UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji t. 1 i t. 2


Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji t. 1 i t. 2
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
722
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2006
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Problemy konkurencji, konkurencyjności i kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw nabrały szczególnego znaczenia wraz z pogłębianiem się procesów internacjonalizacji i globalizacji. W tym kontekście istotna jest analiza zewnętrznych i wewnętrznych czynników wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. Problematyka ta stanowi przedmiot opracowania.
Przedstawiono teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, zwracając główną uwagę na czynniki determinujące konkurencyjność oraz znaczenie strategii konkurencji w osiąganiu długofalowej przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano system regulacji prawnych wpływających na zasadę równości konkurowania polskich przedsiębiorców oraz sposoby wykorzystania narzędzi i instrumentów finansowych umożliwiających zwiększenie konkurencyjności. Omówiono także znaczenie niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa jako źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono zagadnienia związane z kompleksowym systemem zarządzania jakością i jego wpływem na osiąganie przewagi konkurencyjnej. Zwrócono uwagę na znaczenie logistycznej obsługi klienta jako narzędzia kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Działalność innowacyjną przedsiębiorstw, będącą istotnym elementem konkurencyjności, zaprezentowano ukazując praktyczne aspekty i motywy wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa. Poruszono również problemy związane z poszukiwaniem możliwości wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Merytorycznie rozległy zakres prezentowanej tematyki wynika z tego, że konkurencja występuje we wszystkich obszarach działalności człowieka i ciągle jest w centrum naukowych dociekań.

Spis treści:

Wprowadzenie

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw

Figiel Sz., Rembisz W. - Wybrane aspekty teoretyczne mikroekonomicznych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw
Adamkiewicz-Drwino H.G. - Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego na rynku globalnym
Kaleta A. - Strategia konkurencji w warunkach burzliwych
Guiski B. - Strategie rozwoju jako czynnik wyboru strategii konkurencji przedsiębiorstwa
Blaszczyk W. - Czas jako ukryty wymiar konkurencyjności przedsiębiorstwa
Czupiał J. - Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Mendryk I. - Rola public relations w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Guzal-Dec D., Zwolińska-Ligaj M. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa a otoczenie lokalne
Nogalski B., Szreder J., Walentynowicz P. - Lean management jako metoda podnoszenia konkurencyjności MSP. Zakres zastosowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych woj. pomorskiego
Sikorski A. - Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Piśmiennictwo

Prawno-finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
Drwiłło A. - Prawne aspekty konkurencji mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
Reiwer-Kaliszewska A. - Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją
Szewczyk M. - Podatki a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Rytel O. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa działającego na rynku zamówień publicznych
Żuk K. - Przedsiębiorstwo komunalne w procesie zmian własnościowych i organizacyjno-prawnych w gospodarce komunalnej
Kurowska M. - Wzrost gospodarczy a czynniki ograniczające rozwój segmentu MSP
Matuszak M. - Instytucjonalne uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw w okresie transformacji
Matuszak M. - Determinanty restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji
Lubomska-Kalisz J. - Identyfikacja podobieństw i różnic struktur holdingowych oraz przedsiębiorstw wielozakładowych
Sklepkowska M., Nasalski Z. - Wartościowanie czynników konkurencyjności przedsiębiorstw będących w okresie transformacji
Jasińska J. - Restrukturyzacja szpitali - szansa czy konieczność?
Perkowski R., Szymanowski W. - Budowa modelu wirtualnego przedsiębiorstwa na podstawie badań
Rybowska A., Kabacińska A., Babicz-Zielińska E. - Slow Food według opinii konsumentów
Staszczak D.E. - Ceny w warunkach globalizacji
Cyman D. - Wykorzystanie elektronicznych instrumentów płatniczych jako element zwiększający konkurencyjność przedsiębiorcy
Duraj A.N. - Umorzenie akcji jako narzędzie zarządzania polityką wypłat dywidendy i kształtowania struktury kapitału własnego
Nowacka A. - Konkurencja na rynku usług finansowych ze strony podmiotów niebankowych
Kucka E. - Ocena funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeń na życie w warunkach konkurencji
Wieszałka D. - Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
Mietlewski Z., Tchórz B. - Opusty cenowe jako strategia konkurencji
Zawieska W. - Analiza zasilania finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w woj.warmińsko-mazurskim w latach 2000-2003
Stulich R. - Analiza i ocena zarządzania wartością spółek drobiarskich z woj. warmińsko-mazurskiego
Stempel R. - Ocena działalności gospodarczej Zakładu Transportu Samochodowego w warunkach konkurencji
Piśmiennictwo

Zarządzanie wiedzą i zasobami ludzkimi
Januszkiewicz K. - Rozwój pracowników jako czynnik konkurencyjności organizacji
Wilmańska-Sosnowska S. - Zdolności konkurencyjne polskich przedsiębiorstw w warunkach nowej gospodarki
Jerzyk E. - Czy w przedsiębiorstwie jest potrzebna kreatywność?
Simpson D. - Różnorodność kulturowa personelu jako źródło innowacyjności
Biesaga-Słomczewska J. - Wyznaczniki nowej roli menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
Trojanowski K. - Zmiany struktury zatrudnienia oraz własności w spółkach leasingu pracowniczego w woj. lubelskim w pierwszej dekadzie po prywatyzacji
Szymańska E. - Motywowanie pracowników w firmie handlowej
Baum R. - Ocena efektywności systemu motywacyjnego tu przedsiębiorstwie agrobiznesu
Grzegorzewska-Ramocka E. - Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle badań młodych dorosłych konsumentów
Wiatrak A.P. - Zarządzanie wartością dla klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
Kąpa-Kejna K. - Wprowadzanie strategii zarządzania relacjami z klientem (CRM) TP S.A.
Piśmiennictwo

Rola jakości w budowie konkurencyjności przedsiębiorstw
Kijek T., Krukowski A. - Kompleksowe zarządzanie jakością jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Cywiński P., Jabłonka K. - Integracja systemów zarządzania a konkurencyjność przedsiębiorstw
Soliwoda A., Karnabal M. - Zintegrowany system zarządzania Jako podstawowy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa w funkcjonowaniu małego i średniego przedsiębiorstwa
Rucińska D., Kędzior M. - Normy ISO 9000 jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji
Bugdol M., Goranczewski B. - Systemy zarządzania normatywnego jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw ciepłowniczych
Zymonik J. - Samoocena organizacji w kontekście kryteriów Polskiej Nagrody Jakości
Nehring A. - Efekty wdrażania systemu jakości w MSP
Zabrocki R. - Znaczenie badań konsumenckich w kształtowaniu jakości i konkurencyjności usług żywieniowych
Iwińska-Knop K. - Konkurencyjność małych przedsiębiorstw handlowych w obliczu ekspansji wielkich sieci
Rucińska D., Bogucka J. - Kształtowanie wizerunku firmy handlowej przez jakość obsługi i relacje z klientem
Smoleń M, Urban L. - Promocja jako element sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa handlowego
Pizo W. - Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych w firmie Hoop S.A
Rudzewicz A., Romanowski M. - Badanie jakości usług metodą servqual
Kowalik A. - Znaczenie jakości w branży hotelarskiej (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie)
Śmiatacz K. - Ocena wybranych elementów oferty operatorów telefonii komórkowej w Polsce
Rzeczkowski R. - Developer na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach konkurencji
Wojtowicz K. - Rola jakości w kreowaniu instrumentów osiągania przewag konkurencyjnych
Wielewska I. - Jakość produktu czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie branży przetwórstwa żywności
Strychalska-Rudzewicz A. - Jakość soków w ocenie konsumentów
Borkowski S., Czakwari R. - Wykorzystanie diagramu Ishikawy i analizy Pareto-Lorenza w procesie doskonalenia jakości wyrobów cukierniczych
Borkowski S., Kaczorowski L. - Wykorzystanie metody QFD w zarządzaniu jakością mebli
Borkowski S., Biernat A. - Identyfikacja oraz doskonalenie jakości odlewów z wykorzystaniem diagramu Ishihawy i metody FMEA
Bukowska-Piestrzyńska A. - Marketing w zakładzie opieki zdrowotnej - szanse i ograniczenia
Piśmiennictwo     460

Logistyczna obsługa klienta w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Kowalska K. - Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku usług logistycznych
Miecznikowski S. - Dostosowanie przedsiębiorstw kolejowych do otwartego rynku przewozu ładunków w UE
Hebel K. - Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu publicznego zdeterminowane analizą SWOT na przykładzie Gdyni
Kapsa E. - Jakościowe czynniki przewagi konkurencyjnej w żegludze promowej na Batłyku
Romanowski M., Rudzewicz A. - Nowoczesne kanały dystrybucji według opinii konsumentów
Szafrańska M- - Kanały dystrybucji produktów bankowych jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku
Lipowski M. - Wpływ obsługi internetowej na konkurencyjność banku
Cywińska B. - Systemy informacyjne czynnikiem wspierającym zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
Nieżurawski L., Śmiatacz K. - Pomiar satysfakcji klienta na podstawie wytycznych normy ISO 9001:2000
Petrykowska J., Escher I. - Wpływ obsługi klienta na kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
Mioduszewski J., Mietlewski Z. - Wpływ programów lojalnościowych na wielkość sprzedaży w sieci sklepów spożywczych
Wajszczuk K. - Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolniczych jako narzędzie wspomagające proces zarządzania
Piśmiennictwo

Innowacje jako element konkurencyjności przedsiębiorstw
Karmańska A., Karpiesiuk K. - Innowacyjność pomiaru dokonań przedsiębiorstwa
Bal-Woźniak T. - Innowacyjność w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa
Golik-Górecka G. - Innowacje determinantą strategii konkurencji
Zastempowski M. - Makrootoczenie i jego wpływ na aktywność innowacyjną małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego
Gałuszka P., Zrobek J. - Innowacje a konkurencja na rynku fonograficznym
Sikorska D. - Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Grzybowska B. - Współpraca przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności innowacyjnej
Chrobocińska K., Juchniewicz M., Sadowska M. - Przedsiębiorczość a innowacyjność firmy (studium przypadku)
Puszko-Machowczyk K. - Innowacyjność potencjału kadrowego jako element konkurencyjności
Bakalarczyk S. - Wykorzystanie innowacji bankowości elektronicznej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
Starnawska S. - Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie bankowym - uwarunkowania konkurencyjne
Piśmiennictwo

Konkurencyjność przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
Rembisz W., Figiel Sz. - Mikroekonomiczne i instytucjonalne determinanty konkurencyjności producentów rolnych w kontekście globalizacji i integracji
Borowiec J. - Przedsiębiorstwo spółdzielcze agrobiznesu w warunkach konkurencji
Kasztelan P.A. - Administracyjne ograniczanie produkcji - nowy czynnik wpływający na przedsiębiorstwa rolnicze Zwolińska-Ligaj M., Guzal-Dec D. - Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich
Kondrakiewicz T. - Procesy koncentracji kapitału w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w przemyśle mięsnym
Pondel H., Maciejewski K. - Wpływ integracji pionowej i poziomej na konkurencyjność wielkopolskich zakładów przetwórstwa mięsnego
Domagalska-Grędys M., Żmija J. - Efekty współpracy i postawy blokujące rozwój grupy producenckiej w warunkach konkurencji na przykładzie Małopolski
Walkowiak M. - Konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży mięsnej
Matysik R. - Diagnoza potencjału konkurencyjnego firmy z wykorzystaniem analizy kluczowych czynników sukcesu (na przykładzie przedsiębiorstwa handlu maszynami rolniczymi z woj. małopolskiego)
Seremak-Bulge J. - Perspektywy rozwoju polskiego mleczarstwa w świetle doświadczeń pierwszego roku członkostwa
Cieślik J. - Tendencje rozwojowe w sektorze mleczarskim regionu małopolskiego
Bazydło L, Szczubełek G. - Wybór kierunku produkcji w zależności od cen zbytu produktów jako element konkurencyjności
Wojtyra B. - Przepływy środków pieniężnych w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka
Kapusta F. - Powstanie i działalność spółki pracowniczej przemysłu cukierniczego
Banaś K. - Koszty produkcji jako podstawowy element konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie ferm kurcząt brojlerów
Balcerak M., Wojtyra B., Cieśliński K. - Wpływ sytemu żywienia na opłacalność produkcji trzody chlewnej w 1987 i 2000r
Kałuża H. - Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii młodych właścicieli
Singh S. - Charakterystyka sektora gospodarki żywnościowej w Indiach
Piśmiennictwo
  Cena:

Ilość

przechowalnia

42,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska