UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego


Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
310
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Zdecydowany wzrost zainteresowania twórczością i kreatywnością, inaczej mówiąc zachowaniami twórczymi, obserwuje się w szeroko pojętych naukach społecznych i w dydaktyce od drugiej połowy XX wieku. Kreatywność wymieniana jest wśród kompetencji przyszłych nauczycieli i wiele wyższych uczelni w ramach przygotowania do tego zawodu organizuje treningi twórczości, a rozwój kreatywności nauczycieli wspiera między innymi program edukacyjny Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie". Wymienione tu przykładowe przedsięwzięcia świadczą o potrzebie rozwijania twórczości w środowisku szkolnym i, co oczywiste, nie chodzi tylko o kształcenie kreatywnych nauczycieli, lecz także o rozwijanie kreatywności uczniów. Na potrzebę tę wskazuje również krytyczna ocena szkoły jako instytucji, której misją powinno być krzewienie twórczości, jak również ocena kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności uczniów. Na tym tle sytuacja ucznia języka francuskiego jako obcego nie stanowi wyjątku. Powszechnie przyjęte w polskim systemie oświatowym podejście komunikacyjne za cel przyjmuje rozwijanie biegłości operowania konwencjami społeczno-kulturowymi i pragmatycznymi odpowiednio do parametrów sytuacji komunikacyjnej. Rekomendowane przez Radę Europy podejście działaniowe  skupia się na rozwijaniu sprawności działania w społeczeństwie języka docelowego (języków docelowych) w sposób zgodny z przyjętymi w nim konwencjami społeczno-kulturowymi i pragmatycznymi.
Przedstawione wyżej okoliczności, do których powrócimy w niniejszej pracy, skłoniły nas do zajęcia się tematem kreatywności językowej w sytuacji nauczania/uczenia się języka obcego. Podjęty w pracy problem badawczy dotyczy  możliwości  rozwijania   twórczych  zachowań  językowych ucznia języka obcego, a rozpatrujemy go na przykładzie języka francuskiego jako obcego. Problem sytuujemy w paradygmacie poznawczym. W konsekwencji przyjmujemy, że  kreatywność językowa jest uwarunkowana twórczymi schematami poznawczymi (przez schematy poznawcze rozumiemy trwałe, złożone z pojęć i aktywne reprezentacje wiedzy).

SPIS TREŚCI


Wstęp

ROZDZIAŁ 1
TWÓRCZOŚĆ JAKO WIELOWYMIAROWE ZJAWISKO PSYCHOSPOŁECZNE

1.1. Pojęcie twórczości
1.1.1. Reprezentacje twórczości
1.1.2. Językowe odpowiedniki pojęcia "twórczość"
1.2. Twórczość w świetle badań psychologicznych
1.2.1. Twórczość w koncepcjach psychologicznych pierwszej połowy XX wieku
1.2.2. Wpływ rewolucji poznawczej na rozwój badań nad twórczością
1.2.2.1. Psychologia poznawcza jako subdyscyplina psychologii naukowej
1.2.2.2. Współczesne koncepcje twórczości
1.3. Psychospołeczne kategorie aktywności twórczej
1.3.1. Kryteria kategoryzacji aktywności twórczej
1.3.1.1. Obszary twórczości
1.3.1.2. Motywy aktywności, rodzaj wytworu, środki ekspresji i komunikacji
1.3.1.3. Ocena: perspektywa, kryteria i techniki
1.3.1.4. Środowisko twórczości
1.3.1.4.1. Środowisko rodzinne
1.3.1.4.2. Grupy społeczne, społeczeństwo jako całość i kontekst kulturowy
1.3.1.4.3. Szkoła jako miejsce edukacji i miejsce pracy
1.3.2. Nauczanie/uczenie się jako psychospołeczna kategoria aktywności twórczej
1.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2
EWOLUCJA PSYCHOLOGICZNYCH KONCEPCJI TWÓRCZOŚCI: W STRONĘ WIELOWYMIAROWOŚCI I WIELOZMIENNOŚCI

2.1. Proces twórczy w ujęciu klasycznych szkół psychologicznych
2.1.1. Twórczość jako proces odległego kojarzenia
2.1.2. Twórczość jako rezultat interakcji między nieświadomym a świadomym poziomem funkcjonowania psychiki
2.1.3. Twórczość jako restrukturyzacja sytuacji problemowej
2.1.4. Twórczość jako generowania nowych form zachowań
2.2. Podmiot twórczości w myśli psychologicznej pierwszej połowy XX wieku
2.2.1. Zdolności intelektualne jako czynnik warunkujący poziom osiągnięć
2.2.2. Osobowość
2.2.2.1. Osobowościowe mechanizmy twórczości
2.2.2.2. Osobowość twórców
2.3. Wieloaspektowość i wielozmienność współczesnych koncepcji twórczości
2.3.1. Typologiczne podejście do twórczości w teoriach mikroskopowych
2.3.2. Interakcyjno-relacyjne podejście do twórczości w teoriach mikroskopowych
2.3.2.1. Koncepcje oparte na modelu personologicznym
2.3.2.2. Koncepcje oparte na modelu rozwiązywania problemów
2.3.3. Interakcyjno-relacyjne podejście do twórczości w teoriach makroskopowych
2.3.3.1. Model kulturowy
2.3.3.2. Model rozwiązywania problemów
2.3.4. Typologiczne podejście do twórczości w teoriach makroskopowych: model rozwiązywania problemów
2.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3
SPECYFIKA TWÓRCZYCH PROCESÓW UMYSŁOWYCH

3.1. Procesy umysłowe wspomagające twórcze myślenie
3.1.1. Elementarne procesy poznawcze
3.1.1.1. Uwaga
3.1.1.2. Percepcja
3.1.1.3. Pamięć
3.1.1.4. Wyobraźnia
3.1.1.5. Kategoryzowanie
3.1.2. Procesy metapoznawcze
3.2. Twórcze myślenie
3.2.1. Natura myślenia twórczego
3.2.1.1. ZbieSna rozbieżność myślenia twórczego
3.2.1.2. Myślenie intuicyjne w procesie twórczym
3.2.2. Reguły twórczego myślenia
3.2.3. Twórcze operacje umysłowe
3.2.3.1. Dedukcja
3.2.3.2. Indukcja
3.2.3.3. Metaforyzowanie
3.2.3.4. Skojarzenia
3.2.3.5. Abstrahowanie
3.2.3.6. Transformowanie
3.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4
TWÓRCZE SCHEMATY POZNAWCZE
4.1. Koncepcja schematu i schematowa koncepcja systemu poznawczego
4.1.1. Filozoficzna i psychologiczna geneza pojęcia schematu
4.1.2. Wpływ badań sztucznej inteligencji na rozwój schematowych koncepcji systemu poznawczego
4.1.2.1. Schemat jako aktywny układ procedur obliczeniowych
4.1.2.1.1. Koncepcja systemu ram
4.1.2.1.2. Skrypty, plany, sceny i tematy
4.1.2.2. Spór o poziom semantyczny: schemat jako układ procedur obliczeniowych i nośnik treści semantycznych
4.1.2.3. Schematy w modelach paralelno-rozproszonych (PDP)
4.1.2.4. Podsumowanie
4.2. Schematy w naturalnym systemie poznawczym
4.2.1. Ujęcia schematu w psychologii poznawczej
4.2.1.1. Schemat w pamięci semantycznej
4.2.1.2. Schematy poznawcze a procesy poznawcze
4.2.2. Budowa schematów
4.2.3. Rodzaje schematów
4.2.4. Formaty zapisu wiedzy w schematach
4.3. Swoistość twórczych schematów poznawczych
4.3.1. Właściwości formalne i treściowe schematów twórczych
4.3.2. RóSnice ilościowe i jakościowe a właściwości twórczych schematów poznawczych
4.3.2.1. Inteligencja ogólna i zdolności specyficzne
4.3.2.2. Typy umysłowości
4.3.2.3. Style poznawcze
4.3.2.4. Sfera emocjonalno-motywacyjna
4.3.3. Twórcze schematy poznawcze a przetwarzanie językowe
4.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5
JĘZYKOWE ZACHOWANIA TWÓRCZE W PERSPEKTYWIE NAUCZANIA/UCZENIA SIĘ JĘZYKA FRANCUSKIEGO JAKO OBCEGO

5.1. Od uczenia się "dla" komunikacji do uczenia się "przez" komunikację
5.1.1. Kompetencja komunikacyjna jako mechanizm regulująco-aktualizujący użycie środków językowych
5.1.2. Kompetencja komunikacyjna w nauczaniu/uczeniu się języka francuskiego jako obcego
5.1.3. Kompetencja komunikacyjna w rozwijaniu kreatywności językowej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.2. Tekst w rozwijaniu kreatywności językowej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.2.1. Tekst jako produkt "nietwórczych-twórczych" zachowań językowych
5.2.1.1. Proces produkcji tekstu
5.2.1.2. Tekst "nietwórczy-twórczy"
5.2.2. Tekst jako substytut środowiska obcojęzycznego
5.2.3. Tekst jako wynik aktywności twórczej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.3. Organizacja nauczania zorientowanego na rozwijanie kreatywności językowej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.3.1. Warunki i wyzwania nauczania zorientowanego na rozwijanie kreatywności językowej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.3.2. Rola, kompetencje i umiejętności nauczyciela
5.3.3. Trudności w rozwijaniu kreatywności językowej ucznia języka francuskiego jako obcego
5.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6
BADANIE WŁASNE

6.1. Ustalenia wstępne
6.1.1. Problemy i hipotezy badawcze
6.1.2. Charakterystyka zmiennych i ich operacjonalizacja
6.1.3. Narzędzia badawcze
6.1.3.1. Rysunkowy Test Twórczego Myślenia (TCT-DP)
6.1.3.2. Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH-I)
6.1.3.3. Opowiadanie
6.2. Charakterystyka osób objętych postępowaniem eksperymentalnym
6.2.1. Zmienne demograficzne
6.2.2. Charakterystyka zajęć w semestrze poprzedzającym badanie
6.2.3. Rezultaty PNJF po pierwszym semestrze nauki
6.3. Realizacja postępowania eksperymentalnego
6.3.1. Plan postępowania eksperymentalnego i podział na grupy
6.3.2. Trening twórczego myślenia
6.4. Analiza i interpretacja wyników
6.4.1. Kontrola zmiennych niezaleSnych ubocznych
6.4.2. Weryfikacja Hipotez
6.4.2.1. Hipoteza I
6.4.2.2. Hipoteza II
6.4.2.3. Hipoteza III
6.5. Dyskusja
6.6. Wnioski

Zakończenie

Aneksy

Literatura

Wykaz tabel, schematów i wykresów

Creative Cognitive Schemata and Language Creativity on the Example of French as a Foreign Language (Summary)
  Cena:

przechowalnia

36,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Regel Wiesława
13,00 zł
Wydawnictwo: Bila
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska