UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Formy wykorzystania mienia komunalnego


Formy wykorzystania mienia komunalnego
  Cena:

przechowalnia

24,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
150
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

24,00 zł

Książka poświęcona jest formom wykorzystania mienia komunalnego, a więc tej problematyce, która w badaniach od 1950 do 1990 roku była nieobecna. Reaktywowanie samorządu terytorialnego w 1990 roku przywróciło przejrzyste stosunki własnościowe. Wykształcone stosunki własnościowe są nie tylko podstawą tworzenia funduszy samorządowych przy zastosowaniu rozmaitych instrumentów finansowych w celu realizacji zadań, lecz także są niezbędnym warunkiem poddania władz samorządowych kontroli przez społeczności lokalne, między innymi w zakresie wykorzystania mienia.
Kanwą do rozważań są niemal dwudziestoletnie doświadczenia w zakresie funkcjonowania i reformowania systemu samorządu terytorialnego w Polsce oraz przystąpienie w tym czasie Polski do Unii Europejskiej.
Celem badań, których efektem jest niniejsza praca, była analiza form wykorzystania mienia komunalnego w aspekcie jego przejęcia od Państwa, oceny ilościowej i jakościowej na tle sformułowania potrzeb i określenia możliwości inwestycyjnych. Forma, w jakiej wykorzystywane jest mienie komunalne do świadczenia usług i dostarczania dóbr spełnia ważną rolę ekonomiczną. Od niej to w znacznym stopniu zależy jakość i efektywność dóbr i usług zaspakajających podstawowe potrzeby społeczności lokalnych. Racjonalizacji dostarczania dóbr i świadczenia usług komunalnych, rozumianych jako świadczenie ich do¬brej jakości i po względnie przystępnej cenie, służą przekształcenia i prywatyzacja istniejących form organizacyjno-prawnych JST, które zarządzają mieniem.
Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe były i są przedmiotem krytyki jako formy nie przystające do rozwoju branży komunalnej. Zapowiedź zmian od dłuższego czasu przez kolejne ekipy rządowe odnośnie funkcjonowania tych form w ustawie o finansach publicznych potwierdza te opinie.
Tak określonym celom badań podporządkowane zostały - odpowiednio do poszczególnych rozdziałów - tezy pracy, które sformułować można w sposób następujący:
1.    Przejęte od Państwa mienie komunalne nie zawsze jest racjonalnie zarządzane przez JST.
2.    Zużycie majątku powinno być jedną z ważniejszych przesłanek do podejmowania przez samorządy decyzji inwestycyjnych w oparciu o wolne środki finansowe, przychody zwrotne i wspomagające źródła zasilające.
3.    Podejmowane przekształcenia i prywatyzacja form organizacyjno-prawnych powinna prowadzić do lepszego wykorzystania mienia komunalnego.
4.    Efektywność wykorzystania form mienia komunalnego spełnia ważną rolę w zaspakajaniu podstawowych dóbr i usług dla społeczności lokalnych.
Przedstawione wyżej tezy znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze pracy.

SPIS TREŚCI
WSTĘP   

ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE I DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO
1.    Zarządzanie mieniem komunalnym    
1.1.    Stosunek ekonomicznej teorii do własności    
1.2.    Pojęcie i znaczenie mienia komunalnego    
1.3.    Zadania samorządu gminnego a mienie komunalne    
1.4.    Aspekty prawne i ekonomiczne przejęcia i nabycia mienia    
1.5.    Wycena nieruchomości gminy    
1.6.    Zasady zarządzania mieniem samorządowym    
2.    Dochody z mienia komunalnego    
2.1.    Rodzaje dochodów z mienia i ich znaczenie    
2.2.    Konstrukcja informacji o stanie mienia komunalnego    
2.3.    Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi    
2.4.    Dochody z mienia i ich znaczenie fiskalne    
3.    Podsumowanie   

ROZDZIAŁ II. ZUŻYCIE I INWESTYCJE KOMUNALNEGO MAJĄTKU    
1.    Zużycie majątku komunalnego    
1.1.    Charakterystyka środków trwałych w JST    
1.2.    Struktura majątku gminnego    
1.3.    Funkcje, zasady, stawki i metody amortyzacji    
1.4.    Zużycie majątku trwałego w JST    
2.    Źródła finansowania inwestycji komunalnych    
2.1.    Specyficzne cechy inwestycji komunalnych .-.    
2.2.    Dochody własne budżetu i przychody jako źródło finansowania inwestycji.
2.3.    Wydatki inwestycyjne    
2.4.    Wspomagające sposoby finansowania inwestycji komunalnych    
3.    Podsumowanie   

ROZDZIAŁ III. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE JST,
ICH PRZEKSZTAŁCENIA I PRYWATYZACJA    
1.    Formy organizacyjno-prawne JST    
1.1.    Cele, zakres i formy działalności gospodarczej    
1.2.    Podmioty funkcjonujące w oparciu o ustawę o finansach publicznych    
1.3.    Spółki kapitałowe    
1.4.    Inne podmioty    
2.    Przekształcenia i prywatyzacja mienia komunalnego    
2.1.    Przekształcenia jednostek organizacyjnych sektora finansów samorządowych    
2.2.    Prywatyzacja spółek kapitałowych    
2.3.    Forma organizacyjno-prawna a rodzaj działalności gospodarczej    
2.4. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w państwach UE    
3. Podsumowanie   

ROZDZIAŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ ŚWIADCZENIA DÓBR I USŁUG
PRZY POMOCY MIENIA KOMUNALNEGO    
1.    Zarys historii powstania rynku usług komunalnych     
2.    Definicja usług, cechy i zakres    
3.    Formy, w ramach których świadczone są usługi i dostarczane dobra przez JST....
4.    Rynek ważniejszych dóbr i usług komunalnych    
4.1.    Analiza rynku zarządzania nieruchomościami    
4.2.    Rynek wodociągów i kanalizacji    
4.3.    Charakterystyka rynku ciepłowniczego    
4.4.    Usługi wywozu odpadów komunalnych    
4.5.    Przegląd rynku komunikacji miejskiej    
5.    Analiza sytuacji ekonomicznej podmiotów komunalnych według wybranych branż    
6.    Podsumowanie    
ZAKOŃCZENIE    
BIBLIOGRAFIA    
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    
ZAŁĄCZNIK    
Summary    

  Cena:

przechowalnia

24,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska