Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Metody badania tworzyw metalicznych
Dostępność: brak - zapytaj
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
183
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

przechowalnia

31,00 zł

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów metalurgicznych, inżynierii materiałowej i mechanicznych politechnik. Będzie także przydatny dla inżynierów pracujących w laboratoriach, instytutach oraz dla osób przeprowadzających badania tworzyw metalicznych. Treść książki obejmuje:
Metody rentgenograficzne (Lauego, Debye‘a-Scherrera, dytraktometryczne, mikroradiografia).
Badania metalograficzne i mikroanaiityczne (makroskopowe, mikroskop świetlny, elektronowy - transmisyjny, skaningowy, ilościowa ocena mikrostruktury, mikrosonda elektronowa, jonowy i elektronowy mikroskop polowy).
Badania fizyczne (radioizotopowe, spektroskopia mechaniczna, analiza spektralna - emisyjna, spektrometria masowa i mas jonów wtórnych, spektroskopia elektronów Augera, charakterystycznych strat energii i fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim, rentgenowska analiza fluorescencyjna).
Badania własności mechanicznych (statyczna próba rozciągania, próba ścinania i ściskania, badania twardości, pomiary mikrotwardości, nanotwardościomierze, ocena odporności materiału na pękanie, badanie wytrzymałości zmęczeniowej i pełzania, badania plastometryczne i tribologiczne, próba przyczepności).
Badania cieplne (pomiary temperatury, analizy cieplne, badania dylatometryczne, badania magnetyczne przemian fazowych).
Badania defektoskopowe, nieniszczące (radiologiczne, ultradźwiękowe, magnetyczne).
Próby technologiczne (stosowane do badania blach, płaskowników, taśm i kształtowników, próba tłoczności blachy, zginania, spłaszczania, spęczania, próby stosowane do badania jakości rur i drutu).
Korozja i badania korozyjne (korozja chemiczna, elektrochemiczna, ochrona przed korozją, metody badania).
Metrologia.

SPIS TREŚCI

Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. METODY RENTGENOGRAFICZNE
1.1. Metoda Lauego
1.2. Metoda obracanego kryształu
1.3. Metoda Debye‘a-Scherrera
1.3.1. Wyznaczanie parametru komórki elementarnej
1.3.2. Dyfraktometr rentgenowski
1.3.3. Badanie tekstury
1.3.4. Pomiar makroskopowych naprężeń własnych
1.4. Mikroradiografia
1.4.1. Mikro radiografia stykowa
1.4.2. Przygotowanie próbek
1.4.3. Mikroradiografia ilościowa
1.4.4. Stereomikroradiografia stykowa
1.4.5. Mikroradiografia projekcyjna

Rozdział 2. BADANIA METALOGRAFICZNE I MIKROANALITYCZNE
2.1. Badania makroskopowe
2.1.1. Badanie przełomów
2.1.2. Badanie wyszlifowanych powierzchni
2.1.3. Metoda subtelnego trawienia
2.1.4. Próba Baumanna
2.1.5. Próba toczenia lub strugania schodkowego
2.2. Mikroskop świetlny
2.2.1. Przygotowanie próbek
2.2.2. Budowa i zastosowanie mikroskopu
2.3. Mikroskop elektronowy transmisyjny
2.3.1. Budowa mikroskopu
2.3.2. Techniki badawcze
2.4. Ilościowa ocena mikrostruktury
2.4.1. Określenie udziału objętościowego
2.4.2. Określenie wielkości ziarna
2.4.3. Zasady automatyzacji metalografii ilościowej
2.5. Elektronowy mikroskop analizujący (skaningowy)
2.5.1. Budowa i zasada działania
2.5.2. Rentgenowski spektrometr energetyczny Kevex
2.5.3. Ilościowa ocena mikrostruktury w SHM
2.6. Mikrosonda elektronowa (MAR)
2.6.1. Budowa mikrosondy elektronowej (MAR)
2.6.2. Zasada działania mikrosondy elektronowej (MAR)
2.6.3. Zasady korekcji w MAR
2.6.4. Zastosowanie mikrosondy elektronowej (MAR)
2.7. Jonowy mikroskop polowy
2.7.1. Budowa mikroskopu
2.7.2. Działanie mikroskopu
2.8. Elektronowy mikroskop polowy

Rozdział 3. BADANIA FIZYCZNE
3.1. Badania radioizotopowe
3.1.1. Technika atomów znaczonych
3.1.2. Technika aktywacyjna
3.1.3. Defektoskopiay
3.1.4. Technika autoradiografii
3.2. Spektroskopia mechaniczna
3.2.1. Tarcie wewnętrzne
3.2.2. Efekt Snoeka
3.2.3. Teoria Granato-Lucky‘cgo
3.3. Metody analizy spektralnej
3.3.1. Analiza spektralna- emisyjna
3.3.2. Spektrometr masowy
3.3.3. Spektroskopia elektronów Augera (SEA)
3.3.4. Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (RSF)
3.3.5. Rentgenowska analiza fluorescencyjna (RAF)
3.3.6. Spektroskopia charakterystycznych strat energii (SChSE)
3.3.7. Spektroskopia foloelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim (XPS)
3.3.8. Spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS)

Rozdział 4. BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH
4.1. Jednostki stosowane w badaniach mechanicznych
4.2. Budowa i działanie uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej
4.2.1. Statyczna próba rozciągania
4.2.2. Wyznaczanie granicy sprężystości i modułu sprężystości podłużnej
4.2.3. Próba ścinania
4.2.4. Próba ściskania
4.3. Badanie twardości
4.3.1. Metoda Brinella
4.3.2. Metoda Rockwella
4.3.3. Metoda Vickersa
4.3.4. Metoda Poldi
4.3.5. Metoda Shore‘a
4.3.6. Pomiary mikrotwardości
4.3.7. Nanotwardościomierze
4.4. Ocena odporności materiału na pękanie
4.4.1. Teoria Griffitha
4.4.2. Badanie udarności
4.4.3. Metody określania pracy zarodkowania i wzrostu pęknięcia
4.4.4. Próba liniowo-sprężystej mechaniki pękania
4.4.5. Metoda COD (krytycznego rozwarcia pęknięcia)
4.5. Badanie wytrzymałości zmęczeniowej
4.5.1. Krzywe Wóhlera
4.5.2. Przełom zmęczeniowy
4.5.3. Zapobieganie pękaniu zmęczeniowemu
4.6. Badania metali przy podwyższonych temperaturach
4.6.1. Badania metali przy dużych szybkościach odkształcenia
4.6.2. Badanie pełzania
4.6.3. Mechanizmy pełzania
4.6.4. Zwiększenie odporności na pełzanie
4.7. Badania plastomelryczne
4.7.1. Istota badań plastomelrycznych
4.7.2. Plastomer krzywkowy
4.7.3. Badania na plastomerze skręlnym
4.7.4. Plastometryczne krzywe umocnienia
4.8. Metody badań tribologicznych
4.8.1. Istota tribologii
4.8.2. Maszyny tribologiczne
4.9. Próba przyczepności

Rozdział 5. BADANIA CIEPLNE
5.1. Pomiary temperatury
5.1.1. Termoelemenly
5.1.2. Skalowanie termoelementu
5.1.3. Bezkontaktowe pomiary temperatury
5.2. Analizy cieplne
5.2.1. Prosie analizy cieplne
5.2.2. Jednoczesne analizy termiczne
5.3. Badania dylalometryczne
5.4. Badania magnetyczne przemian fazowych

Rozdział 6. BADANIA DEFEKTOSKOPOWE, NIENISZCZĄCE
6.1. Metody radiologiczne
6.2. Metody ultradźwiękowe
6.3. Metody magnetyczne

Rozdział 7. PRÓBY TECHNOLOGICZNE
7.1. Próby stosowane do badania blach, płaskowników, taśm i kszlałtowników
7.1.1. Próba tłoczności blachy
7.1.2. Próba zginania technologicznego
7.1.3. Próba spłaszczania
7.1.4. Próba spęczania
7.2. Próby stosowane do badania jakości rur
7.2.1. Próba roztłaczania rury
7.2.2. Próba spłaszczania rur
7.2.3. Próba wtłaczania rury
7.2.4. Próba wywijania kołnierza
7.2.5. Próba zginania rury
7.2.6. Próba technologiczna rozciągania pierścienia
7.3. Próby stosowane do badania jakości drutu
7.3.1. Próba przeginania drutu
7.3.2. Próba jednokierunkowego skręcania drutu
7.3.2. Próba nawijania drutu

Rozdział 8. KOROZJA I BADANIA KOROZYJNE
8.1. Istota korozji
8.2. Korozja chemiczna
8.3. Korozja elektrochemiczna
8.3.1. Ogólna charakterystyka
8.3.2. Szereg napięciowy
8.3.3. Pasywacja metali
8.3.4. Krzywe polaryzacji
8.3.5. Korozja stężeniowa
8.4. Inne rodzaje korozji
8.4.1. Korozja wywołana prądami błądzącymi
8.4.2. Korozja ziemna (glebowa)
8.4.3. Korozja mikrobiologiczna
8.4.4. Korozja naprężeniowa i zmęczeniowa
8.4.5. Korozja w spalinach
8.4.6. Korozja międzykrystaliczna
8.4.7. Korozja erozyjna
8.4.8. Korozja wżerowa
8.5. Ochrona przed korozją
8.6. Metody badania korozji

Rozdział 9. METROLOGIA

Literatura źródłowa i uzupełniająca
Skorowidz
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Szydłowski Henryk
Książka ukazuje, w jaki sposób komputer wzbogacony w niezbyt kosztowne urządzenia dodatkowe i oprogramowanie może służyć jako uniwersalny przyrząd pomiarowy. Uniwersalny, bo może zastąpić każdy inny przyrząd od miarki milimetrowej aż po przyrządy bardzo złożone i kosztowne stosowane w dowolnej dziedzinie wiedzy, techniki czy w życiu codziennym. Komputer można wykorzystać do: Mierzenia, gromadzenia w jego pamięci wyników pomiarów, tworzenia wykresów i tabel, przeliczania, symulowania i modelowan
Cyunczyk Aleksander
Rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ma szczególny udział we współczesnym postępie techniki. Oparty na wiedzy ukształtowanej przez fizykę i chemię ciała stałego stwarza możliwości racjonalnego doboru materiałów znanych lub projektowania nowych, w zależności od prognozowanej funkcji, jaką mają one spełniać w danej maszynie, urządzeniu lub konstrukcji.
Janerka Krzysztof
Odlewnictwo żeliwa jest związane z wieloma gałęziami przemysłu maszynowego. Spełnienie wymagań wytrzymałościowych i jakościowych, narzucanych przez odbiorców,
Deszczka Małgorzata, Dworakowska Małgorzata, Gos Marta, Wąsowicz Marek
Celem jaki postawili sobie autorzy jest dostarczenie studentom podstawowej, logicznie uporządkowanej i zwięźle opracowanej wiedzy, pozwalającej zrozumieć istotę dokonujących się procesów w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego. Potrzeba powszechnego nauczania ekonomiki ochrony środowiska, wobec niepokojących zdarzeń, jakie obserwuje się aktualnie w przyrodzie, wydaje się w pełni uzasadniona.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 09:36
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.