UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Wybrane zagadnienia samochodowych silników spalinowych


Wybrane zagadnienia samochodowych silników spalinowych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
355
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2002
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Niniejsze 2. wydanie zachowuje tematykę i układ wydania 1., z którego usunięto zagadnienia już nieaktualne i mniej istotne, a dodano nowsze. Dotyczy to przede wszystkim paliw (rozdz. 2 i 3), głównie alternatywnych, których omówienie znacznie poszerzono, oraz kierunków rozwoju systemów spalania (rozdz. 15), które uzupełniono o nowe trendy i rozwiązania, jak silnik GDI oraz układy wtryskowe, np. ,common-rail". Przeredagowano także zagadnienia termodynamiki spalania (rozdz. 4), termodynamiki chemicznej i kinetyki chemicznej (rozdz. 5), a także usunięto mało istotne dla silników informacje z teorii zapłonu (rozdz. 6). Poprawiono pomyłki redaktorskie i autorskie oraz zauważone nieścisłości.
Po kilku latach wykładania przedmiotu (zgodnego z tytułem), utwierdziłem się w przekonaniu, że omawiane w tej książce zagadnienia, zwłaszcza dotyczące spalania w silnikach, są potrzebne i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przyszłych inżynierów silnikowców oraz pracowników naukowych, bowiem tematyka spalania nie jest przedmiotem wykładu jako osobny przedmiot na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych.

Spis treści:

Przedmowa
Ważniejsze oznaczenia

1. SPECJALNE KONSTRUKCJE SILNIKÓW SPALINOWYCH. UWAGI O SILNIKACH ALTERNATYWNYCH
1.1. Wprowadzenie
1.2. Silniki o spalaniu wewnętrznym
1.2.1. Bezkorbowe silniki o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka (silniki osiowe)
1.2.2. Silnik rotacyjny Wankla
1.3. Silniki o spalaniu zewnętrznym
1.3.1. Silnik Stirlinga [1]
1.3.2. Silnik Ericssona [1]
1.4. Turbina spalinowa
1.5. Silniki tzw. alternatywne
1.5.1. Silnik elektryczny zasilany z baterii
1.5.2. Ogniwa paliwowe
1.5.3. Fotoogniwa
1.5.4. Napęd hybrydowy
Podsumowanie
Literatura
Literatura dodatkowa

2. PALIWA SILNIKOWE
2.1. Właściwości paliw silnikowych
2.2. Paliwa ciekłe
2.3. Paliwa gazowe
2.4. Paliwa alternatywne (niekonwencjonalne)
2.4.1. Wstęp
2.4.2. Paliwa gazowe
2.4.3. Paliwa ciekłe
2.4.3.1. Paliwa alkoholowe
2.4.3.2. Paliwa roślinne
2.5. Porównanie paliw w aspekcie ich gęstości energetycznej
2.6. Porównanie paliw w aspekcie emisji
Podsumowanie
Literatura
Literatura dodatkowa

3. POJAZD W ASPEKCIE ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNYM
3.1. Wprowadzenie
3.2. Silnik spalinowy w aspekcie oszczędności zasobów energetycznych
3.3. Silnik spalinowy w aspekcie ekologicznym
3.4. Normy dopuszczalnej emisji związków toksycznych i cząstek stałych
3.5. Wymagania stawiane paliwom odnośnie do ograniczenia emisji
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Benzyna
3.5.3. Olej napędowy
3.5.4. Karta paliw
3.5.5. Emisja dwutlenku węgla
Podsumowanie
Literatura

4. WYBRANE ZAGADNIENIA TERMODYNAMIKI SPALANIA
4.1. Ilość i skład spalin
4.1.1. Założenia wyjściowe
4.1.2. Zapotrzebowanie tlenu do spalania
4.1.3. Wykresy Ostwalda i Buntego
4.2. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania
4.3. Współczynnik nadmiaru powietrza w zależności od składu spalin
4.4. Ogólna stechiometria spalania paliw typu C-H-O-S
4.4.1. Stechiometria układów C-H-O-S
4.5. Temperatura spalania
4.6. Kontrakcja
4.7. Wartość opałowa mieszanek gazowych
4.7.1. Wprowadzenie
4.7.2. Paliwo ciekłe
4.7.3. Paliwo gazowe
4.8. Hydrodynamiczna teoria spalania
4.8.1. Krzywa Rankine'a-Hugoniota dla spalania
4.8.2. Detonacja
4.8.3. Deflagracja
Podsumowanie
Literatura

5. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z TERMODYNAMIKI CHEMICZNEJ I KINETYKI CHEMICZNEJ
5.1. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas
5.2_ Szybkość reakcji
5.3. Cząsteczkowość i rząd reakcji
5.4. Zależność szybkości reakcji od czasu
5.5. Zależność szybkości reakcji od ciśnienia
5.6. Zależność szybkości reakcji od temperatury
5.7. Zależność szybkości reakcji od składu mieszanki (udziału reagentów)
5.8. Reakcje dwukierunkowe (odwracalne)
5.9. Reakcje złożone
5.10. Reakcje łańcuchowe
5.11. Zależność szybkości reakcji łańcuchowej od czasu
5.12. Dysocjacja
Podsumowanie
Literatura

6. TEORIA ZAPŁONU
6.1. Termiczna teoria zapłonu
6.1.1. Wprowadzenie
6.1.2. Rozwiązanie stacjonarne. Problemy masy (objętości) krytycznej i samozapłonu
6.1.3. Rozwiązanie niestacjonarne. Problem czasu opóźnienia samozapłonu
6.1.4. Teoria Siemieniowa: Temperatura samozapłonu i granice zapalności mieszaniny palnej
6.2. Chemiczna teoria zapłonu
6.3. Zapłon iskrowy jednorodnych mieszanek gazowych
6.3.1. Opis fizyczny procesu wyładowania iskrowego wg [5, 6]
6.3.2. Zapłon mieszanki od iskry - wczesna faza rozwoju płomienia
6.3.3. Energia zapłonu iskrowego
Podsumowanie
Literatura

7. SPALANIE LAMINARNE
7.1. Mechanizm rozprzestrzeniania się płomieni laminarnych. Założenia podstawowe
7.2. Teoria rozprzestrzeniania się płomieni laminarnych
Podsumowanie
Literatura
Literatura dodatkowa

8. SPALANIE TURBULENTNE
8.1. Podstawowe informacje o turbulencji
8.1.1. Wprowadzenie
8.1.2. Prędkość w przepływie turbulentnym. Inne parametry przepływu.
8.1.3. Współczynniki korelacji
8.1.4. Skale turbulencji
8.1.5. Spektrum energetyczne
8.1.6. Rząd wielkości charakteryzujących turbulencję
8.2. Spalanie turbulentne jednorodnych mieszanek gazowych
8.2.1. Modele płomieni turbulentnych
8.2.2. Rozprzestrzenianie się płomieni turbulentnych wg modelu powierzchniowego
8.3. Spalarnie turbulentne mieszanek dwufazowych
Podsumowanie
Literatura

9. WTRYSK I ROZPYLENIE PALIWA
9.1. Wypływ swobodnego strumienia do otoczenia
9.2. Charakterystyki strugi rozpylonego paliwa
9.2.1. Dane liczbowe dotyczące wtrysku w silnikach o ZS
9.2.2. Parametry strugi
9.2.3. Kąt rozpylenia
9.2.4. Penetracja i zasięg strugi
9.2.5. Rozkład cieczy w strudze
9.3. Charakterystyki rozpylenia
9.3.1. Widmo rozpylenia strugi
9.3.2. Rozkład Rosina-Rammlera
9.3.3. Średnie średnice zastępcze
9.3.4. Mikrostruktura strugi
9.3.5. Rozkłady średnic w strudze
9.4. Parowanie strugi kropel
Podsumowanie
Literatura

10. PROCESY GAZODYNAMICZNE W SILNIKACH TŁOKOWYCH
10.1. Wymiana ładunku i przepłukanie w silnikach dwusuwowych
10.1.1. Definicje podstawowe
10.1.2. Modele przepłukania
10.1.3. Rzeczywisty proces przepłukania
10.2. Ruch gazu w cylindrze silnika czterosuwowego
10.2.1. Uwagi o rzeczywistym ruchu gazu w cylindrze podczas napełniania i sprężania
10.2.2. Postacie zawirowań
10.2.3. Wielkości charakteryzujące właściwości kanałów dolotowych
Podsumowanie
Literatura

11. SPALANIE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM
11.1. Spalanie normalne
11.2. Rodzaje spalania nienormalnego
11.3. Spalanie stukowe
11.3.1. Wielkości charakteryzujące spalanie stukowe
11.3.2. Mechanizm powstawania spalania stukowego
11.3.3. Paliwo silnikowe a spalanie stukowe
11.3.4. Dodatki przeciwstukowe do paliw i paliwa odporne na stuk
11.3.5. Wpływ parametrów regulacyjnych, warunków pracy i wielkości konstrukcyjnych na spalanie stukowe
11.3.6. Uszkodzenie spowodowane stukiem
11.3.7. Stuk w silniku wielocylindrowym
11.4. Niepowtarzalność kolejnych cykli pracy silnika
11.4.1. Niepowtarzalność procesu zapłonu mieszanki od iskry
11.4.2. Kryterium niepowtarzalności kolejnych cykli pracy silnika
Podsumowanie
Literatura

12. SPALANIE W SILNIKACH O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM (WYSOKOPRĘŻNYCH)
12.1. Istota procesów spalania w silnikach o ZS
12.2. Podstawowe modele spalania w silniku
12.3. Wpływ parametrów silnika i warunków jego pracy na spalanie
12.4. Opóźnienie samozapłonu
12.5. "Twarde" spalanie
12.6. Uwagi o niepowtarzalności kolejnych cykli pracy silnika
Podsumowanie
Literatura

13. MECHANIZMY POWSTAWANIA ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH I CZĄSTEK STAŁYCH W SILNIKACH SPALINOWYCH ORAZ ICH KONTROLA
13.1. Mechanizmy powstawania CH, CO, NOx i cząstek stałych
13.1.1. Silnik o ZI
13.1.2. Silnik o ZS
13.2. Kontrola powstawania związków toksycznych w cylindrze silnika
13.2.1. Silnik o ZI
13.2.2. Silnik o ZS
13.3. Kontrola emisji poza cylindrem
13.3.1. Możliwe opcje
13.3.2. Konwertory katalityczne
13.3.3. Reaktory termiczne
13.3.4. Filtry cząstek stałych
13.4. Opcje kontroli składu mieszanki i parametrów regulacyjnych silnika
13.4.1. Silnik o ZI
13.4.2. Silnik o ZS
13.5. Nowe rozwiązania katalizatorów na NOx
Podsumowanie
Literatura
Literatura dodatkowa

14. MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESÓW SPALANIA
14.1. Obliczanie wywiązywania się ciepła w cylindrze silnika (analiza wykresu indykatorowego)
14.2. Model dwustrefowy spalania w silniku o ZI
14.3. Modelowanie spalania w silniku o ZS
14.3.1. Metody oparte na wykresie indykatorowym
14.3.2. Metody oparte na charakterystyce wtrysku
14.3.3. Metody oparte na założonym przebiegu wywiązywania się ciepła
Podsumowanie
Literatura
Literatura dodatkowa

15. KIERUNKI ROZWOJOWE SYSTEMÓW SPALANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH
15.1. Silniki dwusuwowe
15.2. Silniki czterosuwowe o ZI
15.2.1. Mieszanka homogeniczna
15.2.2. Ładunek uwarstwiony (mieszanka heterogeniczna)
15.2.3. System wtrysku bezpośredniego (GDI)
15.3. Silniki wysokoprężne
15.3.1. Uwagi wstępne
15.3.2. Parametry warunkujące rozwój systemów o wtrysku bezpośrednim
15.3.3. Nowe systemy spalania o wtrysku bezpośrednim
15.3.4. Elektroniczne sterowanie wtrysku i recyrkulacji spalin
15.3.5. Silniki na paliwa alternatywne
Podsumowanie
Literatura

DODATEK A: STAŁE FIZYCZNE
A.1. Objętość molowa
A.2. Uniwersalna stała gazowa
A.3. Parametry fizyczne powietrza

DODATEK B: MIESZANINY GAZÓW
B.1. Prawo Daltona oraz związek ciśnienia z koncentracją molową
B.2. Niektóre parametry mieszaniny gazów
B.2.1. Udziały: molowy, objętościowy i masowy składnika i w mieszaninie gazów
B.2.2. Zależność pomiędzy udziałami: objętościowym i masowym
B.2.3. Zależność pomiędzy koncentracją a gęstością

DODATEK C: STAŁE RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ Kp

SKOROWIDZ
About the Book
  Cena:

Ilość

przechowalnia

19,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska