UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii


Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 14,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
170
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Okres przejściowy od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej okazał się dla polskiej wsi i rolnictwa niełatwy. Trudności w rozwoju obszarów wiejskich związane są bezpośrednio z barierami strukturalnymi rolnictwa, rozdrobnioną strukturą agrarną, nadwyżką siły roboczej na wsi, tradycyjnymi technikami produkcji. Tradycyjne pojmowanie rolnictwa ogranicza się zwykle do uprawy roli i hodowli zwierząt. Takie podejście sprawia, że dyskusja o problemach rolnictwa jest nieuchronnie sprowadzana do kluczowej kwestii, jaką są ograniczone możliwości generowania takich dochodów z produkcji rolnej, które zapewniłyby godziwe warunki życia rolnikom i ich rodzinom. Cechujące się rozdrobnioną strukturą obszarową polskie rolnictwo, jego zacofane technologicznie oraz nadmierna liczba zatrudnionych, w powiązaniu z trudnymi zmianami strukturalnymi całej gospodarki sprawiają, że w najbliższej przyszłości prawdopodobieństwo poprawy efektywności jest niewielkie.
W polskich warunkach rozwiązań należy poszukiwać raczej w całościowym widzeniu nie tylko problemów, lecz również szans rozwojowych wsi i rolnictwa (Figiel 1999). Rolnictwo, po integracji Polski z Unią Europejską (UE), wymaga wszechstronnych zabiegów dostosowawczych (Wycena 1999). Takich szans upatruje się m.in. w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, którego istota sprowadza się do tworzenia sprzyjających warunków w zakresie podejmowania nierolniczej działalności gospodarczej.
Wysiłki restrukturyzacyjne powinny opierać się na traktowaniu rolnictwa i wsi jako integralnej całości obszarów wiejskich (niezurbanizowanych), spełniających poza produkcją żywności wiele innych, niezwykle istotnych funkcji społeczno-ekonomicznych. Oprócz tradycyjnej (podstawowej) funkcji produkcyjno-żywicielskiej, należy dostrzegać i w coraz większym stopniu eksponować takie funkcje, jak:
•    biologiczną - polegającą na kształtowaniu równowagi w wykorzystaniu środowiska oraz zachowaniu biologicznych walorów dla przyszłych pokoleń;
•    przyrodniczą — związaną głównie z ochroną obiektów przyrodniczych oraz kształtowaniem krajobrazu;
•    rekreacyjno-turystyczną - wyrażającą się w wykorzystaniu naturalnych walorów przyrodniczych, a także dziedzictwa historycznego i kulturowe¬go w celu rozwoju usług turystycznych oraz rekreacyjnych, głównie z myślą o mieszkańcach miast w kraju i za granicą;
•    socjalno-rezydencjalną - sprowadzającą się do postrzegania obszarów wiejskich jako miejsca życia nie tylko pracujących w rolnictwie, lecz w coraz większym stopniu osób osiągających dochody z innych źródeł, włączając w to pracujących w miastach;
•    kulturową - służącą zachowaniu wartościowych elementów tradycji i zwyczajów ludowych.

Spis treści

Wstęp     
1.    Uwagi ogólne (Teresa M. Laguna)    
2.    Portugalia - wzór czy przestroga dla Polski? (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)

1.    Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)    
1.1. Ogólna charakterystyka badanych obszarów (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)
1.1.1.    Specyfika badanych województw (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)    
1.1.2.    Charakterystyka badanych powiatów (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)

2.    Charakterystyka uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w badanych powiatach (Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Anna Karpa, Dariusz Laguna, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Wanda Laguna, Agnieszka Osiecka)    
2.1.    Zasoby naturalne (Mirosława Witkowska-Dąbrowska)    
2.1.1.    Budowa geologiczna i klimat    
2.1.2.    Jakość i użytkowanie gruntów    
2.1.3.    Zasoby surowców mineralnych    
2.1.4.    Zasoby roślinne i zwierzęce    
2.1.5.    Zasoby wód powierzchniowych    
2.1.6.    Obszary chronione     
2.2.    Rolnictwo w badanych powiatach (Anna Karpa)    
2.2.1.    Struktura agrarna i kierunki produkcji    
2.2.2.    Produkcja rolnicza     
2.3.    Infrastruktura techniczna (Dariusz Laguna)    
2.3.1.    Sieć drogowa     
2.3.2.    Komunikacja kolejowa     
2.3.3.    Sieć wodociągowa i kanalizacyjna    
2.3.4.    Sieć elektroenergetyczna     
2.3.5.    Sieć gazowa    
2.3.6.    Telekomunikacja    
2.4.    Potencjał społeczno-gospodarczy badanych powiatów (Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Wanda Laguna)    
2.4.1.    Podmioty gospodarcze     
2.4.2.    Infrastruktura społeczna    
2.5.    Demografia i rynek pracy (Agnieszka Osiecka)    
2.5.1.    Sytuacja demograficzna     
2.5.2.    Rynek pracy    
2.6.    Dochody gmin w badanych powiatach jako wynik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Agnieszka Osiecka)    

3. Wskazania polityki przestrzennej Polski, regionu oraz doświadczeń Portugalii we wdrażaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Teresa
M. Laguna, Wanda Laguna, Ilisio M. de Jesus)    
3.1.    Wskazania polityki przestrzennej państwa (Dariusz Laguna)    
3.1.1.    Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju    
3.1.2.    Wskazania „Długookresowej Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju - POLSKA 2025" dla powiatu olsztyńskiego ziemskiego    
3.1.3.    Wskazania regionalne     
3.1.3.1.    Wskazania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla powiatu olsztyńskiego ziemskiego    
3.1.3.2.    Zadania rządowe oraz zadania samorządowe województwa przewidy¬wane do realizacji w powiecie olsztyńskim ziemskim    
3.2.    Możliwość wykorzystania walorów przestrzennych powiatu olsztyńskiego ziemskiego w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna, Teresa Maria Laguna, Wanda Laguna)     
3.2.1.    Wykorzystanie dotychczasowych funkcji     
3.2.2.    Wykorzystanie  trwałych  naniesień  w  wielofunkcyjnym  rozwoju  obszarów wiejskich       
3.3. Wykorzystanie doświadczeń Portugalii (Teresa M. Laguna, Ilisio M. de Jesus)    
 
4. Proponowane możliwości wielofunkcyjnego rozwoju powiatu olsztyńskiego ziemskiego (Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Dariusz Laguna, Wanda Laguna, Teresa Maria Laguna)    
4.1.    Wyznaczanie strategicznych obszarów ekologicznie cennych (Mirosława Witkowska-Dąbrowska)    
4.1.1.    Ocena mocy ekologicznej     
4.1.2.    Ocena stanu środowiska    
4.1.3.    Ocena stopnia zachowania naturalnych elementów środowiska     
4.1.4.    Ogólny wskaźnik cenności ekologicznej dla obszaru powiatu olsztyńskiego    
4.2.    Wyznaczenie strategicznych obszarów rolniczych (Agnieszka Napiórkowska-Baryła)...
4.2.1.    Konstrukcja macierzy i wskaźników     
4.2.2.    Ujednolicenie kierunku preferencji     
4.2.3.    Normalizacja cech     
4.2.4.    Obliczenie miernika syntetycznego dla działu     
4.2.5.    Obliczenie miernika syntetycznego przydatności gmin do rolniczego obszaru strategicznego       
4.2.6.    Strategiczne obszary rolnicze powiatu    
4.3.    Wykorzystanie sieci osadniczej w rozwoju obszarów wiejskich (Wanda Laguna)    
4.3.1.    Funkcje terenów wiejskich a ład przestrzenny     
4.3.2.    Delimitacja miejscowości wiejskich    
4.3.3.    Propozycje   zapisów   umożliwiających   kontrolę   przekształceń   na   terenach wiejskich     
4.4.    Rewitalizacja jako system ożywienia obszarów wiejskich (Wanda Laguna)    
4.5.    Wykorzystanie dróg krajobrazowych w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (Dariusz Laguna)     
4.5.1.    Idea drogi krajobrazowej     
4.5.2.    Wyniki inwentaryzacji wyznaczonych obiektów     
4.5.3.    Warmińska Droga Krajobrazowa - w poszukiwaniu cech wspólnych    
Zakończenie (Teresa M. Laguna)     
Bibliografia

  Cena:

Ilość

przechowalnia

17,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska