UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Podstawy i technologie uzdatniania wody t. 1


Podstawy i technologie uzdatniania wody t. 1
  Cena:

przechowalnia

108,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
500
Okładka
twarda
Format
A5
Rok wydania
2008
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-922194-2-2
  Cena:

przechowalnia

108,00 zł

Tom I został poświęcony szczegółowej prezentacji fizykochemicznych oraz procesowych podstaw operacji i procesów jednostkowych takich jak: wymiana gazów, koagulacja, flokulacja, flotacja, filtracja, sorpcja i utlenianie. Zawiera również szeroki opis metod membranowych, zjawisk infiltracyjnych oraz metod biologicznego uzdatniania wody. Prezentowane zagadnienia teoretyczne są poparte licznymi przykładami zastosowania w praktyce.

Treści prezentowane w niniejszym tomie mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów projektowych i eksploatacyjnych oraz służyć pracownikom administracji i instytucji kontrolnych. Niniejsza pozycja może stanowić również cenne uzupełnienie bibliotek akademickich.

 

Wymagania stawiane wodzie do picia oraz procesom jej uzdatniania (Martin Jekel)

Rys historyczny

Pojęcie „wody do picia”

Jakościowe wymagania stawiane wodzie do picia

 1. Wymagania ogólne

 2. Nowe rozporządzenie o wodzie do picia

Wymagania przy uzdatnianiu wody przeznaczonej do picia

 1. Cele i metody – przegląd

 2. Wymagania ustawowe dotyczące uzdatniania wód surowych przetwarzanych na wodę do picia

 3. Wymagania techniczne

 4. Aspekty gospodarcze i eksploatacyjne

 5. Granice technik uzdatniania wody

Literatura


Wymiana gazów (Artur Bächle i Horst Wingrich)

Wprowadzenie

Teoretyczne podstawy wymiany gazów między fazami powietrza i wody

 1. Równowaga wymiany gazowej

 2. Szybkość wymiany gazowej

Urządzenie do wymiany gazów w uzdatnianiu wody do picia

 1. Rodzaje aparatów – charakterystyka

 2. Opis techniczny aparatów do wymiany gazów

  1. Aeracja otwarta

  2. Aeracja w układzie zamkniętym

 3. Preferowane typy aparatów dla określonych aplikacji

  1. Odkwaszanie

  2. Wzbogacenie tlenem

  3. Usuwanie zanieczyszczeń lotnych

  4. Ozonowanie

Projektowanie urządzeń do wymiany gazów

 1. Obliczanie wysokości urządzeń

 2. Wyznaczanie charakterystycznych parametrów aparatu

Wyniki eksploatacji

Granice stosowalności metod

Podsumowanie

Literatura


Koagulacja, sedymentacja i flotacja (Martin Jekel)

Wprowadzenie

Koagulacja

 1. Cel koagulacji

 2. Pojęcie definicje

 3. Podstawy

  1. Siły powierzchniowe

  2. Reagenty do koagulacji

  3. Mechanizmy kłaczkowania

  4. Kinetyka koagulacji

 4. Technologia koagulacji

  1. Mieszanie destabilizacja

  2. Powstawanie kłaczków

  3. Instalacje do oddzielenia koagulantów i kłaczków

 5. Koagulacja a jakość wody

 6. Zakłócenie koagulacji i środki zaradcze

 7. Pozostałości pokoagulacyjne

 8. Podstawy planowania procesów koagulacji

Sedymentacja

 1. Sedymentacja cząstek pojedynczych

 2. Osiadanie stężonych zawiesin

 3. Technika sedymentacji

  1. Wymiarowanie osadnika

  2. Warianty techniczne instalacji sedymentacyjnych

Flotacja

 1. Metody flotacji

 2. Podstawy flotacji dekompresyjnej

 3. Instalacje flotacyjne

Skróty i oznaczenia

Literatura


Podstawy filtracji (Rolf Gimbel i Andreas Nahrstedt)

Wprowadzenie

Eksploatacyjna i rozwiązania konstrukcyjne

 1. Filtry powolne

 2. Filtry wysokosprawne

 3. Filtry pospieszne

  1. Konstrukcja filtrów pospiesznych

  2. Zastosowanie i zasada działania

  3. Płukanie filtrów

Makroskopowy opis zachowania się filtrów pospiesznych podstawą optymalizacji

 1. Przebieg zmian cząstek stężenia w filtrze w początkowej fazie procesu

  1. Analiza skuteczności transportu γo,T

  2. Analiza prawdopodobieństwa adhezji cząstek

 2. Przebieg zmian stężenia cząstek i obciążenia w filtrze w okresie jego eksploatacji

 3. Przebieg zmian ciśnienia w filtrze zależnie od czasu eksploatacji

Kryteria projektowania i eksploatacji filtrów pospiesznych

 1. Wyznaczanie optymalnej wysokości filtra

 2. Zmiana skuteczności filtracji przez dawkowanie flokulantów

 3. Wpływ geometrycznej struktury powierzchni materiałów filtracyjnych na pracę filtra

 4. Założenia do obliczania cykli płukania filtrów

Nowe założenia do wzrostu wydajności filtracji wgłębnej

Podsumowanie

Reguły techniczne

Literatura


Techniki membranowe (Georg Hagmeyer)

Wprowadzenie

Podstawy zjawisk w procesach membranowych

Techniki membranowe

 1. Odwrócona osmoza i nanofiltracja

  1. Ciśnienie osmotyczne

  2. Membrany i moduły

  3. Podczyszczanie dopływu dla zabezpieczenia przed foulingiem i scalingiem

  4. Doczyszczanie

  5. Równania aproksymacyjne do projektowania instalacji odwróconej osmozy i nanofiltracji

  6. Zachowanie membran do odwróconej osmozy w trakcie separacji

  7. Zachowanie membran do nanofiltracji w trakcie separacji

  8. Zastosowania w uzdatnianiu wody do picia

 2. Ultrafiltracja i mikrofiltracja

  1. Membrany i moduły

  2. Założenia do opisu przepływu

  3. Warunki eksploatacji

  4. Cechy rozdziału i kontrola integralności membrany

Elektrodializa

 1. Podstawy elektrodializy

 2. Możliwości zastosowania w uzdatnianiu wody do picia

Skróty i oznaczenia

Literatura

Literatura specjalistyczna


Wymiana jonowa (Wolfgang H. Höll)

Wymieniacze jonowe

 1. Zagadnienia podstawowe

 2. Właściwości jonitów opartych na żywicach syntetycznych

  1. Synteza, budowa i gęstość

  2. Dysocjacja jonitów i zakres ich stosowalności

  3. Zdolność jonowymienna

  4. Równowaga jonowymienna i selektywność

  5. Kinetyka wymiany jonów

 3. Stabilność żywic jonowymiennych

 4. Przebicia jonitów

Zastosowanie jonitów w uzdatnianiu wody do picia

Metody jonitowe

 1. Zagadnienia podstawowe

 2. Zmiękczanie częściowe w drodze wymiany obojętnej

 3. Zmiękczanie częściowe w połączeniu z dekarbonizacją

 4. Eliminacja azotanów

 5. Odsalanie częściowe

  1. Metody konwencjonalne

  2. Metoda CARIX

 6. Redukcja rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)

 7. Eliminacja metali ciężkich

Technologia jonowymienna

 1. Uwagi ogólne

 2. Złoża nieruchome

 3. Ciągłe metody jonitowe

Wymagania eksploatacyjne

Literatura


Sorpcja (Ralph Hobby i Rolf Gimbel)

Wprowadzenie

Przegląd ogólny

 1. Zakres stosowalności węgla aktywnego

 2. Terminologia stosowania w dziedzinie sorpcji

Produkcja i właściwości węgla aktywnego

Równowaga adsorpcji

 1. Równowaga adsorpcji poszczególnych składników

 2. Równowaga adsorpcji w układach wieloskładnikowych

Kinetyka procesu adsorpcji

 1. Zewnętrzny transport substancji

 2. Wewnętrzny transport masy

Technologiczne możliwości wykorzystania procesów adsorpcji w gospodarce wodnej

 1. Zastosowanie pylistego węgla aktywnego

 2. Zastosowanie granulowanego węgla aktywnego

 3. Specjalne techniki procesów jednostkowych wykorzystujące węgiel pylisty

Skróty i oznaczenia

Literatura


Utlenianie chemiczne (Ernest Gilbert)

Wprowadzenie

Utlenianie, redukcja, potencjał redoks i napięcie redoksowe

Chlor i dwutlenek chloru

Ozon

 1. Dawkowanie i wartość graniczna

 2. Produkcja reakcji utleniaczy

 3. Właściwości ozonu

 4. Reakcje ozonu ze składnikami wody

  1. Drogi reakcji ozonu w roztworach wodnych

  2. Reakcje z nieorganicznymi składnikami wody

  3. Reakcje z organicznymi składnikami wody

  4. Wpływ ozonowania na wartość parametrów sumarycznych

 5. Stopień ozonowania w uzdatnianiu wody do picia

Nadtlenek wodoru, nadtlenodisiarczan diodowy, nadtlenodisiarczan monopotasowy

 1. Dawkowanie i wartość graniczna

 2. Produkty reakcji utleniania

 3. Reakcje nadtlenku wodoru z zawartymi w wodzie składnikami

  1. Składniki nieorganiczne

  2. Składniki organiczne

Kombinowane zastosowanie ozonu i nadtlenku wodoru

Nadmanganian potasu

 1. Dawkowanie i wartości graniczne

 2. Produkty reakcji utleniania

 3. Reakcje z zawartymi w wodzie składnikami

  1. Składniki nieorganiczne

  2. Składniki organiczne

  3. Działanie algicydowe

Tlen

 1. Dawkowanie, wartości graniczne i przeznaczenie

 2. Reakcje z zawartymi w wodzie składnikami

LiteraturaProcesy biologicznego uzdatniania wody (Wolgalf Uhl i Horst Overath)

Wprowadzenie

Podstawy

 1. Zasady biologicznych procesów uzdatniania

 2. Podział i właściwości mikroorganizmów

 3. Bakteryjna wymiana masy

  1. Stechiometria

  2. Limitowanie azotu

  3. Limitowanie fosforu

Biologiczna eliminacja organicznych składników wody

 1. Wykorzystywanie biodegradacji w filtrach pospiesznych i filtrach z węglem aktywnym

 2. Zasiedlanie mikroorganizmami filtrów do uzdatniania wody

  1. Mechanizmy zasiedlania

  2. Stężenie i rodzaje bakterii na dopływie oraz odpływie z filtrów wypełnionych węglem aktywnym

  3. Gęstość zasiedlenia i rodzaje bakterii zasiedlających filtry z węglem aktywnym

  4. Zachowanie się mikroorganizmów patogennych w filtrach z węglem aktywnym

  5. Zasiedlanie filtrów przez pierwotniaki i wielokomórkowce

 3. Wpływ etapów wstępnego uzdatniania na wydajność eliminacji biologicznej

  1. Koagulacja, strącanie, sedymentacja i flotacja

  2. Ozonowanie

 4. Wpływ parametrów roboczych na wydajność eliminacji

  1. Temperatura wody

 5. Prędkość przepływu

 6. Wpływ minerałów obsypki filtracyjnej na efektywność usuwania

Biologiczne eliminacja jonów amonowych

 1. Stechiometria mikrobiologicznego utleniania azotu amonowego i azotanowego

 2. Kinetyka przemian

 3. Wpływ temperatury i odczynu

 4. Wpływ fosforanów

 5. Wpływ podłoża

 6. Zagadnienia dynamiki przebicia jonów amonowych na złożach filtracyjnych

Biologiczna eliminacja azotanów

 1. Biologiczne metody eliminacji azotanów

  1. Redukcja azotanów

  2. Redukcja tlenu

  3. Reaktor denitryfikacyjny

  4. Doczyszczanie

   1. Stopień zamagazynowania i odgazowywania

   2. Filtracja

   3. Dezynfekcja

 2. Stopień zaawansowania technologii denitryfikacji w Niemczech

 3. Opis instalacji technicznych z denitryfikacją heterotroficzną

  1. Metoda „Neuss”

  2. Metoda DENIPOR®

  3. Metoda PERMAPOR®

  4. Denitryfikacja w reaktorze fluidyzacyjnym

  5. Metoda NITRAZUR®

  6. Metoda DENI-TEC®

  7. Metoda NEBIO® z wykorzystaniem reaktora rurowego

  8. Metoda DENIPLANT®

 4. Skrócony opis urządzeń technicznych do denitryfikacji autotroficznej

  1. Metoda DENITROPUR®

  2. Metoda Berko – MFT®

 5. Metody usuwania azotanów za pomocą jonitów

  1. Wykonanie techniczne

 6. Usuwanie azotanów metoda membranową

 7. Czynniki pomocnicze przy decyzjach o planowaniu, budowie i eksploatacji instalacji do eliminacji azotanów

  1. Wydajność znamionowa instalacji

  2. Stan rozwoju technik eliminacji azotanów

  3. Eksploatacja instalacji

  4. Doczyszczanie

  5. Postępowanie z wodami osadowymi

Podsumowanie

Literatura


Sztuczne wzbogacanie i pasaż w gruncie (Urlich Schulze – Ebbert)

Wprowadzenie

Techniki infiltracji

 1. Infiltracja naziemna

  1. Infiltracja na warstwach glebowych pokrytych szatą roślinną

  2. Zbiorniki infiltracyjne (infiltracja powolna)

  3. Muldy/muldy – rowy odwadniające

 2. Infiltracja podziemna

  1. Studnie infiltracyjne

  2. Studnie z filtrami poziomymi

  3. Rowy infiltracyjne szczelinowe

 3. Infiltracja brzegowa

Mechanizmy oczyszczania

 1. Biologia złoża filtracyjnego

  1. Filtry piaskowe

  2. Pasaż w gruncie

 2. Sekwencja redoksowa podczas infiltracji i pasażu w gruncie

Sprawność oczyszczania

 1. Substancje zawieszone i koloidalne

 2. Mikroorganizmy i zarazki chorobotwórcze

 3. Substancje organiczne

 4. Substancje śladowe i ksenobiotyczne

Zakres stosowania i warunki brzegowe

Literatura


Eliminacja cząstek zawieszonych – część praktyczna (1) (Martin Jekel)

Cel usuwania cząstek zawieszonych

Warunki koagulacji

Optymalizacja koagulacji

 1. Parametry pomiarowe i docelowe koagulacji

 2. Metoda testów koagulacyjnych

 3. Parametry chemiczne optymalizacji

 4. Fizyczne parametry optymalizacji

Błędy często popełniane podczas koagulacji

Odpady po eliminacji cząstek zawieszonych

Literatura


Eliminacja cząstek zawieszonych – część praktyczna (1) (Günther Baldauf)

Wprowadzenie

Wymagania stawiane instalacjom uzdatniania

Metody eliminacji cząstek zawieszonych

Zakresy stosowalności różnych metod

 1. Filtracja powolna

 2. Infiltracja brzegowa

 3. Mikrocedzenie

 4. Filtracja wstępna

  1. Filtracja dwustopniowa – przykład wzorcowy

 5. Filtracja dwuwarstwowa

 6. Dawkowanie koagulantów i flokulantów

 7. Wpływ ozonu na zatrzymywanie cząstek zawieszonych

 8. Wpływ zawartości substancji mętnych i huminowych na czas eksploatacji filtra

 9. Kontrola instalacji filtrujących

 10. Filtracja pod ciśnieniem

Projektowanie stacji uzdatniania

Płukanie filtrów

Oczyszczanie i odprowadzanie popłuczyn

Filtracja membranowa

 1. Cechy charakterystyczne membran

 2. Problem ścieków

 3. Zastosowanie ultrafiltracji przy uzdatnianiu wody źródlanej i ze zbiorników zaporowych

  1. Technika uzdatniania

  2. Parametry techniczne procesów jednostkowych

  3. Koszty

Literatura
  Cena:

przechowalnia

108,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Bode Harro, Evers Peter, Inhoff Klaus R.
15,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Bever Jürgen, Stein Andreas, Teichmann Hanns
87,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska