UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń


Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
281
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2013
Język
polski
ISBN/ISSN
978-83-60200-55-1
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Coraz częściej zachodzi potrzeba oznaczania składników zanieczyszczeń środowiska lub składników materiałów biologicznych na poziomie ug/kg,
ng/kg, a nawet g/kg (czyli w zakresie 10-6 : 10-12 g na kg próbki). Jest to więc
w przeliczeniu poszukiwanie np. 1 mg zanieczyszczeń równomiernie rozmieszczonych w 1000 tonach badanego obiektu, czyli w 1000 000 000 g tego obiektu. Przykładami takich zanieczyszczeń mogą być: trihalometany ("THM-y), kway halooctowe i bromiany w wodzie do picia, polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane dioksyny (polichlorodibenzodioksyny - PCDD, polichlorodibenzofurany - PCDF, polichloronaftaleny - PCN), pozostałości pestycydów, leków i ich metabolitów w różnych elementach środowiska, a także w żywności.
Oznaczanie tego typu zanieczyszczeń umożliwiają instrumentalne metody analizy, których bardzo szybki rozwój nastąpił w ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie takich metod, jak: chromatografia (gazowa, cieczowa, fluidalna, jonowa), spektroskopia (zwłaszcza metody emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym oraz spektrometria masowa), elektroanaliza. Można powiedzieć, że analiza instrumentalna rozwiązuje znacznie trudniejsze kwestie niż problem przysłowiowego „poszukiwania igły w stogu siana". Duża czułość i selektywność wielu metod nic zwalnia od właściwego przygotowania materiału. Analizę i oznaczanie próbki najczęściej poprzedzają pracochłonne czynności, takie jak np. wielokrotne zagęszczanie analitu (składnika oznaczanego) i oddzielanie od składników przeszkadzających, m.in. poprzez wymianę matrycy (czyli składników głównych próbki, innych niż składniki oznaczane/wykrywane).
Niniejsze opracowanie przedstawia wybrane zagadnienia z metod instrumentalnych analizy fizykochemicznej. Każdy rozdział zawiera część teoretyczną, w której w sposób możliwie uproszczony podane zostały podstawy metod. Zrozumienie treści nic wymaga solidnej wiedzy z różnych dziedzin chemii (nieorganicznej, organiczne-j, fizycznej), ponieważ podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków niechemicznych, np. ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji. W części aplikacyjnej każdego rozdziału szczegółowo opisano sposoby wykonania poszczególnych ćwiczeń oraz opracowania wyników. Wszystkie ćwiczenia przeprowadzono i sprawdzono. Do sterowania aparaturą pomiarową, a także do gromadzenia i opracowania wyników pomiarów stosowane są dziś powszechnie komputery, z odpowiednim oprogramowaniem, zgodnie z tym trendem w podręczniku przedstawiono wiele ćwiczeń (np. chromatografia - GC, chromatografia - HPLC, spektrometria molekularna UV-VIS, spektrometria atomowa, konduktometria, potencjometria), w których do sterowania zestawem aparatury podczas pomiarów i do opracowania wyników użyto komputerów w sposób bezpośredni, stosując je jako element zestawu, lub w sposób pośredni, poprzez wprowadzanie do nich wyników pomiarów „ręcznie".
Wykonanie takich ćwiczeń i opracowanie wyników z zastosowaniem odpowiednich programów z pewnością pozwoli zainteresowanym zapoznać się z dostępną obecnie techniką i metodami stosowanymi we współczesnej analizie fizykochemicznej, m.in. niezbędnej do oceny stanu powietrza, wody i gleby w skali jednostkowej i kompleksowej (czym zajmują się międzynarodowe sieci monitoringu).
W niniejszym opracowaniu wykorzystano częściowo opisy ćwiczeń przedstawionych we wcześniejszych skryptach: Kucharski M.: Chemia analityczna. Wybrane zagadnienia i ćwiczeniu laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1998, Kucharski M., Hrynaszkiewicz T.: Chemia analityczna. Wybrane zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2003.
Recenzentowi opracowania, Pani prof. dr hab. Helenie Puzanowskiej Tarasiewicz składam serdeczne podziękowania za wnikliwe przeczytanie całości pracy i za życzliwe uwagi, które przyczyniły się do podniesienia poziomu niniejszego podręcznika.
Pani mgr inż. Danucie Karpowicz dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego opracowania.

Spis treści:

PRZEDMOWA

1. WPROWADZENIE DO INSTRUMENTALNYCH METOD ANALIZY..
1.1. Skażenie środowiska    
1.2. Podział metod analizy chemicznej
1.3. Porównanie metod klasycznych i instrumentalnych
1.4. Charakterystyka metod instrumentalnych
1.4.1. Metody spektroskopowe
1.4.2. Metody elektroanalityczne
1.4.3. Metody chromatograficzne
1-4.4. Metody radiometryczne
1.5. Właściwości metod analitycznych i kryteria ich wyboru
1.6. Sposoby kalibracji przyrządów
1.7. Precyzyjny pomiar jako etap procesu analitycznego
1.8. Pobieranie próbek do analizy
1.9. Przygotowanie próbek do postaci gotowej do pomiarów
1.9.1. Przeprowadzanie próbek do roztworu
1.9.10. Zasady pracy w laboratoriun metod instrumentalnych

2. OCENA MIARODAJNOŚCI WYNIKÓW ANALIZY CHEMICZNE
2.1. Rodzaje błędów wyników analizy
2.2. Klasyfikacja błędów analizy
2.3. Statystyczne kryteria oceny wyników
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów

3. SPEKTROFOTOMETRIA ABSORPCYJNA W ŚWIETLE WIDZIALNYM (VIS) I W NADFIOLECIE (UV)
3.1. Wstęp do problematyki dotyczącej metod optycznych
3.2. Terminy stosowane w spektrofotometrii
3.3. Widma elektronowe. Typy przejść elektronowych    
3.4. Chromofory i auksochromy    
3.5. Prawa absorpcji    
3.5.1. Prawo Bouguera-Lamberta    
3.5.2. Prawo Beera    
3.5.3. Prawo addytywności absorpcji
3.6. Odstępstwa od praw absorpcji. Błędy pomiaru    
3.6.1. Czynniki chemiczne    
3.6.2. Czynniki aparaturowe    
3.7. Techniki spektrofotometryczne    
3.7.1. Metoda krzywej wzorcowej    
3.7.2. Metoda algebraiczna    
3.7.3. Miareczkowanie spektrofotometryczne    
3.7.4. Metoda spektrofotometrii różnicowej    
3.8. Analiza ilościowa. Metody bezpośrednie i pośrednie ....
3.9. Wykonanie oznaczenia spektrofotometrycznego    
3.9.1. Roztwory wzorcowe    
3.9.2. Przygotowanie krzywej wzorcowej    
3.9.3. Wykonanie pomiaru    
3.10. Nefelometria i turbidymetria
3.1 1. Aparatura, spektrofotometry UV-VIS
3.11.1. Spektrofotometr Spekol 11
3.11.2. Spektrofotometr Wach DR/4000U

4. EMISYJNA SPEKTROFOTOMETRIA ATOMOWA (ESA)
4.1. Wprowadzenie do metod emisyjnych
4.2. Fotometria płomieniowa
4.3. Spektrografia
4.3.1. Analityczne zastosowanie spektrografii
4.4. Plazmowa emisyjna spektrometria atomowa

5. ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA (ASA) .
5.1. Wprowadzenie    
5.2. Aparatura i wykonywanie pomiarów    
5.2.1. Źródła promieniowania    
5.2.2. Atomizery i systemy wprowadzania próbki    
5.3. Zastosowanie analityczne ASA    

6. POTENCJOMETRIA
6.1. Zasady potencjometrii
6.1.1. Potencjał elektrody, równanie Nernsta
6.1.2. Potencjometryczne ogniwa pomiarowe
6.2. Elektrody
6.2.1. Podział elektrod uwzględniający budowę i mechanizm działania
6.2.2. Wzorowanie elektrody jonoselektywnej
6.2.2. 1. Selektywność i zakłócenia
6.2.2.2. Wpływ temperatury
6.2.2.3. Wpływ starzenia się elektrod
6.2.2.4. Przygotowanie próbki do pomiarów jonoselektywmych
6.2.3. Podział elektrod jonoselektywnych
6.3. Elektrody wskaźnikowe i porównawcze
G.3.1. Elektrody wskaźnikowe
6.3.2. Elektrody porównawcze
6.4. Aparatura potencjometryczna

7. KONDUKTOMETRIA
7.1. Przewodniki elektryczności
7.2. Podstawy teoretyczne
7.3. Przewodność molowa
7.4. Ruchliwość jonów
7.5. Aparatura
7.6. Zastosowanie konduktometrii
7.6.1. Technika pomiarów bezpośrednich
7.6.2. Miareczkowanie konduktometryczne
7.6.3. Konduktometria bezkontaktowa (bezelektrodowa)

8. POLAROGRAFIA
8.1. Podstawy teoretyczne
8.2. Prądy polarograficzne
8.3. Wpływ tlenu na przebieg fali polarograficznej
8.3.1. Maksima polarograficzne
8.4. Ilościowa analiza polarograficzna
8.5. Modyfikacje metody polarograficznej

9. CHROMATOGRAFIA
9.1. Wprowadzenie do metod chromatograficznych
9.2- Klasyfikacja metod chromatograficznych
9.3. Wielkości charakterystyczne w chromatografii
9.4. Sprawność kolumn chromatograficznych
9.5. Chromatografia gazowa
9.5.1. Gaz nośny
9.5.3. Kolumny, wypełnienia kolumn
9.5.4. Detektory
9.5.5. Chromatografia gazowa- spektrometria masowa (GC-MS)
9.5.6. Zastosowanie chromatografii gazowej
9.6. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
9.6.1. Chromatograf cieczowy
9.6.2. Faza ruchoma
9.6.3. Dozowniki
9.6.4. Kolumny
9.6.5. Detektory
9.6.6. Przygotowanie próbek do analizy
9.6.7. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej
9.7. Chromatografia fluidalna

10. ZJAWISKA NA GRANICY FAZ. ADSORPCJA
10.1. Adsorpcja na granicy faz: ciało stałe-gaz, ciało stałe-ciecz
10.2. Teoria wielowarstwowej adsorpcji Brunauera, Emmetta i Tellera (BET)
10.3. Adsorbenty i ich właściwości
10.4. Zastosowanie węgla aktywnego
10.4.1. Zastosowanie węgla aktywnego do adsorpcji z fazy gazowej
10.4.2. Zastosowanie węgla aktywnego do adsorpcji z fazy ciekłej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

34,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska