UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Pedagogika inżynierska. Metodologia nauczania techniki.


Pedagogika inżynierska. Metodologia nauczania techniki.
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
222
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2004 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych technologii nauczania (w tym informatycznych), wywołujących konieczność ustawicznego dokształcania nie tylko inżynierów aktywnych zawodowo, ale w szczególności nauczycieli techniki, do których należy ciągle uzupełnianie wiedzy oraz zapewnienie wysokiego poziomu przekazywanej przez nich wiedzy technicznej. Problem ten występuje niezależnie od poziomu prowadzonego kształcenia technicznego, ponieważ te same uwarunkowania w zakresie wiedzy pedagogicznej występują u nauczycieli akademickich, jak i u nauczycieli prowadzących nauczanie na poziomie średnim. Wzrost konkurencyjności szkół na polskim rynku edukacyjnym, konieczna tam restrukturyzacja zatrudnienia (zwłaszcza w szkołach średnich), wejście Polski do Unii Europejskiej, które stwarza potrzeby unifikacji nie tylko poziomów, ale i jakości wykształcenia, to wszystko wymusza konieczność dokształcania się inżynierów zajmujących się nauczaniem przedmiotów technicznych.
Nadzorem i kontrolą nad jakością i poziomem wykształcenia nauczycieli techniki (w skali europejskiej) zajmują się właściwe organizacje lub stowarzyszenia (np.: IGIP, FEANI lub SEFI), które nadają poszczególnym osobom certyfikaty, świadczące o spełnieniu przez nie odpowiednich wymogów z zakresu wiedzy technicznej oraz wykształcenia pedagogicznego. Natomiast instytucje naukowe prowadzące kształcenie w obszarach techniki (politechniki, wyższe szkoły techniczne i inne) po spełnieniu odpowiednich wymogów mogą się ubiegać o akredytację i wpis do rejestru jednostek uprawnionych.
W systemie właściwego przekazu informacji pedagogika techniczna łączy w sobie wszystkie niezbędne aspekty wiedzy pedagogicznej, tj. określa cele nauczania w przedmiotach technicznych, zajmuje się selekcją i strukturą przepływu informacji, strukturą wykładów i specyficznym wpływem tematyki technicznej na metody nauczania. Zwraca również uwagę na praktyczny aspekt definiowania pojęć i wprowadzania praw i twierdzeń, na efektowny sposób prezentowania wiedzy, rolę analogii w przedmiotach technicznych itd., a w szczególności na planowanie i opracowywanie wykładów oraz ćwiczeń.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Przedmiot i założenia pedagogiki inżynierskiej
1.1. Przedmiot pedagogiki inżynierskiej
1.2. Założenia pedagogiki inżynierskiej
1.2.1. Proces nauczania i środki jego przekazu
1.2.2. Czynniki wpływające na proces nauczania, system komunikatywnego oddziaływania
1.3. Struktura podręcznika
Literatura

2. Cele nauczania i uczenia się przedmiotów technicznych
2.1. Terminologia
2.1.1. Pojęcie ?cel"
2.1.2. Struktura celów nauczania
2.1.3. Kategorie celów
2.2. Określanie celów nauczania
2.3. Cechy jednoznacznie określonych celów nauczania
2.3.1. Określenie spodziewanego rezultatu
2.3.2. Określenie dodatkowych uwarunkowań
2.3.3. Określenie warunków zaliczenia
2.4. Poziom celu
2.4.1. Taksonomia celów nauczania
2.4.2. Taksonomia celów nauczania w dziedzinie kognitywnej
2.5. Podsumowanie zagadnień określania i precyzowania poziomu celów
2.6. Uzasadnianie metody operatywnego określania celu
2.7. Kontrola postępów i ocena wyników nauczania
2.7.1. Na temat celu kontroli postępów i oceny wyników nauczania
2.7.2. Sposoby oceniania wyników nauczania
2.7.2.1. Subiektywna ocena wyników nauczania
2.7.2.2. Relatywna ocena wyników nauczania
2.7.2.3. Ocena wyników ukierunkowana na cel nauczania
2.8. Podsumowanie, wskazówki praktyczne Literatura

3. Treść programu nauczania przedmiotów technicznych
3.1. Problem treści nauczania i czasu przeznaczonego na ich przekazanie
3.1.1. Ogólnie na temat rozwoju nauki
3.1.2. Rozwój nauk technicznych
3.2. Pojęcie i szkic teorii struktur
3.2.1. Podstawowe fakty i zjawiska
3.2.2. Fakty odosobnione
3.2.3. Transfer
3.2.4. Potrzeba zaspokajania potrzeb emocjonalnych
3.3. Struktury wiedzy
3.3.1. Przykład struktury wiedzy: rodzina systemów maszyn -?uchwyty"
3.3.2. Formułowanie struktur wiedzy: struktura podstawowa
3.3.3. Formułowanie struktur ukierunkowanych na przedmiot i na jego aspekty
3.3.4. Formułowanie struktur wiedzy: struktura mieszana
3.3.4.1. Formułowanie powiązań pionowych
3.3.4.2. Uelastycznienie powiązań pionowych
3.3.4.3. Formułowanie powiązań poziomych
3.3.4.4. Pogłębianie i umacnianie struktur wiedzy
3.3.5. Formułowanie struktur wiedzy: struktury opisowe
3.3.6. Formułowanie struktur wiedzy: struktura dialektyczna
3.4. Tworzenie pojęć i zdobywanie wiedzy
3.4.1. Typy pojęć
3.4.2. Proces tworzenia pojęć
3.5. Wyniki nauczania opartego na programie o wyraźnej strukturze wewnętrznej
3.6. Podsumowanie, wskazówki praktyczne
Literatura

4. Psychologiczne i socjologiczne aspekty nauczania techniki
4.1. Analiza adresatów nauczania
4.2. Na temat fenomenu ?uczenia się"
4.2.1. Zarys niektórych teorii uczenia się
4.2.1.1. Zasada asocjacyjno - psychologiczna
4.2.1.2. Zasada postaciowo-psychologiczna
4.2.1.3. Teorie wielostopniowego uczenia się
4.2.1.4. Zasada informacyjno - psychologiczna
4.2.2. Organogram procesu przetwarzania informacji
4.2.2.1. Koncepcja modelu zjawiska
4.2.2.2. Kwantyfikacja fenomenologicznej koncepcji modelu przetwarzania informacji
4.2.2.3. Wpływ czynników psychologicznych na kształtowanie procesu nauczania
4.3. Zapominanie i zapamiętywanie
4.3.1. Zjawisko zapominania
4.3.2. Działania pedagogiczne zapobiegające zapominaniu
4.4. Motywacja uczenia się i osiągania postępów w nauce
4.4.1. Motyw, motywacja, pobudzanie motywacji
4.4.2. Motywacja postępów a kształtowanie procesu nauczania
4.5. Skupienie uwagi i zmęczenie
4.5.1. Zmęczenie i jego przyczyny
4.5.2. Działania pedagogiczne zapobiegające zmęczeniu
4.6. Wpływ czynników społecznych na proces nauczania przedmiotów technicznych
4.6.1. Struktury organizacyjne
4.6.1.1. Zasadnicze rodzaje struktur organizacyjnych
4.6.1.2. Struktury organizacyjne z punktu widzenia procesu nauczania
4.6.2. Styl kierowania grupą
4.7. Osobowość nauczyciela przedmiotów technicznych
4.7.1. Modele myślenia
4.7.2. Etologia, autorytet
4.7.3. Prowadzenie dyskusji i rozmów
4.8. Podsumowanie, wskazówki praktyczne Literatura

5. Technologia nauczania przedmiotów technicznych
5.1. Struktura środków dydaktycznych: przyrządów, urządzeń, systemów
5.2. Rodzina klasycznych, ?wizualnych" środków dydaktycznych i ich zastosowanie
5.2.1. Obiekty rzeczywiste
5.2.2. Modele
5.2.3. Urządzenia i przyrządy do doświadczeń
5.2.4. Drukowane teksty do nauczania i uczenia się
5.2.5. Tablice
5.2.6. Ekrany do projekcji
5.2.7. Wymagania stawiane optyce projekcyjnej
5.2.7.1. Wymagania stawiane salom projekcyjnym
5.2.7.2. Wymagania stawiane wyświetlanym obrazom
5.2.7.3. Ustawienie projektorów
5.2.8. Projekcje przy zastosowaniu diaskopów
5.2.8.1. Nośniki informacji do diaskopów
5.2.8.2. Diaskopy
5.2.8.3. Zastosowanie diaskopów
5.2.9. Projekcje przy zastosowaniu rzutników pisma
5.2.9.1. Nośniki informacji do rzutników pisma
5.2.9.2. Rzutniki pisma
5.2.9.3. Zastosowanie rzutników pisma
5.2.9.4. Wykonywanie folii
5.2.10. Projekcje przy zastosowaniu episkopów
5.2.10.1. Nośniki informacji do episkopów
5.2.10.2. Episkopy
5.2.10.3. Zastosowanie episkopów
5.2.11. Projekcje filmowe
5.2.11.1. Nośniki informacji do projekcji filmowych
5.2.11.2. Projektory filmowe
5.2.11.3. Zastosowanie projekcji filmów
5.3. Rodzina klasycznych środków dydaktycznych typu ?audio"
5.4. Rodzina klasycznych ?audiowizualnych" środków dydaktycznych i ich zastosowanie
5.4.1. Udźwiękowione projekcje diaskopowe
5.4.2. Film dźwiękowy
5.5. Nowe technologie w dziedzinie informacji i komunikacji
5.5.1. Telewizja edukacyjna
5.5.1.1. Telewizja publiczna
5.5.1.2. Telewizja klas lekcyjnych i sal wykładowych
5.5.1.3. Telewizja szkół i uniwersytetów
5.5.1.4. Telewizja lokalna
5.5.1.5. Telewizja w procesie dydaktycznym
5.5.2. Komputery oraz maszyny do nauczania i uczenia się w procesie dydaktycznym
5.5.2.1. Konwencjonalne maszyny do nauczania i uczenia się
5.5.2.2. Komputer jako urządzenie do nauczania i uczenia się
5.5.2.3. Sieci komputerowe
5.5.3. Możliwości środków dydaktycznych: przyrządów, urządzeń, systemów
5.6. Podsumowanie, wskazówki praktyczne Literatura

6. Metody nauczania przedmiotów technicznych
6.1. Na temat komunikacji
6.1.1. Komunikacja słowna
6.1.1.1. Szybkość mówienia
6.1.1.2. Natężenie głosu
6.1.1.3. Modulacja głosu
6.1.1.4. Przerwy podczas mówienia
6.1.1.5. Właściwy oddech
6.1.1.6. Akcentowanie
6.1.1.7. Dialekt
6.1.1.8. Styl mowy
6.1.2. Inne możliwości przekazywania informacji
6.1.2.1. Mimika
6.1.2.2. Spojrzenia
6.1.2.3. Gestykulacja
6.1.2.4. Dystans
6.1.2.5. Wygląd zewnętrzny
6.1.3. Sprawdzanie swoich zachowań
6.1.4. Sposoby przekazywania informacji
6.1.4.1. Odczyt
6.1.4.2. Wykład
6.1.4.3. Przemówienie
6.1.4.4 Rozmowa dydaktyczna
6.1.4.5. Rozmowa przy okrągłym stole
6.1.4.6. Dyskusja
6.1.5. Zasady łatwo zrozumiałej komunikacji
6.2. Indukcyjne i dedukcyjne metody nauczania
6.2.1. Terminologia
6.2.2. Wyprowadzanie praw fizyki na zajęciach lekcyjnych
6.2.2.1. Metoda dedukcyjna
6.2.2.2. Metoda indukcyjna
6.2.2.3. Inne możliwości wyprowadzania praw fizyki
6.2.2.4. Zależność indukcyjnych i dedukcyjnych metod od treści nauczania
6.2.2.5. Zastosowanie indukcyjnych i dedukcyjnych metod nauczania w zależności od wiedzy i umiejętności adresatów nauczania
6.2.2.6. Metoda indukcyjna i dedukcyjna a czynnik, jakim jest czas
6.3. Na temat eksperymentu w procesie nauczania
6.3.1. Metodyka przeprowadzania eksperymentu
6.3.1.1. Formułowanie problemu 6.3.1.2. Postawienie hipotezy
6.3.1.3. Przeprowadzenie eksperymentu
6.3.1.4. Wynik eksperymentu i jego efekt poznawczy
6.3.2. Zajęcia laboratoryjne
6.3.2.1. Ćwiczenia laboratoryjne bez możliwości wyboru tematu
6.3.2.2. Ćwiczenia laboratoryjne z możliwością wyboru tematu
6.4. Znaczenie analogii w nauczaniu przedmiotów technicznych
6.4.L Analogia jako przedmiot lekcji
6.4:2. Analogia jako metoda nauczania
6.5. Metoda "nauczania programowanego"
6.5.1. Podstawowe tezy nauczania programowanego
6.5.1.1. Segmentacja informacji
6.5.1.2. Aktywne reagowanie
6.5.1.3. Potwierdzanie sukcesu
6.5.2. Technika nauczania programowanego
6.5.3. Zastosowanie nauczania programowanego
6.6. Przygotowanie i konfiguracja wykładu
6.6.1. System komunikatywnego oddziaływania
6.6.2. Materiały do wykładu
6.6.2.1. Zbieranie materiału
6.6.2.2. Struktura materiału
6.6.2.3. Postać materiałów do wykładu
6.6.2.4. Posługiwanie się materiałami do wykładu
6.7. Planowanie zajęć dydaktycznych
6.7.1. Ramowy program przedmiotu nauczania
6.7.2. Planowanie poszczególnych jednostek dydaktycznych
6.7.2.1. Koncepcja ćwiczenia na temat ?Wyznaczanie wartości firmy"
6.8. Podsumowanie, wskazówki praktyczne
Literatura
  Cena:

przechowalnia

33,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska