UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Syntezy i transformacje związków organicznych


Syntezy i transformacje związków organicznych
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
237
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2007
Język
polski
ISBN
978-83-7348-209-8
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Oddajemy do rąk czytelników skrypt, który jest próbą przekazania doświadczenia nabytego w ciągu wielu lat pracy autorów, w dziedzinie syntetycznej chemii organicznej, jak również prowadzenia zajęć laboratoryjnych z chemii organicznej.
Chemia organiczna, prezentowana na poziomie akademickim, stanowi zazwyczaj problem dla części studentów. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć: - obszerny materiał wykładowy, z którym zazwyczaj student styka się po raz pierwszy
(minima programowe szkoły średniej);
- tzw. ?atomizacja wiedzy" nabywanej podczas toku edukacji;
- część studentów stara uczyć się chemii organicznej ?na pamięć" - co stanowi główny powód niepowodzeń.
Celem wykładu podstawowego z chemii organicznej jest zaprezentowanie korelacji pomiędzy strukturą i rozkładem gęstości elektronowej a reaktywnością poszczególnych grup funkcyjnych, jak również związków wielofunkcyjnych. W toku tego wykładu (ze względów czasowych) marginesowo traktujemy warunki prowadzenia poszczególnych transformacji chemicznych. Należy jednak pamiętać, iż reakcje chemiczne nie biegną w przestrzeni wirtualnej, a zazwyczaj wymagają odpowiedniego rozpuszczalnika. Ponadto synteza organiczna to nie tylko przeprowadzenie zasadniczej reakcji; to przede wszystkim przeróbka mieszaniny reakcyjnej, izolacja produktu, jego oczyszczenie i identyfikacja. Chemik spędza najwięcej czasu na izolacji i oczyszczaniu produktów przeprowadzanych reakcji.

Spis treści:

1. WSTĘP
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawowe techniki izolacji i oczyszczania związków organicznych
1.2. 1. Ekstrakcja
1.2.2. Destylacja
1.2.3. Krystalizacja

2. SCHEMATY SYNTEZ JEDNOETAPOWYCH I ICH OCENA PUNKTOWA
2.1. Utlenianie i redukcja
2.1.1. Aldehyd izomasłowy z izobutanolu
2.1.2. Aldehyd masłowy z n-butanolu
2.1.3. p-Toluidyna z p-nitrotoluenu
2.2. Aldehydy i ketony
2.2.1. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy z aldehydu benzoesowego (reakcja Cannizzaro)
2.2.2. Cynamonian etylu z aldehydu benzoesowego
2.2.3. Kwas cynamonowy z aldehydu benzoesowego
2.3. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
2.3.1. Benzoesan metylu z kwasu benzoesowego
2.3.2. Chlorek benzoilu z kwasu benzoesowego
2.3.3. Maślan n-butylu z n-butanolu
2.4. Substytucja nukleofilowa
2.4.1. Chlorek t-butylu z t-butanolu
2.4.2. Chlorek izobutylu z izobutanolu
2.4.3. Eter di-n-butylowy z n-butanolu
2.5. Substytucja elektrofilowa
2.5.1. Acetofenon z benzenu
2.5.2. Bromobenzen z benzenu
2.5.3. t-Butylobenzen z benzenu
2.6. Sole diazoniowe
2.6.1. Bromobenzen z aniliny
2.6.2. Fenol z aniliny
2.6.3. Oranż metylowy z kwasu p-aminobenzenosulfonowego
2.7. Związki magnezoorganiczne
2.7.1. 1,1-Difenyloetanol z octanu etylu
2.7.2. 1-Fenylopropanol z propanalu
2.7.3. 3-Pentanol z propanalu
2.8. Przegrupowania i reakcje różne
2.8.1. Acetylooctan etylu z octanu etylu
2.8.2. Aldehyd salicylowy z fenolu
2.8.3. Monobenzylofosforyn amonu z fosforynu difenylu

3. SCHEMATY SYNTEZ WIELOETAPOWYCH I ICH OCENA PUNKTOWA
3.1. N-Acetylo-1-aminonaftalen z naftalenu
3.2. N-Acetyloglicynian metylu z kwasu chlorooctowego
3.3. N-Acetyloglicynian metylu z kwasu chloooctowego
3.4_ N-Acetylo-2,4,6-tribromoanilina z nitrobenzenu
3.5. Aldehyd 2-hydroksy-1-naftoesowy z naftalenu
3.6. 2-Allilofenol z alkoholu allilowego
3.7. o-Aminoanizol z fenolu
3.8. p-Aminofenol z benzenu
3.9. Antranilan metylu z bezwodnika ftalowego
3.10. 1-Azofenylo-2-naftol z benzenu
3.11. 1-Azofenylo-2-naftol z naftalenu
3.12. Benzoesan metylu z benzenu
3.13. Benzofenon z bromobenzenu
3.14. 2,3-Benzofuran (kumaron) z fenolu
3.15. Benzoilooctan etylu z octanu etylu
3.16. 4-Benzylideno-2-fenylo-5-oksazolon z kwasu chlorooctowego
3.17. 4-Benzylideno-2-metylo-5-oksazolon z kwasu chlorooctowego
3.18. Benzyloamina z bezwodnika ftalowego
3.19. 1,1'-Binaftylo-2,2'-diol z naftalenu
3.20. 4,4'-Bis-(2,4,5-trifenyloimidazol) z benzenu
3.21. p-Bromoacetanilid z benzenu
3.22. p-Bromoanizol z p-nitrofenolu
3.23. p-Bromo-t-butylobenzen z benzenu
3.24. (B-Bromostyren z benzaldehydu
3.25. 2-Butoksyanilina z fenolu
3.26. p-t-Butyloacetanilid z benzenu
3.27. Chlorek benzoilu z benzenu
3.28. Chlorek o-jodobenzoilu z ftalimidu
3.29. 2-Chloro-2-fenylopropan z benzenu
3.30. Chlorowodorek p-aminoazobenzenu z aniliny
3.31. Czerwień metylowa z bezwodnika ftalowego
3.32. m-Dibromobenzen z benzenu
3.33. NN-Dietylobenzamid z etylobenzenu
3.34. 3,3-Difenylo-2-butanon z benzenu
3.35. 4,4-Difenylo-3-buten-2-on z acetylooctanu etylu
3.36. 1,1-Difenyloetylen z benzenu
3.37. 5,5-Difenylohydantoina z benzaldehydu
3.38. N-(4-Dimetyloaminofenylo)ftalimid z NN-dimetyloaniliny
3.39. 2,4-Dinitrofenylohydrazon acetonu z chlorobenzenu
3.40. 2,4-Dinitrofenylohydrazon aldehydu z chlorobenzenu
3.41. Eter metylowo-2-naftolowy z naftalenu
3.42. N-Fenylobenzamid z kwasu benzoesowego
3.43. 1-Fenylo-2-butanol z aldehydu benzoesowego
3.44. 4-Fenylo-2-butanon z octanu etylu
3.45. Fenylohydrazon acetofenonu z nitrobenzenu
3.46. Fenylohydrazon cykloheksanonu z nitrobenzenu
3.47. 1-Fenylo-2-metylo-2-propanol z aldehydu benzoesowego
3.48. (2-Furylo)-difenylometanol z furfuralu
3.49. Jodek 3-metylobutylu (jodek izoamylu) z pirokatecholu
3.50. p-Jodoanizol z p-nitrofenolu
3.51. o-Jodobenzoesan metylu z ftalimidu
3.52. 1-Jododekan z pirokatecholu
3.53. 1-Jodonaftalen z naftalenu
3.54. 1-Jodooktan z pirokatecholu
3.55. Keton n-butylo-fenylowy z aldehydu n-walerianowego
3.56. Keton etylowo-metylowy z octanu etylu
3.57. Kwas N-acetylo-p-aminobenzoesowy z p-nitrotoluenu
3.58. Kwas benzhydroksamowy z etylobenzenu
3.59. Kwas benzilowy z aldehydu benzoesowego
3.60. Kwas bifenylo-2,2'-dikarboksylowy z ftalimidu
3.61. Kwas 4-t-butylobenzeno-l,2-dikarboksylowy z t-butanolu
3.62. Kwas cyklopentanokarboksylowy z tetrahydrofuranu
3.63. Kwas 2,4-dinitrofenoksyoctowy z chlorobenzenu
3.64. Kwas fenylooctowy z aldehydu benzoesowego
3.65. Kwas fenylopropynowy z aldehydu benzoesowego
3.66. Kwas p-metylobenzoesowy z p-nitrotoluenu
3.67. Kwas m-nitrobenzoesowy z benzenu
3.68. Kwas (2-naftoksy)-octowy z naftalenu
3.69. Kwas trimetylooctowy z acetonu
3.70. Kwas 4-winylobenzoesowy z kwasu 4-metylobenzoesowego
3.71. p-Metoksyacetanilid z p-nitrofenolu
3.72. p-Metyloanizol z p-nitrotoluenu
3.73. o-Metylobenzoesan metylu z o-ksylenu
3.74. 2-Metylo-4-chloroheksan z izobutanolu
3.75. 1-(p-Metylofenylo)-1-propanol z p-nitrotoluenu
3.76. 5-Metylo-3-heksanon z izobutanolu
3.77. 1-Naftoesan metylu z naftalenu
3.78. p-Nitroanilina z aniliny
3.79. p-Nitroanizolzfenolu
3.80. m-Nitrobenzamid z kwasu benzoesowego
3.81. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.82. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.83. m-Nitrobenzoesan metylu z acetofenonu
3.84. m-Nitrobenzoesan metylu z bromobenzenu
3.85. m-Nitrobenzoesan metylu z bromobenzenu
3.86. p-Nitrobenzoesan metylu z p-nitrotoluenu
3.87. p-Nitrobenzofenon z p-nitrotoluenu
3.88. 1-Nitrozo-2-naftol z naftalenu
3.89. Octan 2-naftylu z naftalenu
3.90. 2-Okso-(2H)-i-benzopiran-3-karboksylan etylu (3-karboetoksykumaryna) z aniliny
3.91. 3-Oksopentano-l,5-dikarboksylan dipropylu z furfuralu
3.92. Oranż II z naftalenu
3.93. Osazony cukrów z chlorowodorku fenylohydrazyny
3.94. Pirogronian metylu z kwasu winowego
3.95. Z i E-Stilben z alkoholu benzylowego
3.96. Tetrafluoroboran N-benzylopirydyniowy z benzaldehydu i acetofenonu
3.97. 1,2,3,4-Tetrahydrokarbazol z nitrobenzenu
3.98. 3,4,5-Tribromoanilina z p-nitroaniliny
3.99. 1,3,5-Tribromobenzen z nitrobenzenu
3.100. 2,4,6-Tribromofenol z nitrobenzenu
3.101. Trifenylometanol z bromobenzenu
3.102. Trifenylometanol z etylobenzenu
3.103. Trifenylometanol z kwasu benzoesowego
3.104. n-Walerianian metylu z aldehydu n-walerianowego

4. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
4.1. Utlenianie i redukcja
4.1.1. Aldehyd izomasłowy z izobutanolu
4.1.2. Aldehyd masłowy z n-butanolu
4.1.3. p-Amino-NN-dimetyloanilina z oranżu metylowego
4.1.4. Anilina z nitrobenzenu
4.1.5. o-Aminoanizol z o-nitroanizolu
4.1.6. 1-Aminonaftalen z 1-nitronaftalenu
4.1.7. 1,1'-Binaftylo-2,2'-diol z 2-naftolu
4.1.8. 4,4'-Bis-(2,4,5-trifenyloimidazol) z 2,4,5-trifenyloimidazolu
4.1.9. 2-Butoksyanilina z 2-butoksynitrobenzenu
4.1.10. p-t-Butyloanilina z p-t-butylonitrobenzenu
4.1.11. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie kwasem azotowym
4.1.12. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie octanem miedzi II
4.1.13. Dibenzoil z benzoiny, utlenianie nadmanganianem potasu
4.1.14. 2,3-Difenylo-2,3-butanodiol z acetofenonu
4.1.15. m-Fenylenodiamina z m-dinitrobenzenu
4.1.16. N-Fenylohydroksyloamina z nitrobenzenu
4.1.17. Kwas N-acetylo-p-aminobenzoesowy z N-acetylo-p-toluidyny
4.1.18. Kwas benzoesowy z acetofenonu
4.1.19. Kwas benzoesowy z etylobenzenu
4.1.20. Kwas 4-bromometylobenzoesowy z kwasu 4-metylobenzoesowego
4.1.21. Kwas 4-t-butylobenzeno-l,2-dikarboksylowy z 1,2-dimetylo-4-t-butylobenzenu
4.1.22. Kwas o-metylobenzoesowy z o-ksylenu
4.1.23. Kwas m-nitrobenzoesowy z m-nitroacetofenonu
4.1.24. Kwas p-nitrobenzoesowy z p-nitrotoluenu
4.1.25. Kwas trimetylooctowy z pinakoliny
4.1.26. Kwas walerianowy z aldehydu walerianowego
4.1.27. p-Metoksyanilina z p-nitroanizolu
4.1.28. 5-Metylo-3-heksanon z 5-metylo-3-heksanolu
4.1.29. p-Nitrofenol z p-nitrozofenolu
4.1.30. p-Toluidyna z p-nitrotoluenu
4.1.31. 3,4,5-Tribromoanilina z 3,4,5-tribromonitrobenzenu
4.2. Aldehydy i ketony
4.2.1. Aldehyd 2-hydroksy-1-naftoesowy z 2-naftolu
4.2.2. Alkohol benzylowy z aldehydu benzoesowego
4.2.3. Alkohol benzylowy i kwas benzoesowy z aldehydu benzoesowego
4.2.4. Alkohol 2-furylometylowy i kwas furano-2-karboksylowy z furfuralu
4.2.5. 2,3-Benzofuran (kumaron) z kwasu o-formylofenoksyoctowego
4.2.6. Benzoina z aldehydu benzoesowego
4.2.7. Cynamonian etylu z aldehydu benzoesowego
4.2.8. 2,4-Dinitrofenylohydrazon acetonu z 2,4-dinitrofenylohydrazyny i acetonu
4.2.9. 2,4-Dinitrofenylohydrazony aldehydów z 2,4-dinitrofenylohydrazyny
4.2.10. Fenylohydrazon acetofenonu z fenylohydrazyny i acetofenonu
4.2.11. Fenylohydrazon cykloheksanonu z fenylohydrazyny i cykloheksanonu
4.2.12. Ketal etylenowy acetylooctanu etylu z acetylooctanu etylu
4.2.13. Kwas cynamonowy z aldehydu benzoesowego
4.2.14. Kwas 3-(2-furylo)-propenowy z furfuralu
4.2.15. Oksym benzofenonu z benzofenonu
4.2.16. Osazony cukrów z chlorowodorku fenylohydrazyny
4.2.17. Pinakol z acetonu
4.2.18. Tetrafluoroboran 2,4,6-trifenylopiryliowy z acetofenonu i aldehydubenzoesowego
4.3. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
4.3.1. Acetanilid z aniliny
4.3.2. N-Acetylo-1-aminonaftalen z 1-aminonaftalenu
4.3.3. N-Acetyloglicyna z glicyny
4.3.4. N-Acetyloglicynian metylu z N-acetyloglicyny
4.3.5. N-Acetyloglicynian metylu z N-acetyloglicyny
4.3.6. N-Acetylo-p-toluidyna z toluidyny
4.3.7. Acetylooctan etylu z octanu etylu
4.3.8. N-Acetylo-2,4,6-tribromoanilina z 2,4,6-tribromoaniliny
4.3.9. Antranilan metylu z kwasu antranilowego
4.3.10. Benzoesan metylu z kwasu benzoesowego
4.3.11. N-Benzoiloglicyna z glicyny
4.3.12. p-t-Butyloacetanilid z p-t-butyloaniliny
4.3.13. Chlorek benzoilu z kwasu benzoesowego
4.3.14. Chlorek o jodobenzoilu z kwasu o-jodobenzoesowego
4.3.15. Chlorek p-nitrobenzoilu z kwasu p-nitrobenzoesowego
4.3.16. Chlorek kwasu pirogronowego z kwasu pirogronowego
4.3.17. Chlorek kwasu walerianowego z kwasu walerianowego
4.3.18. Chlorek o-metylobenzoilu z kwasu o-metylobenzoesowego
4.3.19. Cyklopentanodikarboksylan dietylu z malonianu dietylu i 1,4-dibromobutanu
4.3.20. 1,2-Dibromo-2-fenylopropionian etylu z cynamonianu etylu
4.3.21. N-(4-Dimetyloaminofenylo)ftalimid z NN-dimetyloaniliny
4.3.22. Ftalimid z bezwodnika ftalowego i mocznika
4.3.23. Furano-2-karboksylan metylu z kwasu furano-2-karboksylowego ....
4.3.24. o-Jodobenzoesan metylu z kwasu o-jodobenzoesowego
4.3.25. Kwas 1,2-dibromo-2-fenylopropionowy z kwasu cynamonowego
4.3.26. Kwas 2,4-dinitrofenoksyoctowy z 2,4-dinitrofenolu
4.3.27. Maślan n-butylu z n-butanolu
4.3.28. p-Metoksyacetanilid z p-metoksyaniliny
4.3.29. o-Metylobenzoesan metylu z chlorku o-metylobenzoilu
4.3.30. 1-Naftoesan metylu z kwasu 1-naftoesowego
4.3.31. p-Nitrobenzoesan metylu z chlorku p-nitrobenzoilu
4.3.32. m-Nitrobenzoesan metylu z kwasu m-nitrobenzoesowego
4.3.33. Octan 2-naftylu z 2-naftolu
4.3.34. Pirogronian metylu z chlorku kwasu pirogronowego
4.3.35. n-Walerianian metylu z chlorku kwasu n-walerianowego
4.4. Substytucja nukleofilowa
4.4.1. 2-Benzoiloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.2. 2-Benzyloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.3. N-Benzyloftalimid z ftalimidu i chlorku benzylu
4.4.4. Bromek allilu z alkoholu allilowego
4.4.5. Bromek 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowy z kwasu 4-bromometylobenzoesowego
4.4.6. Chlorek benzylotrifenylofosfoniowy z trifenylofosfiny
4.4.7. Chlorek benzylu z alkoholu benzylowego
4.4.8. Chlorek izobutylu z izobutanolu
4.4.9. Chlorek t-butylu z t-butanolu
4.4.10. 2-Chloro-2-fenylopropan z 2-fenylo-2-propanolu
4.4.11. 1,4-Dibromobutan z tetrahydrofuranu
4.4.12. NN-Dietylobenzamid z dietyloaminy i chlorku benzoilu
4.4.13. 2,4-Dinitrofenol z 2,4-dinitrochlorobenzenu
4.4.14. 2,4-Dinitrofenylohydrazyna z 2,4-dinitrochlorobenzenu
4.4.15. Eter allilowo-fenylowy z bromku allilu i fenolu
4.4.16. Eter n-butylowo-2-nitrofenylowy z o-nitrofenolu
4.4.17. Eter di-n-butylowy z n-butanolu
4.4.18. Eter metylowo-2-naftylowy z 2-naftolu
4.4.19. Fosforyn 1-decylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.20. Fosforyn 3-metylobutylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.21. Fosforyn 1-oktylo-o-fenylenu z bromofosforynu o-fenylenu
4.4.22. Glicyna z kwasu chlorooctowego
4.4.23. Kwas benzhydroksamowy z chlorku benzoilu i hydroksyloaminy
4.4.24. Kwas o-formylofenoksyoctowy z aldehydu salicylowego i kwasu bromooctowego
4.4.25. Kwas (2-naftoksy)-octowy z 2-naftolu
4.4.26. a-Metyloacetylooctan etylu z acetylooctanu etylu
4.4.27. p-Metyloanizol z p-metylofenolu
4.4.28. 2-Metylo-4-chloroheksan z 2-metylo-4-heksanolu
4.4.29. o-Nitroanizol z o-nitrofenolu
4.4.30. p-Nitroanizol z p-nitrofenolu
4.4.31. Tetrafluoroboran N-benzylopirydyniowy z tetrafluoroboranu N-benzylo-160 2,4,6trifenylopirydyniowego
4.5. Substytucja elektrofilowa
4.5.1. Acetofenon z benzenu
4.5.2, p-Aminoazobenzen z diazoaminobenzenu
4.5.3. Benzofenon z chlorku benzoilu i benzenu
4.5.4. p-Bromoacetanilid z acetanilidu
4.5.5. Bromobenzen z benzenu
4.5.6. 1-Bromonaftalen z naftalenu
4.5.7. t-Butylobenzen z izobutanolu i benzenu
4.5.8. 2,6-Dibromo-4-nitroanilina z p-nitroaniliny
4.5.9. 1,2-Dimetylo-4-t-butylobenzen z chlorku t-butylu i o-ksylenu
4.5.10. m-Dinitrobenzen z benzenu
4.5.11. 2,4-Dinitrochlorobenzen z chlorobenzenu
4.5.12. Keton n-butylo-fenylowy z benzenu i chlorku kwasu walerianowego
4.5.13. Kwas m-nitrobenzoesowy z kwasu benzoesowego
4.5.14. 2-Naftalenosulfonian sodu z naftalenu
4.5.15. p-Nitroacetanilid z acetanilidu
4.5.16. m-Nitroacetofenon z acetofenonu
4.5.17. Nitrobenzen z benzenu
4.5.18. m-Nitrobenzoesan metylu z benzoesanu metylu
4.5.19. p-Nitrobenzofenon z chlorku p-nitrobenzoilu
4.5.20. p-Nitro-t-butylobenzen z t-butylobenzenu
4.5.21. o- i p- Nitrofenole z fenolu
4.5.22. 1-Nitronaftalen z naftalenu
4.5.23. p-Nitrozofenol z fenolu
4.5.24. 1-Nitrozo-2-naftol z 2-naftolu
4.5.25. 2-Okso-(2H)-1-benzopiran-3-karboksylan etylu z aldehydu salicylowego
4.5.26. 2,4,6-Tribromoanilina z aniliny
4.5.27. 2,4,6-Tribromofenol z fenolu
4.6. Sole diazoniowe
4.6.1. 1-Azofenylo-2-naftol z aniliny i 2-naftolu
4.6.2. p-Bromoanizol z p-metoksyaniliny
4.6.3. Bromobenzen z aniliny
4.6.4. p-Bromo-t-butylobenzen z p-t-butyloaniliny
4.6.5. p-Bromotoluen z p-toluidyny
4.6.6. Chlorowodorek fenylohydrazyny z aniliny
4.6.7. Czerwień metylowa z kwasu antranilowego
4.6.8. Diazoaminobenzen z aniliny
4.6.9.m-Dibromobenzen z m-fenylenodiaminy
4.6.10. Fenol z aniliny
4.6.11. p-Jodoanizol z p-metoksyaniliny
4.6.12. 1-Jodonaftalen z 1-aminonaftalenu
4.6.13. Kwas bifenylo-2,2'-dikarboksylowy z kwasu antranilowego
4.6.14. Kwas o-jodobenzoesowy z kwasu antranilowego
4.6.15. p-Metylofenol z p-toluidyny
4.6.16. Oranż II (oranż ß-naftolowy) z 2-naftolu
4.6.17. Oranż metylowy z kwasu p-aminobenzenosulfonowego
4.6.18. 1,3,5-Tribromobenzen z 2,4,6-tribromoaniliny
4.6.19. 3,4,5-Tribromonitrobenzen z 2,6-dibromo-4-nitroaniliny
4.7. Związki magnezoorganiczne
4.7.1. 1,1-Difenyloetanol z octanu etylu:
4.7.2. 1-Fenylo-2-butanol z chlorku benzylu i propanalu
4.7.3. 1-Fenylo-2-metylo-2-propanol z chlorku benzylu i acetonu
4.7.4. 1-Fenylopropanol z propanalu
4.7.5. 2-Fenylo-2-propanol z acetonu i bromobenzenu
4.7.6. 2-Furylo-difenylometanol z furano-2-karboksylanu metylu
4.7.7. Ketal etylenowy 4,4-difenylo-4-butanol-2-onu z ketalu etylenowego acetylooctanu etylu
4.7.8. Kwas benzoesowy z bromobenzenu
4.7.9. Kwas fenylooctowy z chlorku benzylu
4.7.10. Kwas p-metylobenzoesowy z p-bromotoluenu
4.7.11. Kwas 1-naftoesowy z 1-bromonaftalenu
4.7.12. 1-(p-Metylofenylo)-1-propanol z p-bromotoluenu i propanalu
4.7.13. 5-Metylo-3-heksanol z propanalu i chlorku izobutylu
4.7.14. 3-Pentanol z propanalu
4.7.15. Trifenylometanol z benzoesanu metylu
4.7.16. Trifenylometanol z benzofenonu
4.8. Przegrupowania i reakcje różne
4.8.1. Aldehyd salicylowy z fenolu
4.8.2. 2-Allilofenol z eteru allilowo-fenylowego
4.8.3. p-Aminofenol z N-fenylohydroksyloaminy
4.8.4. Benzoilooctan etylu z 2-benzoiloacetylooctanu etylu
4.8.5. 4-Benzylideno-2-fenylo-5-oksazolon z N-benzoiloglicyny i aldehydu benzoesowego
4.8.6. 4-Benzylideno-2-metylo-5-oksazolon z N-acetyloglicyny i aldehydu benzoesowego
4.8.7. Benzyloamina z N-benzyloftalimidu
4.8.8. Bromofosforyn o-fenylenu z pirokatecholu
4.8.9. ß-Bromostyren z kwasu 1,2-dibromo-2-fenylopropionowego
4.8.10. N-Bromosukcynoimid z sukcynoimidu
4.8.11. Chlorowodorek p-aminoazobenzenu z p-aminoazobenzenu
4.8.12. 3,3-Difenylo-2-butanon z 2,3-difenylo-2,3-butanodiolu
4.8.13. 4,4-Difenylo-3-buten-2-on z ketalu etylenowego 4,4-difenylo-4-butanol-2-onu
4.8.14. 1,1-Difenyloetylen z 1,1-difenyloetanolu
4.8.15. 5,5-Difenylohydantoina z dibenzoilu
4.8.16. N-Fenylobenzamid z oksymu benzofenonu
4.8.17. 4-Fenylo-2-butanon z 2-benzyloacetylooctanu etylu
4.8.18. 1-Jododekan z fosforynu 1-decylo-o-fenylenu
4.8.19. 1-Jodo-3-metylobutan (jodek izoamylu) z fosforynu 3-metylobutylo-o-fenylenu
4.8.20. 1-Jodooktan z fosforynu 1-oktylo-o-fenylenu
4.8.21. Keton etylowo-metylowy z (a-metyloacetylooctanu etylu
4.8.22. Kwas antranilowy z ftalimidu
4.8.23. Kwas benzilowy z dibenzoilu
4.8.24. Kwas cyklopentanokarboksylowy z cyklopentano-dikarboksylanu dietylu
4.8.25. Kwas fenylopropynowy z 1,2-dibromo-2-fenylopropionianu etylu
4.8.26. Kwas pirogronowy z kwasu winowego
4.8.27. Kwas 4-winylobenzoesowy z bromku 4-karboksybenzylotrifenylofosfoniowego
4.8.28. Monobenzylofosforyn amonu z fosforynu difenylu
4.8.29. 2-Naftol z 2-naftalenosulfonianu sodu
4.8.30. p-Nitroanilina z p-nitroacetanilidu
4.8.31. m-Nitrobenzamid z m-nitrobenzoesanu metylu
4.8.32. 4-Okso-heptano-l,5-dikarboksylan di-n-propylu z kwasu 3-(2-furylo)propenowego
4.8.33. Pinakolina z pinakolu
4.8.34. Z i E-Stilben z chlorku benzylotrifenylofosfoniowego i aldehydu benzoesowego
4.8.35. Tetrafluoroboran N-benzylo-2,4,6-trifenylopirydyniowy z tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopiryliowego
4.8.36. 1,2,3,4-Tetrahydrokarbazol z cykloheksanonu i chlorowodorku fenylohydrazyny
4.8.37. 2,4,5-Trifenyloimidazol z dibenzoilu

5. SKOROWIDZ RZECZOWY

6. PRZEPISY BiHP
  Cena:

Ilość

przechowalnia

27,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska