UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów. W związku z czym od dzisiaj 16-03-2020 (do odwołania) w księgarni nie jest dostępna płatność przy odbiorze. Przepraszamy za kłopoty i życzymy zdrowia.

Informacje o produkcie

Podstawy biologii komórki roślinnej


Podstawy biologii komórki roślinnej
  Cena:

przechowalnia

78,50 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
607
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2001
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

78,50 zł

Pierwszy w Polsce z zakresu tej tematyki nowoczesny podręcznik akademicki. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów biologii, biotechnologii w zakresie studiów uniwersyteckich, a także dla studentów akademii rolniczych, a nawet akademii medycznych. Treść zawarta w podręczniku przekracza zakres podstawowego programu uniwersyteckiego, toteż może on służyć także nauczycielom i pracownikom naukowym. Podręcznik zawiera 15 rozdziałów napisanych przez specjalistów z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Zawiera obszerny materiał ilustracyjny.

Foundations of Biology of Plant Cells

This is the first modern handbook for students in Poland dealing with the biology of plant cells. It is dedicated mainly to students of biology, biotechnology for university and school of agriculture students, and even for students of medicine. The content of the book exeecds the basic university syllabus and it can also be useful to teachers and research workers. The book consists of 15 chapters written by specialists from several scientific centres in Poland. It also contains many illustrations.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział pierwszy BŁONA KOMÓRKOWA (Andrzej Tretyn)
1.1. Budowa błony komórkowej
1.1.1. Podstawowe składniki błony komórkowej
1.1.2. Budowa błony komórkowej
1.2. Transport przez błonę komórkową
1.3. Udział błony komórkowej w odbiorze i transdukcji sygnałów
1.3.1. Błonowe receptory roślin
1.3.2. Transdukcja sygnałów przez błonę komórkową
1.3.3. Mechanizmy odbioru i transdukcji sygnałów

Rozdział drugi CYTOPLAZMA (Grażyna Garbacz)
2.1. Budowa komórkowa organizmów eukariotycznych
2.1.1. Powstanie teorii komórkowej
2.1.2. Modele strukturalnej organizacji cytoplazmy
2.1.3. Skład chemiczny protoplazmy
2.2. Cytoplazma
2.2.1. Cytoplazma podstawowa
2.2.1.1. Cytozol
2.2.2. Charakterystyka niektórych białek najliczniej obecnych w cytoplaźmie
2.3. Rybosomy. Synteza białka w komórce
2.3.1. Rybosomy
2.3.1.1. Podjednostki rybosomów
2.3.2. Polirybosomy - polisomy
2.4. Synteza białka w komórce - translacja
2.4.1. Rola transportującego RNA (tRNA)
2.4.2. Rola informacyjnego RNA
2.4.1.1. Synteza łańcucha polipeptydowego
2.4.1.2. Potranslacyjne przekształcenia białek
2.4.1.3. Regulacja biosyntezy białek
2.5. Biogeneza rybosomów eukariotycznych i jąderka

Rozdział trzeci SZKIELET CYTOPLAZMATYCZNY (JÓZEF BEDNARA)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Klasyfikacja elementów cytoszkieletu
3.2.1. Cytoszkielet tubulinowy
3.2.1.1. Konserwatyzm tubulin
3.2.1.2. Polarność mikrotubul
3.2.1.3. Miejsca powstawania mikrotubul
3.2.2. Cytoszkielet aktynowy
3.2.3. Filamenty pośrednie
3.3. Konfiguracje cytoszkieletu
3.3.1. Cytoszkielet kortykalny (korowy)
3.3.2. Pierścień preprofazowy (przedprofazowy)
3.3.3. Wrzeciono
3.3.4. Fragmoplast
3.3.5. Wici i rzęski
3.3.6. Związki mikrotubul z syntezą ściany

Rozdział czwarty SYSTEM BŁON WEWNĘTRZNYCH (ADAM WOŹNY)
4.1. Wstęp
4.2. Retikulum endoplazmatyczne (ER)
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Morfologia i główne funkcje
4.2.2.1. ER jako struktura dynamiczna
4.2.3. Fizjologiczne właściwości ER
4.2.3.1. Synteza glikoprotein
4.2.3.2. Synteza lipidów
4.2.3.3. Regulacja poziomu jonów nieorganicznych w cytoplazmie
4.2.4. Udział ER w podziale jądra, formowaniu przegrody pierwotnej i ściany komórkowej
4.2.5. Komunikacja międzykomórkowa poprzez plazmodesmy
4.2.6. Korowe ER a endosymbionty i pasożyty
4.2.7. Przepływ informacji: ER - jądro komórkowe
4.2.8. Kontrola aktywności ER
4.3. Aparat Golgiego
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Struktura aparatu Golgiego
4.3.2.1. Matiks aparatu Golgiego
4.3.2.2. Polarność stosu Golgiego
4.3.3. Sieć trans aparatu Golgiego a częściowo okryte retikulum
4.3.4. Funkcje aparatu Golgiego i rozmieszczenie w nun enzymów
4.3.4.1. Dojrzewanie glikoprotein
4.3.4.2. Biosynteza polisacharydów
4.3.4.3. Aparat Golgiego a lipidy
4.3.4.4. Przekazywanie materiałów od cis do trans
4.3.5. Komunikacja pomiędzy ER a aparatem Golgiego
4.3.5.1. Szlak aparat Golgiego - wakuola
4.3.5.2. Szlak aparat Golgiego - powierzchnia komórki
4.3.5.3. Transport omijający aparat Golgiego
4.3.6. Mechanizm(y) transportu za pomocą pęcherzyków
4.4. Wakuola
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Ontogeneza i różnicowanie się wakuoli
4.4.3. Ważniejsze funkcje wakuol
4.4.3.1. Wakuole jako lizosomy (główny przedział lityczny komórki)
4.4.3.2. Przedział spichrzowy
4.4.3.3. Funkcje obronne
4.4.3.4. Turgor
4.4.3.5. Wakuole jako regulator poziomu jonów nieorganicznych w cytoplazmie
4.4.4. Wakuole a wzrost objętości komórki
4.4.4.1. Zmiany poziomu wakuolarnych pomp protonowych podczas wzrostu komórki
4.4.5. Kompartmentacja ksenobiotyków w wakuoli
4.4.6. Prawdopodobieństwo udziału wakuoli w procesach biosyntetycznych
4.4.7. Mechanizmy umożliwiające gromadzenie substancji w wakuoli
4.4.7.1. Pobieranie poprzez tonoplast
4.4.7.2. Gromadzenie związków w wakuoli wbrew gradientowi stężenia
4.4.8. Transport przez tonoplast enzymów i innych białek
4.4.9. Transport substancji drobnocząsteczkowych

Rozdział piąty JADRO (BARBARA GABARA)
5.1. Typy jąder
5.2. Skład chemiczny
5.2.1. DNA
5.2.1.1. Zawartość DNA
5.2.1.2. Paradoks C DNA
5.2.1.3. Efekt nukleotypowy
5.2.1.4. Organizacja DNA
5.2.1.5. Modyfikacje DNA
5.2.2. Białka jądrowe
5.2.2.1. Histony
5.2.2.2. Białka niehistonowe
5.2.3. RNA
5.3. Składniki jądra
5.3.1. Otoczka jądrowa
5.3.2. Nukleoplazma
5.3.2.1. Matriks jądrowa
5.3.2.2. Chromatyna
5.4. Chromosomy
5.4.1. Budowa chromosomu metafazowego
5.4.2. Liczba chromosomów
5.4.3. Rodzaje chromosomów
5.4.3.1. Autosomy
5.4.3.2. Heterosomy (chromosomy płci)
5.4.3.3. Szczególne formy chromosomów
5.4.3.4. Aberracje chromosomowe
5.5. Zmiany w liczbie chromosomów
5.5.1. Poliploidy
5.5.1.1. Liczba podstawowa chromosomów
5.5.1.2. Typy poliploidów
5.5.1.3. Stopień poliploidalności roślin
5.5.1.4. Skutki poliploidyzacji
5.5.1.5. Powstawanie i rozmnażanie poliploidów
5.5.1.6. Znaczenie poliploidyzacji
5.5.2. Endopoliploidy
5.5.2.1. Endomitoza
5.5.2.2. Endoreplikacja DNA
5.5.2.3. Dynamika endoreplikacji
5.5.2.4. Skutki endoreplikacji
5.5.2.5. Kontrola endoreplikacji
5.5.2.6. Rola endoreplikacji DNA
5.6. Jąderko
5.6.1. Liczba jąderek w jądrze
5.6.2. Organizator jąderkowy
5.6.3. Wielkość, kształt, skład chemiczny jąderek
5.6.3.1. Białka jąderkowe
5.6.32. rDNA
5.6.4. Ultrastruktura jąderka
5.6.5. Typy morfologiczne jąderek
5.6.6. Nukleologeneza
5.6.6.1. W mitozie
5.6.6.2. W mejozie
5.6.7. Struktury jądra związane z jąderkiem

Rozdział szósty CYKL KOMÓRKOWY (JOLANTA MAŁUSZYŃSKA)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Interfaza
6.2.1. Transkrypcja
6.2.2. Translacja
6.2.3. Faza G1
6.2.4. Faza Go
6.2.5. Faza S - replikacja DNA
6.2.6. Faza G2
6.3. Mitoza
6.3.1. Profaza
6.3.2. Prometafaza
6.3.3. Metafaza
6.3.4. Anafaza
6.3.5. Telofaza
6.4. Cytokineza
6.5. Regulacja cyklu komórkowego
6.6. Czas trwania cyklu komórkowego
6.7. Zmiany cyklu komórkowego i ich konsekwencje

Rozdział siódmy MEJOZA (BARBARA GARBARA)
7.1. Miejsce mejozy w cyklu życiowym roślin
7.2. Czas trwania mejozy
7.3. Typy mejozy
7.4. Przygotowanie do mejozy
7.4.1. Replikacja DNA
7.4.2. Synteza RNA
7.4.3. Białka konieczne do prawidłowego przebiegu mejozy
7.5. Okres rozpoczynania mejozy
7.6. Przebieg mejozy
7.6.1. Koniugacja chromosomów (autosomów)
7.6.2. Koniugacja chromosomów płci
7.6.3. Kompleks synaptemalny
7.6.4. Crossing-over
7.6.5. Chiazmy, liczebność i lokalizacja

Rozdział ósmy MITOCHONDRIA (JAN MICHEJDA)
8.1. Struktura
8.1.1. Liczebność, kształt, rozmieszczenie
8.1.2. Ultrastruktura i kompartmentacja
8.1.3. Mitoplasty i cząstki submitochondrialne (SMP)
8.2. Energetyka: generacja gradientu H+
8.2.1. Gradient protonowy
8.2.2. Metabolizm substratów prowadzący do syntezy ATP
8.2.2.1. Cykl kwasów trikarboksylowych (TCA)
8.2.2.2. Metabolizm węgla w mitochondriach roślin
8.2.3. Efekt energetyczny cyklu TCA
8.2.4. Łańcuch transportu elektronów (łańcuch oddechowy)
8.2.5. Enzymy oddechowe specyficzne dla mitochondriów roślin
8.2.5.1. Dehydrogenazy NADPH
8.2.5.2. Oksydaza alternatywna
8.3. Energetyka: syntaza ATP
8.3.1. Funkcja energetyczna
8.3.2. Model FoF1ATPazy jako motoru molekularnego
8.3.3. Kontrola oddechowa
8.4. Systemy transportowe
8.4.1. Poryna - VDAC w błonie zewnętrznej
8.4.2. Przenośniki i kanały w błonie wewnętrznej
8.4.2.1. Zasady ogólne
8.4.2.2. Translokaza ATP-ADP i przenośnik fosforanu
8.4.2.3. Przenośniki substratów i metabolitów
8.4.2.4. Pobieranie kofaktorów
8.4.2.5. Kanały
8.5. Genom mitochondrialny
8.5.1. Mitochondrialny DNA roślin
8.5.2. Geny mitochondrialnego DNA roślin
8.5.2.1. Mitochondrialne rRNA i tRNA oraz ich geny
8.5.2.2. Geny mitochondrialne kodujące białka
8.5.3. Ekspresja genomu mitochondrialnego
8.5.3.1. Transkrypcja
8.5.3.2. Redagowanie i translacja
8.5.4. Defekty genomu mitochondrialnego
8.6. Import białek do mitochondriów
8.6.1. Ogólna charakterystyka importu
8.6.2. Translokacja białka przez zewnętrzną błonę mitochondrialną kompleks TOM
8.6.3. Translokacja białka przez wewnętrzną błonę mitochondrialną kompleks TIM
8.6.4. Specyficzność importu białek do mitochondriów roślin
8.6.5. Kanałowa funkcja kompleksów TOM i TIM

Rozdział dziewiąty PLASTYDY (GRZEGORZ JACKOWSKI)
9.1. Wstęp
9.2. Proplastydy - forma prekursorowa wszystkich plastydów
9.3. Chloroplasty - plastydy zawierające chlorofil
9.3.1. Biogeneza chloroplastów oraz najważniejsze cechy ich budowy i funkcje
9.3.2. Budowa i funkcje przedziałów chloroplastów
9.3.2.1. Błony tylakoidowe
9.3.2.2. Stroma
9.3.2.3. Otoczka
9.3.3. Genetyka chloroplastów
9.3.4. Adaptacje aparatu fotosyntetycznego do warunków środowiskowych
9.3.5. Mutacje zmieniające strukturę i funkcje aparatu fotosyntetycznego
9.3.6. Starzenie się chloroplastów
9.3.7. Ewolucyjne pochodzenie chloroplastów
9.4. Plastydy niezawierające chlorofilu
9.4.1. Amyloplasty
9.4.2. Leukoplasty
9.4.3. Chromoplasty

Rozdział dziesiąty PEROKSYSOMY (LECH RATAJCZAK)
10.1. Wstęp
10.2. KIasyfikacja funkcjonalna peroksysomów roślinnych
10.3. Biogeneza peroksysomów
10.4. Import białek do peroksysomów
10.4.1. Sekwencje sygnałowe (adresowe) białek peroksysomowych
10.4.2. Receptory białek peroksysomowych
10.5. Glioksysomy
10.6. Peroksysomy liściowe
10.7. Ewolucyjne pochodzenie peroksysomów

Rozdział jedenasty ŚCIANA KOMÓRKOWA (PRZEMYSŁAW WOJTASZEK)
11.1. Wprowadzenie
11.2. Budowa ścian komórkowych
11.2.1. Polisacharydy
11.2.1.1. Celuloza
11.2.1.2. Hemicelulozy
11.2.1.3. Pektyny
11.22. Białka
11.2.3. Związki fenolowe
11.2.4. Woski, kutyna i suberyna
11.2.5. Wzajemne powiązania pomiędzy elementami budulcowymi ścian komórkowych
11.2.6. Typy strukturalne ścian komórkowych
11.3. Biosynteza ścian komórkowych
11.3.1. Biosynteza polisacharydów
11.3.2. Biosynteza białek - glikozylacja i inne modyfikacje potranslacyjne
11.3.3. Biosynteza związków fenolowych, tworzenie lignin
11.3.4. Organizacja przestrzenna biosyntezy ścian komórkowych
11.3.5. Regulacja biosyntezy ścian komórkowych
11.4. Modyfikacje ścian komórkowych związane z pełnionymi przez nie funkcjami
11.4.1. Ściany komórkowe jako szkielet rośliny
11.4.1.1. Typy ścian komórkowych
11.4.2. Kontrola wzrostu i działanie roślinnych regulatorów wzrostu
11.4.3. Transport międzykomórkowy
11.4.4. Komunikacja wewnątrz- i międzykomórkowa
11.4.4.1. Plazmodesmy
11.4.4.2. Oligosacharyny
11.4.4.3. Połączenia ścian komórkowych z błonami komórkowymi i cytoszkieletem
11.4.5. Ontogeneza i różnicowanie komórek roślinnych
11.4.6. Roślina w warunkach stresu
11.4.7. Rośliny w interakcjach z innymi organizmami, działanie elisytorów
11.4.7.1. Roślinożercy
11.4.7.2. Interakcje symbiotyczne
11.4.7.3. Mikroorganizmy patogenne, elisytory
11.4.8. Degradacja ścian komórkowych
11.5. Podsumowanie

Rozdział dwunasty METABOLICZNE WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANELLI (LECH RATAJCZAK)
12.1. Wstęp
12.2. Fotooddychanie
12.3. Mobilizacja tłuszczów zapasowych w kiełkujących nasionach roślin oleistych
12.4. Symbiosom jako model powstawania organelli
12.5. Nadrzędna rola jądra w koordynacji metabolizmu

Rozdział trzynasty RÓŻNICOWANIE (ALICJA SZWEYKOWSKA)
13.1. Różnicowanie a cykle komórkowe
13.2. Różnicowanie a wzrost komórek
13.2.1. Wzrost a kształt komórek
13.2.1.1. Wzrost szczytowy
13.2.1.2. Wzrost dyfuzyjny
13.3. Różnicowanie a ekspresja genomu
13.3.1. Totipotencja komórek
13.3.2. Regulacja ekspresji genów
13.3.2.1. Regulacja transkrypcji
13.3.2.2. Regulacja procesów potranskrypcyjnych
13.3.2.3. Regulacja translacji i procesów potranslacyjnych
13.3.2.4. Białka towarzyszące i efektory allosteryczne
13.4. Ekspresja genów a sygnały ze środowiska komórki
13.4.1. Podziały asymetryczne
13.4.2. Morfogeny
13.4.3. Kompetencja komórek
13.4.4. Receptory sygnałów
13.4.5. Transdukcja sygnałów
13.4.6. Różnicowanie komórek w układach modelowych
13.4.6.1. Splątek mchów
13.4.6.2. Embriogeneza
13.5. Starzenie się komórek

Rozdział czternasty PROGRAMOWANA ŚMIERĆ KOMÓRKI (PRZEMYSŁAW WOJTASZEK)
14.1. Wprowadzenie
14.2. Programowana śmierć komórki - model komórki zwierzęcej
14.2.1. Charakterystyczne objawy fenotypowe
14.2.2. Podstawy genetyczne programowanej śmierci komórki
14.3. Programowana śmierć komórek roślin
14.3.1. Programowana śmierć komórki w odpowiedzi na sygnały wewnętrzne
14.3.1.1. Embriogeneza somatyczna
14.3.1.2. Śmierć komórek podczas powstawania organów rozmnażania generatywnego
14.3.1.3. Formowanie liści
14.3.1.4. Wymiana komórek w czapeczce korzenia
14.3.1.5. Ksylogeneza - tworzenie tkanki naczyniowej
14.3.1.6. Starzenie się komórek i tkanek
14.3.2. Programowana śmierć komórki w odpowiedzi na sygnały zewnętrzne
14.3.2.1. Programowana śmierć komórek roślin w odpowiedzi na bodźce fizyczne
14.3.2.2. Śmierć komórki w odpowiedzi na atak patogenu
14.3.3. Mutanty roślinne - podłoże genetyczne programowanej śmierci komórek
14.4. Reaktywne formy tlenu w programowanej śmierci komórki

Rozdział piętnasty INTERPLANT - BIOLOGIA ROŚLIN W INTERNECIE (PRZEMYSŁAW WOJTASZEK)
Wprowadzenie
15.1. Serwery przeszukujące
15.2. Biologiczne kolekcje połączeń
15.3. Biologia roślin
15.4. Biologia komórki
15.5. Mikroskopia
15.6. Biochemia i biologia molekularna
15.7. Sekwencyjne bazy danych
15.8. Wydawnictwa
15.8.1. Wydawcy
15.8.2. Czasopisma
15.9. Różne

Wykaz skrótów

Skróty nazw aminokwasów

Indeks rzeczowy
  Cena:

przechowalnia

78,50 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska