Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
 • Nauka
 • Edukacja
 • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » PEDAGOGIKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Rozwijanie sprawności pisania w dydaktyce językowej na etapie wczesnoszkolnym
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
417
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2009
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-7481-236-8

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

37,40 zł

Ostatnio zauważa się wzrastające w kręgach akademickich zainteresowanie pisaniem w L2, co przejawia się w coraz większej, choć odwrotnie proporcjonalnej do publikacji metodycznych liczbie dysertacji naukowych przygotowanych w krajach anglojęzycznych (...), które w przeważającym stopniu dotyczą jednak starszych grup wiekowych. Tym bardziej więc zasadne wydaje się stworzenie teoretycznie i empirycznie spójnego modelu wczesnoszkolnej nauki pisania w L2, optymalnie „zagospodarowującego” ciekawość poznawczą dzieci i ich fascynację światem litery i – w związku z tym – zwiększającego oczekiwania nauczyciela wobec ich pisemnej działalności (G. Williams 1998, Hedge 2001, Matsuda 2003). Skonstruowanie takiego modelu jest celem rozważań przedstawionych w tej książce i wynikających z empirycznie udokumentowanego przeświadczenia, że odręczne pisanie jest jedną z najbardziej elementarnych umiejętności, niezbędnych do globalnego rozwoju dziecka i w związku z tym niemożliwych do zignorowania nawet w dobie komputera, która wcale nie musi, a wręcz nie powinna być utożsamiana z fazą oralności wtórnej (Marzano, Playner 2004, Ong 1982).
Epistemologiczną osnową całej, składającej się z trzech części pracy jest heglowskie prawo dialektyczne, zgodnie z którym większość zaprezentowanych tu i zinterpretowanych pod kątem pisania L1/L2 koncepcji tworzy swoisty konstrukt traidyczny, w którym z pozornie sprzecznych tez i antytez (części – pierwsza i druga) wyłania się synteza (część trzecia). Jest ona wynikiem autorskiego wnioskowania na temat możliwości wkomponowania dorobku różnych, zaabsorbowanych rozwojem dziecka teoretyków i badaczy wielu narodowości (...) w ramy wczesnoszkolnej nauki pisania. Zagadnienia związane z dydaktyką językową przedstawione są na tle odpowiednich pojęć i teorii zaczerpniętych z obszarów psychologii poznawczej i rozwojowej, psycholingwistyki, pedagogiki ogólnej, neurofizjologii i neurocybernetyki, jako że koncepcyjne wsparcie tych dyscyplin okazało się konieczne dla wyczerpującego wyjaśnienia celowości wczesnego rozwijania sprawności pisania w L2.

Spis treści

Część pierwsza
Pisanie w kontekście psychofizycznego rozwoju dziecka

 1. Psychologia poznawcza a tworzenie teorii empirycznej

  1. Teoria a poznanie

  2. Triadyczna koncepcja teorii

  3. Teoria w edukacji

 2. Teorie rozwoju poznawczego dziecka

  1. Teoria piagetowska

   1. Struktury poznawcze, adaptacja, równoważenie

   2. Stadialne podejście do rozwoju

    1. Faza przedoperacyjna

    2. Faza operacji konkretnych

  2. Koncepcja rozwoju w nurcie postpiagetowskim

  3. Pedagogiczne implikacje teorii piagetowskiej i postpiagetowskiej

  4. Myślenie i rozwój w ujęciu operacyjno-figuratywnym

   1. Modularna koncepcja wielu inteligencji według Gardnera

   2. Triarchiczna koncepcja inteligencji według Sternberga

 3. Lingwistyczne i neuropsychologiczne uwarunkowania procesu pisania

  1. Rozwój języka dziecka

   1. Płaszczyzna biologiczna

    1. Struktura mózgu

    2. Mózg a rozwój języka

    3. Teoria etologiczna Chomsky’ego

   2. Płaszczyzna psychologiczna

    1. Teoria poznawczo – rozwojowa

    2. Poznawczy model rozwoju metajęzykowego według van Kleeck

    3. Adaptacyjny wymiar aktywizacji języka

    4. Pamięć i uwaga

    5. Motywacja

   3. Płaszczyzna społeczna

    1. Teoria behawiorystyczna

    2. Podejście funkcjonalistyczne

    3. Recepcyjny potencjał dziecka

   4. Zalety wczesnej dwujęzyczności

  2. Analiza procesu pisania

   1. Pisanie w perspektywie historycznej

   2. Przegląd definicji pisania

   3. Fizjologiczny aspekt pisania

    1. Neurocybernetyczne modele pisania

   4. Motoryczny aspekt pisania

   5. Psychologiczny aspekt pisania

    1. Interioryzacja pisma

    2. Pisanie jako proces odwołujący się do całości intelektu

    3. Świadomość pisma

    4. Automatyzacja pisania

   6. Trudności w pisaniu

Podsumowanie

Część druga
Pisanie w ujęciu empiryczno – metodycznym

 1. Pisanie w badaniach

  1. Dyscyplinarny i epistemologiczny status pisania

   1. Co chcemy wiedzieć o pisaniu

   2. Jakie narzędzia badawcze stosujemy

  2. Badania nad umiejętnością pisania u dzieci

   1. Krótki rys historyczny

   2. Współczesna rewaluacja koncepcji piśmienności

   3. Prymat badań jakościowych

   4. Wspólny mianownik pisania w języku ojczystym i obcym

   5. Pasanie a teoria Piageta

   6. Główne zagadnienia badawcze

    1. Studia nad świadomością pisma

    2. Studia nad multimodalnością

    3. Studia nad kompetencjami tekstowymi

    4. Studia nad efektywnym nauczeniem pisania

  3. Rodzinne studium przypadku

   1. Strategie w nauce pisania

   2. Rodzaje, tematyka i cele prac pisemnych

   3. Szkolna a domowa nauka pisania

   4. Relacje między pisaniem a czytaniem

   5. Pisanie jako forma rozwoju ucznia

  4. Europejskie Portfolio Językowe w projekcie pilotażowym

  5. Piśmienność a nowe technologie

 2. Pisanie w nauczaniu

  1. Pisanie w kulturowo – historycznym ujęciu Wygotskiego

   1. Prehistoria mowy pisanej

   2. Pisanie jako wtórna symbolizacja pierwszego stopnia

   3. Dydaktyczny wymiar pisania

   4. Amerykańskie echa przemyśleń Wygotskiego

  2. Pisanie w montessoriańskim systemie kształcenia

   1. Konstruktywizm Montessori

   2. Funkcje i zadania nauczyciela montessoriańskiego

   3. Wrażliwe fazy dziecka a przyswajanie języka

   4. Metoda pisania

  3. Podejście kognitywne

   1. Model Treningu Poznawczego

  4. Podejście tekstualne

   1. K-6 syllabus i jego związek z funkcjonalnym modelem pisania

  5. Nauczanie pisania według Gravesa

   1. Przyswajanie konwencji pisarskich

   2. Pisanie w różnych gatunkach

   3. Prowadzenie portfolio pisarskiego

   4. Konferowanie

  6. Imię dziecka jako motyw wprowadzający je w świat mowy pisanej

   1. Koncepcja Majchrzak

  7. Interakcyjny model nauki pisania

  8. Nauczanie dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu

   1. Metoda Dobrego Startu

Podsumowanie

Część trzecia
Pisanie w praktyce szkolnej – postulaty aplikacyjne

 1. Heurystyczno – operacyjny model nauki pisania

  1. Model i jego miejsce w refleksji i praktyce nauczania / uczenia się języka obcego

  2. Zalecenia programowe odnośnie do szkolnej nauki pisania

  3. Teoretyczne uwarunkowania modelu

   1. Neopiagetowska optyka kształcenia

   2. Zasada współwystępowania inwencji z konwencją pisarską

  4. Otwarto – zamknięte prace pisemne

   1. Pisanie po śladzie

   2. Przepisywanie

   3. Wykorzystanie imienia dziecka w nauce pisania

   4. Obrazkowo – literowa synteza wyrazów

   5. Dyktando

   6. Formy narracyjne

   7. Formy wierszowane

   8. Wymiana korespondencji

   9. Nauka pisania a dysleksja

   10. Rozmowy o piśmie i pisaniu

Podsumowanie

Wnioski końcowe

Bibliografia

Aneksy. Otwarto zamknięte prace pisemne (OZ PP)

Aneks 1. Pisanie po śladzie

Aneks 2. Przepisywanie

Aneks 3. Wykorzystanie imienia dziecka w nauce pisania

Aneks 4. Dyktando

Aneks 5. Obrazkowo – literowa synteza wyrazów

Aneks 6. Formy narracyjne

Aneks 7. Formy wierszowane

Aneks 8. Wymiana korespondencji

Aneks 9. Nauka pisania a dysleksja

Aneks 10. Proceduralne wspieranie nauki pisania

Aneks 11. Zestawienie prac pisemnych otwarto – zamkniętych

Summary

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Gąsiorowski Andrzej
Program historii wychowania - przedmiotu wykładanego w zakładach kształcenia nauczycieli - jest nadzwyczaj rozległy, obejmuje bowiem swym zasięgiem czasy najdawniejsze po okres najnowszy. Fakt ten przysparza wielu trudności studentom, od których wymaga się opanowania obszernego materiału. Dostępna literatura dotycząca interesującego nas zagadnienia jest ograniczona, a przede wszystkim w znacznej części zdezaktualizowana, nakłady kompletnie wyczerpane, materiały źródłowe rozproszone...
Kobyłecka Ewa, Kozioł Edward
W świadomości polskiego społeczeństwa narasta przeświadczenie, że szkoła nie pomaga w pełni rozwijać osobowości poszczególnych jednostek. Taki stan jest jedną z podstawowych przyczyn podejmowania prób modernizacji i doskonalenia systemu oświaty. Towarzyszy mu przekonanie, że o sukcesach edukacji uczniów decyduje w pierwszej kolejności nauczyciel i jego kwalifikacje. Aby w działalności nauczyciela mogły zachodzić pożądane zmiany jakościowe, należy zreformować nie tylko pracę szkoły, ale takie sys
Jakowicka Maria
Charakterystyczną cechą rozwoju koncepcji pedagogicznych jest dojrzewanie określonych idei w zbiorowej świadomości, stąd na posiedzeniu Zespołu Pedagogiki Wczesnoszkolnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN uznaliśmy, że zaistniała potrzeba kontaktu specjalistów kształcenia wczesnoszkolnego. Dokonują się bowiem obecnie w zakresie edukacji szybkie, głębokie i wielopłaszczyznowe zmiany. Aktualna sytuacja wymaga, by od czasu do czasu jakby ?zatrzymać się", dokonać ?oceniającego spojrzenia", wyraźniej
Lipińska-Lokś Jolanta
Idea społecznej integracji osób niepełnosprawnych, po blisko czterdziestoletniej obecności na gruncie polskim, nadal wzbudza wiele emocji, prowokuje do dyskusji, staje się inspiracją do podejmowania różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-23 11:10
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.