UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków


Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków
  Cena:

przechowalnia

97,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Wydawnictwo: Arkady
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
840
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2011
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

97,00 zł

Proces projektowania różnego rodzaju budynków jest złożony i wymaga rzetelnej znajomości podstaw budownictwa, techniki, ergonomii, socjologii itp., a także obowiązujących przepisów formalnoprawnych.

W celu racjonalnego zagospodarowania terenów i sterowania rozbudową miast, wsi i osiedli jednostki administracji państwowej sporządzają planu ogólne zagospodarowania terenu, a na ich podstawie planu szczegółowe. Opracowania te wykonywane są przez zespołu urbanistów i architektów, przy udziale specjalistów z różnych dziedzin gospodarki, i przestawiane do ogólnospołecznej konsultacji, a następnie zatwierdzane na sesjach rad gminnych, powiatowych lub miejskich. Po zatwierdzeniu stanowią wytyczne dla władz architektoniczno-budowlanych przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę [23]. Na ich podstawie opracowuje się plany realizacyjne i projekty budowlane.

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub w pozwoleniu na budowę. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w rozdziale 3 tomu 3 opracowania [11].

Na etapie projektowania do obowiązków głównego projektanta należy:

  • kształtowanie bryły budynku
  • zharmonizowanie rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjno - funkcjonalno - ekonomicznych,
  • optymalizacja rozwiązań funkcjonalnych.

Kształt budynku powinien nawiązywać do istniejącej lub projektowanej zabudowy oraz do charakterystycznych elementów regionalnych, a także spełniać potrzeby funkcjonalne i zaspokajać odczucia estetyczne przyszłych użytkowników. Aby dobrze zaprojektować budynek, trzeba zazwyczaj doprowadzić do kompromisu między formą, funkcją, konstrukcją i kosztami budowy. Żaden z tych elementów nie powinien dominować nad innymi, wręcz muszą się one wzajemnie uzupełniać i tworzyć spójną całość. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się niepożądane skutki i nieprawidłowości. Przykładem mogą być budynki powstałem w okresach: funkcjonalizmu, konstruktywizmu, formizmu czy też zrealizowane w ramach tzw. budownictwa oszczędnego, bazującego na materiałach zastępczych i wznoszone przez niewykwalifikowaną tanią siłę roboczą.

Jednemu z haseł funkcjonalizmu, że domu to „maszyny do mieszkania”, podporządkowano projektowanie i wykonawstwo. Powstały w tym okresie, głównie na przedmieściach dużych miast, budynki i osiedla przeznaczone przede wszystkim dla robotników. Budynki te cechowały: prostota wykonania, brak ozdób i niska cena. Mieszkania były najczęściej dwupoziomowe, z małymi laboratoryjnymi kuchniami i wbudowanymi szafami. W ich układy funkcjonalne zostały wkomponowane pomieszczenia sanitarne, które dotąd wykonywano na zewnątrz budynku lub sytuowano na klatkach schodowych. Elementem wyróżniającym budynki okresów funkcjonalizmu spośród innych są podwórka zwane często „studniami”. Obiekty takie spotyka się w wielu duży miastach.

W okresie konstruktywizmu wyeksponowana była przede wszystkim konstrukcja. Powstały wówczas bardzo niefunkcjonalne budynki, takie jak np. Centralny Dom Towarowy w Warszawie czy Dom Towarowy „Okrąglak” w Poznaniu.

W okresie formizmu nastąpił nawrót do kolumnady, arkad, attyk, portali i płaskorzeźb. Elewacje przytłaczały skala i przepychem dekoracji. Budynki udawały to, czym nie były: biurowce – pałace, portale kamienic – portale kościołów. Przykładami mogą być budynki administracyjne dawnej huty im. Lenina w Krakowie, zabudowa placu Konstytucji w Warszawie, całe miasto Nowa Huta oraz inne obiekty z epoki tzw. socrealizmu.

Budownictwo oszczędne pojawiało się zawsze w okresach kryzysów ekonomicznych i braków materiałowych. Budowano wówczas z pustaków żużlowych, cegieł rozbiórkowych i innych drugorzędnych materiałów. Posadzki wykonywano z jastrychów i tanich tworzyw sztucznych. Kuchnie były ciemne bez okien.


Spis rozdziałów

  1. Budynki o konstrukcji murowej
  2. Budynki o konstrukcji drewnianej
  3. Budynki o konstrukcji żelbetowej
  4. Budynki o konstrukcji metalowej
  5. Konstrukcje budowlane dużych rozpiętości
  6. Eksploatacja, naprawy, wzmacnianie i certyfikacja energetyczna budynków


Szczegółowy spis treści:

1 Budynki o konstrukcji murowej

1.1 Podstawowe zasady projektowania
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Elementy budynków
1.1.3. Czynniki wpływające na kształtowanie budynków
1.1.4. Ogólnie wytyczne kształtowania elementów
1.2. Podstawowe zasady kształtowania bryły budynku
1.2.1. Układy funkcjonalne (strefowanie)
1.2.2. Czynniki determinujące grubość ścian zewnętrznych
1.2.3. Projektowanie modularne
1.3. Wytyczne stosowane konstruowania murów
1.3.1. Wytyczne stosowania konstrukcji murowych niezbrojonych i zbrojonych
1.3.2. Układy konstrukcyjne budynków
1.3.3. Rozwiązania dylatacji w budynkach
1.4 Mury z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
1.5. Wykonywanie murów w okresie zimowym
1.6. Specjalne konstrukcje murowe
1.6.1. Wiadomości ogólne
1.6.2. Sklepienia i łuki
1.6.3. Konstrukcje murowe na terenach górniczych
1.7. Warunki wykonywania murów
1.8. Przykłady budynków
1.8.1. Budynki indywidualne
1.8.2. Wybrane systemu budownictwa z elementów drobnowymiarowych
Wykaz literatury i norm

2 Budynki o konstrukcji drewnianej

2.1. Konstrukcje drewniane w budownictwie ogólnym
2.2. Podstawowe układy konstrukcyjne budynków drewnianych
2.2.1. Układy blokowo-dylowe
2.2.2. Systemy palowe i słupowe
2.2.3. Układy szkieletowe
2.3. Systemy lekkich budynków z drewna
2.3.1. Informacje wstępne
2.3.2. Systemy żebrowe „kanadyjskie”
2.3.3. Systemy płytowe „szwedzkie” lub „fińskie”
2.3.4. System Stolbud
2.3.5. Problemy projektowe, wykonawcze i użytkowe
2.4. Drewniane konstrukcje obiektów oraz przekryć dużej rozpiętości
2.4.1. Dźwigary dachowe belkowe i kratowe
2.4.2. Układy słupowo-ryglowe i ramowe
2.4.3. Przekrycia łukowe
2.4.4. Układy i stężenia przestrzenne
2.4.5. Przykłady realizacji
Wykaz literatury i norm

3 Budynki o konstrukcji żelbetowej

3.1. Tradycyjne konstrukcje żelbetowe
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Fundamenty żelbetowe bezpośrednie i pośrednie
3.1.3. Ściany betonowe i żelbetowe
3.1.4. Stropy żelbetowe
3.1.5. Schody
3.2. Żelbetowe budynki uprzemysłowione
3.2.1. Informacje wstępne
3.2.2. Ocena efektywności i zasad wyboru
3.2.3. Budownictwo mieszkaniowe wielkoblokowe i wielkopłytowe
3.2.4. Zasady projektowania z prefabrykatów wielkowymiarowych
3.2.5. Ogólne zasady obliczania elementów wielkowymiarowych
3.2.6. Systemu budownictwa wielkopłytowego
3.3. Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów wielkowymiarowych
3.3.1. Sposoby prefabrykacji szkieletu (fundamenty, słupy, podwaliny, rygle, elementy stropowe, ramy, wypełnienie)
3.3.2. Węzły i połączenia (belkowe, żelbetowe, stalowe, spawane)
3.3.3. Sztywność przestrzenna budynku
3.3.4. Prefabrykowane żelbetowe konstrukcje hal i budynków szkieletowych
3.4. Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w różnych technologiach
3.4.1. Prefabrykowane belki strunobetonowe
3.4.2. Prefabrykowane płyty żelbetowe i sprężone w budynkach o konstrukcji szkieletowej żelbetowej i stalowej
3.4.3. Prefabrykowane elementy biegów, spoczników i podestów
3.4.4. Prefabrykowane betonowe elementy drobne
3.4.5. Prefabrykowane ściany usztywniające
3.4.6. Prefabrykowane elementy ścienne elewacyjne
3.5. Uprzemysłowione konstrukcje monolityczne
3.5.1. Wiadomości ogólne
3.5.2. Konstrukcje monolityczne typu słup-płyta
3.5.3. Konstrukcje ścianowo-szkieletowe monolityczne
3.5.4. Konstrukcje ścianowe
3.5.5. Przykłady realizacji
3.6. Betonowe budynki wysokie
3.6.1. Uwarunkowania realizacyjne i wpływy środowiskowe
3.6.2. Ograniczenia projektowe
3.6.3. Metody obliczeń konstrukcji usztywniających budynki wysokie
3.6.4. Przykłady budynków
Wykaz literatury i norm

4 Budynki o konstrukcji metalowej

4.1. Cechy stali stosowanej w budownictwie
4.2. Konstrukcje stalowe w budownictwie mieszkaniowym
4.2.1. Belki, podciągi, nadproża i słupy stalowe
4.2.2. Stropy o konstrukcji stalowej
4.2.3. Lekkie konstrukcje stalowe budynków mieszkalnych
4.2.4. Przykłady realizacji
4.3. Stalowe konstrukcje pawilonów i hal targowych
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Układy konstrukcyjne
4.3.3. Podstawy obliczeń statycznych
4.3.4. Obciążenia budynków halowych
4.3.5. Materiały
4.3.6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
4.3.7. Przykłady realizacji
4.4. Stalowe konstrukcje szkieletowe budynków wysokich i wysokościowych
4.4.1. Układy konstrukcyjne budynków wysokich
4.4.2. Podstawy obliczeń statycznych
4.4.3. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne
4.4.4. Przykłady realizacji
4.5. Stalowe przekrycia
4.5.1. Układy konstrukcyjne przekryć dachowych
4.5.2. Dachy kratowe
4.5.3. Dachy wiszące
4.5.4. Stalowe kopuły, powłoki i inne rozwiązania konstrukcyjne
4.6. Ochrona przeciwpożarowa budynków o konstrukcji stalowej
4.6.1. Informacje wstępne
4.6.2. Wymagania normowe
4.6.3. Sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych
4.7. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych
4.7.1. Informacje wstępne
4.7.2. Wymagania
4.7.3. Sposoby wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych
Wykaz literatury i norm

5 Konstrukcje budowlane dużych rozpiętości

5.1. Konstrukcje cięgnowe
5.1.1. Charakterystyka konstrukcji cięgnowych
5.1.2. Rodzaje konstrukcji cięgnowych
5.1.3. Materiały stosowane na cięgna
5.1.4. Właściwości mechaniczne cięgien
5.1.5. Ochrona przed korozją
5.1.6. Wymiarowanie cięgien
5.1.7. Zakotwienia cięgien
5.1.8. Podstawy analizy statycznej konstrukcji cięgnowych
5.1.9. Przykłady realizacji
5.2. Konstrukcje tekstylne
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Zakres stosowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych
5.2.3. Materiały tekstylne stosowane w przykryciach powłokowych
5.2.4. Właściwości mechaniczne tkanin tekstylnych
5.2.5. Zagadnienia projektowania, konstruowania i eksploatacji przekryć
5.2.6. Przykłady realizacji
5.3. Przegląd przekryć obiektów sportowych i użyteczności publicznej
5.3.1. Informacje wstępne
5.3.2. Konstruowanie przekryć hal widowiskowo-sportowych i obiektów użyteczności publicznej
5.3.3. Technologie wznoszenia przekryć dużej rozpiętości
5.3.4. Przykłady przekryć hal wielofunkcyjnych
5.3.5. Przykłady przekryć torów kolarskich
5.3.6. Przykłady przekryć kortów tenisowych
5.3.7. Przykłady przekryć basenów pływackich
5.3.8. Przykłady przekryć lodowisk sztucznych
5.3.9. Przykłady przekryć sal zgromadzeń
5.3.10. Przekrycia trybun stadionów
Wykaz literatury i norm

6 Eksploatacja, napraw, wzmacnianie i certyfikacja energetyczna budynków

6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Wytyczne użytkowania budynków
6.1.2. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych
6.1.3. Ocena stanu technicznego konstrukcji
6.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń konstrukcji budynku
6.2.1. Wilgoć
6.2.2. Przemarzania gruntu
6.2.3. Nierównomierne osiadanie fundamentów
6.2.4. Pożar
6.2.5. Wstrząsy i drgania
6.2.6. Wiatr zdarzenia losowe
6.2.7. Korozja materiałów
6.2.8. Błędy projektowe
6.2.9. Błędy wykonawstwa
6.2.10. Błędy w eksploatacji budynków
6.3. Cel wykonywania napraw i wzmacniania konstrukcji
6.3.1. Konstrukcje murowe budynków
6.3.2. Konstrukcje drewniane budynków
6.3.3. Konstrukcje żelbetowe i sprężone budynków
6.3.4. Konstrukcje stalowe budynków
6.4. Nadbudowa budynków istniejących
6.4.1. Uwagi ogólne
6.4.2. Kryteria nadbudowy
6.4.3. Warunki wykonania nadbudowy
6.4.4. Rozwiązania konstrukcyjne nadbudowy
6.4.5. Przykłady obliczeń nadbudowy
6.5. Certyfikacja energetyczna budynków
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Cechy budynków współczesnych
6.5.3. Prawodawstwo europejskie
6.5.4. Polskie regulacje rozszerzające wymagania dyrektywy europejskiej
6.5.5. Zakres i forma projektu budowlanego
  Cena:

przechowalnia

97,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska