UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego


Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego
  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
448
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświęcono fundamentom budowli hydrotechnicznych i specjalnych. Szeroko omówiono metody wzmacniania podłoża i fundamentów. Przedstawiono też metody obliczania nośności i odkształcalności fundamentów obiektów budowlanych, zgodnie z nowymi normami europejskimi (Eurokod 7).
 

Spis treści:

Przedmowa.

1. WSTĘP

2. PODŁOŻE BUDOWLANE .

2.1. Definicje i rodzaje podłoża .

2.2. Klasyfikacja gruntów.

2.2.1. Wiadomości ogólne.

2.2.2. Rodzaje gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN ISO 14688-1:200

2.2.3. Zasady klasyfikowania gruntów na podstawie uziarnienia według PN-EN IS14688-2:2006.

2.2.4. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na plastyczność

2.2.5. Rodzaje gruntów i ich klasyfikacja ze względu na zawartość części organicznych

2.2.6. Klasyfikacja gruntów według zagęszczenia, konsystencji i wytrzymałości .

2.2.7. Geneza gruntu .

2.3. Parametry geotechniczne gruntów do celów projektowania fundamentów

2.3.1. Metody wyznaczania parametrów.

2.3.2. Wyznaczanie gęstości objętościowej .

2.3.3. Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego i spójności .

2.3.4. Wyznaczanie modułów odkształcenia i ściśliwości edometrycznej

2.4. Badania podłoża gruntowego do celów fundamentowania

2.4.1. Wiadomości ogólne.

2.4.2. Badania geotechniczne podłoża gruntowego

2.4.3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego .

3. OGÓLNE WIADOMOŚCI O FUNDAMENTACH.

3.1. Wprowadzenie .

3.2. Podział fundamentów.

3.3. Dane niezbędne do projektowania fundamentów .

3.4. Wymagania ogólne dotyczące projektowania fundamentów.

4. FUNDAMENTY BEZPOŚREDNIE.

4.1. Wprowadzenie .

4.2. Podział fundamentów bezpośrednich .

4.2.1. Podział fundamentów pod względem głębokości posadowienia

4.2.2. Podział fundamentów ze względu na kształt.

4.2.3. Podział fundamentów pod względem sposobu wykonania. .

4.2.4. Podział ze względu na materiał .

4.2.5. Podział fundamentów ze względu na sztywność

4.3. Obliczanie nośności i osiadań fundamentów bezpośrednich. .

4.3.1. Wiadomości ogólne. .

4.3.2. Rozkład naprężeń pod fundamentami .

4.3.3. Obliczanie nośności fundamentów według Eurokodu 7

4.3.4. Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności według Eurokodu 7 i metodyobliczania osiadań fundamentów .

5. FUNDAMENTY NA PALACH

5.1. Wprowadzenie .

5.2. Zastosowanie pali i fundamentów na palach

5.3. Ogólny podział pali

5.4. Pale przemieszczeniowe (gotowe, wbijane)

5.4.1. Wiadomości ogólne.

5.4.2. Pale drewniane.

5.4.3. Pale stalowe.

5.4.4. Prefabrykowane pale żelbetowe

5.5. Pale przemieszczeniowe gotowe wwiercane i wciskane .

5.5.1. Pale wwiercane . . .

5.5.2. Pale wciskane (odcinkowe).

5.6. Pale przemieszczeniowe wykonywane w gruncie .

5.6.1. Wiadomości ogólne. .. .

5.6.2. Pale Simplex

5.6.3. Pale Vibro

5.6.4. Pale Franki .

5.6.5. Pale systemu Fundex i Vibrex.

5.6.6. Pale wkręcane Atlas

5.6.7. Pale wkręcane Omega. .

5.6.8. Pale wkręcane FDP

5.7. Pale wiercone (nieprzemieszczeniowe) .

5.7.1. Wiadomości ogólne. .

5.7.2. Pale Straussa .

5.7.3. Pale Wolfsholza.

5.7.4. Pale Contractor

5.7.5. Pale CFA i Starsol .

5.7.6. Pale wielkośrednicowe Benoto .

5.7.7. Pale wielkośrednicowe betonowane w otworach wierconych za pomocą wiertnicy Salzgitter. 

5.7.8. Pale H-W.

5.7.9. Pale wielkośrednicowe wykonywane palownicą uniwersalną PPF Kujawy

5.7.10. Zwiększanie nośności wierconych pali wielkośrednicowych przez iniekcyjnenaprężanie ich podstaw. .

5.8. Mikropale

5.8.1. Wiadomości ogólne.

5.8.2. Mikropale wiercone

5.8.3. Mikropale przemieszczeniowe

5.8.4. Nośność mikropali

5.8.5. Zalety mikropali

5.9. Rozmieszczanie pali pod fundamentami i wyznaczanie sił działających na pale .

5.10. Połączenie pali z fundamentem

5.11. Projektowanie nośności i obliczanie osiadań fundamentów na palach .

5.11.1. Wiadomości ogólne. .

5.11.2. Metody projektowania nośności pali .

5.11.3. Obliczanie osiadań pali i fundamentów palowych (stan graniczny użytkowalności) .

5.11.4. Próbne obciążenia pali .

6. FUNDAMENTY NA STUDNIACH OPUSZCZANYCH

6.1. Wprowadzenie

6.2. Konstrukcja studni opuszczanych

6.3. Opuszczanie studni .

6.3.1. Opuszczanie studni na lądzie .

6.3.2. Opuszczanie studni na wodzie

6.3.3. Wyprostowywanie studni w czasie opuszczania.

6.3.4. Opuszczanie studni przy zastosowaniu zawiesin iłowych

6.4. Wypełnianie studni.

6.5. Rozwiązania konstrukcyjne fundamentów na studniach opuszczanych

6.6. Przykłady fundamentów wykonanych na studniach opuszczanych .

6.6.1. Przykład posadowienia fi larów mostowych

6.6.2. Przykłady posadowienia obiektów gospodarki wodno-ściekowej

6.6.3. Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie wodnym

6.6.4. Przykłady zastosowania studni opuszczanych w budownictwie ogólnym

6.7. Projektowanie studni opuszczanej .

6.7.1. Siły działające na studnię. .

6.7.2. Obliczenie grubości ścian studni .

6.7.3. Nośność studni .

7. FUNDAMENTY NA KESONACH

7.1. Wprowadzenie .

7.2. Konstrukcja kesonów.

7.3. Urządzenia do śluzowania .

7.4. Zapuszczanie kesonów.

7.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

7.6. Zalety i wady kesonów .

7.7. Zasady obliczania fundamentów na kesonach.

8. ŚCIANKI SZCZELNE

8.1. Wprowadzenie

8.2. Podział ścianek szczelnych

8.3. Ścianki szczelne drewniane

8.4. Ścianki szczelne stalowe .

8.5. Ścianki szczelne z tworzyw sztucznych

8.6. Ścianki szczelne żelbetowe

8.7. Ścianki szczelne z pali betonowych wykonywanych w gruncie

8.8. Zasady projektowania ścianek szczelnych.

8.8.1. Zagłębienie ścianki szczelnej ze względu na działanie ciśnienia spływowego

8.8.2. Obliczanie statyczne ścianek szczelnych .

8.8.3. Obliczanie ścianek szczelnych metodą Königa

8.8.4. Obliczanie zakotwienia ścianek szczelnych .

9. ŚCIANY SZCZELINOWE I MURY OPOROWE

9.1. Ściany szczelinowe

9.1.1. Wiadomości ogólne. .

9.1.2. Wykonawstwo ścian szczelinowych monolitycznych. .

9.1.3. Ściany szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego

9.1.4. Fundamenty ze ścian szczelinowych. .

9.2. Mury oporowe .

9.2.1. Wiadomości ogólne.

9.2.2. Mury masywne .

9.2.3. Mury płytowo-kątowe .

9.2.4. Mury płytowo-żebrowe .

9.2.5. Mury oporowe z gruntu zbrojonego .

9.2.6. Mury oporowe z gabionów .

9.2.7. Odwodnienie murów oporowych .

9.2.8. Ogólne warunki stateczności murów oporowych

10. KOTWY GRUNTOWE

10.1. Wprowadzenie .

10.2. Kotwy gruntowe iniekcyjne wstępnie naprężone.

10.3. Kotwy gruntowe bierne .

10.3.1. Kotwy gwoździe .

10.3.2. Kotwy linowe

10.4. Projektowanie kotew .

10.4.1. Wiadomości ogólne .

10.4.2. Sprawdzenie stanów granicznych nośności.

10.4.3. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności .

10.4.4. Badania przydatności.

10.4.5. Badania odbiorcze

11. FUNDAMENTY BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

11.1. Wprowadzenie

11.2. Fundamentowanie budowli piętrzących.

11.2.1. Fundamentowanie zapór .

11.2.2. Fundamentowanie jazów i przyczółków jazów.

11.2.3. Fundamentowanie bloków siłowni wodnych

11.2.4. Fundamentowanie śluz .

12. FUNDAMENTY WYBRANYCH BUDOWLI SPECJALNYCH

12.1. Wprowadzenie .

12.2. Fundamentowanie elektrowni wiatrowych .

12.2.1. Ogólne wiadomości o elektrowniach wiatrowych

12.2.2. Fundamenty pod elektrownie wiatrowe

12.3. Fundamentowanie platform wiertniczych .

12.3.1. Ogólne wiadomości o platformach wiertniczych .

12.3.2. Posadawianie stałych platform na dnie morza . .

12.3.3. Kotwiczenie platform pływających. .

12.4. Fundamentowanie rurociągów podmorskich .

12.4.1. Ogólne wiadomości o rurociągach podmorskich .

12.4.2. Sposób posadawiania rurociągów podmorskich

13. WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA LĄDZIE

13.1. Wprowadzenie

13.2. Wykonywanie robót fundamentowych.

13.2.1. Wytyczanie fundamentów i granic wykopu

13.2.2. Rodzaj wykopów i metody umacniania ścian wykopów

13.2.3. Odwodnienie wykopów fundamentowych

13.2.4. Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów.

13.3. Wykonawstwo i zasypywanie fundamentów .

13.3.1. Wykonywanie fundamentów. .

13.3.2. Wykonywanie zasypki fundamentów

13.4. Obserwacje geodezyjne podczas robót fundamentowych .

13.4.1. Urządzenia do kontroli osiadania fundamentów i pionowości ścian .

13.4.2. Prowadzenie pomiarów geodezyjnych .

4. WYKONAWSTWO ROBÓT FUNDAMENTOWYCH I FUNDAMENTÓW NA TERENACH POKRYTYCH WODĄ

14.1. Wprowadzenie

14.2. Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów w grodzach .

14.2.1. Wiadomości ogólne . .

14.2.2. Rodzaje gródz

14.3. Wykonawstwo robót fundamentowych i fundamentów z wysp sztucznie uformowanych

14.4. Wykonawstwo fundamentów z rusztowań i pomostów stałych

14.5. Wykonawstwo fundamentów ze środków pływających .

14.6. Wykonawstwo fundamentów z gotowych skrzyń pływających

14.7. Wykonawstwo fundamentów metodą betonowania podwodnego

14.7.1. Wiadomości ogólne .

14.7.2. Betonowanie bezpośrednie .

14.7.3. Betonowanie w workach i za pomocą kubłów lub skrzyń z otwieranym dnem .

14.7.4. Betonowanie z zastosowaniem rury przesuwnej

14.7.5. Betonowanie za pomocą podnoszonej rury nieruchomej.

14.7.6. Betonowanie za pomocą betonu pompowanego

14.7.7. Wykonywanie robót fundamentowych z zastosowaniem kesonów-dzwonówpowietrznych .

5. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O METODACH WZMACNIANIA I USZCZELNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

15.1. Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego .

15.2. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów

15.2.1. Zagęszczanie gruntów.

15.2.2. Wymiana gruntu

15.2.3. Stabilizacja gruntów

15.2.4. Zastrzyki

15.2.5. Prekonsolidacja gruntów.

15.2.6. Zbrojenie gruntów dla celów fundamentowania .

16. WZMACNIANIE I WYMIANA USZKODZONYCH FUNDAMENTÓW

16.1. Wprowadzenie .

16.2. Ocena stanu fundamentów i projektowanie wzmocnienia .

16.3. Metody wzmacniania fundamentów .

16.4. Omówienie wybranych metod wzmocnienia i wymiany uszkodzonych fundamentów.

16.4.1. Pogłębianie fundamentów i poszerzanie fundamentów

16.4.2. Wzmocnienie fundamentów przez połączenie

16.4.3. Oparcie fundamentów na palach i kolumnach .

16.4.4. Obudowa fundamentów ścianką szczelną

16.4.5. Wzmocnienie obiektów budowlanych ze względu na zapewnienie stateczności. .

16.4.6. Prostowanie budynków .

Bibliografia 

  Cena:

przechowalnia

44,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska