UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja


Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
200
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
ISBN
978-83-7481-438-6
  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Rozdział pierwszy zawiera podsumowanie tego, co w dzisiejszym zarządzaniu strategicznym powiedziano na temat wartości oraz procesu jej tworzenia. Głównym problemem, który pojawia się w tym rozdziale, jest kwestia niejednoznaczności pojęcia wartość, choć podjęto próbę jego zdefi niowania. Zostaną tu zdefi niowane także te kategorie wartości, które mają szczególne znaczenie dla ujęcia zasobowego, oraz podstawowe logiki, według których wartość jest tworzona. Wyjaśnione będzie pojęcie renty ekonomicznej jako kategorii kluczowej w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej, przedstawione zostaną także podstawowe logiki tworzenia wartości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają zastosowanie w sektorach opartych na wiedzy. Ponieważ w pracy znaczny nacisk został położony na podejście kontraktualne, rozdział pierwszy zakończy się koncepcją tworzenia wartości na poziomie mezo, która zostanie zilustrowana poprzez analizę przypadku. Celem rozdziału jest wykazanie, iż problematyka wartości jest obecna w zarządzaniu strategicznym. Rozdział drugi prezentuje kategorie zasobów niematerialnych oraz innych czynników determinujących proces tworzenia wartości, a jego celem jest wykazanie nierozłączności tychże zasobów od czynnika ludzkiego oraz ukazanie problematyki przywłaszczenia wartości rozumianej jako renta ekonomiczna. Wprowadzone zostaną kategorie kapitału osadzonego oraz ucieleśnionego – ze względu na ich szczególny charakter. Charakter ten wynika z faktu ich nierozłączności od człowieka, który jest ich nośnikiem. Celem rozdziału jest przedstawienie roli pracownika będącego nośnikiem zasobu oraz roli, jaką odgrywa on w tworzeniu i przywłaszczeniu wartości. Głównym przesłaniem tego rozdziału jest myśl, że zarządzanie zasobami niematerialnymi to przede wszystkim zarządzanie motywacją pracowników i ich postawami. Myśl ta zostanie rozwinięta w rozdziale trzecim, w którym dokonany będzie przegląd koncepcji wymiany w miejscu pracy jako podstawy koncepcji kontraktualnej. Dlatego znaczną uwagę poświęca się tu problematyce kontraktu psychologicznego. Wyjaśniona będzie idea wymiany społecznej w miejscu pracy. Przedstawione zostaną wartości, które są przedmiotem wymiany w procesie pracy. Celem rozdziału jest wykazanie, że głównym czynnikiem warunkującym tworzenie wartości jest postawa pracownika. Rozpatrując to zagadnienie z punktu widzenia przedstawicieli organizacji, warto zadać sobie pytanie, na jakich warunkach dostępna jest dla nich postawa pracowników wobec pracy? Postawy te zostaną skategoryzowane i omówione. Jako podstawę przyjęto trzy koncepcje teoretyczne, w których nastąpił podział na postawy tworzące wartość i postawy destrukcyjne. W rozdziale tym znajdą się także dwa elementy o charakterze badawczym. Pierwszy z nich to metaanaliza dotycząca wyników badań nad kontraktem psychologicznym prowadzonych w zakresie postaw związanych z wartością. Metaanaliza ta zostanie porównana do metaanaliz innych autorów, co stanowić będzie podstawę do wyprowadzenia hipotez badawczych. W rozdziale czwartym zostaną przedstawione wyniki badań własnych obejmujących 140 osób zatrudnionych w sektorze wysokozaawansowanych technologii. Badaniami objęto pracowników 11 przedsiębiorstw: 2 dużych, 8 średnich i 1 małym. Wszystkie przedsiębiorstwa miały powiązania międzynarodowe, 3 wykazały udział kapitału zagranicznego. W ramach tych organizacji przeprowadzono także analizę przypadków oraz zgromadzono grupę uczestniczącą w zogniskowanym wywiadzie grupowym.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1 Pojęcie wartości a zarządzanie strategiczne
1.1.  Niejednoznaczność pojęcia wartości
1.2.  Ewolucja zarządzania strategicznego w kontekście kategorii wartości
1.3.  Renta jako kategoria strategiczna
1.4.  Tworzenie wartości w organizacji.
1.5.  Typy logiki procesu tworzenia wartości
1.6.  Tworzenie wartości na poziomie mikro i mezo .
1.7.  Podsumowanie

Rozdział 2 Zasoby niematerialne a wartość w organizacji
2.1.  Zasoby jako nośniki wartości
2.2.   Istota zasobów niematerialnych
2.3.  Kategorie zasobów niematerialnych
2.4.  Niematerialne zobowiązania
2.5.  Rola zasobów niematerialnych w tworzeniu i przywłaszczeniu wartości
2.5.1.  Zasoby niematerialne a tworzenie wartości
2.5.2.  Zasoby niematerialne a przywłaszczenie wartości
2.6.  Podsumowanie

Rozdział 3 Rola wymiany w procesie tworzenia wartości
3.1.  Wymiana społeczna w organizacji – podstawowe ujęcia
3.2.  Wartości będące przedmiotem wymiany
3.3.  Postawa pracownika jako zasób w tworzeniu wartości
3.4.  Umowa osobista a wymiana społeczna
3.5.  Kontrakt psychologiczny a postawy pracowników w kontekście tworzenia i przywłaszczenia wartości
3.6.  Podsumowanie

Rozdział 4 Umowa osobista a tworzenie i przywłaszczanie wartości – wyniki badań własnych
4.1.  Metodyka badań
4.1.1.  Analiza warunków umowy osobistej
4.1.2.  Pomiar naruszenia warunków kontraktu psychologicznego
4.1.3.  Zastosowane zmienne kategorialne
4.1.4.  Pomiar skutków naruszenia kontraktu psychologicznego
4.1.5.  Pomiar siły przetargowej i identyi  kacja jej źródeł
4.1.6.  Identyi  kacja inhibitorów i katalizatorów procesu tworzenia wartości
4.1.7.  Pomiar zmiennych kontrolnych
4.2. Warunki kontraktów psychologicznych zawieranych w organizacjach zaawansowanych technologii w Polsce
4.3. Naruszenie kontraktu psychologicznego i jego obszary
4.4. Analiza współzależności pomiędzy naruszeniem kontraktu a zmiennymi kategorialnymi
4.5. Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na postawy pracowników
4.6.   Inhibitory i katalizatory w procesie tworzenia wartości
4.7.  Siła przetargowa pracowników
4.8.  Kontrakt psychologiczny z punktu widzenia przedstawicieli organizacji
4.9.  Analiza przepływów wartości – studium przypadku
4.10. Podsumowanie

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków  Cena:

przechowalnia

35,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska