mechanizm reakcji
19.11.2. Akceptory i donory Michacla
19.11.3. Przykłady reakcji addycji Michaela
19.11.4. Redukcja wodorkami, czyli addycja anionu wodorkowego
19.11.5. Addycja związków metaloorganicznych
19.12. Reakcja Knovenagla- substytucja acylowa

20. AMIDY
20.1. Rodzaje amidów
20.2. Elektronowa budowa grupy amidowej
20.3. Występowanie
20.4. Nomenklatura
20.4.1. Nazwy zwyczajowe
20.4.2. Nazwy systematyczne
20.4.3. Sposób karboksyamidowy
20.4.4. Podstawnikowa
20.4.5. Pochodne acylowc amin
20.5. Otrzymywanie
20.5.1. Amonoliza (aminoliza) pochodnych kwasów karboksylowych
20.5.2. Przegrupowanie Bcckmanna
20.6. Właściwości fizyczne
20.7. Właściwości chemiczne
20.7.1. Hydroliza
20.7.2. Alkoholiza, amonoliza, hydrazynoliza
20.7.3. Redukcja
20.7.4. Dehydratacja
20.7.5. Przegrupowanie Hofmanna
20.7.6. Reakcje ze związkami metaloorganicznymi

21. NITRYLE
21.1. Budowa grupy cyjankowej (nitrylowej)
21.2. Występowanie
21.3. Nomenklatura
21.3.1. Systematyczna
21.3.2. Wywodząca się z nazw kwasów karboksylowych
21.3.3. Za pomocą przyrostka karbonilryl
21.3.4. Grupowo-funkcyjna
21.3.5. Podstawnikowa
21.4. Otrzymywanie
21.4.1. Alkilowanie soli cyjanowodoru
21.4.2. Dehydratacja amidów
21.4.3. Addycja akrylonkrylu, cyjanoctylowanic
21.4.5. Reakcja Sandmeyera
21.5. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
21.6. Właściwości chemiczne
21.6.1. Hydroliza
21.6.2. Redukcja
21.6.3. Reakcja z odczynnikami metaloorganicznymi
21.6.4. Reakcja Rittera

22. AMINY ALIFATYCZNE
22.1. Wprowadzenie
22.2. Budowa grupy aminowej
22.3. Chirainość amin
22.4. Występowanie
22.5. Nomenklatura
22.5.1. Nazewnictwo zwyczajowe
22.5.2. Nazewnictwo systematyczne amin 1ř
22.5.3. Symetryczne aminy 2ř i 3ř
22.5.4. Niesymetryczne aminy 2ř i 3ř
22.5.5. Aminy aromatyczne
22.5.6. Aminy cykliczne
22.6. Otrzymywanie i zastosowanie
22.6.1. Alkilowanie amoniaku
22.6.2. Synteza Gabriela
22.6.3. Redukcyjne animowanie
22.6.4. Przegrupowanie Hofmanna i Curtiusa
22.6.5. Redukcja nitrozwiązków, azydków, nitryli i oksymów
22.6.6. Reakcja Rittera
22.7. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
22.8. Właściwości chemiczne
22.8.1. Zasadowość
22.8.2. Nukleofilowość
22.8.2.1. Alkilowanie
22.8.2.2. Arylowanie
22.8.2.3. Acylowanie
22.8.3. Rozróżnianie rzędowości amin
22.8.4. Czwartorzędowe sole amoniowe
22.8.4.1. Otrzymywanie
22.8.4.2. Chiralność
22.8.4.3. Reakcja eliminacji Hofmanna

23. AMINY AROMATYCZNE
23.1. Otrzymywanie
23.1.1. Redukcja
23.1.2. Amonoliza halogenków arylowych
23.2. Właściwości chemiczne
23.2.1. Reakcje substytucji elektrofilowej
23.2.2. Sułtanilamidy
23.2.3. Reakcje amin z kwasem azotowym(lll)
23.2.3.1. Reakcja amin alifatycznych
23.2.3.2. Reakcje I ř amin aromatycznych
23.2.3.3. Reakcje 2ř amin aromatycznych
23.2.3.4. Reakcje 3ř amin aromatycznych
23.3. Sole diazoniowe
23.3.1. Reakcje substytucji soli diazoniowych
23.3.1.1. Reakcja zagotowania - otrzymywanie fenoli
23.3.1.2. Reakcja Sandmeyera
23.3.1.3. Jodowanie
23.3.1.4. Fluorowanie
23.3.1.5. Arylowanie
23.3.1.6. Reakcja odaminowania
23.3.1.7. Redukcja soli diazoniowych do arylohydrazyn
23.3.1.8. Sprzęganie soli diazoniowych
23.3.2. Barwniki azowe
23.3.3. Wskaźniki
23.3.4. Sulfonamidy
23.3.5. Redukcja związków nitrowych w środowisku zasadowym

24. HETEROCYKLICZNE ZWIĄZKI AROMATYCZNE
24.1. Pięcioczłonowe heterocykle aromatyczne
24.1.1. Występowanie
24.1.2. Otrzymywanie
24.1.3. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
24.1.4. Właściwości chemiczne
24.1.5. Właściwości kwasowo-zasadowe
24.1.5.1. Zasadowość
24.1.5.2. Kwasowość
24.1.53. Polimeryzacja
24.1.5.4. Substytucja elektrolitowa Sk
24.1.6. Barwniki pirolowc
24.1.6.1. Barwniki dipirylometcnowc
24.1.6.2. Barwniki porfirynowc
24.1.6.3. Indygo
24.1.7. Nasycone, pięcioczłonowe związki heterocykliczne
24.2. Sześcioczłonowc hetcrocykle aromatyczne
24.2.1. Budowa cząsteczki pirydyny
24.2.2. Występowanie
24.2.3. Otrzymywanie pirydyny
24.2.4. Właściwości fizyczne pirydyny
24.2.5. Właściwości chemiczne pirydyny
24.2.5.1. Reakcje substytucji elektrofilowej, SE
24.2.5.2. Reakcje substytucji nukleofilowej
24.2.5.3. ReakcjaCziczibabina
24.2.5.4. Reakcja 2-pikoliny z aldehydami
24.2.5.5. Hydroksypirydyny
24.2.5.6. Utlenianie pirydyny i jej pochodnych
24.2.5.7. Sole pirydyniowe
24.2.5.8. Redukcja pirydyny
24.2.6. Chinolina
24.2.6.1. Otrzymywanie
24.2.6.2. Substytucja elektrofilowa chinoliny

25. HYDROKSYKWASY I HALOGENOKWASY
25.1. Hydroksykwasy
25.1.1. Występowanie
25.1.2. Nomenklatura
25.1.3. Otrzymywanie
25.1.3.1. Hydroliza halogenokwasów
25.1.3.2. Reakcja Reformackiego
25.1.3.3. Reakcja cyjanohydrynowa i hydroliza cyjanohydryn
25.1.3.4. Reakcja aminokwasów z kwasem a/.otowym(lll)
25.1.3.5. Redukcja oksokwasów
25.1.4. Początki stereochemii
25.1.4.1. Odkrycia Pasteura
25.1.5. Właściwości fizykochemiczne
25.1.6. Konfiguracja względna
25.1.8. Korelacja konfiguracji
25.1.9. Właściwości fizykochemiczne hydroksykwasów
25.1.10. Właściwości chemiczne
25.2. Halogenokwasy
25.2.1. Otrzymywanie
25.2.2. Właściwości chemiczne
25.2.2.1. Reakcja Reformackiego
25.2.2.2. Reakcje SE halogenokwasów

26. CUKRY (SACHARYDY)
26.1. Wprowadzenie
26.2. Podział cukrów
263. Występowanie
26.4. Nomenklatura
26.5. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
26.6. Właściwości chemiczne
26.6.1. Tworzenie układów hemiacelalowych
26.6.1.1. Przekształcanie wzorów otwartej formy cukrów w hemiacetalowe pierścienie
26.6.2. Anomeryzacja
26.6.3. Epimcryzacja
26.6.4. Acylowanie
26.6.5. Alkilowanic
26.6.6. Glikozydy
26.6.7. Utlenienie
26.6.7.!. Utlenienie do kwasów onowych
26.6.7.2. Utlenienie do kwasów uranowych
26.6.7.3. Utlenianie do kwasów arowych
26.6.7.4. Utlenianie kwasem nad jodowym
26.6.7.5. Redukcja
26.6.7.6. Azotowe pochodne cukrów
26.6.7.7. Skracanie i przedłużanie łańcucha węglowego cukrów
26.7. Oligocukry
26.8. Policukry

27. ORGANICZNE POCHODNE KWASU WĘGLOWEGO
27.1. Kwas barbiturowy i jego pochodne
27.2. Pochodne tiomocznika
27.2.1. Organiczne pochodne kwasu tiowęglowego
27.3. Rezonans
27.4. Tautomeria

28. AMINOKWASY I PEPTYDY
28.1. Aminokwasy
28.1.1. Wprowadzenie
28.1.2. Występowanie
28.1.3. Aminokwasy białkowe
28.1.4. Aminokwasy niebiałkowe
28.1.5. Nomenklatura
28.1.6. Otrzymywanie
28.1.6.1. / hydrolizatów białkowych
28.1.6.2. Synteza chemiczna
28.1.7. Otrzymywanie aminokwasów chiralnie czystych
28.1.7.1. Krystalizacja diastereoizomeryeznyeh soli
28.1.7.2. Rozdzielanie za pomocą enzymów
28.1.8. Syntezy chiralnych aminokwasów
28.1.9. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
28.1.9.1. Właściwości fizjologiczne
28.1.9.2. Chiralność
28.1.10. Właściwości chemiczne aminokwasów
28.1.10.1. Właściwości kwasowo-zasadowc
28.1.10.2. Reakcja aminokwasów z kwasami i zasadami
28.1.10.3. Reakcjaz kwasem azotowym(lll)
28.1.10.4. Acylowanie aminokwasów
28.1.10.5. Hstryfikacja grupy karboksylowej
28.2. Peptydy
28.2.1. Wiązanie peptydowe
28.2.2. Nazewnictwo
28.2.3. Sposób oznaczania aminokwasu IV-terminalnego w peptydach i białkach
28.2.4. Sposób oznaczania aminokwasu C-terminalnego w peptydach i białkach
28.2.5. Skład aminokwasowy i sekwencja aminokwasów w peptydach i białkach
28.2.6. Synteza peptydów
28.2.6.1. Osłony peptydowe
28.2.6.2. DCC jako odczynnik aktywujący funkcję karboksylową
28.2.6.3. Aktywacja grupy karboksylowej za pomocą tworzenia mieszanego bezwodnika
28.2.6.4. Metoda estrów aktywnych
28.2.6.5. Zdejmowanie osłon z grup funkcyjnych
28.2.7. Peptydy naturalne

29. ZWIĄZKI FOSFOROORGANICZNE
29.1. Alkilofosfany i arylofosfany (fosfiny)
29.1.1. Nomenklatura
29.1.2. Otrzymywanie
29.1.3. Właściwości fizykochemiczne i fizjologiczne
29.1.3.1. Chiralność fosfanów
29.1.4. Właściwości chemiczne
29.1.5. Tlenowe pochodne związków fosforoorganicznych
29.1.5.1. Reakcja Wittiga-llornera
29.1.5.2. Reaktywność fosfanów

BIBLIOGRAFIA
  Cena:

Ilość

przechowalnia

29,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Kuś Stanisław, Obarski Norbert
21,00 zł
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Przybyłowicz Karol
31,00 zł
przechowalnia
Cholewiński Grzegorz, Dzierzbicka Krystyna, Rachoń Janusz
27,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska