UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Makroekonomia gospodarki otwartej


Makroekonomia gospodarki otwartej
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
388
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2006 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Współcześnie jesteśmy świadkami coraz bardziej przyspieszonego procesu internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) życia gospodarczego w świecie, wręcz jego globalizacji. Rozwój tego procesu obserwuje się z dwóch punktów widzenia. Chodzi z jednej strony o obserwacje coraz bardziej intensywnej wymiany gospodarczej produktami (towarami i usługami) oraz czynnikami wytwórczymi (siłą roboczą, kapitałem czy wiedzą techniczną) z perspektywy teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych, tj. stosunków nawiązywanych między różnorodnymi podmiotami funkcjonującymi w ramach gospodarki światowej (international economics czy też Internationale Witrschaftsbeziehungen), z drugiej zaś - z punktu widzenia teorii funkcjonowania gospodarki światowej jako całości (world economics). Ten drugi punkt widzenia jest charakterystyczny dla teorii lokalizacji (location theory), której przedstawiciele zajmują się przyczynami lokalizacji określonej działalności gospodarczej w pewnych miejscach w przestrzeni, zapewniającymi optymalne (najlepsze z możliwych) zaspokojenie potrzeb ludności całego świata. Innymi słowy, podejmują oni próby określenia przyczyn dotychczasowej lokalizacji tej działalności oraz przesłanek i sposobów zapewnienia optymalnej struktury produkcji i konsumpcji oraz optymalnego podziału pracy między krajami i ich grupami, między regionami, a nawet między różnymi typami podmiotów gospodarczych działających w ramach gospodarki światowej. Tymi podstawowymi podmiotami są jednak nadal poszczególne kraje rozumiane jako zamknięte granicami politycznymi zbiory ludności, zasobów naturalnych, składników majątku narodowego i systemu gospodarczego.
Racjonalne gospodarowanie w ramach poszczególnych krajów w coraz bardziej umiędzynarodowionej gospodarce światowej jest swego rodzaju sztuką, której uprawianie stało się bezpośrednią przyczyną powstania i systematycznego rozwoju specyficznej poddyscypliny nauk ekonomicznych, a zwłaszcza teorii i praktyki międzynarodowych stosunków gospodarczych (zwanych też czasami teorią i praktyką ekonomii międzynarodowej) oraz teorii i praktyki lokalizacji działalności gospodarczej w świecie. Chodzi o subdyscyplinę określaną mianem makroekonomii gospodarki otwartej, której bezpośrednim celem jest identyfikacja teoretycznych podstaw, wyjaśnienie przyczyn i wielu skutków funkcjonowania określonej gospodarki narodowej we współczesnej gospodarce światowej, a także umożliwienie formułowania wniosków na przyszłość dla polityków gospodarczych centralnego szczebla i podstawowych podmiotów gospodarczych.
Makroekonomia gospodarki otwartej, rozumiana jako część ekonomii politycznej i zarazem subdyscyplina teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej oraz teorii i praktyki lokalizacji działalności gospodarczej w świecie, składa się z dwóch podstawowych części. Chodzi z jednej strony o odpowiednie podstawy teoretyczne skutecznego funkcjonowania poszczególnych gospodarek narodowych, z drugiej zaś o konfrontację teorii z praktyką, by na tej podstawie móc formułować właściwe wnioski na przyszłość najlepiej bez formułowania ocen wartościujących. Innymi słowy, w przypadku makroekonomii gospodarki otwartej można mówić o trzech jej funkcjach. Chodzi o funkcję wyjaśniającą, funkcję decyzyjną oraz o trzecią nazywaną dalej mianem funkcji optymalizacji uwarunkowań.
Istota funkcji wyjaśniającej sprowadza się do tego, iż uważny student teorii i praktyki makroekonomii gospodarki otwartej powinien łatwo zinterpretować podstawowe przyczyny i skutki uczestnictwa danego kraju w międzynarodowym podziale pracy, włącznie z przyczynami i skutkami uczestnictwa w tymże podziale pracy różnorodnych podmiotów działających na terenie tegoż kraju. Studiując, czytelnik może zarazem zdobyć podstawowe informacje dotyczące decyzji odnośnie dalszego rozwoju gospodarki wewnętrznej oraz różnorodnych form powiązań gospodarczych danego kraju z zagranicą, tj. ich intensywności czy też struktury w określonych uwarunkowaniach makroekonomicznych, a nawet mikroekonomicznych. I wreszcie tzw. funkcja optymalizacji uwarunkowań. Otóż chodzi o to, aby uważny student nabył wiedzę jak kształtować szeroko rozumianą politykę gospodarczą na szczeblu makroekonomicznym (cenową, dochodową, fiskalną, pieniężną czy też kursową), aby ułatwić podmiotom gospodarczym działającym na jego terenie uzyskiwanie maksymalnych korzyści z tytułu uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy. Tak rozumując, makroekonomia gospodarki otwartej jest też specyficzną częścią badań nad kształtowaniem się międzynarodowej zdolności konkurencyjnej oraz międzynarodowej konkurencyjności poszczególnych krajów i regionów współczesnej gospodarki światowej oraz działających na ich terenie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, zrzeszeń producentów, konsumentów itd. Ogólnym celem prezentowanej pracy jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi podstawowych zagadnień dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania gospodarki otwartej. Praca zawiera zatem zarówno odpowiednie części teoretyczne, jak i omówienie dotychczasowych doświadczeń praktycznych. Niejako z założenia chodzi m.in. o konfrontację odpowiedniej teorii z praktyką życia gospodarczego w Polsce w okresie transformacji, tj. począwszy od 1 stycznia 1990 roku. Z natury rzeczy na pierwszym planie stawia się zawsze odpowiednie rozważania teoretyczne.

Spis treści:

WSTĘP


CZĘŚĆ 1. GOSPODARKA ZAMKNIĘTA, GOSPODARKA OTWARTA I GOSPODARKA ŚWIATOWA ORAZ PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI OTWARTEJ

ROZDZIAŁ I
ISTOTA GOSPODARKI ZAMKNIĘTEJ, GOSPODARKI OTWARTEJ [ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ ORAZ PROCES TWORZENIA I PODZIAŁU DOCHODU NARODOWEGO W GOSPODARCE OTWARTEJ (JÓZEF MISALA)
1. Gospodarka zamknięta i otwarta oraz kształtowanie się produktu krajowego brutto
2. Otwarta gospodarka krajowa i gospodarka światowa
3. Główne cele polityki gospodarczej w gospodarce otwartej oraz podstawowe sposoby mierzenia stopnia ich realizacji
4. Główne mierniki stopnia otwartości gospodarki krajowej
5. Tworzenie i podział dochodu narodowego w otwartej gospodarce typu rynkowego
5.1. Proces tworzenia dochodu narodowego
5.2. Proces podziału dochodu narodowego
6. Procesy tworzenia i podziału dochodu narodowego w otwartej gospodarce według metody przepływów międzygałęziowych W.Leontiefa i jej uzupełnień
7. Procesy tworzenia i podziału dochodu narodowego w otwartej gospodarce według metody ruchu okrężnego wydatków i dochodów

ROZDZIAŁ II
POJĘCIE I ISTOTA RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ KRAJU ORAZ PODSTAWOWE MODELE KSZTAŁTOWANIA RÓWNOWAGI (SŁAWOMIR BUKOWSKI, JÓZEF MISALA)
1. Pojęcie i istota równowagi ekonomicznej kraju
2. Podstawowe modele równowagi ekonomicznej
2.1. Model IS-LM
2.2. Model IS-LM-BP
3. Ogólna ocena ze szczególnym uwzględnieniem problemów równowagi zewnętrznej

ROZDZIAŁ III
MODELE ORAZ TEORIE WZROSTU GOSPODARCZEGO (IZABELA MŁYNARZEWSKA)
1. Model R.F.Harroda i E.D.Domara
2. Model R.Solowa
3. Nowe modele i teorie wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem teorii wzrostu endogenicznego
4. Teoretyczne podstawy konwergencji strukturalnej

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE MODELE I TEORIE CYKLU KONIUNKTURALNEGO (PIOTR MISZTAL)
1. Pojęcie i typy cyklu koniunkturalnego
2. Model N.Kondratiewa
3. Model N.Kaldora
4. Inne modele cyklu koniunkturalnego
4.1. Model realnego cyklu koniunkturalnego
4.2. Model przeinwestowania pieniężnego F.A.Hayek'a
4.3. Innowacyjno-inwestycyjna teoria cyklu koniunkturalnego
5. Ogólna ocena

ROZDZIAŁ V
WYMIANA ZAGRANICZNA ORAZ WZROST 1 ROZWÓJ GOSPODARCZY W WARUNKACH[ GOSPODARKI OTWARTEJ JÓZEF MISALA)
1. Zarys podstaw teoretycznych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Teoretyczne podstawy rozwoju handlu międzygałęziowego
1.3. Teoretyczne podstawy rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego
2. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
2.1. Wpływ handlu zagranicznego na wielkość i strukturę dochodu narodowego oraz poziom dobrobytu
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na efektywność gospodarowania w skali narodowej i międzynarodowej
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na dynamikę dochodu narodowego
3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego od strony popytu
3.1. Gospodarki „ograniczone przez podaż" i gospodarki „ograniczone przez popyt
3.2. Mnożnik eksportowy
3.3. Supermnożnik
3.4. Handel zagraniczny a przenoszenie się koniunktury w skali międzynarodowej od strony popytu
4. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego od strony podaży
4.1. Wzrost i rozwój antyimportowy oraz wzrost i rozwój proeksportowy
4.2. Przenoszenie się koniunktury w skali międzynarodowej poprzez wzrost eksportu
5. Wpływ międzynarodowej wymiany czynników wytwórczych na wzrost i rozwój gospodarczy
5.1. Zarys podstaw teoretycznych
5.2. Mechanizmy oddziaływania migracji czynników na wzrost i rozwój gospodarczy
5.2.1. Przepływy siły roboczej
5.2.2. Przepływy kapitału
5.2.3. Przepływy wiedzy technicznej

ROZDZIAŁ VI
WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY ORAZ WYMIANA ZAGRANICZNA (JÓZEF MISALA)
1. Wzrost i rozwój gospodarczy oraz ich wpływ na handel zagraniczny i międzynarodowy w świetle teorii trzech sektorów i jej rozwinięć
2. Wzrost gospodarczy oraz jego związki z handlem zagranicznym i międzynarodowym
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wzrost gospodarczy i znaczenie handlu zagranicznego w świetle teorii klasycznej
2.3. Neoklasyczne modele wzrostu gospodarczego a rozwój handlu zagranicznego i międzynarodowego
3. Znaczenie bezpośrednich międzynarodowych przepływów siły roboczej i kapitału w świetle teorii neoklasycznej
4. Krajowa i zagraniczna wiedza techniczna jako czynnik wzrostu gospodarczego
5. Współczesna teoria wzrostu gospodarczego i wymiana międzynarodowa
5.1. Istota współczesnej teorii wzrostu gospodarczego
5.2. Wzrost endogeniczny a handel zagraniczny i miedzynarodowy
5.3. Wzrost endogeniczny a międzynarodowa wymiana czynników wytwórczych

ROZDZIAŁ VII
TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGRANICZNEJ 1 MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ (JÓZEF MISALA)
1. Istota zagranicznej polityki ekonomicznej oraz jej związki z ogólną i międzynarodową polityką ekonomiczną
2. Tradycyjna i współczesna zagraniczna polityka ekonomiczna
3. Współczesne koncepcje konkurowania w skali międzynarodowej i kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw
4. Środki i instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej
5. Ekonomia polityczna protekcjonizmu
5.1. Istota i ogólne mechanizmy
5.2. Podstawowe modele
5.2.1. Modele bazujące na koncepcji przeciętnego głosującego
5.2.2. Modele bazujące na koncepcji lobbingu
6. Współczesne koncepcje teoretyczne zagranicznej polityki ekonomicznej
6.1. Zarys rozwoju teorii zagranicznej polityki ekonomicznej
6.2. Koncepcja zakłóceń rynkowych
6.3. Koncepcja poszukiwania rent i dochodów
6.4. Koncepcja strategicznej polityki handlowej
6.5. Ogólna ocena
7. Zarys teorii międzynarodowej polityki ekonomicznej
7.1. Istota i formy międzynarodowej polityki ekonomicznej
7.2. Ogólna charakterystyka instrumentów i zasad międzynarodowej polityki ekonomicznej
7.3. Główne instrumenty i zasady realizacji międzynarodowej polityki ekonomicznej we współczesnej gospodarce światowej
7.3.1.Klauzula narodowa
7.3.2. Klauzula największego uprzywilejowania
7.3.3.Klauzula stabilności kursów walut i pełnej ich wymienialności
7.3.4. Kodeksy postępowania i konwencje dotyczące międzynarodowych przepływówczynników wytwórczych

CZĘŚĆ 2. RÓWNOWAGA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA GOSPODARKI OTWARTEJ

ROZDZIAŁ I
BILANS PŁATNICZY (JÓZEF MISALA)
1. Pojęcie bilansu płatniczego i jego elementy składowe
2. Równowaga i nierównowaga bilansu płatniczego
3. Krótkookresowe przyczyny nierównowagi bilansu płatniczego
4. Czynniki detertninujące sytuację w bilansie płatniczym w długim okresie
5. Transakcje autonomiczne i wyrównawcze

ROZDZIAŁ II
ISTOTA RÓWNOWAGI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GOSPODARKI OTWARTEJ ORAZ PODSTAWOWE DYLEMATY ODPOWIEDNICH WYBORÓW (SLAWOMIR BUKOWSKI, JÓZEF MISALA)
1. Definicje równowagi zewnętrznej i wewnętrznej
2. Makroekonomiczne dylematy wyboru między równowagą zewnętrzną i wewnętrzną
3. Podstawowe cele krajowej polityki ekonomicznej przy dążeniu do utrzymywania równowagi zewnętrznej

KURSY WALUT l DEWIZ JAKO CZYNNIKI DETERMINUJĄCE RÓWNOWAGĘ BILANSU PŁATNICZEGO (JÓZEF MISALA, PIOTR MISZTAL)
1. Pojęcie kursu walutowego i kursu dewiz
2. Systemy kursów walutowych i rodzaje kursów
3. Wstępna ocena systemów kursowych

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU WALUTOWEGO (PIOTR MISZTAL)
1. Pojęcie rynku walutowego, jego struktura i mechanizm funkcjonowania
2. Rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym
2.1. Transakcje bieżące i transakcje terminowe
2.2. Arbitraż walutowy i procentowy

ROZDZIAŁ V
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZIOM KURSU WALUTOWEGO WEDŁUG UJĘĆ MODELOWYCH 1 WYNIKI WYBRANYCH ANALIZ EMPIRYCZNYCH (PIOTR MISZTAL)
1. Model z cenami stałymi w warunkach braku mobilności kapitału
2. Model z cenami stałymi przy pełnej mobilności kapitału
3. Współczesne interpretacje modelu R.Mundella i M.Fleminga
4. Teoria absolutnego i względnego parytetu siły nabywczej oraz jej krytyka w świetle wyników analiz empirycznych
5. Model monetarny w warunkach zmiennych ccn
6. Model monetarny w warunkach lepkich (sztywnych) ccn

ROZDZIAŁ VI
AUTOMATYCZNE MECHANIZMY DOSTOSOWAWCZE: W RÓŻNYCH SYSTEMACH KURSOWYCH W ŚWIETLE TFORII (IZABELA MŁYNARZEWSKA)
1. Po . jęcie i istota automatycznych mechanizmów dostosowawczych
2. Automatyczne mechanizmy przywracania równowagi bilansu płatniczego w krótkim okresie oraz implikacje międzynarodowe
2.1. Mechanizm cenowy
2.2. Mechanizm dochodowy
2.3. Mechanizm kursu «'atutowego
2.4. Mechanizm stopy procentowej
3. Ogólna ocena

CZĘŚĆ 3. TEORIA I PRAKTYKA POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

ROZDZIAŁ I
PRZYCZYNY, ISTOTA, CELE 1 INSTRUMENTY POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ (SLAWOMIR BUKOWSKI)
1. Przyczyny i cele polityki dostosowawczej
2. Instrumenty polityki dostosowawczej państwa
2.1. Polityka monetarna i jej instrutnenty
2.2. Polityka fiskalna i jej instrumenty
3. Zarys ograniczeń polityki dostosowawczej państwa

ROZDZIAŁ II
POLITYKA DOSTOSOWAWCZA PAŃSTWA W WARUNKACH STAŁYCH KURSÓW WALUTOWYCH (SŁAWOMIR BUKOWSKI)
1. Diagram T. Swana i dylematy wyboru
2. Polityka fiskalna w modelu R.Mundella -- M.Fleminga przy stałymi kursie walutowym
3. Polityka monetarna w modelu R.Mundella " M.Fleminga w warunkach stałych kursów walutowych
4. Ogólna ocena skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej w warunkach kursu stałego

ROZDZIAŁ III
POLITYKA DOSTOSOWAWCZA PAŃSTWA W WARUNKACH PŁYNNYCH KURSÓW WALUTOWYCH (SLAWOMIR BUKOWSKI)
1. Polityka fiskalna w warunkach kursu płytmego
2. Polityka monetarna w warunkach kursu płynnego
3. Ogólna ocena skuteczności polityki fiskalej i monetarnej w warunkach kursu płynnego 

ROZDZIAŁ IV
ZARYS WSPÓŁCZESNEJ DYSKUSJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMÓW KURSOWYCH I KOORDYNACJI POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ (PIOTR MISZTAL.)
1. Przyczyny i skutki przyjęcia systemu kursów płynnych dla kształtowania się inwestycji, produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego
2. Współczesne ujęcia polityki kursu walutowego
3. Zarys międzynarodowej koordynac,ji polityk dostosowawczych ze szczególnym uwzględnieniem polityki kursu walutowego

ROZDZIAŁ V
INNI - INSTRUMENTY POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ PAŃSTWA (PIOTR MISZTAL,)
1. Rodzaje instrumentów polityki dostosowawczej i możliwości ich wykorzystania
2. Instrumenty i polityka zmiany wydatków
3. Instrumenty i polityka przesuwania wydatków
4. Polityka wybiórczego przesuwania wydatków

ROZDZIAŁ VI
OGRANICZENIA POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ PAŃSTWA W ŚWIETLE TEORII 1 PRAKTYKI (PIOTR MISZTAL)
1. Istota problemu
2. Podejście absorpcyjne i wewnętrzna

ROZDZIAŁ VII
MlĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE JAKO INSTYTUCJE UŁATWIAJĄCE REALIZACJĘ POLITYKI DOSTOSOWAWCZEJ; CELE FUNKCJONOWANIA I WSTĘPNA OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA (JÓZEF MISALA, BOGUSŁAW ŚLUSARCZYK)
1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
2. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
3. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
4. Światowa Organizacja Handlu
5. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ROZDZIAŁ VIII
TEORIA 1 PRAKTYKA REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ (JÓZEF MISALA)
1. Istota regionalnej integracji gospodarczej oraz podstawowe uwarunkowania jej rozwoju
2. Instytucjonalne formy regionalnych ugrupowań integracyjnych i teoretyczne korzyści z regionalnej integracji
3. Metody realizacji poszczególnych form instytucjonalnych
4. Ważniejsze ugrupowania integracyjne
5. Istota, cele i ewolucja najważniejszych ponadkrajowych polityk gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej
5.1. Polityka handlowa
5.2. Polityka rolna
5.3. Polityka transportowa
5.4. Polityka przemysłowa i technologiczna
5.5. Polityka energetyczna
5.6. Polityka socjalna
5.8. Polityka monetarna
5.9. linie polityki

CZĘŚĆ 4
CECHY I TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE POJĘCIA I MECHANIZMY ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ (JÓZEF MISALA)
1. Wprowadzenie
2. Zarys procesu rozwoju gospodarki światowej i mechanizmów jej funkcjonowania
3. Międzynarodowe przepływy we współczesnej gospodarce światowej

ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ (JÓZEF MISALA)
1. Ludność, powierzchnia i zasoby naturalne
2. Majątek i dochód narodowy
3. Uczestnictwo w międzynarodowym podziale pracy

ROZDZIAŁ III
DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO W ŚWIETLE TEORII (JÓZEF MISALA)
1. Zarys historii handlu międzyregionalnego i międzynarodowego
2. Cechy i tendencje rozwojowe międzynarodowego handlu towarami
2.1. Rozmiary i dynamika
2.2. Struktura geograficzna
2.3. Struktura towarowa
2.4. Struktura geograficzno-towarowa i intensywność handlu wewnątrzgałęziowego
2.5. Terms of trade i bilans płatniczy
3. Cechy i tendencje rozwojowe międzynarodowego handlu usługami
3.1. Wprowadzenie
3.2. Udział i znaczenie usług w rozwoju gospodarczym i handlu międzynarodowym
3.3. Struktura geograficzna międzynarodowego handlu usługami
3.4. Struktura rodzajowa, geograficzno-rodzajowa oraz saldo międzynarodowego handlu usługami

ROZDZIAŁ IV
ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH; REALIA I WYNIKI ANALIZ EMPIRYCZNYCH BAZUJĄCYCH NA UJĘCIACH TEORETYCZNYCH (JÓZEF MISALA, IZABELA MŁYNARZEWSKA, PIOTR MISZTAL, ELŻBIETA SIEK)
1. Wprowadzenie
2. Intensywność i struktura międzynarodowych przepływów siły roboczej
3. Intensywność i struktura międzynarodowych przepływów kapitału
4. Podstawowe cechy i tendencje rozwojowe międzynarodowego transferu wiedzy technicznej
5. Ekonomiczne aspekty wykorzystywania środowiska naturalnego w skali międzynarodowej

ROZDZIAŁ V
WYMIANA ZAGRANICZNA ORAZ WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ (JÓZEF MISALA)
1. Znaczenie wymiany zagranicznej w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego różnych krajów i ich grup
2. Przemiany strukturalne oraz ich znaczenie
3. Kształtowanie się międzynarodowych zależności gospodarczych oraz procesy konwergencji i dywergencji
4. Wymiana zagraniczna oraz internacjonalizacja, globalizacja i regionalizacja życia gospodarczego

CZĘŚĆ 5
TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WZROSTU I ROZWOJUGOSPODARCZEGO POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI

ROZDZIAŁ I
ZARYS EKONOMII PRZEJŚCIA OD AUTARKICZNEJ GOSPODARKI CENTRALNIE PLANOWANEJ DO OTWARTEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ (JÓZEF MISALA)
1. Podstawowe różnice między gospodarką wolnorynkową i gospodarką centralnie planowaną
2. Mechanizmy rozwoju powiązań zewnętrznych w gospodarce wolnorynkowej i centralnie planowanej oraz skutki ich funkcjonowania
3. Strategie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
3.1. Strategia szokowa
3.2. Strategia stopniowego przechodzenia
4. Strategie transformacji mechanizmów rozwoju powiązań zewnętrznych
4.1. Strategia szokowa
4.2. Strategia powolnego otwierania gospodarki

ROZDZIAŁ II
CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI (JÓZEF MISALA)
1. Czynniki pozaekonomiczne
1.1. Czynniki polityczne
1.2. Czynniki instytucjonalno-instrumentalne
2. Czynniki ekonomiczne
2.1. Czynniki strukturalne
2.2. Czynniki techniczno-technologiczne
2.3. Czynniki koniunkturalne

ROZDZIAŁ III
MAKROEKONOMICZNA POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI (PIOTR MISZTAL)
1. Polityka cenowa i dochodowa
2. Polityka fiskalno - budżetowa
3. Polityka pieniężna
4. Polityka kursu walutowego
5. Polityka rozwoju wymiany gospodarczej z zagranicą
5.1. Polityka handlu zagranicznego
5.2. Polityka obrotów zagranicznych czynnikami wytwórczymi

ROZDZIAŁ IV
KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODSTAWOWYCH KATEGORII MAKROEKONOMICZNYCH W POLSCE W OKRESIE 1990-2004 ORAZ GŁÓWNE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE (ELŻBIETA SIEK)1.
1. Wprowadzenie
2. Tempo wzrostu gospodarczego
3. Stopa bezrobocia
4. Stopa inflacji i względne rozmiary deficytu budżetowego
5. Udział deficytu obrotów bieżących w produkcie krajowym brutto
6. Syntetyczna analiza wskaźników tzw. magicznego pięciokąta

ROZDZIAŁ V
BILANS PŁATNICZY POLSKI W OKRESIE TRANSFORMACJI (PIOTR MISZTAL, IZABELA MŁYNARZEWSKA)
1. Bilans obrotów bieżących
1.1. Bilans handlowy
1.2. Bilans obrotów usługami
1.3. Bilans procentów i dywidend
1.4. Bilans obrotów rządowych
2. Bilans obrotów kapitałowych
3. Bilans obrotów dewizowych Banku Centralnego

ROZDZIAŁ VI
ROZWÓJ HANDLU ZAGRANICZNEGO ORAZ INNYCH FORM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKI Z ZAGRANICĄ W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ (JÓZEF MISALA)
1. Miejsce i znaczenie Polski w międzynarodowym podziale pracy
1.1. Udział w międzynarodowych przepływach towarów i usług oraz relatywne ich znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski
1.2. Udział w międzynarodowych przepływach czynników wytwórczych oraz relatywne ich znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski
2. Cechy i tendencje rozwojowe handlu zagranicznego Polski
2.1. Rozmiary i dynamika
2.2. Struktura geograficzna
2.3. Struktura towarowa
2.4. Struktura rodzajowa
2.5. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna i struktura międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski
2.6. Intensywność i struktura handlu wewnątrzgałęziowego
2.7. Kształtowanie się relatywnych rozmiarów i struktury bilansu handlowego
3. Cechy i tendencje rozwojowe zagranicznej wymiany usług
3.1. Rozmiary i dynamika
3.2. Struktura rodzajowa
3.3. Struktura geograficzna
4. Cechy i tendencje rozwojowe zagranicznej wymiany czynników wytwórczych
4.1. Przepływy ludności
4.2. Przepływy kapitału
4.3. Przepływy wiedzy technicznej
5. Wymiana zagraniczna i gospodarowanie środowiskiem naturalnym w Polsce

BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TERMINÓW OBCOJĘZYCZNYCH I ICH WYJAŚNIENIA
INDEKS RZECZOWY
  Cena:

Ilość

przechowalnia

45,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska