UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Historia pomorza


Historia pomorza
  Cena:

przechowalnia

9,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
442
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1993 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

9,00 zł

Główne linie dziejów Pomorza w pierwszej połowie XIX wieku. W przedmowie do tomu drugiego Historii Pomorza zapowiedzieliśmy, że - zgodnie z tokiem samych dziejów - na nim kończymy serię tomów traktujących rozdzielnie historię Pomorza Zachodniego i Wschodniego i przechodzimy do połączonego jej wykładu, gdyż po upadku Rzeczypospolitej Polskiej i poddaniu Pomorza władzy państwa pruskiego, zarówno w aspekcie politycznym, jak i geograficznym, zostały stworzone wspólne ramy działalności dla zamieszkujących tę ziemię ludzi. Formalnie scalenie ziem pomorskich pod jednym berłem nastąpiło już w roku 1772 (z wyjątkiem enklaw: gdańskiej i toruńskiej, przyłączonych w roku 1793). Faktycznie jeszcze przez dłuższy czas na terenie dawniejszych Prus Królewskich z jednej strony utrzymywały się relikty starego ustroju gospodarczego i społecznego, z drugiej zaś sytuacja polityczna tych ziem była na skutek wojen napoleońskich nadal niepewna aż do znanych decyzji kongresu wiedeńskiego z roku 1815. One to ostatecznie na ponad sto lat utrwaliły stan rzeczy zapoczątkowany rozbiorem ziem polskich w roku 1772.Zapowiadając więc od tomu trzeciego zmianę metody wykładu dziejów Pomorza, stwierdzaliśmy równocześnie konieczność wprowadzenia innego rodzaju dualizmu, mianowicie ?konieczność wyodrębnienia, a następnie przedstawienia obok siebie polskiego i pruskiego komponentu tych dziejów na tle dziejów całego regionu, niezależnie od owych narodowych i politycznych granic" (t. 2, cz. 1, s. 23). Gdy mówimy ?komponent pruski" mamy w konsekwencji na myśli - niemiecki, gdyż w toku zachodzących w Niemczech przemian to właśnie Prusy, a nie Austria, stały się podstawą wytworzenia się w drugiej połowie XIX stulecia niemieckiej wspólnoty narodowej. Istnienia tych dwóch nurtów: polskiego i niemieckiego byli świadomi i dawali mu wyraz wszyscy autorzy regionalnych syntez dziejów Pomorza XIX i XX w. Tradycja historiograficzna w syntezie dziejów regionu.
Zestawienia lub, jeśli ktoś woli, przeciwstawienia nurtu niemieckiego i polskiego, nie ma w M. Wehrmanna Geschichte von Pommern (Gotha 1904-06, wyd. 2 Gotha 1921, s. 285-302); nie ma u niego żadnej wzmianki o ludności słowiańskiej (kaszubskiej), tymbardziej o polskiej. Wehrmann ograniczył się, zważywszy rozmiary rozdziału, do krótkicgo omówienia zmian w zarządzie prowincji, odradzania się życia gospodarczego po klęskach wojen napoleońskich, a także ustroju gospodarczego wsi (rolnictwa, handlu), dalej ...

Spis Treści:

Wstęp

DZIAŁ I: ZAGADNIENIA OGÓLNE (Bogdan Wachowiak, Stanisław Salmonowicz, Kazimierz Ślaski)
Rozdział I: Charakterystyka źródeł i historiografii (Bogdan Wachowiak)    
1. Źródła archiwalne
2. Źródła drukowane i druki współczesne    
3. Opracowania
3.1. Charakterystyka ogólna
3.2. Problematyka prawnoustrojowa
3.3. Stosunki demograficzne, narodowościowe i wyznaniowe
3.4. Stosunki społeczno-gospodarcze
3.5. Stosunki polityczne, narodowościowe i wyznaniowe    

Rozdział II: Podziały terytorialne i ustrój polityczny ziem pomorskich w latach
1815-1850 (Stanisław Salnronowicz)

1. Ogólny obraz geografii politycznej i administracyjnej prowincji pomorskich po decyzjach kongresu wiedeńskiego
Organizacja i reorganizacja pruskich władz administracyjnych w prowincjach pomorskich w latach 1815-1818

2. Instytucje prawne prowincji po reformach    
2.1. Powstanie, organizacja i kompetencje sejmów prowincjonalnych    
2.2. Rola i działalność sejmów prowincjonalnych
2.3- Zachodniopomorskie sejmiki komunalne
2.4. Samorząd powiatowy w prowincjach pomorskich    
2.5. Urząd nadprezydenta

3. Prawo prowincjonalne jako element odrębności i konserwatyzmu ziem pomorskich
4. Podziały terytorialne i ich przemiany w latach 1815-1850
4.1. Organizacja prowincji Prusy Zachodnie
4.2. Organizacja prowincji Prusy (Prusy Wschodnie)
4.3. Organizacja prowincji Pomorza Zachodniego    

5. Organizacja władz administracji ogólnej    
5.1. Urząd nadprezydenta i zarząd prowincji
5.2. Rejencja. Organizacja i kompetencje
5.3. Organizacja administracji powiatu    

6. Organizacja samorządu miast
Ewolucja ustroju miast pomorskich w latach 1815-1831    
7. Organy wydzielonej administracji państwowej    
7.1. Generalne komisje regulacyjne do spraw uwłaszczeniowych    
7.2. Prowincjonalne dyrekcje podatkowe    
7.3. Okręgi wojskowe

8. Administracja spraw wyznaniowych_
8.1. Kościół katolicki i jego organizacja terytorialna na Pomorzu
8.2. Organizacja administracji wyznań protestanckich
8.3. Inne wyznania

9. Organizacja wymiaru sprawiedliwości

10. Próba charakterystyki ogólnej

Rozdział III: Stosunki demograficzne, narodowościowe i wyznaniowe (Kazimierz Ślaski)

1. Charakterystyka podstawy źródłowej
2. Dynamika zaludnienia poszczególnych okręgów
3. Ludność w miastach i na wsi
4. Ruch naturalny ludności
5. Emigracja i imigracja
6. Struktura narodowościowa ludności w poszczególnych okręgach
7. Struktura wyznaniowa ludności
8. Przesłanki zachodzących zmian i problem ich prawidłowości

DZIAŁ II. GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO (WIEŚ I MIASTO) (Bogdan Wachowiak)

Rozdział I: Ogólne tło rozwoju gospodarczego i społecznego Pomorza w pierwszej połowie XIX wieku

1. Przesłanki gospodarczego i społecznego rozwoju nadmorskich prowincji pruskich po kongresie wiedeńskim

2. Wspólne i specyficzne elementy sytuacji gospodarczo-społecznej Pomorza Zachodniego oraz Prus Zachodnich i Prus Wschodnich

3. Rozwój kapitalizmu w rolnictwie na Pomorzu a w innych prowincjach pruskich i państwach europejskich

4. Charakterystyka urbanizacji Pomorza, Prus Zachodnich i Prus Wschodnich

Rozdział II: Reformy agrarne na Pomorzu w latach 1815-1850

1. Początki reform agrarnych w prowincjach pomorskiej i pruskiej

2. Zasady akcji uwłaszczeniowej w świetle deklaracji z 29 maja 1816 roku, ustaw w sprawie znoszenia ciężarów i podziału wspólnot gminnych z 1821 roku oraz dekretu z 1823 roku

3. Wielcy właściciele ziemscy wobec uwłaszczenia po 1816 roku

4. Ludność chłopska wobec uwłaszczenia po 1816 roku

5. Przebieg realizacji reform agrarnych

6. Skutki reform uwłaszczeniowych do 1849 roku
6.1. Uszczuplenie areału chłopskiego
6.2. Obciążenie finansowe i w naturze gospodarstw chłopskich
6.3. Uwolnienie chłopów od pańszczyzny
6.4. Wzrost majątków junkierskich i zmiany w strukturze społeczno-gospodarczej wsi
6.5. Wpływ uwłaszczenia na własność ziemską ludności polskiej

7. Rola państwa pruskiego w akcji uwłaszczeniowej

Rozdział III: Rozwój rolnictwa pomorskiego w dobie uwłaszczenia
1. Stan rolnictwa po wojnach napoleońskich
2. Kryzys lat dwudziestych i próby jego przezwyciężenia
3. Rozwój sił wytwórczych w gospodarce folwarcznej i chłopskiej

4. Produkcja rolna - kierunki i rozmiary
4.1. Struktura upraw i jej uwarunkowania
4.2. Rozmiary produkcji

5. Gospodarka hodowlana
5.1. Chów koni
5.2. Chów bydła rogatego
5.3. Hodowla owiec
5.4. Chów kóz
5.5. Hodowla świń i ptactwa domowego
5.6. Pszczelarstwo i jedwabnictwo

6. Pozarolne działy gospodarki wiejskiej
6.1. Eksploatacja lasów i wód
6.2. Ogrodnictwo i sadownictwo
6.3. Przemysł wiejski

7. Kształtowanie się kapitalistycznych stosunków produkcji i struktury zawodowej społeczności wiejskiej    

8. Stan gospodarki i sytuacja ekonomiczna ludności chłopskiej pod koniec pierwszej połowy XIX wieku

9. Problemy rozwoju rolnictwa nadmorskich prowincji Prus w pierwszej połowie XIX wieku

Rozdział IV: Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w rzemiośle, przemyśle i handlu
1. Przesłanki przemian w zakresie sił wytwórczych, stosunków produkcji i wymiany

2. Charakterystyka stanu wytwórczości przemysłowo-rzemieślniczej na Pomorzu w początkach XIX wieku

3. Przeobrażenia w stanie rzemiosła i rozwój przemysłu
3.1. Przemysł i rzemiosło rolno-spożywcze
3.2. Przemysł maszynowy, stocznie i rzemiosło metalowe
3.3. Przemysł włókienniczy i rzemiosło włókienniczo-odzieżowe
3.4. Pozostałe działy przemysłu i rzemiosła

4. Rynek wewnętrzny na Pomorzu, w Prusach Zachodnich i w Prusach Wschodnich

5. Handel zagraniczny nadmorskich prowincji Prus
5.1. Warunki rozwoju handlu morskiego
5.2. Żegluga i handel morski pruskich prowincji nadmorskich
5.3. Zagraniczny handel lądowy i śródlądowy

6. Organizacja handlu, stan floty, porty

7. Rozwój urbanistyczny miast i gospodarka komunalna

8. Kształtowanie się kapitalistycznej struktury społecznej

9. Konflikty społeczne w miastach na tle ekonomicznym

10. Główne linie rozwoju miast nadmorskich prowincji Prus w pierwszej połowie XIX wieku
  Cena:

przechowalnia

9,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska