UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zarządzanie i organizacja środowiska pracy


Zarządzanie i organizacja środowiska pracy
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
424
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Autorzy w swoim podręczniku starali się usystematyzować wiedzę na temat zarządzania wykorzystując wyniki badań, krajowych i zagranicznych, ośrodków naukowych oraz własne doświadczenia naukowe, będące rezultatem szerokiej współpracy z przemysłem, a także przedstawić swój punkt widzenia na współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Wychodząc z założenia , że współczesna gospodarka wymaga odmiennego spojrzenia na problemy zarządzania w organizacjach, klasyczne teorie zarządzania autorzy uzupełnili o zagadnienia zarządzania środowiskiem pracy w mikro – i makrootoczeniu. Wprowadzili humanistyczne podejście do organizacji środowiska pracy, uwzględniające nie tylko aspekty techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, ale również psychofizyczne, socjologiczne i społeczne, zwiększające partycypację człowieka w procesie pracy. Dodatkowo zaakcentowali wpływ bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności człowieka w nim zatrudnionego.Spis treści:

Rozdział 1
EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
1.1. Zasady naukowej organizacji – szkoła klasycznej teorii organizacji
1.1.1. Szkoła naukowej organizacji pracy
1.1.2. Zasady administracji
1.1.3. Zasady wydajności pracy
1.1.4. Prawa i zasady nauki organizacji
1.2. Szkoła behawioralna
1.3. Szkoła ilościowa
1.4. Kierunek systemowy w teorii zarządzania
1.5. Kierunek sytuacyjny w teorii zarządzania
1.6. Dynamiczne zaangażowanie w teorii zarządzania
1.7. Przedsiębiorstwo i środowisko
1.8. Ograniczenia ekologiczne rozwoju gospodarczego
1.9. Kierunki zarządzania w warunkach globalizacji
Rozdział 2
ŚRODOWISKO ORGANIZACJI
2.1. Środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2.1.1. Wpływ środowiska pracy na jakość życia
2.1.2. Środowisko pracy a zadowolenie pracowników
2.1.3. Wpływ środowiska pracy na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo
2.1.4. Otoczenie środowiska pracy przedsiębiorstwa
2.1.5. Struktura środowiska pracy
2.1.6. Aspekty fizjologiczne i psychiczne obciążenia pracą
2.1.7. Kształtowanie ergonomicznej jakości warunków pracy
2.2. Mikrośrodowisko organizacji
2.2.1. Mikroklimat na stanowisku pracy
2.2.2. Zapylenie na stanowisku pracy
2.2.3. Oświetlenie na stanowisku pracy
2.2.4. Hałas na stanowisku pracy
2.2.5. Wibracja na stanowisku pracy
2.2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne
2.2.7. Promieniowanie jonizujące
2.2.8. Elektryczność statyczna
2.3. Makrośrodowisko w organizacji
2.3.1. Globalne ocieplenie
2.3.2. Zmniejszenie warstwy ozonowej
2.3.3. Zużycie zasobów surowcowych
2.3.4. Problem energetyczny
2.3.5. Zanieczyszczenie powietrza
2.3.6. Toksyczne substancje chemiczne
2.3.7. Zanieczyszczenie wód
2.3.8. Zagrożenia jakości życia
2.3.9. Czynniki zagrażające równowadze ekosystemu globalnego
2.4. Kultura w przedsiębiorstwie
2.4.1. Wyróżniki i symptomy kultury przedsiębiorstwa
2.4.2. Etapy tworzenia kultury przedsiębiorstwa
Rozdział 3
PLANOWANIE W ORGANIZACJI
3.1. Planowanie strategii
3.1.1. Problematyka planowania strategicznego
3.1.2. Aspekty praktyczne formułowania i budowy planu strategii przedsiębiorstwa
3.1.3. Etapy projektu strategii przedsiębiorstwa produkcyjnego
3.1.4. Kontrola działań strategicznych
3.2. Planowanie operacyjne
3.3. Budżetowanie w przedsiębiorstwie
3.3.1. Struktura budżetu w przedsiębiorstwie
3.3.2. Budowa planu działania przedsiębiorstwa z punktu widzenia jego budżetowania
3.4. Biznesplan
Rozdział 4
ORGANIZOWANIE
4.1. Podstawowe pojęcia i definicje organizacji
4.2. Organizacja formalna
4.3. Struktury organizacyjne
4.4. Organizacja stanowisk pracy
4.4.1. Pojęcie i struktura stanowiska pracy
4.4.2. Zasady organizowania stanowisk pracy
4.4.3. Standaryzacja pracy na stanowiskach
4.4.4. Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory
4.4.5. Organizacja stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami
4.5. Organizacja zasobów ludzkich
4.5.1. Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami pracowniczymi
4.5.2. Polityka rozwoju kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie
4.5.3. Outplacement
4.6. Kierowanie zmianami organizacyjnymi
4.6.1. Przesłanki opracowywania zmian
4.6.2. Bariery wprowadzania zmian
Rozdział 5
PRZEWODZENIE W ORGANIZACJI
5.1. Motywacja w organizacji
5.1.1. Istota motywacji
5.1.2. Teorie treści motywacji
5.1.3. Teorie procesu motywacji
5.1.4. Teorie wzmocnienia motywacji
5.1.5. Motywacja pracowników w miejscu pracy
5.1.6. Stosunek przełożonego do podwładnych
5.2. Style kierowania
5.3. Praca zespołowa
5.4. Środowisko pracy jako czynnik integracji pracowników z organizacją
Rozdział 6
KONTROLING
6.1. Kontroling w zarządzaniu
6.1.1. Analiza kontroli zarządzania
6.1.2. Zadanie kontrolera zarządzania
6.1.3. Narzędzia pomiaru kontroli zarządzania
6.2. System kontroli zarządzania
6.2.1. Funkcje kontroli
6.2.2. Elementy kontroli
6.2.3. Wspomaganie zarządzania
6.2.4. Kontrola finansowa
6.2.5. Kontrola i sterowanie budżetem
6.3. Monitoring osiągania celów przedsiębiorstwa
6.4. Mierniki oceny środowiska pracy
6.4.1. Ocena bezpieczeństwa pracy
6.4.2. Ocena wypadków przy pracy
6.4.3. Ocena ryzyka zawodowego
6.4.4. Ocena efektów pracy pracownika
6.4.5. Ocena wydajności pracy
Rozdział 7
FILOZOFIE I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
7.1. Podstawowe definicje i pojęcia
7.2. Klasyczne koncepcje zarządzania
7.3. Współczesne filozofie i koncepcje zarządzania
7.4. Koncepcje strukturalne organizacji
Rozdział 8
SYSTEM INFORMACYJNY ZARZĄDZANIA
8.1. Problematyka systemów informacyjnych
8.1.1. System informacyjny
8.1.2. Zarządzanie informacjami
8.2. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania
8.3. System informowania kierownictwa
8.3.1. Zasady systemu informowania kierownictwa
8.3.2. Poziomy zarządzania i organizacja zadań
8.3.3. Zakres informacji wewnętrznej
8.3.4. Informacja zewnętrzna
8.3.5. Sprawozdania dla kierownictwa
8.4. Przepływ wiedzy w organizacjach gospodarczych
8.4.1. Organizacja jako system wiedzy
8.4.2. Wiedza a informacja
8.4.3. Rodzaje wiedzy organizacyjnej
8.4.4. Modele przepływu wiedzy
8.4.5. Wdrażanie zarządzania wiedzą
8.5. Systemy wspomagania decyzji (SWD)
8.5.1. Grupowe systemy wspomagania decyzji
8.5.2. Kryteria wyboru systemu wspomagania decyzji
8.6. Systemy eksperckie (SE)
8.7. Sieci neuronowe
8.8. Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania z uwzględnieniem zasad ergonomii
8.8.1. Czytelność materiałów wizualnych
8.8.2. Wielkość znaku
8.8.3. Kształt znaku
8.8.4. Kontrast z tłem – zjawisko olśnienia
8.8.5. Barwa w przekazie informacji
8.8.6. Kompozycja obrazu informacyjnego
8.8.7. Wzajemne relacje
8.8.8. Zawartość informacyjna
8.8.9. Skojarzenia w przekazie informacji
8.8.10. Odbiór informacji
8.8.11. Wartość informacyjna
8.9. Technologia informacyjna (IT). Stan obecny i przyszłość
8.9.1. Początki technologii informacyjnej
8.9.2. Kierunki rozwoju technologii informacyjnej
Rozdział 9
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJI
9.1. Tezy i zasady zarządzania jakością
9.2. Proces zarządzania jakością
9.3. Zintegrowane zarządzanie jakością
9.3.1. Sposoby integracji systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem
9.3.2. Budowa systemu zintegrowanego
9.3.3. Faza przejściowa do zintegrowanych systemów zarządzania
9.4. Jakość życia
9.5. Przykład zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym
9.5.1. Charakterystyka firmy
9.5.2. Rola strategii personalnej w zarządzaniu
9.5.3. Systemy zarządzania w przedsiębiorstwie
9.5.4. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Rozdział 10
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
10.1. System zarządzania środowiskowego
10.2. Schemat zarządzania i auditu środowiskowego (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS)
10.3. Wstępny przegląd środowiskowy
10.4. Systemy odpowiedzialności społecznej
10.5. Porównanie systemów zarządzania środowiskowego
10.6. System zarządzania bezpieczeństwem
10.7. Stan normalizacji w zakresie bezpieczeństwa pracy
10.8. Podstawowe obowiązki pracodawcy
10.9. Ergonomiczne wyznaczniki w zintegrowanym systemie zarządzania jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska
10.10. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
10.10.1. GMP – dobra praktyka produkcyjna
10.10.2. GHP – dobra praktyka higieniczna
10.10.3. HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
10.11. Zarządzanie zdrowiem w przedsiębiorstwie
Rozdział 11
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ORGANIZACJI
11.1. Majątek trwały przedsiębiorstwa
11.1.1. Środki trwałe
11.1.2. Wartości niematerialne i prawne
11.1.3. Inwestycje
11.1.4. Finansowy majątek trwały
11.2. Obszary decyzyjne zarządzania majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
11.3. Gospodarka używanymi maszynami i urządzeniami
11.4. Koncepcje naprawcze środków trwałych
11.4.1. Klasyfikacja koncepcji napraw obiektów technicznych
11.4.2. Koncepcje wymian profilaktycznych prostych obiektów
11.4.3. Strategie napraw profilaktycznych złożonych obiektów technicznych
11.5. Organizacja gospodarki naprawczej środków trwałych
11.6. Organizacja stanowiska naprawczego z uwzględnieniem zasad ergonomii
11.7. Kierunki rozwoju systemów naprawczych środków trwałych
Rozdział 12
ISTOTA LOGISTYKI I PODSTAWOWE PROBLEMY ORGANIZACJI DOSTAW Just in time
12.1. Wprowadzenie – pojęcie i istota logistyki
12.2. Główne założenia logistyczne we współczesnym przedsiębiorstwie
12.3. Podstawowe problemy organizacji dostaw Just in time
BIBLIOGRAFIA
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Matwiejczuk Wiesław
34,00 zł
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska