UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Współpraca gospodarcza Polski z krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji


Współpraca gospodarcza Polski z krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
337
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Współcześnie mamy niewątpliwe do czynienia z postępującym procesem umiędzynarodowienia (internacjonalizacją) szeroko rozumianego życia gospodarczego, czemu sprzyjają m.in. procesy integracji regionalnej. Chodzi o internacjonalizację rynków produktów (towarów i usług) oraz rynków czynników wytwórczych (siły roboczej, kapitału, wiedzy technicznej i środowiska naturalnego). Co więcej, internacjonalizacja życia gospodarczego przekształca się wręcz w jego globalizację, czego najlepszym przykładem jest rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego, zwłaszcza rynku kapitału krótkoterminowego. Ale odpowiednich przykładów jest znacznie więcej.
Polska jako kraj i zarazem podmiot gospodarki światowej uczestniczy, z natury rzeczy, we wszystkich tych procesach. Istotną częścią składową są pogłębiające się powiązania gospodarcze z krajem sąsiedzkimi. Tymczasem stan wiedzy obywateli Polski na tenm temat jest raczej ograniczony. Co więcej, jak się wydaje, w Polsce gospodarczej z krajami sąsiedzkimi. Mamy raczej do czynienia z koncentracją rozważań na powiązaniach bilateralnych Polski z tymi krajami, zwłaszcza z niektórymi. W każdym razie można mówić o występowano wielopłaszczyznowych asymetrii.


Spis treści

Informacje o autorach

Rozdział I
Zarys teoretycznych podstaw rozwoju międzynarodowej
i międzyregionalnej współpracy gospodarczej –Józef Misala
1. Wprowadzenie
2. Ortodoksyjna teoria handlu międzynarodowego
3. Ortodoksyjna teoria migracji czynników wytwórczych oraz ujęcia współczesne
4. Współczesne teorie międzynarodowego i międzyregionalnego podziału pracy
5. Rozwój działalności gospodarczej w świetle teorii lokalizacji
5.1. Ujęcia tradycyjne.
5.2. Nowe ujęcia
6. Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Rozdział II
Współpraca gospodarcza Polski z Niemcami - Józef Misala
1. Wymiana handlowa
1.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
1.2. Rozmiary i dynamika
1.3. Struktura towarowa
1.4. Struktura rodzajowa
1.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgatęziowego
1.6. Bilans handlowy
2. Wymiana czynników wytwórczych
2.1. Przepływy siły roboczej
2.2. Przepływy kapitału
2.3. Przepływy wiedzy technicznej
2.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
3. Rozwój współpracy przygranicznej
3.1. Potencjał, infrastruktura i instytucjonalne uwarunkowania dotychczasowego rozwoju współpracy przygranicznej
3.1.1. Potencjał
3. 1.2. Infrastruktura gospodarcza
3.1.3. Uwarunkowaniu instytucjonalne
3.2. Dotychczasowy rozwój współpracy przygranicznej
3.2.1. Rozmiary i dynamika
3.2.2. Struktura
4. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami do 2010 roku
4.1. Ujęcie globalne
4.1.1. Perspektywy rozwoju wymiany handlowej
4.1.2. Perspektywy migracji czynników wytwórczych
4.2. Współpraca przygraniczna
Bibliografia

Rozdział III
Współpraca gospodarcza Polski z Czechami - Sławomir Bukimski
1. Wprowadzenie
2. Wymiana handlowa
2.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
2.2. Rozmiary i dynamika
2.3. Struktura towarowa
2.4. Struktura rodzajowa.
2.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
2.6 Bilans handlowy
3. Wymiana czynników wytwórczych
3.1. Przepływy siły roboczej
3.2. Przepływy kapitału
3.3. Przepływ wiedzy technicznej
3.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
4. Rozwój współpracy przygranicznej
4.1. Potencjał, infrastruktura i uwarunkowania instytucjonalne dotychczasowego rozwoju współpracy przygranicznej
4.1.1 Potencjał
4.1.2. Infrastruktura gospodarcza
4.1.3. Uwarunkowania instytucjonalne
4.2. Dotychczasowy rozwój współpracy przygranicznej
i perspektywy
5. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Czechami
Bibliografia

Rozdział IV
Współpraca gospodarcza Polski ze Słowacja - Elżbieta Siek
1. Zarys instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju współpracy
2. Wymiana handlowa
2.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
2.2. Rozmiary i dynamika
2.3. Struktura towarowa
2.4. Struktura rodzajowa
2.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
2.6. Bilans handlowy
3. Wymiana czynników wytwórczych
3.1. Przepływy siły roboczej
3.2. Przepływy kapitału
3.3. Przepływy wiedzy technicznej
3.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
4. Współpraca przygraniczna
4.1. Potencjał, infrastruktura i instytucjonalne uwarunkowania dotychczasowego rozwoju współpracy przygranicznej
4.1.1. Potencjał
4.1.2. Infrastruktura gospodarcza
4.1.3. Uwarunkowania instytucjonalne
4.2. Dotychczasowy rozwój współpracy przygranicznej i jej perspektywy
Bibliografia.

Rozdział V
Współpraca gospodarcza Polski z Litwą - Piotr Misztal
1. Wymiana handlowa
1.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
1.2. Rozmiary i dynamika.
1.3. Struktura towarowa
1.4. Struktura rodzajowa
1.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
1.6. Bilans handlowy
2. Wymiana czynników wytwórczych
2.1. Przepływy siły roboczej
2.2. Przepływy kapitału
2.3. Przepływy wiedzy technicznej
2.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
3. Rozwój współpracy przygranicznej
3.1. Potencjał, infrastruktura i instytucjonalne uwarunkowania dotychczasowego rozwoju współpracy przygranicznej
3.1.1. Potencjał
3.1.2. Infrastruktura gospodarcza
3. 1 .3. Uwarunkowania instytucjonalne
3.2. Dotychczasowy rozwój współpracy przygranicznej
3.2.1. Rozmiary i dynamika
4. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Litwą
Bibliografia

Rozdział VI
Współpraca gospodarcza Polski z Łotwą - Piotr Misztal
1. Wymiana handlowa
1.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
1.2. Rozmiary i dynamika wymiany handlowej
1.3. Struktura towarowa
1.4. Struktura rodzajowa
1.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
1.6. Bilans handlowy
2. Wymiana czynników wytwórczych
2. l. Przepływy siły roboczej
2.2. Przepływy kapitału
2.3. Przepływy wiedzy technicznej
2.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
3. Rozwój współpracy przygranicznej
4. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Łotwą
Bibliografia

Rozdział VII
Współpraca gospodarcza Polski z Estonią - Marzena Sobol
1. Wymiana handlowa
1.1. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
1.2. Rozmiary i dynamika
1.3. Struktura towarowa
1.4. Struktura rodzajowa
1.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
1.6. Bilans handlowy
2. Wymiana czynników wytwórczych
2.1. Przepływy kapitału
3. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Estonią
Bibliografia

Rozdział VIII
Współpraca gospodarcza Polski z Ukrainą- Bogusław Ślusarczyk
1. Wprowadzenie
2. Wymiana handlowa
2.1. Znaczenie polsko-ukraińskiej wymiany handlowej
2.2. Rozmiary i dynamika obrotów
2.3. Struktura towarowa
2.4. Struktura rodzajowa
2.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
2.6. Bilans handlowy
3. Wymiana czynników wytwórczych
3.1. Przepływy siły roboczej
3.2. Przepływy kapitału
3.3. Przepływy wiedzy technicznej
4. Rozwój współpracy przygranicznej
4.1. Istota i cele współpracy
4.2. Podstawy instytucjonalno-prawne
4.3. Potencjał współpracy i infrastruktura graniczna
4.4. Funkcjonowanie Euroregionów
4.4.1. Euroregion Bug
4.4.2. Euroregion Karpacki
4.5. Efekty dotychczasowej współpracy przygranicznej między Polską i Ukrainą
5. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą do 2010 roku
5.1. Czynniki determinujące
5.2. Przewidywany rozwój wymiany handlowej
5.3. Perspektywy współpracy przygranicznej
Bibliografia

Rozdział IX
Współpraca gospodarcza Polski z Białorusią - Kazimierz Dziewulski
1. Wprowadzenie
2. Wymiana handlowa
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Znaczenie wzajemnych obrotów handlowych w handlu
zagranicznym Polski i Białorusi
2.3. Znaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
2.4. Struktura towarowa
2.5. Układ ujawnionych przewag komparatywnych
2.6. Kierunki i poziom specjalizacji oraz struktura rodzajowa
2.7. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałeziowego
2.8. Bilans handlowy
3. Wymiana czynników wytwórczych
3.1. Przepływy siły roboczej
3.2. Przepływy kapitału
3.3. Przepływy wiedzy technicznej
4. Współpraca przygraniczna
5. Podsumowanie i zarys perspektyw na przyszłość
Bibliografia

Rozdział X
Współpraca gospodarcza Polski z Rosją -Józef Misala
1. Wymiana handlowa
1.1. tZnaczenie w rozwoju gospodarczym partnerów
1.2. Rozmiary i dynamika
1.3. Struktura towarowa
1.4. Struktura rodzajowa i ujawnionej przewagi komparatywnej
1.5. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałeziowego
1.6. Bilans handlowy i główne przyczyny deficytu Polski
2. Wymiana czynników wytwórczych
2.1. Przepływy siły roboczej
2.2. Przepływy kapitału
2.3. Przepływy wiedzy technicznej
2.4. środowisko naturalne jako pośrednio wymieniany czynnik wytwórczy
3. Rozwój współpracy przygranicznej
Bibliografia

Rozdział Xl
Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim - Kazimierz Dziewulski, Józef Misala
1. Wprowadzenie
2. Potencjał gospodarczy Obwodu Kaliningradzkiego i jego struktura
3. Handel zagraniczny Obwodu Kaliningradzkiego
4. Podstawy traktatowe i powiązania gospodarcze Polski z Obwodem
Kaliningradzkim
4.1. Podstawy traktatowe
4.2. Wymiana handlowa
4.3. Inne formy współpracy
5. Współpraca przygraniczna
6. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską i Obwodem Kaliningradzkim
Bibliografia

Rozdział XII
Główne problemy rozwoju oraz kierunki doskonalenia współpracy gospodarczej między Polska i krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji - Józef Misala
1. Dotychczasowy rozwój współpracy w świetle teorii lokalizacji działalności gospodarczej
2. Dotychczasowy rozwój współpracy w świetle teorii
międzynarodowej wymiany gospodarczej
3. Kierunki doskonalenia współpracy między Polską i krajami sąsiedzkimi
Bibliografia
Aneks statystyczny (podstawowe informacje o krajach sąsiedzkich)
1. Niemcy
2. Czechy
3. Słowacja
4. Litwa
5. Łotwa
6. Estonia
7. Ukraina
8. Białoruś
9. Rosja (w tym Okręg Kaliningradzki)

Bibliografia zbiorcza

  Cena:

Ilość

przechowalnia

30,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska