UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym


Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Autor: Kuszak Kinga
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
365
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
Polski
  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Problematyka podjęta w pracy mieści się w przestrzeni zainteresowania nauk humanistycznych i społecznych, gdyż koncentruje się wokół komunikacji społecznej. Z kolei najbliższa autorce perspektywa pedagogiczna skłoniła ją do wyodrębnienia z tego szerokiego spektrum węższego obszaru zainteresowań, który stanowią kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa. Autorka dokonuje przeglądu wybranych koncepcji psycholingwistycznych, socjolingwistycznych, językoznawczych i pedagogicznych odnoszących się do zagadnień mowy, języka, kompetencji komunikacyjnych. Zwraca szczególną uwagę na rolę rodziny jako najważniejszego środowiska, w którym jednostka opanowuje określony sposób komunikowania się z innymi ludźmi i rozwija swoje kompetencje w relacjach komunikacyjnych z innymi ludźmi. W książce podjęto próbę spojrzenia na kompetencje komunikacyjne jako na kompetencje złożone z kilku zasadniczych elementów (kompetencji) składowych, wśród których autorka wyodrębnia między innymi: kompetencje językowe, emocjonalne, społeczne, kulturowe, symboliczne. Ich odpowiedni poziom i zakres umożliwia jednostce podejmowanie i nawiązywanie relacji z innymi osobami, rozumienie perspektywy drugiego człowieka, interpretowanie nadawanych przez niego komunikatów także tych wyrażonych nie wprost, empatyczne rozumienie stanów emocjonalnych innych osób i właściwe na nie reagowanie na poziomie werbalnym, rozumienie symboliki języka itp. Autorka zmierzyła się z postawieniem diagnozy poziomu wybranych kompetencji w grupie dzieci sześcio- i siedmioletnich, w momencie kiedy podjęły one edukację w szkole: w zerówce i klasie pierwszej. Następnie, wyodrębniła dzieci o wyższym i niższym poziomie tych kompetencji W dalszej kolejności, prowadząc trzyletnie badania podłużne, autorka śledziła rozwój kompetencji uczniów w okresie późnego dzieciństwa. Dokonując opisu zmian rozwojowych, podejmuje próbę połączenia analiz ilościowych i jakościowych. Perspektywa pedagogiczna oglądu zmian rozwojowych została uzupełniona o treści psychologiczne, logopedyczne i językoznawcze. Takie szerokie spojrzenie na dziecko umożliwiło zwrócenie uwagi na to, z jakimi kompetencjami uczniowie podejmują edukację w szkole i opuszczają etap edukacji wczesnoszkolnej, które obszary zostały rozwinięte najlepiej, a jakie kompetencje wymagają szczególnej troski nauczycieli. Autorka w swoich dociekaniach empirycznych poszukuje też odpowiedzi na pytanie o przyczyny różnic w poziomie i zakresie kompetencji komunikacyjnych między uczniami, dokonując oglądu ich środowiska rodzinnego, a także badając doświadczenia dzieci w relacjach komunikacyjnych z innymi ludźmi.

Spis treści:
Wstęp
1. Język i mowa w procesie komunikacji
1.1. Wybrane perspektywy ujmowania języka
1.1.1. Język jako mentalny system symboliczny (perspektywa semiotyczna)
1.1.2. Język jako narzędzie w procesie interakcji (perspektywa socjopsychologiczna)
1.1.3. Język jako odzwierciedlanie jednostkowej tożsamości kulturowej (perspektywa socjokulturowa)
1.2. Mowa jako sposób komunikacji międzyludzkiej
1.3. Podsumowanie
2. Rozważania terminologiczne wokół pojęcia kompetencji komunikacyjnych
2.1. Etnografia komunikowania się (etnografia mówienia) Della Hymesa
2.2. Kompetencje użytkowników języka w świetle współczesnych koncepcji psycholingwistycznych, socjolingwistycznych i pedagogicznych
2.3. Dyskurs i dialog jako formy realizacji kompetencji komunikacyjnej jednostki
2.3.1. Pojęcie dyskursu
2.3.2. Pojęcie dialogu
2.4. Podsumowanie
3. Koncepcje rozwoju języka i kompetencji komunikacyjnej
3.1. Koncepcje behawioralne i uczenia się społecznego, czyli w jaki sposób otoczenie warunkuje kompetencje komunikacyjne dziecka
3.2. Koncepcje natywistyczne – dziecko ma wrodzone zdolności do nabywania języka
3.3. Koncepcje interakcyjne – nabywanie kompetencji komunikacyjnej w relacji z drugim człowiekiem
3.4. Kompetencje komunikacyjne dziecka w świetle kształtowania teorii umysłu
3.5. Podsumowanie
4. Rodzina jako miejsce rozwijania kompetencji komunikacyjnych dziecka
4.1. Rodzina w świetle teorii systemowej
4.2. Teoria systemowa a teoria komunikacji Paula Watzlawicka
4.3. Komunikowanie się w podsystemie małżeńskim
4.4. Teoria kodów komunikacyjnych Basila Bernsteina a komunikowanie się z dzieckiem
4.5. Style komunikowania się z dzieckiem
4.6. Podsumowanie
5. Metodologiczne podstawy badań własnych
5.1. Kompetencje komunikacyjne jako kompetencje złożone
5.2. Strategia prowadzenia badań
5.3. Cele i problemy badawcze
5.3.1. Zmienne i wskaźniki
5.4. Metoda i techniki badawcze
5.5. Charakterystyka próby badawczej i przebieg badań
5.5.1. Charakterystyka próby badawczej
5.6. Sposób gromadzenia i opracowywania materiału badawczego
6. Kompetencje komunikacyjne dzieci rozpoczynających edukację w szkole
6.1. Kompetencje językowe dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
6.1.1. Sprawność artykulacyjna dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
6.1.2. Różnice w zasobie leksykalnym między dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi
6.1.3. Budowanie wypowiedzi przez dzieci sześcioletnie i siedmioletnie
6.2. Kompetencje emocjonalne dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
6.2.1. Rozpoznawanie emocji wyrażonych przez inną osobę
6.2.2. Werbalizowanie emocji z perspektywy bohatera – konstruowanie teorii umysłu
6.2.3. Empatyczne reagowanie na komunikat werbalny partnera dzieci na starcie edukacyjnym
6.3. Kompetencje społeczne dzieci sześcioletnich i siedmioletnich – „tworzenie sprzężenia zwrotnego”
6.3.1. Nawiązanie rozmowy – podjęcie wątku jako zadanie współrozmówcy
6.3.2. Przejmowanie tury jako element współuczestniczenia w rozmowie
6.3.3. Argumentowanie, przekonywanie i dążenie do porozumienia jako ważne aspekty prowadzenia dialogu
6.3.4. Strategie uczestniczenia w rozmowie przyjmowane przez dzieci sześcioletnie i siedmioletnie
6.4. Komunikacyjne kompetencje kulturowe dzieci na starcie edukacyjnym
6.4.1. Definiowanie określeń zaczerpniętych z socjolektu młodzieżowego
6.4.2. Dostosowywanie wariantu językowego do pozycji społecznej i kulturowej rozmówcy
6.4.3. Wyjaśnianie przez dzieci barier w procesie komunikacji wynikających z różnego statusu społecznego i kulturowego rozmówcy
6.5. Komunikacyjne kompetencje symboliczne dzieci sześcioletnich i siedmioletnich
6.5.1. Definiowanie wybranych związków frazeologicznych przez dzieci rozpoczynające edukację szkolną
6.5.2. Rozumienie i reagowanie werbalne na treści zawarte w pośrednich aktach mowy
6.5.3. Rozumienie i wyjaśnianie żartów językowych jako specyficzna forma operowania symbolem językowym
6.5.4. Operowanie pośrednim aktem mowy w trakcie opowiadania żartów językowych
6.6. Poziom kompetencji komunikacyjnych dzieci a ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym w ocenie nauczycieli
6.6.1. Ocena umiejętności komunikacyjnych dokonana przez nauczycieli
6.6.2. Charakterystyka dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych dokonana przez nauczycieli
6.7. Podsumowanie i dyskusja
7. Cechy komunikacji wewnątrzrodzinnej dzieci podejmujących edukację w szkole
7.1. Style komunikacji wewnątrzrodzinnej w projekcjach i wypowiedziach dzieci
7.1.1. Specyfika relacji rodzic – dziecko
7.1.2. Relacja rodzic – dziecko w sytuacji niekorzystnej dla dziecka
7.1.3. Specyfika relacji dziecko – rodzic
7.2. Relacja rodzic – dziecko z perspektywy rodziców dzieci o wyższym i niższym poziomie kompetencji komunikacyjnych
7.2.1. Styl relacji rodzica z dzieckiem w świetle opinii rodziców
7.2.2. Przekonania rodziców dotyczące prawidłowości rozwoju językowego a poziom kompetencji komunikacyjnych dzieci
7.2.3. Tematy rozmów podejmowanych przez rodziców dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych
7.2.4. Cechy wypowiedzi rodziców skierowanych do dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych
7.3. Cechy sytuacji rodzinnej dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych
7.3.1. Miejsce dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych w strukturze rodziny
7.3.2. Udział opiekunów i innych osób w wychowaniu dziecka
7.3.3. Czas spędzany z rodzicami w wypowiedziach dzieci o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych
7.4. Podsumowanie i wnioski
8. Rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci w pierwszych latach edukacji szkolnej
8.1. Rozwój kompetencji językowych w okresie edukacji wczesnoszkolnej
8.1.1. Rozwój poprawności artykulacyjnej dzieci w młodszym wieku szkolnym
8.1.2. Rozwój umiejętności dokonywania opisu przez dzieci w młodszym wiekuszkolnym
8.2. Zmiany w zakresie komunikacyjnych kompetencji emocjonalnych uczniów
8.2.1. Zmiany związane z rozpoznawaniem i nazywaniem przejawów emocji
8.2.2. Wyrażanie empatii przez uczniów w młodszym wieku szkolnym
8.3. Zmiany w zakresie kompetencji społecznych w okresie późnego dzieciństwa
8.3.1. Zmiany dotyczące umiejętności współtworzenia dialogu w grupie dzieciw młodszym wieku szkolnym
8.4. Rozwój komunikacyjnych kompetencji kulturowych w młodszym wieku szkolnym
8.4.1. Operowanie żargonem jako przejaw wrastania w językową kulturę młodzieżową
8.4.2. Informowanie osób o różnym statusie społeczno-kulturowym – dostosowanie
formy języka do możliwości słuchacza
8.5. Rozwój komunikacyjnych kompetencji symbolicznych na przestrzeni klas młodszych szkoły podstawowej
8.5.1. Zmiany związane z umiejętnością definiowania związków frazeologicznych
8.5.2. Zmiany związane z operowaniem symbolem zawartym w żarcie językowym
8.6. Podsumowanie i wnioski
9. Doświadczenia komunikacyjne uczniów w świetle wypowiedzi osób o różnym poziomie kompetencji komunikacyjnych
9.1. Doświadczenia w relacjach komunikacyjnych z różnymi osobami
9.2. Doświadczenia w relacjach komunikacyjnych na terenie szkoły
9.3. Podsumowanie
10. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Aneksy
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów
Communication competence of children in their period of late childhood in developmental aspect(Summary)

  Cena:

przechowalnia

42,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska