UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Silnik PM BLDC w napędzie elektrycznym. Analiza, właściwości, modelowanie


Silnik PM BLDC w napędzie elektrycznym. Analiza, właściwości, modelowanie
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Dostępność: Niedostępna
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
245
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

W monografii podjęto temat analizy właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego, wzbudzanego magnetoelektrycznie (ang. PM BLDC - Permanent Magnet Brushless Direct Current), o trzech uzwojeniach fazowych, traktowanego jako element układu napędowego. Przyczyną podjęcia tematu był brak pozycji literaturowych omawiających całościowo problem silnika PM BLDC jako podzespołu układu napędowego.
W części wprowadzającej zwrócono uwagę na zalety silnika PM BLDC, a zwłaszcza na jego prostotę i lepsze wykorzystanie materiałów niż to ma miejsce w silniku bezszczotkowym prądu przemiennego, wzbudzanym magnetoelektrycznie. Zasygnalizowano również pewne niedogodności silnika PM BLDC, z których najważniejszą jest pojawianie się tętnień momentu większych niż w silniku prądu przemiennego. Szczegółowo opisano formowanie się momentu elektromagnetycznego   oraz   zagadnienia   związane   z   określaniem   położenia   wirnika i   współpracy   układu   określania   położenia   wirnika   z   komutatorem   elektronicznym, zastępującym     w     silniku     bezszczotkowymi     komutator     mechaniczny     stosowany w konwencjonalnych  silnikach prądu  stałego.  Omówiono układy  sterowania silnikiem PM BLDC, korzystające z czujników położenia wirnika oraz układy bezczujnikowe. Opisano układy  regulacji  prądu  (momentu)   i  prędkości,   w  tym  również  metody  stosowane w   nowoczesnych   układach   korzystających   z   zaawansowanych   technik  przetwarzania. W monografii zwrócono również uwagę na stosowanie symulacji komputerowej do analizy właściwości silnika PM BLDC i napędu z tym silnikiem. Jako program szczególnie użyteczny do   analizy   napędu   z   silnikiem  PM BLDC   zalecono   MATLAB/Simulink.   Omówiono podstawowe podzespoły modelu bibliotecznego i zaproponowano własny model symulacyjny, charakteryzujący się większymi możliwościami konfiguracyjnymi w porównaniu do modelu bibliotecznego oraz pozwalający na wykonywanie szerszego zakresu badań. Korzystając z tego modelu, wykazano, że nieidealny kształt siły elektromotorycznej silnika nie ma istotnego wpływu na właściwości ruchowe silnika.
Analizę właściwości silnika przeprowadzono dwuetapowo. Najpierw przeanalizowano właściwości idealnego silnika PM BLDC, a następnie zwrócono uwagę na właściwości układu rzeczywistego. Wykazano między innymi, że charakterystyka mechaniczna silnika rzeczywistego jest znacznie bardziej nachylona niż charakterystyka mechaniczna silnika idealnego. Wyprowadzono przy tym zależności opisujące zmniejszenie się prądu średniego w silniku rzeczywistym o zauważalnym wpływie indukcyjności oraz zależności opisujące charakterystyki mechaniczne rzeczywistego silnika. Należy zwrócić uwagę, że opracowana metoda nie ma odpowiednika w literaturze. Oprócz tego omówiono pojawianie się tętnień napięcia i prądu oraz ich wpływ na moment elektromagnetyczny.
W pracy przedstawiono również, opracowaną przy istotnym wkładzie Autora, metodę sterowania silnika PM BLDC z komutatorem o zmiennej strukturze, która pozwala poszerzyć zakres prędkości obrotowych silnika zasilanego ze źródła autonomicznego o stałej wartości napięcia.
W analizie korzystano ze stałoprądowych i zmiennoprądowych modeli silnika PM BLDC. Model stałoprądowy przedstawiono zarówno w postaci schematu obwodowego, jak i blokowego, oraz zaproponowano jego realizację komputerową. W modelu zaproponowano wprowadzenie   dodatkowego   współczynnika  korekcji,   który  umożliwia uwzględnienie
wpływu indukcyjności obwodu głównego na właściwości napędu. Zastosowany model zmiennoprądowy przedstawiono w układzie współrzędnych fazowych. Model ten przedstawiono dla silnika idealnego o trapezowej sile elektromotorycznej oraz zaproponowano metody uwzględnienia wpływu zjawisk pomijanych w modelu idealnym.
W pracy zwrócono również uwagę na wysokoobrotowe silniki PM BLDC. Przedstawiono ich specyficzne właściwości oraz nawiązano do badań i oryginalnych rozwiązań takich, silników, zaproponowanych przez Autora i jego zespół badawczy. Zwrócono między innymi uwagę na specyficzny rozdział strat dla silników wysokoobrotowych i trudności występujące przy ich praktycznej realizacji.
W pracy podjęto również problem strat oraz sprawności silników PM BLDC i to zarówno silników pracujących w typowych zakresach prędkości, jak i silników wysokoobrotowych.
Podsumowując, należy stwierdzić, że przedstawiona monografia jest pierwszą pracą w języku polskim tak obszernie omawiającą właściwości silnika PM BLDC jako elementu układu napędowego. W pracy tej omówiono straty, sprawność silnika i napędu, charakterystyki mechaniczne, klasyczne i nowoczesne układy sterowania. Przedstawiono w niej również oryginalne wyniki badań przeprowadzonych przez Autora i jego zespół badawczy, a mianowicie metodę określania wpływu indukcyjności na charakterystyki mechaniczne silnika, układ z komutatorem o zmiennej strukturze oraz badania nad silnikami wysokoobrotowymi.
Przedstawioną monografię należy zalecić wszystkim pragnącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych napędów z silnikami bezszczotkowym wzbudzanymi magnetoelektrycznie, a zwłaszcza doktorantom i specjalistom z przemysłu.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NAPĘDZIE Z SILNIKAMI BEZSZCZOTKOWYMI
1.1. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych
1.2. Moment elektromagnetyczny i silą elektromotoryczna bezszczotkowego silnika prądu stałego wzbudzanego magnesami trwałymi
1.3. Układy połączeń uzwojeń stojana silników bezszczotkowych
1.4. Porównanie bezszczotkowych silników prądu stałego i prądu przemiennego

2. IDEALNY BEZSZCZOTKOWY SILNIK PRĄDU STAŁEGO WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI
2.1. Silnik idealny- założenia upraszczające
2.2. Silnik PM BLDC o trzech uzwojeniach fazowych z komutatorem w układzie mostka
2.2.1. Współpraca komutatora elektronicznego z silnikiem
2.2.2. Charakterystyka mechaniczna silnika idealnego
2.2.3. Podstawowe zależności mechaniczne
2.3. Silnik PM BLDC z komutatorem w układzie półmostka
2.3.1. Podstawowa struktura połączeń silnika PM BLDC z komutatorem o strukturze półmostka
2.3.2. Zastosowanie układów odciążających
2.3.3. Charakterystyka mechaniczna i model stałoprądowy idealnego silnika PM BLDC z komutatorem o topologii półmostka
2.3.4. Porównanie najważniejszych właściwości silnika z komutatorem o strukturze mostka i półmostka

3. KOMUTATOR ELEKTRONICZNY
3.1. Idealny komutator elektroniczny
3.1.1. Właściwości i sterowanie komutatorem elektronicznym
3.1.2. Strategie sterowania zaworami komutatora elektronicznego pracującego w układzie mostka
3.1.3. Wpływ strategii sterowania na prądy i napięcia komutatora elektronicznego
3.2. Współpraca komutatora elektronicznego z silnikiem PM BLDC
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Przełączanie uzwojeń fazowych w silniku rzeczywistym
3.2.3. Wyznaczanie wartości komutacyjnego spadku napięcia w silniku PM BLDC metodą analogiczną do stosowanej w prostownikach
3.2.4. Wyznaczanie czasu i kąta komutacji
3.2.5. Komutacyjne tętnienia prądu obwodu zastępczego prądu stałego
3.2.6. Wpływ modulacji na tętnienia prądu
3.3. Właściwości rzeczywistego komutatora elektronicznego
3.3.1. Zawory komutatora elektronicznego
3.3.2. Straty w komutatorze elektronicznym
3.3.3. Sprawność komutatora elektronicznego
3.3.4. Sterowanie i wyzwalanie zaworów komutatora elektronicznego

4. ANALIZA PRACY RZECZYWISTEGO SILNIKA PM BLDC
4.1. Wybór metody analizy
4.2. Zjawiska występujące w rzeczywistym silniku
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Opis silnika
4.2.3. Siła elektromotoryczna i współczynnik wzbudzenia rzeczywistego silnika PMBLDC
4.2.4. Wpływ obwodu magnetycznego na moment elektromagnetyczny, siłę elektromotoryczną i moment zaczepowy w silnikach wysokobrotowych
4.2.5. Wpływ nieidealnej siły elektromotorycznej na właściwości silnika
4.2.6. Wpływ przepływu stojana i harmonicznych żłobkowych na siłę elektromotoryczną
4.2.7. Reluktancyjny moment zaczepowy
4.2.8. Wpływ przełączania uzwojeń fazowych na prędkość i moment elektromagnetyczny silnika
4.2.9. Wpływ tętnień prądu na prędkość i moment elektromagnetyczny silnika
4.3. Straty w silnikach PM BLDC
4.3.1. Podział strat
4.3.2. Straty w uzwojeniach
4.3.3. Straty mocy w obwodzie magnetycznym
4.3.4. Straty mechaniczne
4.3.5. Straty dodatkowe
4.3.6. Łączne straty w silniku PM BLDC
4.4. Straty i sprawność układu silnik PM BLDC - komutator elektroniczny
4.5. Określanie położenia wirnika
4.5.1. Metody określania położenia wirnika
4.5.2. Ciągły pomiar kąta obrotu wirnika
4.5.3. Metody wyznaczania kąta obrotu z rozdzielczością odpowiadającą liczbie przełączeń przypadających na jeden obrót silnika
4.5.4. Metody pośredniego określania położenia wirnika
4.5.5. Podsumowanie

5. MODELE MATEMATYCZNE SILNIKÓW PM BLDC I UKŁADÓW NAPĘDOWYCH Z TYMI SILNIKAMI
5.1. Wprowadzenie
5.2. Stałoprądowe modele silnika PM BLDC
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Stałoprądowy model idealnego silnika PM BLDC
5.2.3. Wpływ rzeczywistych warunków pracy silnika PM BLDC
5.2.4. Macierzowo-wektorowy opis stało prądowego modelu silnika PM BLDC
5.3. Zmiennoprądowe modele matematyczne silników PM BLDC
5.3.1. Ogólny opis silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi
5.3.2. Idealny silnik PM BLDC jako szczególny przypadek silnika synchronicznego
5.3.3. Model matematyczny silnika idealnego o trapezoidalnej SEM
5.3.4. Modelowanie nieidealnej siły elektromotorycznej
5.4. Zmiennoprądowy model obwodowy idealnego silnika bezszczotkowego prądu stałego wzbudzanego magnetoelektrycznie
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Stosowanie założeń upraszczających
5.4.3. Modelowanie obwodów głównych
5.5. Zmiennoprądowe modele obwodowe rzeczywistych silników bezszczotkowych prądu stałego wzbudzanych magnetoelektrycznie
5.5.1. Zjawiska występujące w rzeczywistym silniku PM BLDC
5.5.2. Modelowanie podzespołów i zjawisk występujących w rzeczywistym silniku PM BLDC
5.5.3. Modelowanie strat przez wprowadzenie dodatkowych elementów  w obwodzie głównym
5.5.4. Modelowanie strat zależnych od mocy i prędkości jako moment strat
5.5.5. Modele silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia

6. STEROWANIE I REGULACJA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Sterowanie napięciem zasilającym silnik PM BLDC
6.2.3. Wybór źródła zasilania i sposobu sterowania napięciem
6.2.2. Układ z zewnętrznym obwodem regulacji napięcia silnika
6.2.3. Regulacja napięcia przez modulację w komutatorze elektronicznym silnika.
6.2.4. Współpraca układów sterowania i wyzwalania tranzystorów
6.2.5. Zwiększanie wartości napięcia zasilającego
6.3. Regulacja prądu i momentu elektromagnetycznego
6.3.1. Sterowanie prądem w przypadku regulatora proporcjonalno-całkującego
6.3.2. Układy regulacji ze śledzeniem prądu
6.3.3. Ograniczenie prądu
6.4. Sterowanie i regulacja prędkości silnika bezszczotkowego z komutatorem elektronicznym
6.4.1. Sposoby pomiaru prędkości w silnikach bezszczotkowych
6.4.2. Sterowanie prędkością w przypadku regulatora proporcjonalno-catkującego
6.4.3. Śledzenie prędkości i/lub kąta obrotu
6.4.4. Wstępne zadawanie prędkości kątowej
6.4.5. Bezczujnikowe i cyfrowe układy pomiaru, sterowania i regulacji prędkości kątowej
6.5. Sterowanie dwustrefowe napędem z silnikiem PM BLDC
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Zwiększanie napięcia zasilania. Układ z regulatorem podwyższającym
6.5.3. Zwiększanie strumienia rozproszenia
6.5.4. Przełączanie uzwojeń stojana
6.5.5. Układ o zmiennej strukturze komutatora elektronicznego
6.5.5.1. Zasada działania..
6.5.5.2. Praca silnika w przypadku komutatora o strukturze mostka lub półmostka
6.5.5.3. Hamowanie ze zwrotem energii silnika w przypadku pracy komutatora w strukturze półmostka
6.5.5.4. Określenie momentu hamującego
6.5.5.5. Podsumowanie
6.6. Sterowanie wysokoobrotowych silników PM BLDC
6.6.1. Wymagania stawiane układom sterowania i pomiarów
6.6.2. Tor zasilania i regulacji napięcia
6.6.3. Ogólna struktura układu sterowania
6.6.4. Sterowanie bezczujnikowe

7. BEZCZUJNIKOWE STEROWANIE SILNIKA PM BLDC
7.1. Techniki sterowania bezczujnikowego silnika PM BLDC
7.2. Bezczujnikowe metody sterowania, wykorzystujące wielkości mierzone i ich przetwarzanie
7.3. Struktury sterowania bezczujnikowego wykorzystujące siłę elektromotoryczną
7.3.1. Podział metod wykorzystujących siłę elektromotoryczną
7.3.2. Określenie potencjału punktu środkowego silnika
7.3.3. Metody wykorzystujące napięcia na zaciskach silnika
7.3.4. Metody wykorzystujące trzecią harmoniczną siły elektromotorycznej
7.3.5. Metody wykorzystujące diodę zerową
7.3.6. Całkowanie siły elektromotorycznej
7.4. Rozruch i określanie położenia wirnika
7.4.1. Wprowadzenie
7.4.2. Rozruch w układzie pętli otwartej
7.4.3. Metody rozruchu wykorzystujące znajomość położenia początkowego
7.4.4. Przepytujące techniki rozruchu
7.4.4.1. Wprowadzenie
7.4.4.2. Określanie położenia wirnika na podstawie pomiaru szpilek prądu.
7.4.4.3. Określanie położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia
7.4.5. Sposoby sterowania układem podczas rozruchu
7.5. Nowoczesne metody sterowania (sterowanie rozmyte, sieci neuronowe itp.)
7.5.1. Możliwości stosowania metod sztucznej inteligencji
7.5.2. Sterowanie rozmyte
7.5.2.1. Ogólne zasady sterowania rozmytego
7.5.2.2. Rozmyty predykcyjny regulator PI dla napędu z silnikiem PMBLDC
7.5.2.3. Poprawa sterowania bezczujnikowego silnika PM BLDC przez zastosowanie logiki rozmytej w estymatorze siły elektromotorycznej
7.5.2.4. Sterownik rozmyty w napędzie bezczujnikowym
7.5.3. Metody wykorzystujące obserwatory
7.5.4. Zastosowanie sieci neuronowych
7.6. Inne techniki sterowania bezczujnikowego
7.7. Sterowanie cyfrowe silników PM BLDC
7.7.1. Wprowadzenie
7.7.2. Podzespoły cyfrowe występujące w cyfrowych i hybrydowych układach sterowania silników PM BLDC
7.7.3. Podstawowa struktura sterowania cyfrowego silnika PM BLDC, wykorzystująca procesor sygnałowy
7.7.4. Sterowanie bezczujnikowe silnika PM BLDC przy użyciu funkcji większości do filtrowania SEM
7.8. Sterowniki bezczujnikowe

8. MODELOWANIE KOMPUTEROWE SILNIKA I NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
8.1. Wybór programu komputerowego do modelowania i symulacji napędów z silnikami bezszczotkowymi
8.2. Modele komputerowe własne i biblioteczne
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Staloprądowe obwodowe i funkcjonalne modele silnika PM BLDC
8.2.3. Wykorzystanie podzespołów bibliotecznych do budowy własnych modeli
8.3. Model biblioteczny silnika PM BLDC z komutatorem elektronicznym w programie Matlab/Simulink
8.3.1. Ogólny opis modelu silnika
8.3.2. Analiza podzespołów modelu silnika oraz wybór wielkości wyjściowych
8.3.3. Model silnika z komutatorem elektronicznym i regulatorem prędkości
8.3.4. Regulacja prądu i prędkości
8.3.5. Zwiększanie dokładności modelu bibliotecznego silnika
8.4. Model biblioteczny napędu z silnikiem PM BLDC w programie MATLAB/Simulink
8.4.1. Opis modelu
8.4.2. Ważniejsze bloki w modelu napędu z silnikiem PM BLDC
8.4.3. Modelowanie układów sterowania i obciążenia
8.4.4. Możliwości aplikacji
8.5. Analiza wpływu nieidealnej siły elektromotorycznej na właściwości silnika
8.6. Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA
STRESZCZENIE

  Cena:

przechowalnia

46,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska