UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Geotechnika komunikacyjna PROMOCJA!


Geotechnika komunikacyjna
  Cena:

przechowalnia

72,00 zł
68,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
463
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2015
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

72,00 zł
68,00 zł

W podręczniku przedstawiono badania, pozwalające na właściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. Podano niezbędną zawartość dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz klasyfikację gruntów według norm PN i EN-ISO. Opisano zachowanie się gruntów słabych, techniki wzmacniania i ulepszania podłoża gruntowego, metody obliczeniowe sprawdzające stateczność skarp i zboczy, sposoby prawidłowego odwodnienia podłoża gruntowego, dobór odpowiednich materiałów do budowy nasypów komunikacyjnych oraz projektowanie i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.

 

Spis treści:

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA (opracowała: J. Bzówka)

1. WPROWADZENIE

2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE
(opracowała: J. Bzówka)
2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań
2.2. Przedstawienie danych geotechnicznych
2.3. Ocena informacji geotechnicznych
2.4. Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
2.5. Geotechniczna ocena warunków posadowienia
2.6. Geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu
2.7. Stopnie złożoności warunków geotechnicznych
2.8. Kategorie geotechniczne
2.8.1. Kategoria geotechniczna I
2.8.2. Kategoria geotechniczna II
2.8.3. Kategoria geotechniczna III
2.9. Dokumentacja geotechniczna kategorii geotechnicznej
2.9.1. Dokumentacja geotechniczna kategorii I
2.9.2. Dokumentacja geotechniczna kategorii II
2.9.3. Dokumentacja geotechniczna kategorii III
2.10. Projekt geotechniczny
2.11. Projektowanie badań podłoża

3. ROZPOZNAWANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH PODŁOŻA(opracowała: J. Bzówka)
3.1. Etapy badań podłoża gruntowego
3.2. Badania na potrzeby budowy nowych dróg
3.2.1. Etap rozpoznawczy
3.2.2. Etap badań podstawowych
3.3. Badania do projektowania modernizacji dróg
3.3.1. Zakres robót modernizacyjnych
3.3.2. Zakres badań
3.4. Badania na potrzeby obiektów mostowych
3.4.1. Etap badań rozpoznawczych
3.4.2. Etap badań podstawowych
3.5. Badania dla obiektów towarzyszących
3.6. Analiza materiałów archiwalnych
3.7. Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych
3.8. Wizja lokalna terenu
3.9. Kartowanie geologiczno-inżynierskie

4. BADANIA W GEOTECHNICE KOMUNIKACYJNEJ (opracowała: J. Bzówka)
4.1. Badania geofizyczne (opracowała: K. Stelmach)
4.1.1. Metody grawimetryczne
4.1.2. Metoda georadarowa GPR
4.1.3. Metody elektryczne
4.1.4. Metody sejsmiczne
4.2. Badania polowe
4.2.1. Badanie typu CPT, CPTU za pomocą sondy statycznej
4.2.2. Badanie presjometryczne PMT
4.2.3. Badanie sondą z końcówką cylindryczną SPT
4.2.4. Badanie sondą dynamiczną z końcówką stożkową SD
4.2.5. Badanie sondą wkręcaną WST
4.2.6. Badanie sondą krzyżakową FVT
4.2.7. Badanie dylatometryczne DMT
4.2.8. Próbne obciążenie płytą PLT
4.2.9. Wiercenia
4.2.10. Pobieranie próbek gruntu
4.2.11. Pobieranie próbek skał
4.2.12. Pomiary wody gruntowej w piezometrach
4.3. Badania makroskopowe gruntów
4.3.1. Oznaczanie gruntu
4.3.2. Metody oznaczania i opisu gruntu
4.4. Badania makroskopowe skał
4.4.1. Oznaczanie skał
4.4.2. Opis materiału skalnego
4.4.3. Masyw skalny
4.5. Badania laboratoryjne gruntów i skał
4.5.1. Badania w celu klasyfikacji, oznaczenia i opisu gruntu
4.5.2. Badania składu chemicznego gruntu i wody gruntowej
4.5.3. Wskaźnikowe badania wytrzymałości gruntów
4.5.4. Badania wytrzymałości gruntów
4.5.5. Badanie ściśliwości i odkształcalności gruntu
4.5.6. Badanie zagęszczalności gruntu
4.5.7. Badanie przepuszczalności gruntu
4.5.8. Badania klasyfikacyjne skał
4.5.9. Badania pęcznienia materiału skalnego
4.5.10. Badanie wytrzymałościowe materiału skalnego

5. WYBRANE KRYTERIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW (opracowała: A. Juzwa)
5.1. Klasyfikacja gruntów i ich przydatność do budowy dróg
5.1.1. Klasyfikacja gruntów według normy PN-86/B-02480
5.1.2. Klasyfikacja gruntów według norm ISO
5.1.3. Klasyfikacja gruntów dla dróg kołowych
5.1.4. Klasyfikacja gruntów dla dróg szynowych
5.2. Głębokość przemarzania gruntu
5.3. Podział gruntów ze względu na wysadzi nowość
5.4. Grupy nośności podłoża drogowego
5.5. Kategorie górnicze (opracowała: K. Stelmach)
5.5.1. Klasyfikacja terenów górniczych z uwagi na deformacje ciągłe
5.5.2. Klasyfikacja terenów zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłych
5.5.3. Klasyfikacja zagrożenia terenu wstrząsami górniczymi
5.5.3.1. Górnicza Skala Intensywności GSI 2004
5.5.3.2. Klasyfikacja terenów pogórniczych

6. CHARAKTERYSTYKA SŁABEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO (opracowała: J. Bzówka) 
6.1. Grunty organiczne
6.2. Grunty antropogeniczne
6.3. Grunty zapadowe
6.4. Grunty podatne na deformacje filtracyjne
6.5. Grunty podatne na upłynnienie
6.6. Grunty i skały pęczniejące
6.7. Grunty na obszarach zjawisk krasowych
6.8. Grunty na terenach osuwiskowych
6.9. Grunty na terenach oddziaływań górniczych (opracowała: K. Stelmach)
6.9.1. Przekształcenia geomechaniczne
6.9.1.1. Deformacje ciągłe
6.9.1.2. Deformacje nieciągłe
6.9.1.3. Wstrząsy górnicze
6.9.1.4. Przemieszczanie się mas ziemnych na zboczach
6.9.2. Przekształcenia hydrogeologiczne
6.9.3. Oddziaływania geochemiczne
6.9.4. Oddziaływania geotermiczne
6.9.5. Oddziaływania gazowe
6.10. Geotechniczne problemy budownictwa komunikacyjnego na terenach górniczych (opracowała: K. Stelmach)
6.10.1. Zmiana właściwości fizykomechanicznych gruntów
6.10.2. Spadek wytrzymałości gruntów
6.10.3. Utrata stateczności budowli ziemnych
6.10.4. Przekształcenia stosunków wodnych

7. TECHNIKI WZMACNIANIA SŁABEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO(opracowała: K. Knapik)
7.1. Przegląd technik wzmacniania słabego podłoża gruntowego
7.2. Wymiana gruntu
7.3. Stabilizacje spoiwami
7.4. Wyroby geosyntetyczne
7.5. Konsolidacja statyczna (opracowała: A. Juzwd)
7.6. Konsolidacja dynamiczna
7.7. Kolumny wzmacniające
7.7.1. Kolumny kamienne wykonane metodą wymiany dynamicznej
7.7.2. Kolumny wykonane metodami hirudina wibracyjnymi
7.7.3. Kolumny wykonane techniką wgłębnego mieszania
7.7.4. Kolumny wykonane metodą iniekcji strumieniowej
7.8. Metoda mikrowybuchów
7.9. Zabezpieczenia przed oddziaływaniami górniczymi(opracowała: K. Stelmach)

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH (opracowała: K. Knapik)
8.1. Ogólne zasady budowy nasypów
8.2. Materiały do budowy nasypów
8.3. Wykonywanie wykopów

9. POSADOWIENIE OBIEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO (opracowała: A. Juzwa)
9.1. Posadowienie na wzmocnionym podłożu
9.2. Posadowienie pośrednie
9.3. Konstrukcje gruntowo-powłokowe

10. STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY(opracowała: K. Knapik)
10.1. Przyczyny powstawania osuwisk
10.2. Parcie i odpór gruntu
10.3. Konstrukcje oporowe
10.4. Metody sprawdzania stateczności skarp i zboczy
10.5. Wybrane metody zabezpieczania skarp i zboczy

11. OBNIŻANIE ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ(opracowała: J. Bzówka)
11.1. Woda gruntowa i zjawiska z nią związane
11.2. Sposoby odwadnia gruntu
11.2.1. Odwodnienie w wypadku swobodnego ZWG
11.2.2. Odwodnienie w wypadku napiętego ZWG

12. WYKONAWSTWO SPECJALNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH(opracowała: J. Bzówka)
12.1. Ścianki szczelne
12.1.1. Dane wyjściowe potrzebne do realizacji konstrukcji ze ścianek szczelnych
12.1.2. Badania terenowe
12.1.3. Zagadnienia projektowe konstrukcji ze ścianek szczelnych
12.1.4. Wykonawstwo konstrukcji ze ścianek szczelnych
12.2. Ściany szczelinowe
12.2.1. Dane wyjściowe potrzebne do wykonywania ścian szczelinowych
12.2.2. Badania podłoża
12.2.3. Zagadnienia projektowe ścian szczelinowych
12.2.4. Wykonawstwo ścian szczelinowych
12.3. Pale wiercone
12.3.1. Dane wymagane do wykonywania pali wierconych
12.3.2. Badania geotechniczne
12.3.3. Zagadnienia projektowe pali wierconych
12.3.4. Wykonawstwo pali wierconych
12.3.5. Badania pali
12.4. Pale przemieszczeniowe
12.4.1. Wymagane dane do wykonywania pali przemieszczeniowych
12.4.2. Badania podłoża
12.4.3. Zagadnienia projektowe pali przemieszczeniowych
12.4.4. Wykonawstwo pali przemieszczeniowych
12.4.5. Badania pali przemieszczeniowych
12.5. Mikropale
12.5.1. Dane wyjściowe wymagane do wykonywania mikropali
12.5.2. Badania geotechniczne
12.5.3. Zagadnienia projektowe mikropali
12.5.4. Wykonawstwo mikropali
12.5.5. Badania mikropali
12.6. Iniekcja
12.6.1. Dane wyjściowe dotyczące iniekcji
12.6.2. Badania terenowe
12.6.3. Materiały i wyroby do iniekcji
12.6.4. Zagadnienia projektowe dotyczące iniekcji
12.6.5. Wykonawstwo iniekcji
12.7. Iniekcja strumieniowa
12.7.1. Dane wyjściowe dotyczące iniekcji strumieniowej
12.7.2. Badania geotechniczne
12.7.3. Zagadnienia projektowe iniekcji strumieniowej
12.7.4. Wykonawstwo iniekcji strumieniowej
12.7.5. Badania procesu iniekcji strumieniowej
12.8. Kotwy gruntowe
12.8.1. Dane wyjściowe dotyczące kotew gruntowych
12.8.2. Badania geotechniczne
12.8.3. Materiały i wyroby
12.8.4. Zagadnienia projektowe kotew gruntowych
12.8.5. Wykonawstwo kotew gruntowych
12.8.6. Badania kotew gruntowych
12.8.7. Ochrona środowiska

13. MONITORING GEOTECHNICZNY W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM (opracowały: K. Knapik, K. Stelmach)
13.1. Wprowadzenie
13.2. Pozyskiwanie danych w monitoringu metrologicznym
13.2.1. Metody geodezyjne
13.2.2. Metody fizyczne
13.3. Zadania monitoringu w strefie wpływu głębokich wykopów
13.4. Pomiar deformacji konstrukcji oporowych
13.5. Pomiary przemieszczeń pionowych na obszarach o zmiennym poziomie wód gruntowych  
13.6. Pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych skarp i zboczy
13.7. Monitoring na terenach górniczych

14. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH GEOTECHNIKI  KOMUNIKACYJNEJ(opracowała: A. Juzwa)
14.1. Prawo budowlane
14.2. Prawo geologiczne i górnicze (opracowała: K. Stelmach)
14.3. Warunki techniczne dla dróg kołowych
14.4. Warunki techniczne dla dróg szynowych

BIBLIOGRAFIA

  Cena:

przechowalnia

72,00 zł
68,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Kozłowski Tomasz, Kurpias Katarzyna, Sendkowska Grażyna, Trąmpczyński Wiesław
23,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska