Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » CHEMIA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Podstawy chemii organicznej. Tom 1
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
268
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2018
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7348-729-1

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

Niniejszy skrypt zawiera zakres materiału wykładowego od wiązań chemicznych, alkanów i cykloalkanów poprzez halogenki alkilowe, reakcje substytucji nukleofilowej i eliminacji, alkeny, alkiny, dieny, związki aromatyczne, alkohole, etery, epoksydy, tiole, sulfidy, fenole, związki karbonylowe, kwasy karboksylowe i ich pochodne, organiczne pochodne kwasu węglowego, aminy, aż po węglowodany, aminokwasy, peptydy, związki heterocykliczne i fosfoorganiczne. Omówiono ich budowę, występowanie, właściwości chemiczne i fizyczne, działanie fizjologiczne oraz otrzymywanie. Zamieszczono także przykładowe pytania oraz zadania do samodzielnego rozwiązywania celem utrwalenia przyswojonego materiału. W części I skryptu zamieszczono wiadomości dotyczące struktury elektronowej i wiązań chemicznych występujących w związkach organicznych, omówiono izomerię, węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne oraz związki z tlenowymi grupami funkcyjnymi. Część II obejmuje materiał poświęcony związkom zawierającym grupę karbonylową, opisano struktury z azotowymi grupami funkcyjnymi, a także cukry, aromatyczne związki heterocykliczne oraz związki zawierające fosfor. Skrypt opatrzony został skorowidzem rzeczowym, co znacznie ułatwia czytelnikowi odnalezienie określonych związków i reakcji chemicznych i zapewnia komfort korzystania z podręcznika.

Spis treści:

Wstęp

1. WIĄZANIA CHEMICZNE

1.1. Wprowadzenie
1.2. Wiązania chemiczne
1.3. KonFiguracja elektronów, orbilale aTomowe
1.4. Orbitale cząsteczkowe
1.5. Hybrydyzacja
1.6. Cząsteczka metanu
1.7. Cząsteczka etanu
1.8. Swobodny obrót wokół pojedynczego wiązania, rotamery
1.9. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane, moment dipolowy
1.10. Wiązania między cząsteczkowe
1.10.1. Przyciąganie dipol-dipol
1.10.2. Siły dyspersyjne- van der Waalsa (Londona)
1.10.3. Wiązanie wodorowe

2. ALKANY
2.1. Wprowadzenie
2.2. Alkany alifatyczne (prostołańcuchowe)
2.3. Izoalkany - węglowodory nasycone rozgałęzione
2.4. Nomenklatura alkanów
2.4.1. Nomenklatura systematyczna wg IUPAC
2.4.2. Nomenklatura alkanów rozgałęzionych wg IUPAC
2.5. Źródła alkanów
2.5.1. Frakcje ropy naftowej (temperatura wrzenia w řC, zawartość atomów C w cząsteczkach)
2.5.2. Hydrat metanu
2.6. Wykorzystanie alkanów
2.7. Synteza alkanów
2.8. Właściwości fizyczne i fizjologiczne alkanów
2.8.1. Temperatura wrzenia
2.8.2. Temperatura topnienia
2.8.3. Rozpuszczalność
2.8.4. Gęstość
2.8.5. Palność
2.8.6. Zapach
2.9. Właściwości chemiczne alkanów (reaktywność)
2.9.1. Spalanie
2.9.2. Półspalanie
2.9.3. Niepełne spalanie
2.9.4. Bromowanie
2.9.5. Piroliza
2.9.6. Nitrowanie, sulfonowanie
2.10. Cykloalkany (węglowodory alicykliczne)
2.10.1. Nomenklatura
2.10.2. Występowanie
2.10.3. Otrzymywanie cykloalkanów
2.10.4. Właściwości fizyczne
2.10.5. Właściwości chemiczne
2.10.6. Konformacje cykloalkanów
2.10.7. Konformacje cykloheksanu
2.10.8. Izomeria cis-trans di podstawionych cykloalkanów

3. HALOGENOALKANY, REAKCJE SUBSTYTUCJI

3.1. Występowanie i wykorzystanie
3.2. Nomenklatura
3.3. Otrzymywanie
3.3.1. Halogenowanie wolnorodnikowe
3.3.2. Chlorowanie utleniające
3.3.3. Addyeja halogenowodoru do podwójnego (potrójnego) wiązania
3.3.4. Addyeja halogenu do podwójnego (potrójnego) wiązania
3.3.5. Substytucja grupy hydroksylowej przez halogen
3.3.6. Substytucja halogenu przez inny halogen
3.4. Mechanizm reakcji halogcnowania alkanów
3.4.1. Mechanizm reakcji rodnikowych
3.4.2. Regiospecyficzność reakcji halogenowania alkanów
3.4.3. Halogenowanie cykloalkanów
3.5. Izomeria
3.5.1. Izomery konstytucyjne
3.5.2. Stereoizomery
3.5.3. Sposoby rozróżniania stereo izomerów
3.5.4. Reguły pierwszeństwa wg Cahna, Ingolda i Preloga
3.5.5. Projekcja Fischcra-konfiguracja względna
3.5.6. Konfiguracje cząsteczek zawierających dwa centra chiralne
3.5.7.Enancjomery
3.5.8. Slereochemia związków cyklicznych
3.6. Właściwości fizykochemiczne halogenoalkanów
3.7. Właściwości chemiczne - reaktywność halogenoalkanów
3.7.1. Substytucja nukleofilowa SN
3.7.1.1. Kinetyka reakcji substytucji nuklcofiiowcj (SN)
3.7.1.2. Mechanizm lSn2
3.7.1.3. Reaktywność halogenków alkilowych
3.7.1.4. Inwersja konfiguracji
3.7.1.5. Wpływ rozpuszczalnika na reakcję SN2
3.7.1.6. Czynniki ułatwiające reakcje SN2
3.7.2. Reakcje SN1
3.7.2.1. Slereochemia reakcji SNI
3.7.2.2. Wpływ rozpuszczalnika na reakcję SNI
3.7.2.3. Wpływ grupy odchodzącej
3.7.2.4. Wpływ konstytucji substratu
3.7.2.5. Wpływ nuktcofila
3.7.3. Porównanie reakcji biegnących mechanizmem SN1 i SN2

4. REAKCJE ELIMINACJI
4.1. Reakcje eliminacji typu F.2
4.1.1. Reguła Zajcewa
4.1.2. Przykłady reakcji eliminacji (orientacja reakcji dehydrohalogcnacji)
4.13. Reakcje eliminacji halogenowodorów ze związków chiralnych - stereochemia reakcji E2
4.2. Reakcje eliminacji typu Hl
4.2.1. Mechanizm reakcji
4.3. Reakcja dehydratacji
4.4. Porównanie reakcji substytucji nukleofilowej i eliminacji

5. ALKENY
5.1. Występowanie
5.2. Stopień nienasycenia
5.3. Nomenklatura
5.3.1. Zasada najniższego zestawu lokautów
5.3.2. Izomeria cis/trans
5.4. Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i fizjologiczne alkcnów
5.4.1. Temperatura wrzenia i topnienia
5.4.2. Rozpuszczalność
5.4.3. Palność
5.4.4. Zapach
5.5. Elektronowa struktura wiązania C=C
5.6. Otrzymywanie alkenów
5.6.1. Piroliza ropopochodnych
5.6.2. Laboratoryjna synteza alkenów
5.7. Właściwości chemiczne alkenów
5.7.1. Uwodornienie
5.7.2. Ciepło uwodornienia alkenów
5.7.3. Uwodornienia alkenów, a ich trwałość
5.7.4. Trwałość cykloalkenów
5.8. Addycja elektrofilowa
5.8.1. Orientacja w reakcjach addycji eleklrofilowcj
5.8.2. Reguła Miarkownikowa
5.8.3. Addycja niezgodna z regułą Miarkownikowa
5.8.4. Addycja Iluorowców
5.8.5. Addycja wody hydratacja
5.8.6. Reakcje hydroborowania
5.8.7. Otrzymywanie halohydryn - addycja halogenów do alkenów w wodnym środowisku
5.8.8. Oksyrtęciowanie
5.8.9. Halogenowanie w pozycji allilowej
5.8.10. Addycja karbenów do podwójnego wiązania C=C
5.8.11. Reakcja Simmonsa-Smitha
5.9. Utlenienie podwójnego wiązania C C (tworzenie wiązania C-O)
5.9.1. Epoksydowanie
5.9.2. Hydroksylowanie podwójnego wiązania C=C
5.9.3. Ozonoliza
5.10. Polimeryzacja rodnikowa alkenów

6. ALKINY
6.1. Budowa elektronowa potrójnego wiązania
6.2. Występowanie
6.3. Nomenklatura
6.3.1. Zasady IIJPAC
6.3.2. Nazewnictwo zwyczajowe
6.4. Otrzymywanie alkinów
6.5. Właściwości fizykochemiczne alkinów
6.6. Właściwości chemiczne alkinów
6.6.1. Addycja elektrolitowa
6.6.2. Addycja halogenowodorów
6.6.3. Addycja halogenów
6.6.4. Addycja wody
6.6.5. Hydro borowanie alkinów z następczym utlenianiem
6.6.6. Redukcja alkinów
6.6.7. Utleniające rozszczepienie wiązania C=C
6.6.8. Kwasowość alkinów terminalnych

7. ALKADlENY(polieny)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Allen
7.2.1. Właściwości chemiczne
7.3. Dieny izolowane
7.4. Dieny sprzężone
7.4.1. Występowanie
7.4.2. Delokalizacja wiązań
7.4.3. Konformacja buta-l,3-dienu
7.5. Właściwości chemiczne dicnów sprzężonych 7.5.1. Addycja bromowodoru i bromu
7.6. Reakcja Dielsa-Aldera

8. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE - ARENY
8.1. Wprowadzenie
8.2. Występowanie
8.2.1. Źródła węglowodorów aromatycznych
8.2.2. Przemysłowa produkcja arenów
8.3. Właściwości chemiczne arenów
8.3.1. Uwodornienie arenów
8.4. Reguła Hiickela
8.5. Struktura rezonansowa cząsteczki benzenu
8.6. Hcmocylkiczne związki aromatyczne o pierścieniu różnym od sześcioczlonowego
8.7. Policykliczne węglowodory aromatyczne o skondensowanych pierścieniach
8.8. Struktura elektronowa benzenu
8.9. Struktura elektronowa naftalenu
8.10. Struktura elektronowa anionu cyklopcntadicnowego
8.11. Nazewnictwo pochodnych benzenu
8.12. Właściwości fizyczne

9. REAKTYWNOŚĆ ARENÓW
9.1. Substytucja elektrolitowa SL
9.1.1. Halogenowanie
9.1.2. Nitrowanie
9.1.3. Sulfonowanie
9.1.4. Reakcje Friedla-Craftsa
9.2. Efekt podstawnikowy w reakcjach S,.:
9.3. Substytucja clcktrofilowa di podstawionego benzenu - sumowanie efektów kierujących
9.4. Reakcje SE naftalenu
9.4.1. Sulfonowanie naftalenu
9.4.2. Reakcje substytucji elektrofilowej podstawionego naftalenu
9.4.3. Polisulfonowanie naftalenu
9.5. Reakcje substytucji nukleoiilowej arcnów - SN
9.5.1. Mechanizm reakcji SN - addycja/eliminacja
9.5.2. Mechanizm reakcji SN - climinacja/addycja
9,6 Benzyn
9.7. Halogenowanie alkiloarenów w łańcuchu bocznym
9.8. Reakcje addycji do pierścienia aromatycznego - chlorowanie benzenu
9.9. Ullenianie alkiloarenów
9.10. Redukcja arcnów
9.10.1. Uwodornienie selektywne
9.10.2 Redukcja metalami

10. ALKOHOLE
10.1. Wprowadzenie
10.2. Występowanie
10.3. Nomenklatura
10.3.1. Nazewnictwo systematyczne
10.3.2. Nazewnictwo podstawnikowc
10.3.3. Nazewnictwo grupowo-funkcyjne
10.3.4. Na/ewnielwo zwyczajowe
10.3.5. Nazewnictwo metanolowe (karbinolowe)
10.3.6. Diole i poliolc Otrzymywanie zastosowanie alkoholi IMA. Produkcja masowa alkoholi
10.5. Właściwości fizyczne alkoholi
10.5.1. Rozpuszczalność
10.5.2. Temperatura wrzenia i topnienia - wiązania wodorowe
10.6. Właściwości chemiczne
10.6.1. Kwasowość, alkoholany
10.6.2. Utlenianie
10.63. Dehydratacja alkoholi
10.6.4. Przegrupowanie pinakolinowe
10.6.5. Podstawienie grupy hydroksylowej w alkoholach

11. ETERY
11.1. Wprowadzenie
11.2. Występowanie
11.3. Nomenklatura
11.3.1. Reguły IUPAC
11.3.2. "Nazewnictwo podstawnikowe
11.3.3. Nazewnictwo zamienne
11.4. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
11.4.1. Temperatura wrzenia
11.4.2. Zapach eterów
11.4.3. Rozpuszczalność
11.4.4. Zastosowanie
11.5. Otrzymywanie eterów
11.5.1. Metoda przemysłowa
11.5.2. Reakcja Williamsona
11.5.3. Alkoksyrtęciowanie/odrtceiowanie alkenów
11.6. Właściwości chemiczne
11.6.1. Aeydolityczne rozszczepienie wiązania eterowego
11.6.2. Autooksydacja eterów
11.7. Etery cykliczne, epoksydy
11.7.1. Nomenklatura
11.7.2. Otrzymywanie
11.8. Właściwości chemiczne
11.8.1. Hydroliza
11.8.2. Reakcja z innymi odczynnikami nukleofilowymi
11.8.3. Regioselektywność otwierania pierścienia epoksydowego
11.8.4. Wyższe elery cykliczne
11.8.5. Etery koronowe - korony
11.8.6. Otrzymywanie eterów koronowych

12. TIOLE I SULFIDY
12.1. Występowanie
12.3. Nazewnictwo tioli
12.3.1. Nazewnictwo IUPAC
12.3.2 Nazewnictwo podstawnikowe
12.4. Nazewnictwo sulfidów
12.4.1. Nazewnictwo systematyczne
12.4.2. Nazewnictwo wymienne
12.5. Otrzymywanie lioli
12.6. Właściwości fizyczne i fizjologiczne tioli
12.7. Właściwości chemiczne lioli
12.7.1. Właściwości kwasowe
12.7.2. Właściwości nuklcofilowe
12.7.3. Utlenianie tioli i sulfidów

13. FENOLE
13.1. Występowanie w przyrodzie
13.2. Źródła fenoli
13.2.1. Otrzymywanie fenolu
13.3. Właściwości fizykochemiczne i fizjologiczne
13.4. Właściwości kwasowo-zasadowe ,
13.5. Czynniki wpływające na kwasowość związków organicznych
13.6. Właściwości chemiczne fenoli
13.6.1. Reakcje na grupie hydroksylowej
13.6.2. Utlenianie
13.6.3. Reakcje substytucji clcktrofilowej Sr
13.6.4. Uwodornienie fenolu
13.7. Fenole o dużym znaczeniu praktycznym

BIBLIOGRAFIA SKOROWIDZ
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Banaszkiewicz Stanisław, Kukułka Roman, Manek Maria
Program ćwiczeń laboratoryjnych z chemii organicznej w Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia obejmuje semestr IV i V w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, co łącznię wynosi 150 godzin. W semestrze czwartym studenci wykonują ćwiczenia z zakresu syntezy prostych preparatów poszczególnych grup związków. W semestrze piątym program przewiduje wykonanie dwu preparatów złożonych z syntezy oraz ćwiczeń z zakresu analizy związków organicznych. Znajomość podstaw analizy związków organicznych jest
Janerka Krzysztof
Odlewnictwo żeliwa jest związane z wieloma gałęziami przemysłu maszynowego. Spełnienie wymagań wytrzymałościowych i jakościowych, narzucanych przez odbiorców,
Kuś Stanisław, Obarski Norbert
Skrypt przedstawia podstawowe ćwiczenia laboratoryjne z metod analizy chemicznej, takich jak alkacymetria, kompleksometria, wymiana jonowa oraz analiza strąceniowa i wagowa. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Technologia Chemiczna do przedmiotu "laboratorium analizy ilościowej".
Przybyłowicz Karol
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych
Dzierzbicka Krystyna, Kołodziejczyk Aleksander
Część II obejmuje materiał poświęcony związkom zawierającym grupę karbonylową, opisano struktury z azotowymi grupami funkcyjnymi, a także cukry, aromatyczne związki heterocykliczne oraz związki zawierające fosfor
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 11:27
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.