Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » AUTOMATYKA
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
281
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-60200-55-1

Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Coraz częściej zachodzi potrzeba oznaczania składników zanieczyszczeń środowiska lub składników materiałów biologicznych na poziomie ug/kg,
ng/kg, a nawet g/kg (czyli w zakresie 10-6 : 10-12 g na kg próbki). Jest to więc
w przeliczeniu poszukiwanie np. 1 mg zanieczyszczeń równomiernie rozmieszczonych w 1000 tonach badanego obiektu, czyli w 1000 000 000 g tego obiektu. Przykładami takich zanieczyszczeń mogą być: trihalometany ("THM-y), kway halooctowe i bromiany w wodzie do picia, polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane dioksyny (polichlorodibenzodioksyny - PCDD, polichlorodibenzofurany - PCDF, polichloronaftaleny - PCN), pozostałości pestycydów, leków i ich metabolitów w różnych elementach środowiska, a także w żywności.
Oznaczanie tego typu zanieczyszczeń umożliwiają instrumentalne metody analizy, których bardzo szybki rozwój nastąpił w ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie takich metod, jak: chromatografia (gazowa, cieczowa, fluidalna, jonowa), spektroskopia (zwłaszcza metody emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym oraz spektrometria masowa), elektroanaliza. Można powiedzieć, że analiza instrumentalna rozwiązuje znacznie trudniejsze kwestie niż problem przysłowiowego „poszukiwania igły w stogu siana". Duża czułość i selektywność wielu metod nic zwalnia od właściwego przygotowania materiału. Analizę i oznaczanie próbki najczęściej poprzedzają pracochłonne czynności, takie jak np. wielokrotne zagęszczanie analitu (składnika oznaczanego) i oddzielanie od składników przeszkadzających, m.in. poprzez wymianę matrycy (czyli składników głównych próbki, innych niż składniki oznaczane/wykrywane).
Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia z metod instrumentalnych analizy fizykochemicznej. Każdy rozdział zawiera część teoretyczną, w której w sposób możliwie uproszczony podane zostały podstawy metod. Zrozumienie treści nic wymaga solidnej wiedzy z różnych dziedzin chemii (nieorganicznej, organiczne-j, fizycznej), ponieważ podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków niechemicznych, np. ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji. W części aplikacyjnej każdego rozdziału szczegółowo opisano sposoby wykonania poszczególnych ćwiczeń oraz opracowania wyników. Wszystkie ćwiczenia przeprowadzono i sprawdzono. Do sterowania aparaturą pomiarową, a także do gromadzenia i opracowania wyników pomiarów stosowane są dziś powszechnie komputery, z odpowiednim oprogramowaniem, zgodnie z tym trendem w podręczniku przedstawiono wiele ćwiczeń (np. chromatografia - GC, chromatografia - HPLC, spektrometria molekularna UV-VIS, spektrometria atomowa, konduktometria, potencjometria), w których do sterowania zestawem aparatury podczas pomiarów i do opracowania wyników użyto komputerów w sposób bezpośredni, stosując je jako element zestawu, lub w sposób pośredni, poprzez wprowadzanie do nich wyników pomiarów „ręcznie".
Wykonanie takich ćwiczeń i opracowanie wyników z zastosowaniem odpowiednich programów z pewnością pozwoli zainteresowanym zapoznać się z dostępną obecnie techniką i metodami stosowanymi we współczesnej analizie fizykochemicznej, m.in. niezbędnej do oceny stanu powietrza, wody i gleby w skali jednostkowej i kompleksowej (czym zajmują się międzynarodowe sieci monitoringu).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano częściowo opisy ćwiczeń przedstawionych we wcześniejszych skryptach: Kucharski M.: Chemia analityczna. Wybrane zagadnienia i ćwiczeniu laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998, Kucharski M., Hrynaszkiewicz T.: Chemia analityczna. Wybrane zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.
Recenzentowi opracowania, Pani prof. dr hab. Helenie Puzanowskiej Tarasiewicz składam serdeczne podziękowania za wnikliwe przeczytanie całości pracy i za życzliwe uwagi, które przyczyniły się do podniesienia poziomu niniejszego podręcznika.
Pani mgr inż. Danucie Karpowicz dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego opracowania.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WPROWADZENIE DO INSTRUMENTALNYCH METOD ANALIZY..
1.1. Skażenie środowiska    
1.2. Podział metod analizy chemicznej
1.3. Porównanie metod klasycznych i instrumentalnych
1.4. Charakterystyka metod instrumentalnych
1.4.1. Metody spektroskopowe
1.4.2. Metody elektroanalityczne
1.4.3. Metody chromatograficzne
1-4.4. Metody radiometryczne
1.5. Właściwości metod analitycznych i kryteria ich wyboru
1.6. Sposoby kalibracji przyrządów
1.7. Precyzyjny pomiar jako etap procesu analitycznego
1.8. Pobieranie próbek do analizy
1.9. Przygotowanie próbek do postaci gotowej do pomiarów
1.9.1. Przeprowadzanie próbek do roztworu
1.9.10. Zasady pracy w laboratoriun metod instrumentalnych

2. OCENA MIARODAJNOŚCI WYNIKÓW ANALIZY CHEMICZNE
2.1. Rodzaje błędów wyników analizy
2.2. Klasyfikacja błędów analizy
2.3. Statystyczne kryteria oceny wyników
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów

3. SPEKTROFOTOMETRIA ABSORPCYJNA W ŚWIETLE WIDZIALNYM (VIS) I W NADFIOLECIE (UV)
3.1. Wstęp do problematyki dotyczącej metod optycznych
3.2. Terminy stosowane w spektrofotometrii
3.3. Widma elektronowe. Typy przejść elektronowych    
3.4. Chromofory i auksochromy    
3.5. Prawa absorpcji    
3.5.1. Prawo Bouguera-Lamberta    
3.5.2. Prawo Beera    
3.5.3. Prawo addytywności absorpcji
3.6. Odstępstwa od praw absorpcji. Błędy pomiaru    
3.6.1. Czynniki chemiczne    
3.6.2. Czynniki aparaturowe    
3.7. Techniki spektrofotometryczne    
3.7.1. Metoda krzywej wzorcowej    
3.7.2. Metoda algebraiczna    
3.7.3. Miareczkowanie spektrofotometryczne    
3.7.4. Metoda spektrofotometrii różnicowej    
3.8. Analiza ilościowa. Metody bezpośrednie i pośrednie ....
3.9. Wykonanie oznaczenia spektrofotometrycznego    
3.9.1. Roztwory wzorcowe    
3.9.2. Przygotowanie krzywej wzorcowej    
3.9.3. Wykonanie pomiaru    
3.10. Nefelometria i turbidymetria
3.1 1. Aparatura, spektrofotometry UV-VIS
3.11.1. Spektrofotometr Spekol 11
3.11.2. Spektrofotometr Wach DR/4000U

4. EMISYJNA SPEKTROFOTOMETRIA ATOMOWA (ESA)
4.1. Wprowadzenie do metod emisyjnych
4.2. Fotometria płomieniowa
4.3. Spektrografia
4.3.1. Analityczne zastosowanie spektrografii
4.4. Plazmowa emisyjna spektrometria atomowa

5. ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA (ASA) .
5.1. Wprowadzenie    
5.2. Aparatura i wykonywanie pomiarów    
5.2.1. Źródła promieniowania    
5.2.2. Atomizery i systemy wprowadzania próbki    
5.3. Zastosowanie analityczne ASA    

6. POTENCJOMETRIA
6.1. Zasady potencjometrii
6.1.1. Potencjał elektrody, równanie Nernsta
6.1.2. Potencjometryczne ogniwa pomiarowe
6.2. Elektrody
6.2.1. Podział elektrod uwzględniający budowę i mechanizm działania
6.2.2. Wzorowanie elektrody jonoselektywnej
6.2.2. 1. Selektywność i zakłócenia
6.2.2.2. Wpływ temperatury
6.2.2.3. Wpływ starzenia się elektrod
6.2.2.4. Przygotowanie próbki do pomiarów jonoselektywmych
6.2.3. Podział elektrod jonoselektywnych
6.3. Elektrody wskaźnikowe i porównawcze
G.3.1. Elektrody wskaźnikowe
6.3.2. Elektrody porównawcze
6.4. Aparatura potencjometryczna

7. KONDUKTOMETRIA
7.1. Przewodniki elektryczności
7.2. Podstawy teoretyczne
7.3. Przewodność molowa
7.4. Ruchliwość jonów
7.5. Aparatura
7.6. Zastosowanie konduktometrii
7.6.1. Technika pomiarów bezpośrednich
7.6.2. Miareczkowanie konduktometryczne
7.6.3. Konduktometria bezkontaktowa (bezelektrodowa)

8. POLAROGRAFIA
8.1. Podstawy teoretyczne
8.2. Prądy polarograficzne
8.3. Wpływ tlenu na przebieg fali polarograficznej
8.3.1. Maksima polarograficzne
8.4. Ilościowa analiza polarograficzna
8.5. Modyfikacje metody polarograficznej

9. CHROMATOGRAFIA
9.1. Wprowadzenie do metod chromatograficznych
9.2- Klasyfikacja metod chromatograficznych
9.3. Wielkości charakterystyczne w chromatografii
9.4. Sprawność kolumn chromatograficznych
9.5. Chromatografia gazowa
9.5.1. Gaz nośny
9.5.3. Kolumny, wypełnienia kolumn
9.5.4. Detektory
9.5.5. Chromatografia gazowa- spektrometria masowa (GC-MS)
9.5.6. Zastosowanie chromatografii gazowej
9.6. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
9.6.1. Chromatograf cieczowy
9.6.2. Faza ruchoma
9.6.3. Dozowniki
9.6.4. Kolumny
9.6.5. Detektory
9.6.6. Przygotowanie próbek do analizy
9.6.7. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej
9.7. Chromatografia fluidalna

10. ZJAWISKA NA GRANICY FAZ. ADSORPCJA
10.1. Adsorpcja na granicy faz: ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciecz
10.2. Teoria wielowarstwowej adsorpcji Brunauera, Emmetta i Tellera (BET)
10.3. Adsorbenty i ich właściwości
10.4. Zastosowanie węgla aktywnego
10.4.1. Zastosowanie węgla aktywnego do adsorpcji z fazy gazowej
10.4.2. Zastosowanie węgla aktywnego do adsorpcji z fazy ciekłej
Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Rafałowski Maciej
Wielu badaczy ma kłopot z problemami eksploatacyjnymi kamer CCD podczas ich zastosowania w praktyce laboratoryjnej. Nie ma się czemu dziwić. Asortyment oferowanych urządzeń do rejestracji obrazu jest niezwykle szeroki. Obejmuje on urządzenia profesjonalne i urządzenia powszechnego użytku, jak również, opisywane w literaturze, jednostkowe realizacje przeznaczone do funkcjonowania w bardzo specyficznych i wyspecjalizowanych zastosowaniach badawczych. Kamery, przeznaczone do zastosowań badawczo - p
Golonka Leszek
Książka informuje o podstawach, procesach wytwarzania i możliwościach technologii LTCC. Przedstawiono kilka konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych struktur LTCC, mających zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach.
Krzysztofik Izabela, Osiecki Jan W.
Treść skryptu obejmuje zagadnienia optyki w zakresie światła widzialnego i podczerwieni, klasyczne układy celownicze oraz przyrządy noktowizyjne i termowizyjne.
Micał Katarzyna
Obracowanie "105 zadań z reakcji redoks i elektrochemii z pełnymi rozwiązaniami rkok po kroku..." jest skierowane do studentów politechnik, uniwersytetów oraz studentów innych uczelni wyższych, gdzie chemia jest jednym z przedmiotów.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-08-19 09:35
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.