UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Metody numeryczne w technice


Metody numeryczne w technice
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
472
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2012
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7199-736-5
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Dynamiczny rozwój metod numerycznych oraz nowoczesnych środków obliczeniowych, udostępnianych przez nowe programy i systemy obliczeniowe, takie jak ANSYS, PSpice, Mathcad czy Matlab, sprawił, że dotychczasowe podręczniki metod numerycznych, zarówno polskie, jak i tłumaczone na język polski wydawnictwa zagraniczne, nie odpowiadają w pełni nowym potrzebom oraz możliwościom inżynierów informatyków i elektryków. Wiąże się to między innymi ze stałym wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, co pozwala na implementacją do programów i pakietów oprogramowania, tak matematycznych, jak i inżynierskich, coraz bardziej zaawansowanych metod numerycznych i symulacyjnych.
Przedstawiony materiał obejmuje treści wykraczające poza ramy klasycznych podręczników metod numerycznych. Zamierzeniem autorów jest, aby ten podręcznik stał się dla studentów tekstem źródłowym oraz inspiracją do dalszego pogłębiania wiedzy według standardów kształcenia dla kierunku studiów elektrotechnika - przedmiot "metody numeryczne w technice" (studia drugiego stopnia). Ma służyć do nauki podstaw teoretycznych oraz zastosowania nowoczesnych metod numerycznych w technice dzięki zamieszczonym przykładom obliczeń symulacyjnych i projektowych urządzeń oraz układów elektrycznych.
Aby ograniczyć objętość pracy, zrezygnowano z omawiania podstaw metod numerycznych. Autorzy zakładają, że student opanował uprzednio materiał objęty wykładami z matematyki i fizyki oraz zdobył umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami numerycznymi, takimi jak rachunek macierzowy, aproksymacja, interpolacja itp., w zakresie przedmiotów studiów pierwszego stopnia kierunku elektrotechnika.
W podręczniku dużo miejsca poświęcono zagadnieniu tworzenia równań dynamiki układów elektromechanicznych w sposób ujednolicony, metodą La-grange‘a. Przedstawiono podstawy sterowania tymi układami za pomocą zasady Bellmana i równań Pontriagina. Celem analizy zjawisk polowych rozważono metodę różnic skończonych, metodę rozdzielania zmiennych oraz metodą elementów skończonych. Do otrzymania harmonicznych uzyskanych przebiegów służą opisane metody szybkiej transformaty Fouriera oraz przekształcenie wa-velet.

Spis treści:

Wstęp
1. Równania Lagrange‘a drugiego rodzaju dla stanów dynamicznych układów elektromechanicznych
1.1. Równania Lagrange‘a w układach mechanicznych zachowawczy
1.2. Równania Lagrange‘a w układach elektromechanicznych niezachowawczych
1.3. Zasada Hamiltona
1.4. Więzy nieholonomiczne na przykładzie maszyn komutatorowycł
1.5. Komputerowe wyznaczanie niezależnych oczek w obwodzie elektrycznym
1.6. Rozwiązywanie równań różniczkowych Lagrange‘a w programit Matlab
1.7. Dynamika układów obliczana za pomocą toolbox-u Simulink.
1.8. Podsumowanie
2. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
2.1. Metoda Thomasa dla układów trój przekątniowych
2.2. Metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
2.2.1. Rozwiązywanie równań za pomocą szeregów
2.2.1.1. Metoda współczynników nieoznaczonych
2.2.1.2. Metody kolejnego różniczkowania (metoda jednego punktu)
2.2.1.3. Metoda kolejnych przybliżeń Picarda
2.2.2. Dyskretne metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych
2.2.2.1. Wprowadzenie
2.2.2.2. Metoda łamanych
2.2.2.3. Ulepszenia metody łamanych
2.2.2.4. Wzory Rungego-Kutty
2.2.2.5. Interpolacja,
2.2.2.6. Metody wielokrokowe dla równań różniczkowych pierwszego rzędu
3. Metoda różnic skończonych dla równań różniczkowych cząstkowych
3.1. Metoda różnic skończonych
3.1.1. Zapis dyskretny równań różniczkowych cząstkowych
3.1.2. Wprowadzenie warunków brzegowych
3.1.3. Obliczanie natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
3.1.4. Postać różnicowa równań Laplace‘a i Poissona dla środowiska niejednorodnego
3.2. Metoda kolejnych przybliżeń
3.3. Metoda nadrelaksacji
3.4. Algorytm różnicowy do wyznaczania potencjału wektorowego pola magnetycznego w środowisku nieliniowym
4. Metoda elementów skończonych, sformułowanie Galerkina, tworzenie równań, warunki brzegowe, obliczanie współczynników  indukcyjności
4.1. Metoda elementów skończonych na płaszczyźnie
4.2. Wprowadzenie warunków brzegowych
4.3. Wyznaczanie gradientu funkcji potencjalnej
4.4. Metoda Galerkina (słabe sformułowanie)
4.4.1. Istota metody Galerkina
4.4.2. Określanie warunków brzegowych za pomocą metody Galerkina
4.4.3. Metoda Galerkina dla problemów bez funkcjonału
4.5. Zadania z warunkami początkowymi (przebiegi czasowe)
4.6. Macierze elementów skończonych na przykładzie uogólnionego równania Laplace‘a
4.7. Współrzędne globalne oraz lokalne dla elementów skończonych
4.8. Element trójkątny na płaszczyźnie z aproksymacją wyższego rzędu
4.9. Sformułowanie Galerkina a funkcjonał
4.10. Nieliniowość materiału w metodzie elementów skończonych 2D
4.10.1. Funkcjonał dla ferromagnetyków w rozważaniach dwuwymiarowych 2D
4.10.2. Dyskretyzacja metodą elementów skończonych
w przestrzeni 2D
4.10.3. Uproszczenia dla liniowej aproksymacji w przestrzeni 2B
4.11. Obliczanie pola magnetycznego bez występowania prądów wirowych za pomocą potencjału skalarnego
4.12. Elementy skończone trójwymiarowe - wprowadzenie
do elementów krawędziowych
4.12.1. Sześciościan (heksahedral) ,
4.12.2. Element czworościenny węzłowy (nodalny - skalar)
4.12.3. Element czworościenny krawędziowy (wektor - Tetrahedral 3D Edge Elements)
4.13. Kompletny zestaw funkcji kształtu (bazowych) dla elementów skończonych krawędziowych
4.14. Elementy ścienne dla czworościanu
4.15. Podział sześciościanu (heksahedralu) na 6 czworościanów (tetrahedrali)
4.15.1. Zabudowa przestrzeni 3D
4.15.2. Sposób pierwszy zabudowy przestrzeni dla modelowania jej skosu w prawo
4.15.3. Sposób drugi zabudowy przestrzeni modelowania skosu w lewo
4.16. Uwzględnianie prądów wirowych
4.17. Wprowadzenie warunków brzegowych do otrzymanego układu równań M- X = P (macierz Mjest symetryczna)
4.18. Obwody z uzwojeniami sprzężonymi magnetycznie
4.19. Pełny i zredukowany potencjał wektorowy magnetyczny oraz potencjał skalarny do obliczania prądów wirowych
4.20. Dyskretyzacja metodą elementów skończonych w przestrzeni trójwymiarowej 3D a metoda iteracji Newtona-Raphsona
4.21. Obliczanie sił i momentów obrotowych za pomocą tensora Maxwella
4.22. Metoda zagęszczania siatki przez podział elementów skończonych czworościennych na części
4.23. Zastosowanie metody prądów wirowych (Eddy Current Testing - ETC) do wykrywania pęknięć w materiałach ferromagnetycznych
4.24. Modelowanie układów z anizotropowymi osłonami magnetycznymi za pomocą dwóch potencjałów skalarnych
4.25. Metoda napięciowa MES 3D obliczania macierzy indukcyjności transformatora w zależności od pulsacji
4.25.1. Wprowadzenie
4.25.2. Obliczenia stanów przejściowych metodą MES 3D
4.25.3. Przenikalność magnetyczna i konduktywność elektryczna w obliczeniach monoharrnonicznych
4.25.4. Wyniki obliczeń monoharmonicznych
4.25.5. Macierz impedancji autotransformatora
4.25.6. Wpływ mód indukcyjności rozproszenia autotransformatora na charakterystykę obciążenia i współczynnik zawartości wyższych harmonicznych THD w prądzie sieci -symulacje
4.25.7. Uwagi i wnioski
4.12.3. Element czworościenny krawędziowy (wektor - Tetrahedral 3D Edge Elements)
4.13. Kompletny zestaw funkcji kształtu (bazowych) dla elementów skończonych krawędziowych
4.14. Elementy ścienne dla czworościanu
4.15. Podział sześciościanu (heksahedralu) na 6 czworościanów (tetrahedral i)
4.15.1. Zabudowa przestrzeni 3D
4.15.2. Sposób pierwszy zabudowy przestrzeni dla modelowania jej skosu w prawo
4.15.3. Sposób drugi zabudowy przestrzeni modelowania skos w lewo
4.16. Uwzględnianie prądów wirowych
4.17. Wprowadzenie warunków brzegowych do otrzymanego układu równań M- X = P (macierz Mjest symetryczna)
4.18. Obwody z uzwojeniami sprzężonymi magnetycznie
4.19. Pełny i zredukowany potencjał wektorowy magnetyczny oraz potencjał skalarny do obliczania prądów wirowych
4.20. Dyskretyzacja metodą elementów skończonych w przestrzeni trójwymiarowej 3D a metoda iteracji Newtona-Raphsona
4.21. Obliczanie sił i momentów obrotowych za pomocą tensora Maxwella
4.22. Metoda zagęszczania siatki przez podział elementów skończonych czworościennych na części
4.23. Zastosowanie metody prądów wirowych (Eddy Current Testing - ETC) do wykrywania pęknięć w materiałach ferromagnetycznych
4.24. Modelowanie układów z anizotropowymi osłonami magnetycznymi za pomocą dwóch potencjałów skalarnych
4.25. Metoda napięciowa MES 3D obliczania macierzy indukcyjności transformatora w zależności od pulsacji
4.25.1. Wprowadzenie
4.25.2. Obliczenia stanów przejściowych metodą MES 3D
4.25.3. Przenikalność magnetyczna i konduktywność elektryczna w obliczeniach monoharrnonicznych
4.25.4. Wyniki obliczeń monoharmonicznych
4.25.5. Macierz impedancji autotransformatora
4.25.6. Wpływ mód indukcyjności rozproszenia autotransformatora na charakterystykę obciążenia i współczynnik zawartości wyższych harmonicznych THD w prądzie sieci -symulacje
4.25.7. Uwagi i wnioski
4.12.3. Element czworościenny krawędziowy (wektor - Tetrahedral 3D Edge Elements)
4.13. Kompletny zestaw funkcji kształtu (bazowych) dla elementów skończonych krawędziowych
4.14. Elementy ścienne dla czworościanu
4.15. Podział sześciościanu (heksahedralu) na 6 czworościanów (tetrahedral i)
4.15.1. Zabudowa przestrzeni 3D
4.15.2. Sposób pierwszy zabudowy przestrzeni dla modelowania jej skosu w prawo
4.15.3. Sposób drugi zabudowy przestrzeni modelowania skosu w lewo
4.16. Uwzględnianie prądów wirowych
4.17. Wprowadzenie warunków brzegowych do otrzymanego układu równań M- X = P (macierz Mjest symetryczna)
4.18. Obwody z uzwojeniami sprzężonymi magnetycznie
4.19. Pełny i zredukowany potencjał wektorowy magnetyczny oraz potencjał skalarny do obliczania prądów wirowych
4.20. Dyskretyzacja metodą elementów skończonych w przestrzeni trójwymiarowej 3D a metoda iteracji Newtona-Raphsona
4.21. Obliczanie sił i momentów obrotowych za pomocą tensora Maxwella
4.22. Metoda zagęszczania siatki przez podział elementów skończonych czworościennych na części
4.23. Zastosowanie metody prądów wirowych (Eddy Current Testing - ETC) do wykrywania pęknięć w materiałach ferromagnetycznych
4.24. Modelowanie układów z anizotropowymi osłonami magnetycznymi za pomocą dwóch potencjałów skalarnych
4.25. Metoda napięciowa MES 3D obliczania macierzy indukcyjności transformatora w zależności od pulsacji
4.25.1. Wprowadzenie
4.25.2. Obliczenia stanów przejściowych metodą MES 3D
4.25.3. Przenikalność magnetyczna i konduktywność elektryczna w obliczeniach monoharrnonicznych
4.25.4. Wyniki obliczeń monoharmonicznych
4.25.5. Macierz impedancji autotransformatora
4.25.6. Wpływ mód indukcyjności rozproszenia autotransformatora na charakterystykę obciążenia i współczynnik zawartości wyższych harmonicznych THD w prądzie sieci -symulacje
4.25.7. Uwagi i wnioski
5. Metoda rozdzielenia zmiennych dla równań różniczkowych liniowych cząstkowych drugiego rzędu
5.1. Klasyfikacja równań liniowych o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu
5.2. Postać kanoniczna równania liniowego cząstkowego z dwiema zmiennymi niezależnymi
5.3. Metoda separacji zmiennych (metoda Fouriera)
6. Szybka transformata Fouriera
6.1. Wprowadzenie
6.2. Szybkie przekształcenie Fouriera
6.3. Rozwinięcie funkcji okresowej w szereg Fouriera
6.4. Zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera
6.5. Obliczanie widma amplitudowego i fazowego funkcji nieokresowej
6.6. Obliczanie odpowiedzi czasowej układów liniowych
7. Zasada optymalności Bellmana i Pontriagina do optymalnego sterowania falowników
7.1. Zasada optymalności Bellmana
7.2. Równanie Eulera - Lagrange'a dla dynamicznego procesu pierwszego rzędu
7.3. Uogólnienie teorii na dynamiczny proces N-tego rzędu
7.4. Uogólnienie warunku minimum błędu dla procesu w wieloma niewiadomymi zebranymi w wektorze X(t) - równanie Hamiltona - Jacobiego
7.5. Równania charakterystyczne dla równań różniczkowych cząstkowych przy N + 1 niezaleznych zmiennych
7.6. Równanie Pontriagina
7.7. Projektowanie układów sterowania optymalnego przy kwadratowym wskaźniku jakości
7.8. Optymalne sterowanie falownika przy jego współpracy z siecią autonomiczną
7.9. Optymalne sterowanie falownika przy jego współpracy  z siecią systemu energetycznego
7.10. Optymalne sterowanie kilku falowników przy ich równoległej współpracy z siecią autonomiczną
7.11. Wnioski
8. Przekształcenia wavelet (falki)

8.1. Przekształcenia Fouriera i krótkoczasowe przekształcenia Fouriera
8.2. Falki
8.3. Warunki na funkcję skalującą syntezy oraz reprezentujący ją filtr
8.4. Obliczanie filtru h1s reprezentującego falkę syntezy oraz obliczenie filtrów analizy h0a i h1a
8.5. Projektowanie transformacji falkowej dla przypadku ogólnego
8.6. Transformacja falkowa obrazów 2D
Dodatek. Modelowanie i symulacja w Simulinku
Literatura
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska