UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska PROMOCJA!


Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
  Cena:

przechowalnia

177,00 zł
165,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
735
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2010
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

177,00 zł
165,00 zł

Technologie bezwykopowej budowy i odnowy przewodów infrastruktury podziemnej są od ostatniej dekady XX wieku powszechnie stosowane w Polsce.
Duże zapotrzebowanie na stosowanie technologii bezwykopowej odnowy przewodów infrastruktury podziemnej (bezwykopowych napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymian) wynika z faktu ich starzenia się, wysokiej uszkadzalności, wysokich kosztów ich eksploatacji, a także licznych zagrożeń przez nie stwarzanych.
Powszechnie stosowane są także technologie bezwykopowej budowy przewodów infrastruktury podziemnej. Umożliwiają one bardzo szybką ich budowę na długich odcinkach.
Popularność technologii bezwykopowych wynika głównie z faktu, iż stosując je, unika się lub ogranicza do niezbędnego minimum roboty wykopowe, które są niezwykle uciążliwe szczególnie w warunkach miejskich lub w terenach trudnodostępnych.
Duże tempo robót bezwykopowych, w wielu przypadkach niższe koszty ich stosowania oraz liczne zalety ekologiczne to tylko niektóre z wielu walorów tych technologii (opisanych dokładniej w rozdz. 2), które spowodowały tak duże zainteresowanie ich stosowaniem.
Projektowaniu i realizacji technologii bezwykopowych towarzyszy szereg problemów interdyscyplinarnych z zakresu materiałoznawstwa, geotechniki, hydrauliki, problemów statyczno-wytrzymałościowych, organizacyjnych itp., wymagających pogłębionej wiedzy dotyczącej rodzaju możliwych do zastosowania technologii (zarówno bezwykopowej budowy jak i odnowy), zasad ich optymalnego doboru, a także metod ich planowania oraz projektowania. Do chwili obecnej nie opracowano w Polsce podręcznika akademickiego, który całościowo zawierałby taką wiedzę. Książka „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” ujmująca kompleksowo problematykę technologii bezwykopowych jest pierwszym takim podręcznikiem, który może być stosowany na uczelniach technicznych w nauczaniu studentów na kierunkach studiów „Inżynieria Środowiska” i „Budownictwo”.
Wiedza w nim zawarta jest także przydatna dla projektantów, inwestorów i wykonawców, którzy studiując dawniej, nie mieli możliwości zapoznania się, w ówczesnym ich toku studiów, z technologiami bezwykopowymi.
Z uwagi na zamieszczenie w poszczególnych rozdziałach licznych pozycji bibliograficznych, książka ta może stanowić także inspirację do ich przeczytania i pogłębienia wiedzy z zakresu zagadnień w nich opisywanych.
Książka została opracowana w Politechnice Świętokrzyskiej w kierowanym przeze mnie zespole. Uczelnia ta jako jedyna w Europie, prowadziła od 1991 roku liczne badania inspekcyjne przewodów infrastruktury podziemnej kamerą wideo. Zespół wykonywał i nadal wykonuje liczne projekty i ekspertyzy dotyczące technologii bezwykopowych, a także badania laboratoryjne. Organizuje on także międzynarodowe konferencje „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska No-Dig Poland”, a za zorganizowanie pierwszego na świecie studium podyplomowego „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” uzyskał on jedną z trzech prestiżowych nagród „No-Dig Award 2008”, przyznawanych corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych z siedzibą w Londynie, za wybitne osiągnięcia w skali światowej dotyczące technologii bezwykopowych. Zespół opracował także program pierwszych w Polsce studiów magisterskich „Inżynieria Bezwykopowa”, które zostaną uruchomione w Politechnice Świętokrzyskiej w semestrze letnim 2011 roku.
Książka „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” to kolejny wkład mojego zespołu w propagowanie technologii bezwykopowych w Polsce.
Ponieważ jest ona pierwszym polskim podręcznikiem akademickim dotyczącym całościowo problematyki technologii bezwykopowych, jej autorzy zwracają się z prośbą do czytelników o przekazywanie ewentualnych uwag dotyczących zawartych w niej treści na następujący adres: Politechnika Świętokrzyska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce). Przyczynią się one do wzbogacenia treści kolejnego wydania tej książki. Szczególnie cenne byłyby informacje dotyczące problematyki ujętej w rozdz.20, a dotyczące np. pierwszych zastosowań poszczególnych technologii bezwykopowych w kraju.

Redaktor naukowy
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Spis treści:

1. Wstęp
2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Technologie wykopowe i bezwykopowe w ulicach miejskich o dużym natężeniu ruchu ulicznego
2.3. Zalety stosowania technologii bezwykopowych
2.4. Propozycja uporządkowania zalet technologii bezwykopowych
2.5. Uwagi końcowe
Literatura
3. Technologie bezwykopowej budowy
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Mikrotunelowanie
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Technologia mikrotunelowania
3.2.3. Części składowe systemu do mikrotunelowania
3.2.4. Urządzenia do mikrotunelowania
3.2.5. Tarcze urabiające
3.2.6. Główne stacje przeciskowe
3.2.7. Systemy usuwania urobku
3.2.8. Systemy sterowania i kontroli
3.2.9. Płyn wiertniczy
3.2.10. Systemy separacji płynu wiertniczego od urobku
3.2.11. Pośrednie stacje przeciskowe
3.2.12. Technologia Shuttlemole
3.3. Przeciski hydrauliczne
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Przeciski hydrauliczne niesterowane
3.3.3. Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym
3.3.4. Przeciski hydrauliczne sterowane (dwuetapowe)
3.3.5. Wbudowywanie przykanalików w technologii przecisków hydraulicznych
3.4. Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Technologia przewiertu sterowanego
3.4.3. Płyn wiertniczy
3.4.4. Przewierty sterowane wykonywane na sucho
3.4.5. Urządzenia wiertnicze
3.4.6. Systemy sterowania i kontroli wykorzystywane w technologii przewiertu sterowanego
3.5. Przeciski pneumatyczne przebijakiem
3.5.1. Niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem
3.5.2. Sterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem
3.6. Pneumatyczne wbijanie rur stalowych
3.7. Technologia Easy Pipe
3.8. Technologia Direct Pipe
3.9. Systemy sterowania i kontroli stosowane w technologiach bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
3.9.1. Uwagi wstępne
3.9.2. System radiolokacji
3.9.3. System magnetyczny i elektromagnetyczny
3.9.4. System teleoptyczny
3.9.5. System laserowy
3.9.6. System żyrokompasowy
3.10. Wykopy początkowe i docelowe w bezwykopowej budowie
3.10.1. Uwagi wstępne
3.10.2. Elementy składowe wykopów początkowych i docelowych
3.10.3. Rodzaje obudowy ścian wykopów
3.10.4. Wbudowywanie studni rewizyjnych w wykopach początkowych i docelowych
3.10.5. Technologia głębienia i obudowy głębokich wykopów początkowych i docelowych
3.10.6. Technologia tarczy sferycznej
4. Optymalny dobór oraz wybrane zagadnienia projektowania bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
4.1. Optymalny dobór technologii
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Wybrane parametry techniczne mające wpływ na optymalny dobór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
4.1.3. Wybór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych ze względu na możliwości techniczne wykonania (model AZ-01)
4.2. Zasady projektowania wybranych parametrów przewiertów sterowanych
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Typy trajektorii przewiertu sterowanego
4.2.3. Liczba etapów poszerzania (liczba marszy)
4.2.4. Minimalny promień gięcia przewodu wiertniczego, rurociągu
4.2.5. Średnica rozwiercanego otworu
4.2.6. Minimalna głębokość posadowienia rurociągu względem jego osi
4.2.7. Obliczenie parametrów trajektorii przewiertu sterowanego
4.2.8. Lokalizacja i wymiary placu maszynowego i montażowego
4.3. Wybrane zagadnienia projektowania przewodów podziemnych w technologii przecisków hydraulicznych i mikrotunelowania
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Obciążenia działające w kierunku poprzecznym do osi przeciskanego przewodu
4.3.3. Obciążenia działające w kierunku osi przeciskanego przewodu
5. Czyszczenie sieci podziemnych
5.1. Rodzaje zanieczyszczeń rurociągów i kanałów
5.1.1. Uwagi wstępne
5.1.2. Rodzaje zanieczyszczeń grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych
5.1.3. Rodzaje zanieczyszczeń przewodów ciśnieniowych
5.1.4. Przyczyny powstawania zanieczyszczeń na przykładzie grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych
5.2. Czyszczenie i udrażnianie rurociągów oraz kanałów
5.2.1. Uwagi wstępne
5.2.2. Płukanie rurociągów i kanałów
5.2.3. Czyszczenie rurociągów ciśnieniowych
5.2.4. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów przełazowych
5.2.5. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów nieprzełazowych
5.2.6. Czyszczenie wpustów ulicznych
5.2.7. Usuwanie zatorów na grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej
5.3. Metody czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.3.1. Czyszczenie chemiczne rurociągów
5.3.2. Czyszczenie mechaniczne rurociągów
5.3.3. Czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów oraz kanałów
5.3.4. Magnetyczne, elektromagnetyczne oraz wykorzystujące zjawisko ogniw galwanicznych metody czyszczenia rurociągów
5.4. Przykładowe urządzenia do czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.4.1. Urządzenia do mechanicznego czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.4.2. Głowice i akcesoria do czyszczenia mechanicznego
5.4.3. Urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania rurociągów
5.4.4. Wysokociśnieniowe głowice czyszczące
6. Diagnostyka sieci podziemnych
6.1. Diagnostyka sieci podziemnych i jej znaczenie
6.2. Diagnostyka rurociągów i kanałów grawitacyjnych
6.2.1. Inspekcja rurociągów i kanałów przełazowych
6.2.2. Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacyjnych
6.2.3. Inspekcja studzienek kanalizacyjnych
6.2.4. Raportowanie i archiwizacja wyników inspekcji telewizyjnych
6.2.5. Sonary
6.2.6. Badania techniczne sieci kanalizacyjnej
6.2.7. Badania szczelności sieci kanalizacyjnej
6.2.8. Badania odkształceń rur z tworzyw sztucznych
6.2.9. Wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej
6.3. Diagnostyka rurociągów ciśnieniowych
6.3.1. Akustyczne metody badań rurociągów podziemnych
6.3.2. Ultradźwiękowa diagnostyka rurociągów
6.3.3. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem tłoków inspekcyjnych
6.3.4. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem czołgaczy
7. Bezwykopowe naprawy przewodów nieprzełazowych
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Bezwykopowe naprawy krótkimi utwardzanymi powłokami żywicznymi
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Opis technologii
7.2.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii
7.2.4. Inne uwagi
7.3. Bezwykopowe uszczelnienia pakerami iniekcyjnymi
7.3.1. Uwagi wstępne
7.3.2. Opis technologii uszczelnień przewodów pakerami iniekcyjnymi
7.3.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii
7.4. Bezwykopowe uszczelnienia i naprawy sztywnymi powłokami
7.4.1. Uwagi wstępne
7.4.2. Przegląd technologii
7.5. Bezwykopowe uszczelnianie złączy opaskami gumowymi
7.6. Bezwykopowe naprawy z zastosowaniem robotów kanalizacyjnych
7.6.1. Uwagi wstępne
7.6.2. Opis sprzętu i sposobu wykonywania napraw za pomocą robotów kanalizacyjnych na przykładzie robota KA-TE
7.6.3. Inne roboty kanalizacyjne
7.7. Bezwykopowe naprawy niewłaściwych podłączeń przykanalików do kanałów
7.7.1. Uwagi wstępne
7.7.2. Technologie iniekcyjne
7.7.3. Technologie z zastosowaniem profili kapeluszowych
8. Bezwykopowe naprawy kolektorów przełazowych oraz studzienek kanalizacyjnych i komór
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Naprawy przełazowych kolektorów kanalizacyjnych
8.2.1. Naprawy konstrukcji kolektorów przełazowych z zastosowaniem modyfikowanych zapraw mineralnych
8.2.2. Uszczelnianie przecieków konstrukcji kolektorów przełazowych
8.2.3. Iniekcje konstrukcji przełazowych kolektorów kanalizacyjnych
8.3. Naprawy studzienek kanalizacyjnych i komór
8.3.1. Naprawy i uszczelnienia konstrukcji z zastosowaniem chemii budowlanej
8.3.2. Elementy prefabrykowane
8.3.3. Regulacja wysokościowa włazów studziennych
9. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji z wyjątkiem technologii utwardzanych powłok żywicznych
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Technologie natryskowe
9.2.1. Renowacja z zastosowaniem cementowania
9.2.2. Renowacja poprzez natrysk żywicy epoksydowej
9.2.3. Inne metody
9.3. Technologie z zastosowaniem ciągu długich złączonych rur
9.3.1. Uwagi wstępne
9.3.2. Renowacje i rekonstrukcje z zastosowaniem rur PE o mniejszych średnicach zewnętrznych od średnicy wewnętrznej odnawianego przewodu
9.3.3. Rekonstrukcja przewodów poprzez wprowadzenie do ich wnętrza rur stalowych lub z żeliwa sferoidalnego
9.4. Technologie z zastosowaniem krótkich modułów rur
9.5. Technologie ciasnopasowane z zastosowaniem rur PE i PVC
9.5.1. Uwagi wstępne
9.5.2. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami zdeformowanymi fabrycznie
9.5.3. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami o przekroju redukowanym bezpośrednio przed ich wprowadzeniem do odnawianego przewodu
9.5.4. Technologie stosowane w odnowie przewodów mało średnicowych
9.6. Technologie z zastosowaniem powłok polietylenowych z kołeczkami dystansowymi wzmacnianych iniektem
9.6.1. Technologie Sure Grip i Trolining
9.6.2. Odmiany technologii Trolining
9.7. Technologie nawojowe z zastosowaniem użebrowanych taśm spiralnie zwijanych tworzących powłokę rurową
9.7.1. Opis technologii
9.7.2. Odmiany technologii powłok spiralnie zwijanych
9.8. Technologie montażowe odnowy kolektorów kanalizacyjnych przełazowych z zastosowaniem powłok wewnętrznych
9.8.1. Uwagi wstępne
9.8.2. Technologie montażowe rekonstrukcyjne
9.8.3. Technologie montażowe renowacyjne
9.9. Technologie odnowy przyłączy i przykanalików
9.10. Technologia liniowego uszczelniania z zastosowaniem środków chemicznych
10. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji utwardzanymi powłokami żywicznymi
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Czynniki, którymi różnią się technologie utwardzanych powłok żywicznych
10.3. Rodzaj materiałów tekstylnych nasączanych żywicą
10.3.1. Uwagi wstępne
10.3.2. Włókniny filcowe
10.3.3. Wzmacniane kompozyty filcowe
10.3.4. Maty kompozytowe z włókien szklanych
10.3.5. Tkane kompozyty na bazie szkła
10.3.6. Kompleksowo wzmocnione kompozyty szklane
10.4. Rodzaje żywic stosowanych do nasączania włóknin, mat i tkanin
10.4.1. Uwagi wstępne
10.4.2. Żywice poliestrowe
10.4.3. Żywice winyloestrowe
10.4.4. Żywice alkidowe
10.4.5. Żywice epoksydowe
10.4.6. Żywice bisfenolowe
10.5. Rodzaje folii ochronnych
10.5.1. Uwagi wstępne
10.5.2. Folie poliuretanowe (PUR)
10.5.3. Folie polietylenowe (PE)
10.5.4. Folie polipropylenowe (PP)
10.5.5. Folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)
10.5.6. Folie poliestrowe
10.5.7. Folie poliamidowe (PA)
10.6. Sposoby nasączania powłok żywicznych
10.6.1. Uwagi wstępne
10.6.2. Nasączanie fabryczne
10.6.3. Nasączanie bezpośrednio na miejscu instalacji
10.6.4. Inne sposoby nasączania powłok żywicznych
10.7. Sposoby instalacji powłok nasączonych żywicami
10.7.1. Uwagi wstępne
10.7.2. Inwersja za pomocą wody
10.7.3. Inwersja za pomocą sprężonego powietrza
10.7.4. Przeciąganie powłoki i następnie nadmuchiwanie jej powietrzem
10.7.5. Wciąganie i kalibrowanie
10.8. Sposoby utwardzania powłok żywicznych
10.8.1. Uwagi wstępne
10.8.2. Utwardzanie w warunkach otoczenia – „na zimno”
10.8.3. Utwardzanie poprzez cyrkulację gorącej wody
10.8.4. Utwardzanie poprzez cyrkulację strumienia pary
10.8.5. Utwardzanie z zastosowaniem promieni ultrafioletowych
10.9. Inne czynniki
10.9.1. Uwagi wstępne
10.9.2. Zakres średnic odnawianych przewodów
10.9.3. Sposoby łączenia końców powłok tekstylnych
10.9.4. Maksymalna długość jednorazowo instalowanej powłoki
10.9.5. Możliwość długotrwałego przechowywania powłok
10.9.6. Czas utwardzania powłok żywicznych
10.9.7. Parametry wytrzymałościowe powłok żywicznych po ich utwardzeniu
10.10. Zestawienie wybranych parametrów niektórych technologii utwardzanych powłok żywicznych
10.11. Technologie utwardzanych powłok żywicznych stosowane w rurociągach ciśnieniowych
10.11.1.Uwagi wstępne
10.11.2. Odnowa rurociągów utwardzaną powłoką żywiczną Phoenix przyklejaną do ich wnętrza w trakcie jej utwardzania
10.11.3. Odnowa rurociągów ciśnieniowych innymi powłokami żywicznymi
11. Technologie bezwykopowej wymiany
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z pozostawieniem zniszczonego starego przewodu w gruncie po zewnętrznej stronie nowo wprowadzonego
11.2.1. Opis technologii
11.2.2. Czynniki różniące technologie Pipe Bursting
11.2.3. Inne odmiany technologii
11.2.4. Uwagi dotyczące organizacji robot
11.3. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z usunięciem wymienianego przewodu
11.3.1. Uwagi wstępne
11.3.2. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń do mikrotunelowania
11.3.3. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń używanych
w przewiercie sterowanym
11.3.4. Technologia wyciągania starych rur z gruntu
12. Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych poddawanych bezwykopowej renowacji lub rekonstrukcji
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Przykład obliczeń hydraulicznych dla przewodu kanalizacyjnego poddanego bezwykopowej renowacji kilkoma różnymi technologiami
12.3. Przykłady obliczeń hydraulicznych dla przewodów wodociągowych poddanych bezwykopowej renowacji
13. Projektowanie konstrukcyjne przewodów odnawianych bezwykopowo
13.1. Wstęp
13.2. Obciążenia
13.2.1. Uwagi wstępne
13.2.2. Obciążenia stałe
13.2.3. Obciążenia zmienne
13.3. Siły wewnętrzne w powłokach konstrukcyjnych
13.4. Zasady wymiarowania powłok odnowieniowych
13.4.1. Wprowadzenie
13.4.2. Analiza naprężeń
13.4.3. Analiza odkształceń
13.4.4. Analiza stateczności powłoki odnowieniowej
13.4.5. Analiza wydłużeń
13.5. Wybrane problemy projektowania powłok w technologiach bezwykopowych
13.5.1. Problemy cienkościennych powłok PE stosowanych przy znacznych ubytkach czy rozsunięciach przewodów
13.5.2. Zmiana długości powłok odnowieniowych spowodowana ich wydłużalnością liniową
14. Planowanie odnowy przewodów wodociągowych
14.1. Uwagi wstępne
14.2. Czynniki mające wpływ na decyzje dotyczące konieczności odnowy przewodów wodociągowych
14.2.1. Rodzaje uszkodzeń przewodów wodociągowych
14.2.2. Zmiany współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego przewodów wodociągowych spowodowane błędami projektowymi lub zaistnieniem pewnych niekorzystnych czynników w trakcie ich eksploatacji
14.2.3. Inne problemy eksploatacyjne
14.3. Wybrane strategie odnowy przewodów wodociągowych
14.3.1. Uwagi wstępne
14.3.2. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Dortmundu
14.3.3. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Zurychu
14.3.4. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Stuttgartu
14.3.5. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Erfurtu
14.3.6. Strategia redukcji strat wody w sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii
15. Planowanie odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.1. Uwagi wstępne
15.2. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych
15.2.1. Uwagi wstępne
15.2.2. Założenia proponowanej klasyfikacji
15.2.3. Propozycja karty danych o przewodzie kanalizacyjnym
15.2.4. Uwagi dotyczące zaproponowanej klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych
15.3. Przyczyny i konsekwencje występowania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych
15.3.1. Uwagi wstępne  583
15.3.2. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków
15.3.3. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych
15.3.4. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur
15.3.5. Uszkodzenia zmniejszające nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
15.3.6. Specyficzne uszkodzenia występujące wyłącznie w przewodach kanalizacyjnych z rur podatnych
15.3.7. Wnioski
15.4. Matematyczny model planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.4.1. Uwagi wstępne
15.4.2. Wielkości wejściowe
15.4.3. Wielkości wyjściowe
15.4.4. Założenia
15.4.5. Kryteria planowania odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.4.6. Zapis matematyczny modelu
15.4.7. Wnioski
15.5. Przykłady zastosowań modelu matematycznego planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych 606
15.5.1. Uwagi wstępne
15.5.2. Przykład nr 1 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego ogólnospławnego Ø 600 mm
15.5.3. Przykład nr 2 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego deszczowego Ø 1000 mm
15.5.4. Przykład nr 3 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego Ø 200 mm
16. Rury stosowane w technologiach bezwykopowych
16.1. Uwagi wstępne
16.2. Własności materiałowe rur
16.2.1. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej
16.2.2. Rury z tworzyw sztucznych
16.3. Rury stosowane w bezwykopowej budowie
16.3.1. Uwagi wstępne
16.3.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej stosowane w bezwykopowej budowie
16.3.3. Rury z tworzyw sztucznych stosowane w bezwykopowej budowie
16.4. Rury stosowane w technologiach bezwykopowej odnowy
16.4.1. Uwagi wstępne
16.4.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej
16.4.3. Rury z tworzyw sztucznych
17. Innowacyjny projekt bezwykopowej budowy dwufunkcyjnego, wielkowymiarowego kolektora kanalizacyjnego
17.1. Uwagi wstępne
17.2. Aspekty hydrologiczne
17.3. Aspekty hydrauliczne
17.4. Aspekty geologiczne
17.5. Charakterystyka zastosowanych urządzeń do budowy kolektora
17.6. Aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne
17.7. Uwagi końcowe
18. Inne rozwiązania bezwykopowe
18.1. Uwagi wstępne
18.2. Bezwykopowy montaż kabli światłowodowych we wnętrzu eksploatowanych przewodów
18.3. Bezwykopowy montaż wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych
18.3.1. Uwagi wstępne
18.3.2. Bezwykopowa lub w wykopie budowa przewodów kanalizacyjnych z rur z wbudowanymi wymiennikami ciepła
18.3.3. Bezwykopowa odnowa przewodów kanalizacyjnych połączona z montażem wymienników ciepła
18.3.4. Bezwykopowy montaż obudowanych wymienników ciepła w przełazowych kolektorach kanalizacyjnych
18.3.5. Bezwykopowy montaż nie obudowanych wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych
18.4. Bezwykopowa odnowa przewodów powłoką żywiczną z dwoma niezależnymi przekrojami o wielofunkcyjnych zastosowaniach
18.5. Tunele wieloprzewodowe
19. Bezpieczeństwo prowadzenia prac w technologiach bezwykopowch
19.1. Uwagi wstępne
19.2. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót
19.3. Zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na sieci kanalizacyjnej
19.3.1. Bezpieczeństwo prowadzenia prac na sieci kanalizacyjnej
19.3.2. Warunki higieniczno-sanitarne, jakie należy zapewnić pracownikom zajmującym się pracami na sieci kanalizacyjnej
20. Polskie osiągnięcia w branży technologii bezwykopowych
20.1. Uwagi wstępne
20.2. Pierwsze polskie prace naukowe dotyczące technologii bezwykopowych
20.3. Pierwsze polskie czasopisma z zakresu technologii bezwykopowych
20.4. Pierwsze polskie organizacje promujące technologie bezwykopowe
20.5. Pierwsze organizowane w Polsce międzynarodowe konferencje o tematyce bezwykopowej „¬No Dig” we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Technologii Bezwykopowych
20.6. Uzyskanie przez Polskę po raz pierwszy prestiżowej międzynarodowej nagrody „No-Dig Award” w 2002 r. w kategorii „Najlepszy bezwykopowy projekt roku na świecie”
20.7. Uzyskanie przez Polskę kolejnej nagrody „No-Dig Award” w 2008 r. za zorganizowanie pierwszego na świecie studium podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska”
20.8. Polskie osiągnięcia w zakresie diagnostyki przewodów kanalizacyjnych
20.9. Skonstruowanie pierwszego w Polsce przebijaka kanalizacyjnego, tzw. kreta
Wkładka reklamowa
Część I. Reklamy firm
Część II. Katalog firm1. Wstęp
2. Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Technologie wykopowe i bezwykopowe w ulicach miejskich o dużym natężeniu ruchu ulicznego
2.3. Zalety stosowania technologii bezwykopowych
2.4. Propozycja uporządkowania zalet technologii bezwykopowych
2.5. Uwagi końcowe
Literatura
3. Technologie bezwykopowej budowy
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Mikrotunelowanie
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Technologia mikrotunelowania
3.2.3. Części składowe systemu do mikrotunelowania
3.2.4. Urządzenia do mikrotunelowania
3.2.5. Tarcze urabiające
3.2.6. Główne stacje przeciskowe
3.2.7. Systemy usuwania urobku
3.2.8. Systemy sterowania i kontroli
3.2.9. Płyn wiertniczy
3.2.10. Systemy separacji płynu wiertniczego od urobku
3.2.11. Pośrednie stacje przeciskowe
3.2.12. Technologia Shuttlemole
3.3. Przeciski hydrauliczne
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Przeciski hydrauliczne niesterowane
3.3.3. Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym
3.3.4. Przeciski hydrauliczne sterowane (dwuetapowe)
3.3.5. Wbudowywanie przykanalików w technologii przecisków hydraulicznych
3.4. Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe
3.4.1. Uwagi wstępne
3.4.2. Technologia przewiertu sterowanego
3.4.3. Płyn wiertniczy
3.4.4. Przewierty sterowane wykonywane na sucho
3.4.5. Urządzenia wiertnicze
3.4.6. Systemy sterowania i kontroli wykorzystywane w technologii przewiertu sterowanego
3.5. Przeciski pneumatyczne przebijakiem
3.5.1. Niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem
3.5.2. Sterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem tzw. kretem
3.6. Pneumatyczne wbijanie rur stalowych
3.7. Technologia Easy Pipe
3.8. Technologia Direct Pipe
3.9. Systemy sterowania i kontroli stosowane w technologiach bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
3.9.1. Uwagi wstępne
3.9.2. System radiolokacji
3.9.3. System magnetyczny i elektromagnetyczny
3.9.4. System teleoptyczny
3.9.5. System laserowy
3.9.6. System żyrokompasowy
3.10. Wykopy początkowe i docelowe w bezwykopowej budowie
3.10.1. Uwagi wstępne
3.10.2. Elementy składowe wykopów początkowych i docelowych
3.10.3. Rodzaje obudowy ścian wykopów
3.10.4. Wbudowywanie studni rewizyjnych w wykopach początkowych i docelowych
3.10.5. Technologia głębienia i obudowy głębokich wykopów początkowych i docelowych
3.10.6. Technologia tarczy sferycznej
4. Optymalny dobór oraz wybrane zagadnienia projektowania bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
4.1. Optymalny dobór technologii
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Wybrane parametry techniczne mające wpływ na optymalny dobór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych
4.1.3. Wybór technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych ze względu na możliwości techniczne wykonania (model AZ-01)
4.2. Zasady projektowania wybranych parametrów przewiertów sterowanych
4.2.1. Uwagi wstępne
4.2.2. Typy trajektorii przewiertu sterowanego
4.2.3. Liczba etapów poszerzania (liczba marszy)
4.2.4. Minimalny promień gięcia przewodu wiertniczego, rurociągu
4.2.5. Średnica rozwiercanego otworu
4.2.6. Minimalna głębokość posadowienia rurociągu względem jego osi
4.2.7. Obliczenie parametrów trajektorii przewiertu sterowanego
4.2.8. Lokalizacja i wymiary placu maszynowego i montażowego
4.3. Wybrane zagadnienia projektowania przewodów podziemnych w technologii przecisków hydraulicznych i mikrotunelowania
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Obciążenia działające w kierunku poprzecznym do osi przeciskanego przewodu
4.3.3. Obciążenia działające w kierunku osi przeciskanego przewodu
5. Czyszczenie sieci podziemnych
5.1. Rodzaje zanieczyszczeń rurociągów i kanałów
5.1.1. Uwagi wstępne
5.1.2. Rodzaje zanieczyszczeń grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych
5.1.3. Rodzaje zanieczyszczeń przewodów ciśnieniowych
5.1.4. Przyczyny powstawania zanieczyszczeń na przykładzie grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych
5.2. Czyszczenie i udrażnianie rurociągów oraz kanałów
5.2.1. Uwagi wstępne
5.2.2. Płukanie rurociągów i kanałów
5.2.3. Czyszczenie rurociągów ciśnieniowych
5.2.4. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów przełazowych
5.2.5. Czyszczenie grawitacyjnych kanałów nieprzełazowych
5.2.6. Czyszczenie wpustów ulicznych
5.2.7. Usuwanie zatorów na grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej
5.3. Metody czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.3.1. Czyszczenie chemiczne rurociągów
5.3.2. Czyszczenie mechaniczne rurociągów
5.3.3. Czyszczenie hydrodynamiczne rurociągów oraz kanałów
5.3.4. Magnetyczne, elektromagnetyczne oraz wykorzystujące zjawisko ogniw galwanicznych metody czyszczenia rurociągów
5.4. Przykładowe urządzenia do czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.4.1. Urządzenia do mechanicznego czyszczenia i udrażniania rurociągów oraz kanałów
5.4.2. Głowice i akcesoria do czyszczenia mechanicznego
5.4.3. Urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania rurociągów
5.4.4. Wysokociśnieniowe głowice czyszczące
6. Diagnostyka sieci podziemnych
6.1. Diagnostyka sieci podziemnych i jej znaczenie
6.2. Diagnostyka rurociągów i kanałów grawitacyjnych
6.2.1. Inspekcja rurociągów i kanałów przełazowych
6.2.2. Inspekcja telewizyjna przewodów kanalizacyjnych
6.2.3. Inspekcja studzienek kanalizacyjnych
6.2.4. Raportowanie i archiwizacja wyników inspekcji telewizyjnych
6.2.5. Sonary
6.2.6. Badania techniczne sieci kanalizacyjnej
6.2.7. Badania szczelności sieci kanalizacyjnej
6.2.8. Badania odkształceń rur z tworzyw sztucznych
6.2.9. Wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej
6.3. Diagnostyka rurociągów ciśnieniowych
6.3.1. Akustyczne metody badań rurociągów podziemnych
6.3.2. Ultradźwiękowa diagnostyka rurociągów
6.3.3. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem tłoków inspekcyjnych
6.3.4. Badania stanu technicznego rurociągów ciśnieniowych z zastosowaniem czołgaczy
7. Bezwykopowe naprawy przewodów nieprzełazowych
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Bezwykopowe naprawy krótkimi utwardzanymi powłokami żywicznymi
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Opis technologii
7.2.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii
7.2.4. Inne uwagi
7.3. Bezwykopowe uszczelnienia pakerami iniekcyjnymi
7.3.1. Uwagi wstępne
7.3.2. Opis technologii uszczelnień przewodów pakerami iniekcyjnymi
7.3.3. Czynniki różniące poszczególne odmiany technologii
7.4. Bezwykopowe uszczelnienia i naprawy sztywnymi powłokami
7.4.1. Uwagi wstępne
7.4.2. Przegląd technologii
7.5. Bezwykopowe uszczelnianie złączy opaskami gumowymi
7.6. Bezwykopowe naprawy z zastosowaniem robotów kanalizacyjnych
7.6.1. Uwagi wstępne
7.6.2. Opis sprzętu i sposobu wykonywania napraw za pomocą robotów kanalizacyjnych na przykładzie robota KA-TE
7.6.3. Inne roboty kanalizacyjne
7.7. Bezwykopowe naprawy niewłaściwych podłączeń przykanalików do kanałów
7.7.1. Uwagi wstępne
7.7.2. Technologie iniekcyjne
7.7.3. Technologie z zastosowaniem profili kapeluszowych
8. Bezwykopowe naprawy kolektorów przełazowych oraz studzienek kanalizacyjnych i komór
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Naprawy przełazowych kolektorów kanalizacyjnych
8.2.1. Naprawy konstrukcji kolektorów przełazowych z zastosowaniem modyfikowanych zapraw mineralnych
8.2.2. Uszczelnianie przecieków konstrukcji kolektorów przełazowych
8.2.3. Iniekcje konstrukcji przełazowych kolektorów kanalizacyjnych
8.3. Naprawy studzienek kanalizacyjnych i komór
8.3.1. Naprawy i uszczelnienia konstrukcji z zastosowaniem chemii budowlanej
8.3.2. Elementy prefabrykowane
8.3.3. Regulacja wysokościowa włazów studziennych
9. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji z wyjątkiem technologii utwardzanych powłok żywicznych
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Technologie natryskowe
9.2.1. Renowacja z zastosowaniem cementowania
9.2.2. Renowacja poprzez natrysk żywicy epoksydowej
9.2.3. Inne metody
9.3. Technologie z zastosowaniem ciągu długich złączonych rur
9.3.1. Uwagi wstępne
9.3.2. Renowacje i rekonstrukcje z zastosowaniem rur PE o mniejszych średnicach zewnętrznych od średnicy wewnętrznej odnawianego przewodu
9.3.3. Rekonstrukcja przewodów poprzez wprowadzenie do ich wnętrza rur stalowych lub z żeliwa sferoidalnego
9.4. Technologie z zastosowaniem krótkich modułów rur
9.5. Technologie ciasnopasowane z zastosowaniem rur PE i PVC
9.5.1. Uwagi wstępne
9.5.2. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami zdeformowanymi fabrycznie
9.5.3. Renowacja lub rekonstrukcja przewodów rurami o przekroju redukowanym bezpośrednio przed ich wprowadzeniem do odnawianego przewodu
9.5.4. Technologie stosowane w odnowie przewodów mało średnicowych
9.6. Technologie z zastosowaniem powłok polietylenowych z kołeczkami dystansowymi wzmacnianych iniektem
9.6.1. Technologie Sure Grip i Trolining
9.6.2. Odmiany technologii Trolining
9.7. Technologie nawojowe z zastosowaniem użebrowanych taśm spiralnie zwijanych tworzących powłokę rurową
9.7.1. Opis technologii
9.7.2. Odmiany technologii powłok spiralnie zwijanych
9.8. Technologie montażowe odnowy kolektorów kanalizacyjnych przełazowych z zastosowaniem powłok wewnętrznych
9.8.1. Uwagi wstępne
9.8.2. Technologie montażowe rekonstrukcyjne
9.8.3. Technologie montażowe renowacyjne
9.9. Technologie odnowy przyłączy i przykanalików
9.10. Technologia liniowego uszczelniania z zastosowaniem środków chemicznych
10. Technologie bezwykopowej renowacji i rekonstrukcji utwardzanymi powłokami żywicznymi
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Czynniki, którymi różnią się technologie utwardzanych powłok żywicznych
10.3. Rodzaj materiałów tekstylnych nasączanych żywicą
10.3.1. Uwagi wstępne
10.3.2. Włókniny filcowe
10.3.3. Wzmacniane kompozyty filcowe
10.3.4. Maty kompozytowe z włókien szklanych
10.3.5. Tkane kompozyty na bazie szkła
10.3.6. Kompleksowo wzmocnione kompozyty szklane
10.4. Rodzaje żywic stosowanych do nasączania włóknin, mat i tkanin
10.4.1. Uwagi wstępne
10.4.2. Żywice poliestrowe
10.4.3. Żywice winyloestrowe
10.4.4. Żywice alkidowe
10.4.5. Żywice epoksydowe
10.4.6. Żywice bisfenolowe
10.5. Rodzaje folii ochronnych
10.5.1. Uwagi wstępne
10.5.2. Folie poliuretanowe (PUR)
10.5.3. Folie polietylenowe (PE)
10.5.4. Folie polipropylenowe (PP)
10.5.5. Folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC)
10.5.6. Folie poliestrowe
10.5.7. Folie poliamidowe (PA)
10.6. Sposoby nasączania powłok żywicznych
10.6.1. Uwagi wstępne
10.6.2. Nasączanie fabryczne
10.6.3. Nasączanie bezpośrednio na miejscu instalacji
10.6.4. Inne sposoby nasączania powłok żywicznych
10.7. Sposoby instalacji powłok nasączonych żywicami
10.7.1. Uwagi wstępne
10.7.2. Inwersja za pomocą wody
10.7.3. Inwersja za pomocą sprężonego powietrza
10.7.4. Przeciąganie powłoki i następnie nadmuchiwanie jej powietrzem
10.7.5. Wciąganie i kalibrowanie
10.8. Sposoby utwardzania powłok żywicznych
10.8.1. Uwagi wstępne
10.8.2. Utwardzanie w warunkach otoczenia – „na zimno”
10.8.3. Utwardzanie poprzez cyrkulację gorącej wody
10.8.4. Utwardzanie poprzez cyrkulację strumienia pary
10.8.5. Utwardzanie z zastosowaniem promieni ultrafioletowych
10.9. Inne czynniki
10.9.1. Uwagi wstępne
10.9.2. Zakres średnic odnawianych przewodów
10.9.3. Sposoby łączenia końców powłok tekstylnych
10.9.4. Maksymalna długość jednorazowo instalowanej powłoki
10.9.5. Możliwość długotrwałego przechowywania powłok
10.9.6. Czas utwardzania powłok żywicznych
10.9.7. Parametry wytrzymałościowe powłok żywicznych po ich utwardzeniu
10.10. Zestawienie wybranych parametrów niektórych technologii utwardzanych powłok żywicznych
10.11. Technologie utwardzanych powłok żywicznych stosowane w rurociągach ciśnieniowych
10.11.1.Uwagi wstępne
10.11.2. Odnowa rurociągów utwardzaną powłoką żywiczną Phoenix przyklejaną do ich wnętrza w trakcie jej utwardzania
10.11.3. Odnowa rurociągów ciśnieniowych innymi powłokami żywicznymi
11. Technologie bezwykopowej wymiany
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z pozostawieniem zniszczonego starego przewodu w gruncie po zewnętrznej stronie nowo wprowadzonego
11.2.1. Opis technologii
11.2.2. Czynniki różniące technologie Pipe Bursting
11.2.3. Inne odmiany technologii
11.2.4. Uwagi dotyczące organizacji robot
11.3. Technologie bezwykopowej wymiany przewodów z usunięciem wymienianego przewodu
11.3.1. Uwagi wstępne
11.3.2. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń do mikrotunelowania
11.3.3. Technologia wymiany z zastosowaniem urządzeń używanych
w przewiercie sterowanym
11.3.4. Technologia wyciągania starych rur z gruntu
12. Obliczenia hydrauliczne przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych poddawanych bezwykopowej renowacji lub rekonstrukcji
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Przykład obliczeń hydraulicznych dla przewodu kanalizacyjnego poddanego bezwykopowej renowacji kilkoma różnymi technologiami
12.3. Przykłady obliczeń hydraulicznych dla przewodów wodociągowych poddanych bezwykopowej renowacji
13. Projektowanie konstrukcyjne przewodów odnawianych bezwykopowo
13.1. Wstęp
13.2. Obciążenia
13.2.1. Uwagi wstępne
13.2.2. Obciążenia stałe
13.2.3. Obciążenia zmienne
13.3. Siły wewnętrzne w powłokach konstrukcyjnych
13.4. Zasady wymiarowania powłok odnowieniowych
13.4.1. Wprowadzenie
13.4.2. Analiza naprężeń
13.4.3. Analiza odkształceń
13.4.4. Analiza stateczności powłoki odnowieniowej
13.4.5. Analiza wydłużeń
13.5. Wybrane problemy projektowania powłok w technologiach bezwykopowych
13.5.1. Problemy cienkościennych powłok PE stosowanych przy znacznych ubytkach czy rozsunięciach przewodów
13.5.2. Zmiana długości powłok odnowieniowych spowodowana ich wydłużalnością liniową
14. Planowanie odnowy przewodów wodociągowych
14.1. Uwagi wstępne
14.2. Czynniki mające wpływ na decyzje dotyczące konieczności odnowy przewodów wodociągowych
14.2.1. Rodzaje uszkodzeń przewodów wodociągowych
14.2.2. Zmiany współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego przewodów wodociągowych spowodowane błędami projektowymi lub zaistnieniem pewnych niekorzystnych czynników w trakcie ich eksploatacji
14.2.3. Inne problemy eksploatacyjne
14.3. Wybrane strategie odnowy przewodów wodociągowych
14.3.1. Uwagi wstępne
14.3.2. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Dortmundu
14.3.3. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Zurychu
14.3.4. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Stuttgartu
14.3.5. Strategia odnowy przewodów wodociągowych na przykładzie Erfurtu
14.3.6. Strategia redukcji strat wody w sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii
15. Planowanie odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.1. Uwagi wstępne
15.2. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych
15.2.1. Uwagi wstępne
15.2.2. Założenia proponowanej klasyfikacji
15.2.3. Propozycja karty danych o przewodzie kanalizacyjnym
15.2.4. Uwagi dotyczące zaproponowanej klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych
15.3. Przyczyny i konsekwencje występowania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych
15.3.1. Uwagi wstępne  583
15.3.2. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków
15.3.3. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych
15.3.4. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur
15.3.5. Uszkodzenia zmniejszające nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
15.3.6. Specyficzne uszkodzenia występujące wyłącznie w przewodach kanalizacyjnych z rur podatnych
15.3.7. Wnioski
15.4. Matematyczny model planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.4.1. Uwagi wstępne
15.4.2. Wielkości wejściowe
15.4.3. Wielkości wyjściowe
15.4.4. Założenia
15.4.5. Kryteria planowania odnowy przewodów kanalizacyjnych
15.4.6. Zapis matematyczny modelu
15.4.7. Wnioski
15.5. Przykłady zastosowań modelu matematycznego planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych 606
15.5.1. Uwagi wstępne
15.5.2. Przykład nr 1 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego ogólnospławnego Ø 600 mm
15.5.3. Przykład nr 2 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego deszczowego Ø 1000 mm
15.5.4. Przykład nr 3 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego Ø 200 mm
16. Rury stosowane w technologiach bezwykopowych
16.1. Uwagi wstępne
16.2. Własności materiałowe rur
16.2.1. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej
16.2.2. Rury z tworzyw sztucznych
16.3. Rury stosowane w bezwykopowej budowie
16.3.1. Uwagi wstępne
16.3.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej stosowane w bezwykopowej budowie
16.3.3. Rury z tworzyw sztucznych stosowane w bezwykopowej budowie
16.4. Rury stosowane w technologiach bezwykopowej odnowy
16.4.1. Uwagi wstępne
16.4.2. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej
16.4.3. Rury z tworzyw sztucznych
17. Innowacyjny projekt bezwykopowej budowy dwufunkcyjnego, wielkowymiarowego kolektora kanalizacyjnego
17.1. Uwagi wstępne
17.2. Aspekty hydrologiczne
17.3. Aspekty hydrauliczne
17.4. Aspekty geologiczne
17.5. Charakterystyka zastosowanych urządzeń do budowy kolektora
17.6. Aspekty konstrukcyjne i eksploatacyjne
17.7. Uwagi końcowe
18. Inne rozwiązania bezwykopowe
18.1. Uwagi wstępne
18.2. Bezwykopowy montaż kabli światłowodowych we wnętrzu eksploatowanych przewodów
18.3. Bezwykopowy montaż wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych
18.3.1. Uwagi wstępne
18.3.2. Bezwykopowa lub w wykopie budowa przewodów kanalizacyjnych z rur z wbudowanymi wymiennikami ciepła
18.3.3. Bezwykopowa odnowa przewodów kanalizacyjnych połączona z montażem wymienników ciepła
18.3.4. Bezwykopowy montaż obudowanych wymienników ciepła w przełazowych kolektorach kanalizacyjnych
18.3.5. Bezwykopowy montaż nie obudowanych wymienników ciepła w kolektorach kanalizacyjnych
18.4. Bezwykopowa odnowa przewodów powłoką żywiczną z dwoma niezależnymi przekrojami o wielofunkcyjnych zastosowaniach
18.5. Tunele wieloprzewodowe
19. Bezpieczeństwo prowadzenia prac w technologiach bezwykopowch
19.1. Uwagi wstępne
19.2. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robót
19.3. Zabezpieczenie pracowników wykonujących prace na sieci kanalizacyjnej
19.3.1. Bezpieczeństwo prowadzenia prac na sieci kanalizacyjnej
19.3.2. Warunki higieniczno-sanitarne, jakie należy zapewnić pracownikom zajmującym się pracami na sieci kanalizacyjnej
20. Polskie osiągnięcia w branży technologii bezwykopowych
20.1. Uwagi wstępne
20.2. Pierwsze polskie prace naukowe dotyczące technologii bezwykopowych
20.3. Pierwsze polskie czasopisma z zakresu technologii bezwykopowych
20.4. Pierwsze polskie organizacje promujące technologie bezwykopowe
20.5. Pierwsze organizowane w Polsce międzynarodowe konferencje o tematyce bezwykopowej „¬No Dig” we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Technologii Bezwykopowych
20.6. Uzyskanie przez Polskę po raz pierwszy prestiżowej międzynarodowej nagrody „No-Dig Award” w 2002 r. w kategorii „Najlepszy bezwykopowy projekt roku na świecie”
20.7. Uzyskanie przez Polskę kolejnej nagrody „No-Dig Award” w 2008 r. za zorganizowanie pierwszego na świecie studium podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska”
20.8. Polskie osiągnięcia w zakresie diagnostyki przewodów kanalizacyjnych
20.9. Skonstruowanie pierwszego w Polsce przebijaka kanalizacyjnego, tzw. kreta
Wkładka reklamowa
Część I. Reklamy firm
Część II. Katalog firm
  Cena:

przechowalnia

177,00 zł
165,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Nowakowski Tomasz, Podedworna-Łuczak Marta
50,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska