UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Teoria obwodów


Teoria obwodów
  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
401 + CD-ROM
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Jest to pierwszy na rynku podręcznik multimedialny z teorii obwodów. Obejmuje podstawowe pojęcia i techniki związane z analizą obwodów liniowych w stanie ustalonym i nieustalonym, w tym metody analizy złożonych obwodów elektrycznych jedno- i trój fazowych, analizę stanów nieustalonych metodami równań różniczkowych i metodą operatorową Laplace'a, zagadnienia charakterystyk częstotliwościowych, czwórki, filtry i układy ze wzmacniaczami operacyjnymi. Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami liczbowymi dotyczącymi analizy różnych obwodów. Po każdym rozdziale zamieszczone są zadania z pełnymi rozwiązaniami. Dodatkowo książka została uzupełniona o zbiór zadań z odpowiedziami liczbowymi do samodzielnego rozwiązania przez studenta. Do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której oprócz treści książkowej zamieszczone są liczne animacje oraz dwa programy interakcyjne umożliwiające rozwiązywanie samodzielne wybranych problemów analizy obwodów. Podręcznik może stanowić podstawową pomoc przy przeprowadzaniu zajęć z teorii obwodów na wydziałach Elektrycznych i Elektronicznych Politechnik.

Spis treści:

Słowo wstępne 
Wymagania egzaminacyjne 
Wykaz symboli graficznych

Lekcja 1. Podstawowe prawa obwodów elektrycznych 
1.1. Podstawowe pojęcia obwodów 
1.2.Elementy obwodu elektrycznego

1.2.1. Rezystor

1.2.2. Cewka

1.2.3. Konwensator

1.2.4. Niezależne źródło napięcia i prądu

1.2.5. Źródła sterowane prądu i napięcia

1.3. Prawa Kirchhoffa

1.3.1. Prawo prądowe

1.3.2. Prawo napięciowe

1.4.Przekształcenia obwodów

1.4.1. Układ połączenia szeregowego elementow

1.4.2. Układ połączenia równoległego elementów

1.4.3. Transfiguracja gwiazda-trójkąt i trójkąt-gwiazda

Zadania sprawdzające

Lekcja 2. Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym 
2.1.Parametry sygnału sinusoidalnego 
2.2.Metoda symboliczna liczb zespolonych analizy obwodów RLC 
2.3.Prawa Kirchhoffa dla wartości symbolicznych 
2.4.Wykresy wektorowe obwodu 
Zadania sprawdzające

Lekcja 3. Zagadnienia mocy w obwodach RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym 
3.1.Moc chwilowa 
3.2.Moc czynna 
3.3.Moc bierna 
3.4.Moc pozorna zespolona 
3.5.Bilans mocy 
3.6.Energia magazynowana w cewce i kondensatorze  

3.6.1. Energia magazynowana w idealnym kondesatorze

3.6.2.Energia magazynowana w idealnej cewce

3.7.Rzeczywiste modele cewki i kondensatora 

3.7.1. Cewka rzeczywista

3.7.2. Kondensator rzeczywisty

3.8.Dopasowanie odbiornika do źródła 
Zadania sprawdzające

Lekcja 4. Metody analizy złożonych obwodów RLC w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym 
4.1.Metoda równań Kirchhoffa 
4.2.Metoda oparta na twierdzeniu Thevenina 
4.3.Metoda oparta na twierdzeniu Nortona 
4.4.Równoważność twierdzenia Thevenina i Nortona 
4.5.Metoda potencjałów węzłowych 
4.6.Metoda prądów oczkowych 
4.7.Zasada superpozycji 
Zadania sprawdzające

Lekcja 5. Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie 
5.1.Zjawiska fizyczne przy sprzężeniu magnetycznym cewek 
5.2.Analiza obwodów magnetycznie sprzężonych przy wymuszeniu sinusoidalnym  

5.2.1. Równania symboliczne elementów sprężonych magnetycznie

5.2.2. Eliminacja sprzężeń magnetycznych

5.3.Transformator 

5.3.1. Podstawy fizyczne działania transformatora

5.3.2. Transformator idealny

5.4.Transformator powietrzny 
5.5.Transformator z rdzeniem ferromagnetycznym

5.5.1. Podstawowe prawa obwodów magnetycznych

5.5.2. Analiza transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym

Zadania sprawdzające

Lekcja 6. Rezonans w obwodach elektrycznych 
6.1.Rezonans szeregowy  

6.1.1. Parametry rezonansu szeregowego

6.1.2. Charakterystyki częstotliwościowe obwodu rezonansowego

6.2.Rezonans równoległy  

6.2.1.  Podstawowe zależności rezonansu prądów

6.2.2. Charakterystyki częstotliwościowe obwodu rezonansowego

Zadania sprawdzające

Lekcja 7. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniu niesinusoidalnym 
7.1.Szereg Fouriera  

7.1.1. Wprowadzenie

7.1.2. Postać trygonometryczna szeregu Fouriera

7.1.3. Postać wykładnicza szeregu Fouriera

7.1.4. Twierdzenie Parsevala

7.2.Wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego 
7.3.Moc przy przebiegach niesinusoidalnych 
7.4.Metodyka rozwiązania obwodów przy wymuszeniu niesinusoidalnym 
Zadania sprawdzające

Lekcja 8. Układy trójfazowe 
8.1.Pojęcia wstępne  

8.1.1. Definicja układu trójfazowego

8.1.2. Układ napięć fazowych

8.1.3. Układ napięć międzyfazowych

8.2.Analiza układów trójfazowych 144

8.2.1. Połączenia trójfazowe generatora i odbiornika

8.2.2. Układ gwiazdowy faz generatora i odbiornika

8.2.3. Układ trójkątny faz odbiornika i generatora 
8.3.Pomiar mocy w układach trójfazowych 

8.3.1. Pomiar mocy czynnej w układzie czteroprzewodowym

8.3.2. Pomiar mocy czynnej w układzie trójprzewodowym

8.3.3. Pomiar mocy biernej w układzie trójfazowym symetrycznym

8.3.4. Porównanie mocy w układzie trójfazowym trójkątnym i gwiazdowym

8.4.Wirtualne laboratorium obwodów trójfazowych 
8.5.Pole magnetyczne wirujące w układach trójfazowych 
Zadania sprawdzające

Lekcja 9. Składowe symetryczne w układach trójfazowych 
9.1.Rozkład na składowe symetryczne 
9.2.Własności składowych symetrycznych 
9.3.Prawo Kirchhoffa dla składowych symetrycznych 
9.4.Filtry składowych symetrycznych  

9.4.1. Filtr składowej zerowej prądów liniowych

9.4.2. Filtr składowej zerowej napięć fazowych

9.4.3. Filtr składowej zgodnej i przeciwnej prądów liniowych

Zadania sprawdzające

Lekcja 10. Metoda równań różniczkowych w analizie stanów nieustalonych w obwodach 
10.1.Podstawowe pojęcia stanów nieustalonych 
10.2.Prawa komutacji  

10.2.1. Prawo komunikacji dotyczące kondensatorów

10.2.2. Prawo komunikacji dotyczące cewek

10.3.Opis stanowy obwodu RLC 
10.4.Rozwiązanie stanów nieustalonych w obwodach metodą zmiennych stanu  

10.4.1. Rozwiązywanie ogólne

10.4.2. Wartości własne i wektory własne macierzy kwadratowej

10.4.3. Wyznaczanie macierzy Eat

10.4.4. Obliczanie stanu nieustalonego w obwodzie metodą zmiennych stanu

10.5.Metoda klasyczna rozwiązania równań różniczkowych 
Zadania sprawdzające

Lekcja 11. Stany nieustalone w obwodach RL i RC 
11.1.Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RL przy załączeniu napięcia stałego 
11.2.Stan nieustalony w gałęzi szeregowej RC przy załączeniu napięcia stałego 
Zadania sprawdzające

Lekcja 12. Metoda operatorowa Laplace'a 
12.1.Podstawowe wiadomości dotyczące rachunku operatorowego Laplace'a 
12.2.Podstawowe własności przekształcenia Laplace'a  

12.2.1. Liniowość przekształcenie

12.2.2. Transformata pochodnej funkcji czasu

12.2.3. Transformata całki funkcji czasu

12.2.4. Przesunięcie w dziecinie częstotliwości

12.2.5. Przesunięcie w dziedzinie czasu

12.2.6. Transformata splotu

12.3.Przykłady transformat Laplace'a 
12.4.Wyznaczanie odwrotnej transformaty Laplace'a  

12.4.1. Metoda residuów

12.4.2. Metoda wykorzystująca tablice transformat

Zadania sprawdzające

Lekcja 13. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych 
13.1.Modele operatorowe elementów obwodu  

13.1.1. Rezystor

13.1.2. Cewka

13.1.3. Kondensator

13.2.Prawa Kirchhoffa dla transformat 
13.3.Obliczenia prądów i napięć w obwodzie metodą operatorową 
Zadania sprawdzające

Lekcja 14. Stan nieustalony w obwodzie RLC przy załączeniu napięcia stałego 
14.1.Równanie operatorowe obwodu 
14.2.Przypadek aperiodyczny 
14.3.Przypadek aperiodyczny krytyczny 
14.4.Przypadek oscylacyjny 
14.5.Obwód bezstratny LC w stanie nieustalonym 
Zadania sprawdzające

Lekcja 15. Transmitancja operatorowa obwodów 
15.1.Definicja transmitancji operatorowej  

15.1.1. Transmitacja napięciowa

15.1.2. Transmitacja prądowa

15.1.3. Transmitacja napięciowo-prądowa

15.1.4. Transmitacja prądowo napięciowa

15.2.Transmitancja operatorowa obwodów RLC 
15.3.Związek transmitancji operatorowej z opisem stanowym układu 
15.4.Odpowiedź impulsowa i skokowa układu

15.4.1. Odpowiedź impulsowa

15. 4.2. Odpowiedź  skokowa 
15.5.Stabilność układów liniowych 
Zadania sprawdzające

Lekcja 16. Charakterystyki częstotliwościowe układów 
16.1.Definicje charakterystyk częstotliwościowych 
16.2.Przykłady transmitancji operatorowych pierwszego rzędu  

16.2.1. Układ całkujący

16.2.2. Układ różniczkujący

16.2.3. Przesuwnij fazowy

16.3.Transmitancje operatorowe układów drugiego rzędu  

16.3.1. Postać ogólna transmitacji bikwadratowej

16.3.2. Charakterystyki zęstotliwościowe filtru dolnoprzepustowego

16.3.3. Charakterystyki częstotliwościowe filtru środkowoprzepustowego

16.3.4. Charakterystyki częstotliwościowe filtru górnoprzepustowego

16.4.Charakterystyki częstotliwościowe układu n-tego rzędu 
Zadania sprawdzające

Lekcja 17. Czwórniki 
17.1.Definicja czwórnika 
17.2.Równania czwórnika  

17.2.1. Równanie admitancyjne

17.2.2. Równanie impedacyjne

17.2.3.Równanie hybrydowe

17.2.4. Równanie łańcuchowe

17.2.6. Równanie łańcuchowe odwrotne

17.3.Związek transmitancji operatorowych z opisem czwórnikowym  

17.3.1. Transmitacja napięciowa

17.3.2. Impedancja wejściowa

17.4.Połączenia czwórników

17.4.1. Połączenie łańcuchowe  

17.4.2. Połączenie szeregowe czwórników

17.4.3. Połączenie równoległe czwórników

17.4.4. Połączenie szeregowo-równoległe czwórników

17.4.5. Połączenie równoległo-szeregowe czwórników

Zadania sprawdzające

Lekcja 18. Wybrane zastosowania czwórników
18.1.Żyrator
18.2.Konwerter ujemno-impedancyjny (NIC)
18.3.Idealny wzmacniacz napięciowy
18.4.Idealny wzmacniacz operacyjny
18.5.Wybrane zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

18.5.1. Realizacja sumatora

18.5.2. Realizacja układu całkującego

18.5.3. Realizacja układu różniczującego

18.5.4. Realizacja przesuwnika fazowego

18.5.5. Realizacja konwertera ujemno-impedacyjnego

18.5.6. Realizacja żyratorów

18.6.Analiza układów ze wzmacniaczami operacyjnymi metodą grafów przepływu sygnałów Masona

18.6.1. Podstawowe pojęcia grafów Masona

18.6.2. Zastosowanie grafu Masona w analizie obwodów ze wzmacniaczami

18.6.3. Przykłady zastosowania grafów w analizie obwodów

Zadania sprawdzające

Zadania do samodzielnego rozwiązania
Słownik
Literatura

  Cena:

przechowalnia

40,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska