UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym


Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym
  Cena:

przechowalnia

115,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
883
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

115,00 zł

Książka prezentuje zagadnienia z zakresu administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej, wskazując podstawowej jej formy. Książka składa się z czterech działów, w których przedstawiono koncesje (I), zezwolenia (II) i licencje (III), ukazując ich uwarunkowania historyczne oraz ich regulację w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w przepisach odrębnych. Dział IV ustala charakter prawny uprawnień do podejmowania działalności gospodarczej. Wiele miejsca poświęca zagadnieniom mającym duże znaczenie praktyczne oraz materii o złożonym charakterze prawnym, mogącym służyć interpretacji przepisów publicznego prawa gospodarczego i pracom legislacyjnym.

Spis treści:

Słowo wstępne

CZĘŚĆ I KONCESJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ROZDZIAŁ PIERWSZY. Geneza i ewolucja koncesji
1.Koncesje w systemie prawa francuskiego
Literatura
2.Koncesje w systemie prawa niemieckiego
Literatura
3.Amerykański system koncesyjny
Literatura
4.Koncesje na gruncie międzywojennego prawa polskiego
Literatura
5.Koncesje w gospodarce socjalistycznej
Literatura
6.Koncesje w przepisach ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U., nr 41, poz. 324z późn. zm. -dalej: u.d.g.)
Literatura
7.Koncesje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 z późn. zm. - dalej: p.d.g.)
Literatura

ROZDZIAŁ DRUGI. Koncesje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. - dalej: u.s.d.g.)
1.Uwagi wstępne
2.Zakres koncesjonowania
3.Ważny interes publiczny jako przesłanka koncesjonowania działalności gospodarczej
4.Organy koncesyjne
5.Wniosek o udzielenie koncesji
6.Kontrola prewencyjna wnioskodawcy
7.Przetarg na udzielenie koncesji
8.Odmowa udzielenia koncesji
9.Czasowe zawieszenie udzielania koncesji
10.Elementy akcesoryjne koncesji
11.Kontrola przedsiębiorcy przez organ koncesyjny
12.Cofanie koncesji
13.Promesa koncesji
14.Opłata koncesyjna
Literatura

ROZDZIAŁ TRZECI. Koncesje w przepisach ustaw szczególnych
1.Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów w przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U., nr 163, poz. 981 -dalej: u.p.g.g.)
1.1.Uwagi wstępne
1.2.Użytkowanie górnicze
1.3.Zasady udzielania koncesji
1.4.Treść koncesji
1.5.Wykonywanie koncesji
1.6.Zabezpieczenie roszczeń osób trzecich
1.7.Fundusz likwidacji zakładu górniczego
1.8.Odmowa udzielenia koncesji
1.9.Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż
1.10.Zmiana, cofanie i wygasanie koncesji
1.11.Przeniesienie koncesji
1.12.Opłaty koncesyjne
1.13.Odpowiedzialność prawna
1.14.Charakter prawny koncesji górniczych i geologicznych
Literatura

2.Koncesje na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U., nr 67, poz. 679 z późn. zm. - dalej:u.m.w.)
2.1.Uwagi wstępne
2.2.Przedmiot koncesjonowania
2.3.Udzielanie koncesji
2.4.Treść koncesji
2.5.Wykonywanie koncesji
2.6.Odmowa udzielenia koncesji
2.7.Cofanie koncesji
2.8.Nabywanie i sprzedaż broni palnej, materiałów wybuchowych i strategicznych
2.9.Przemieszczanie przez przedsiębiorców materiałów wybuchowych oraz broni
palnej
2.10.Przewóz przez terytorium Polski, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji przez cudzoziemców
2.11.Nadzór i kontrola wykonywania koncesji
2.12.Odpowiedzialność prawna
Literatura

3.Koncesje na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami i energią w przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.; Dz. U z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm. - dalej: u.p.e.)
3.1.Uwagi wstępne
3.2.Promesa koncesji
3.3.Tryb koncesjonowania
3.4.Odmowa udzielenia koncesji
3.5.Treść koncesji
3.6.Wygasanie koncesji
3.7.Cofanie koncesji
3.8.Nadzór i kontrola wykonywania koncesji
3.9.Odpowiedzialność prawna
3.10.Ocena koncesji energetycznych
Literatura

4.Koncesje na ochronę osób i mienia w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. - dalej: u.o.m.)
4.1.Uwagi wstępne
4.2.Zakres koncesjonowania
4.3.Tryb koncesjonowania
4.4.Licencje kwalifikacyjne
4.5.Odmowa udzielenia koncesji
4.6.Treść koncesji
4.7.Cofanie koncesji
4.8.Obowiązkowa ochrona
4.9.Wewnętrzne służby ochrony
4.10.Nadzór i kontrola wykonywania koncesji
4.11.Odpowiedzialność prawna
Literatura

5.Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w przepisach ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r,, nr 43, poz. 226 z późn. zm. - dalej: u.r.t.)
5.1.Uwagi wstępne
5.2.Tryb udzielania koncesji
5.3.Treść koncesji
5.4.Cofanie koncesji
5.5.Cesja koncesji
5.6.Nadawca społeczny
5.7.Kontrola wykonywania koncesji
5.8.Odpowiedzialność prawna
Literatura

6.Koncesje na przewozy lotnicze w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. - dalej: u.p.l.)
6.1.Uwagi wstępne
6.2.Warunki przyznania koncesji
6.3.Tryb koncesjonowania
6.4.Zatwierdzanie koncesji
6.5.Okres ważności koncesji
6.6.Zawieszanie i cofanie koncesji
6.7.Nadzór nad wykonywaniem koncesji
6.8.Upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych
Literatura

7.Koncesje na prowadzenie kasyna gry w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. - dalej: u.g.h.)
7.1.Uwagi wstępne
7.2.Warunki urządzania gier hazardowych
7.3.Koncesje na urządzanie gier hazardowych
7.4.Nadzorowanie gier hazardowych
7.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

ROZDZIAŁ CZWARTY. Ocena prawna koncesjonowania w Polsce
1.Uwagi wstępne
2.Koncesje jako uprawniające akty administracyjne
3.Koncesje w prawie UE
4.Koncesje na roboty budowlane i usługi w prawie zamówień publicznych
5.Model klasyczny umowy koncesji
6.Model obligacyjny umowy koncesji
7.Model normatywny umowy koncesji
8.Model publicznoprawny umowy koncesji
Literatura

CZĘŚĆ II ZEZWOLENIA I LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ROZDZIAŁ PIERWSZY. Geneza i ewolucja zezwoleń na działalność gospodarczą
1.Pozwolenia w systemie prawa niemieckiego Literatura
2.Pozwolenia i licencje na gruncie międzywojennego prawa polskiego
Literatura
3.Zezwolenia w gospodarce socjalistycznej
3.1.Uwagi wstępne
3.2.Zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe zarobkowe wykonywanie czynności handlowych
3.3.Zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej
3.4.Zezwolenia na wykonywanie rzemiosła
3.5.Zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej i usługowej
3.6.Zezwolenia na działalność gospodarczą w przepisach szczególnych
3.6.1.Zarobkowy transport drogowy
3.6.2.Spółki z udziałem zagranicznym
3.6.3.Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
3.6.4.Przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości
Literatura
4.Zezwolenia po wejściu w życie ustawy z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U., nr 41, poz. 324 zpóźn. zm. - dalej: u.d.g.)
Literatura
5.Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 zpóźn. zm. - dalej; p.d.g.)
Literatura
6.Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z póżn. zm. - dalej: u.s.d.g.)
Literatura

ROZDZIAŁ DRUGI. Zezwolenia i licencje na działalność gospodarczą w przepisach ustaw szczególnych

I.ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH

1.Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz badania kliniczne produktów leczniczych i dopuszczanie ich do obrotu w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.; Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z póżn. zm. - dalej: u.p.f.)
1.1.Uwagi wstępne
1.2.Zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych
1.3.Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
1.4.Zezwolenia na prowadzenie aptek
1.5.Pozwolenie na badania kliniczne produktów leczniczych
1.6.Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
1.7.Odpowiedzialność prawna
Literatura

2.Wytwarzanie, przetwarzanie, przywóz i wywóz, obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 - dalej: u.p.n.)
2.1.Uwagi wstępne
2.2.Zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych
2.3.Pozwolenia na przywóz i wywóz oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych
2.4.Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i lekami psychotropowymi
2.5.Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów
2.6.Zezwolenia na uprawę maku i konopi
2.7.Odpowiedzialność prawna
Literatura

3.Obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm. - dalej: u.w.t.)
3.1.Uwagi wstępne
3.2.Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
3.3.Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
3.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

4.Prowadzenie laboratorium referencyjnego w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r.o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 36,poz. 233 z późn. zm. - dalej u.o.g.z.)
4.1.Uwagi wstępne
4.2.Zakres przedmiotowy badań laboratorium referencyjnego
4.3.Zezwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego
4.4.Odpowiedzialność prawna
4.4.1.Odpowiedzialność ogólna
4.4.2.Odpowiedzialność karna
Literatura

5.Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w przepisach ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,poz. 264 - dalej: u.p.a.)
5.1.Uwagi wstępne
5.2.Zakres działalności wymagającej zezwolenia
5.3.Zezwolenia na transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego
5.4.Nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej
5.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

6.Hodowla zwierząt laboratoryjnych oraz dostarczanie zwierząt doświadczalnych w przepisach ustawy z 21stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U., nr 33,poz. 289 z póżn. zm. - dalej: u.d.z.)
6.1.Uwagi wstępne
6.2.Zezwolenie na hodowlę zwierząt laboratoryjnych
6.3.Opieka nad zwierzętami doświadczalnymi
6.4.Nadzór i kontrola nad zwierzętami laboratoryjnymi
6.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

7.Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w przepisach ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z póżn. zm. - dalej u.z.w.)
7.1.Uwagi wstępne
7.2.Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
7.3.Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków
7.4.Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
7.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

8.Wytwarzanie odpadów, ich zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 185,poz. 1243 z późn. zm. - dalej: u.o.o.)
8.1.Uwagi wstępne
8.2.Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
8.3.Zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów
8.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

9.Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gminach w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 - dalej u.c.p.)
9.1.Uwagi wstępne
9.2.Zadania gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na swoim terenie
9.3.Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
9.4.Zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
9.5.Kontrola utrzymywania porządku i czystości w gminie
9.6.Odpowiedzialność prawna
Literatura

10.Zezwolenia na rybołówstwo morskie w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U., nr 62, poz. 574 z późn. zm. - dalej u.o.r.)
10.1.Uwagi wstępne
10.2.Rejestr statków rybackich
10.3.Licencje połowowe i zakazy połowowe
10.4.Specjalne zezwolenie połowowe
10.5.Pozwolenie na połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo
szkoleniowych
10.6.Zezwolenie na prowadzenia chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie
10.7.Sportowe zezwolenia połowowe
10.8.Nadzór i kontrola rybołówstwa morskiego
10.9.Odpowiedzialność prawna
Literatura

11.Zezwolenia na transport drogowy w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 - dalej: u.t.d.)
11.1.Uwagi wstępne
11.2.Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych
specjalnych
11.3.Zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego
11.4.Zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym
11.5.Zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy na terytorium Polski przez zagranicznego przewoźnika drogowego oraz na przewóz kabotażowy
11.6.Wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego
11.7.Nadzór i kontrola wykonywania transportu drogowego
11.8.Odpowiedzialność prawna
Literatura

12.Zezwolenia na obrót z zagranicą wyrobami strategicznymi w ustawie z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2315 z późn. zm. -dalej: u.z.t.s.)
12.1.Uwagi wstępne
12.2.Tryb udzielania zezwoleń
12.3.Kontrola obrotu
12.4.Cofanie zezwoleń
12.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

13.Zezwolenia na lotniczą działalność gospodarczą w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. - dalej: u.p.l.)
13.1.Uwagi wstępne
13.2.Zezwolenia na założenie lotniska
13.3.Zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego
13.4.Zezwolenia na wykonywanie na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg,pasażerów i ładunku
13.5.Upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych przez polskich przewoźników
13.6.Zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych przez obcych przewoźników
13.7.Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych przez obcego przewoźnika
13.8.Certyfikacja przewozów lotniczych
13.9.Nadzór i kontrola w zakresie lotniczej działalności gospodarczej
13.10.Odpowiedzialność prawna
Literatura

14.Używanie urządzeń radiowych w przepisach ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U., nr 171, poz. 1800z póżn. zra. -dalej: u.p.t.)
14.1.Uwagi wstępne
14.2.Pozwolenie radiowe
14.3.Nadzór i kontrola nad pozwoleniami radiowymi
14.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

15.Działalność pocztowa w przepisach ustawy z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 189, poz. 1159 z póżn. zm. - dalej u.p.p.)
15.1.Uwagi wstępne
15.2.Zezwolenia pocztowe
15.3.Kontrola działalności pocztowej
15.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

16.Instalacja, naprawa i weryfikacja urządzeń (przyrządów) pomiarowych w przepisach ustawy z 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 243, poz. 2441 zpóźn. zm. -dalej: u.p.m.)
16.1.Uwagi wstępne
16.2.Legalizacja przyrządów pomiarowych
16.3.Zezwolenia na instalację, naprawy i weryfikację urządzeń (przyrządów) pomiarowych
16.4.Punkty legalizacyjne
16.5.Nadzór i kontrola nad wykonywaniem zezwoleń
16.6.Odpowiedzialność prawna
Literatura

17.Instalacja, naprawa i sprawdzanie prawidłowości działania tachografów cyfrowych w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U.,nr 180, poz. 1494 z póżn. zm.- dalej u.t.c.)
17.1.Uwagi wstępne
17.2.Udzielanie zezwoleń na użytkowanie tachografów
17.3.Sprawowanie nadzoru w zakresie instalacji, naprawy i sprawdzania tachografów cyfrowych oraz ich użytkowania
17.4.Kontrola użytkowania tachografów, kart kierowcy i karty przedsiębiorstwa
17.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

18.Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przepisach ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2007 r., nr 42, poz. 274 z późn. zm. - dalej: u.s.e.)
18.1.Uwagi wstępne
18.2.Ustanawianie i znoszenie SSE
18.3.Kategorie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSE
18.4.Zarządzanie SSE
18.5.Przetarg na zezwolenia na działalność gospodarczą w SSE
18.6.Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE
18.7.Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w SSE
18.8.Odpowiedzialność prawna
Literatura

19.Zezwolenia na gry hazardowe w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. - dalej: u.g.h.)
19.1.Uwagi wstępne
19.2.Warunki urządzania gier hazardowych
19.3.Zezwolenia i zgłoszenia dotyczące urządzania gier hazardowych
19.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

20.Zezwolenia na działalność bankową w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm. - dalej: u.p.b.)
20.1.Uwagi wstępne
20.2.Zakres zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego
20.3.Udzielanie zezwoleń na utworzenie banku
20.4.Inne zezwolenia bankowe KNF
20.5.Zezwolenia na tworzenie banków za granicą
20.6.Zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego w Polsce
20.7.Zezwolenia na otwieranie w Polsce przedstawicielstw banków zagranicznych
20.8.Zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową
20.9.Uchylenie zezwolenia na utworzenie banku
20.10.Nadzór bankowy
20.11.System kontroli wewnętrznej banku
20.12.Odpowiedzialność prawna
Literatura

21.Zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej, giełdowej izby rozrachunkowej i towarowego domu maklerskiego w przepisach ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 48, poz. 284 zpóżn. zm. - dalej: u.g.t.)
21.1.Uwagi wstępne
21.2.Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej
21.3.Zezwolenie na prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej
21.4.Zezwolenie na prowadzenie towarowego domu maklerskiego
21.5.Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych przez spółki handlowe
21.6.Maklerzy giełd towarowych
21.7.Odpowiedzialność prawna
Literatura

22.Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U., nr 124, poz. 1154 z późn. zm. -dalej: u.p.u.)
22.1.Uwagi wstępne
22.2.Udzielanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
22.3.Rejestr brokerów ubezpieczeniowych
22.4.Prawa i obowiązki brokera ubezpieczeniowego
22.5.Nadzór i kontrola działalności brokerów ubezpieczeniowych
22.6.Odpowiedzialność prawna
Literatura

23.Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń oraz działalności reasekuracyjnej przez zakłady reasekuracji w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm. - dalej: u.d.u.)
23.1.Uwagi wstępne
23.2.Zakład ubezpieczeń
23.2.1.Prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń
23.2.2.Formy organizacyjne zakładów ubezpieczeń
23.2.3.Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
23.2.4.Zezwolenie na podjęcie w Polsce działalności ubezpieczeniowej przez za
graniczny zakład ubezpieczeń
23.2.5.Nadzór nad zakładami ubezpieczeń
23.3.Zakłady reasekuracji
23.3.1.Formy organizacyjne wykonywania działalności reasekuracyjnej
23.3.2.Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez
krajowe zakłady reasekuracji
23.3.3.Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na
terytorium Polski przez zagraniczne zakłady reasekuracji mające siedzibę
w państwach niebędących państwami członkowskimi UE
23.3.4.Nadzór nad zakładami reasekuracji
23.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

24.Pozwolenia na obrót usługami objętymi rejestracją usług w przepisach ustawy z 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. U., nr 79, poz. 546 -dalej: u.a.o.z.)
24.1.Uwagi wstępne
24.2.Tryb udzielania pozwoleń
24.3.Odpowiedzialność prawna
Literatura

II.LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH

1.Licencjonowanie transportu drogowego w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 z późn. zm. -dalej: u.t.d.)
1.1.Uwagi wstępne
1.2.Udzielanie licencji transportowych
1.3.Zakres uprawnień licencji transportowych
1.4.Cofanie i wygasanie licencji transportowych
1.5.Nadzór nad wykonywaniem licencji transportowych
1.6.Odpowiedzialność prawna
1.7.Istota licencji transportowych
Literatura

2.Licencjonowanie transportu kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r.o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. -dalej: u.t.k.)
2.1.Uwagi wstępne
2.2.Udzielanie licencji kolejowych
2.3.Odmowa udzielenia licencji, zmiana jej zakresu oraz cofanie licencji kolejowych
2.4.Nadzór i kontrola wykonywania licencji kolejowych
2.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

3.Licencja maszynisty kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. - dalej: u.tk.)
3.1.Uwagi wstępne
3.2.Udzielanie licencji maszynisty
3.3.Odmowa udzielenia licencji, zawieszanie oraz cofanie licencji maszynisty
3.4.Rejestr licencji maszynistów
3.5.Świadectwo maszynisty kolejowego
3.6.Ocena systemu uzyskiwania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty
3.7.Odpowiedzialność prawna
Literatura

4.Licencja połowowa w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U.,nr 62, poz. 574 z późn. zm. - dalej: u.o.r.)
4.1.Uwagi wstępne
4.2.Udzielanie licencji połowowej
4.3.Odmowa wydania i cofanie licencji połowowej
4.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

5.Licencjonowanie ochrony osób i mienia w przepisach ustawy z 22 sierpnia 1997 r.o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. -dalej: u.o.m.)
5.1.Uwagi wstępne
5.2.Udzielanie licencji na ochronę osób i mienia
5.3.Cofanie i wygasanie licencji
5.4.Odpowiedzialność prawna
Literatura

6.Licencja detektywa w przepisach ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 110 z późn. zm. - dalej: u.u.d.)
6.1.Uwagi wstępne
6.2.Rejestr działalności detektywistycznej
6.3.Udzielanie licencji detektywa
6.4.Zasady wykonywania usług detektywistycznych
6.5.Kontrola działalności detektywa
6.6.Odpowiedzialność prawna
Literatura

7.Licencja syndyka w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U., nr 123, poz.850 z póżn. zm. - dalej: u.l.s.)
7.1.Uwagi wstępne
7.2.Udzielanie, zawieszanie i cofanie licencji syndyka
7.3.Treść licencji syndyka
7.4.Lista syndyków
7.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

8.Licencje zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm. -dalej: u.g.n.)
8.1.Uwagi wstępne
8.2.Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
8.2.1.Nadawanie licencji
8.2.2.Zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
8.2.3.Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami
8.2.4.Utrata licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami
8.3.Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości
8.3.1.Nadawanie licencji zarządcy nieruchomości
8.3.2.Zakres licencjonowania zarządzania nieruchomościami
8.3.3.Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości
8.3.4.Utrata licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
8.4.Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego
8.4.1.Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
8.4.2.Zakres uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
8.4.3.Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego
8.4.4.Utrata uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
8.5.Odpowiedzialność prawna pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego
Literatura

9.Licencja zawodowa pośrednika pracy oraz licencja zawodowa doradcy zawodowego w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm. - dalej: u.p.z.)
9.1.Uwagi wstępne
9.2.Tryb nadawania licencji zawodowej
9.3.Kategoryzacja pośredników pracy i doradców zawodowych
9.4.Doradcy i asystenci EURES
9.5.Odpowiedzialność prawna
Literatura

10.Licencje personelu lotniczego w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z póżn. zm. - dalej: u.p.l.)
10.1.Uwagi wstępne
10.2.Wydawanie i wznawianie licencji
10.3.Wykonywanie licencji
10.4.Zawieszanie i cofanie licencji
10.5.Świadectwa kwalifikacji
10.6.Rejestr personelu lotniczego
10.7.Odpowiedzialność prawna
Literatura

11.Licencje na dosiadanie (powożenie) koni w przepisach ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U., nr 11, poz. 86 z późn. zm. - dalej: u.w.k.)
11.1.Uwagi wstępne
11.2.Organizowanie wyścigów konnych
11.3.Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową
11.4.Nadawanie licencji na trenowanie koni oraz na dosiadanie (powożenie) koni
11.5.Zakres licencjonowania trenerów, koni oraz jeźdźców (powożących)
11.6.Licencja sędziego wyścigowego
11.7.Rozgrywanie gonitw
11.8.Odpowiedzialność prawna
Literatura

ROZDZIAŁ TRZECI. Ocena prawna zezwoleń i licencji na działalność gospodarczą
1.Ocena prawna zezwoleń na działalność gospodarczą
2.Ocena prawna licencji na działalność gospodarczą
2.1.Uwagi wstępne
2.2.Licencje zawodowe jako akty kwalifikujące administracji publicznej
2.3.Licencje jako autonomiczne akty reglamentujące działalność gospodarczą
2.4.Licencje zawodowe jako akty związane z formami reglamentacji administracyjnej
2.5.Licencje zawodowe jako dokumenty urzędowe
3.Analiza porównawcza zezwoleń i licencji
Literatura

CZĘŚĆ III ISTOTA AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.Uwagi wstępne
2.Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jako publiczne prawo podmiotowe
3.Przesłanki ustawowe nabywania uprawnień
4.Promesa uprawnień
5.Treść uprawnień
6.Właściwość organów
7.Udział mieszkańców gminy w procesie udzielania uprawnień
8.Współdziałanie przy udzielaniu uprawnień
9.Zabezpieczanie majątkowe udzielanych uprawnień
10.Zmiany podmiotowe
10.1.Nabycie uprawnień w drodze następstwa prawnego
10.2.Nabycie uprawnień w drodze dziedziczenia
11.Postanowienia akcesoryjne zawarte w aktach administracyjnych
11.1.Termin
11.2.Warunek jako kategoria prawna
11.2.1.Cywilnoprawne pojęcie warunku
11.2.2.Warunek jako przesłanka prawna decyzji uprawniającej
11.2.3.Podstawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej jako normy wskazujące
11.3.Instytucja zlecenia administracyjnego
12.Kontrola przedsiębiorcy w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
12.1.Pojęcie nadzoru i kontroli
12.2.Ogólne prawo kontroli przedsiębiorców
12.3.Kontrola przedsiębiorcy w ustawach szczególnych
12.4.Kontrola przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych przez wójta (burmistrza,prezydenta miasta)
13.Zawieszenie skuteczności uprawnienia
14.Utrata uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej
15.Ograniczanie zakresu uprawnień
16.Cofanie uprawnień
16.1.Podstawy prawne cofania uprawnień
16.2.Przyczyny cofania uprawnień
16.3.Skutki cofania uprawnień
17.Wygasanie uprawnień
17.1.Aspekt podmiotowy
17.2.Aspekt przedmiotowy
17.3.Inne sytuacje powodujące wygasanie uprawnień
17.4.Skutki wygasania uprawnień
17.5.Wygasanie a cofanie uprawnień

Literatura

Zakończenie


Wykaz skrótów


  Cena:

przechowalnia

115,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska