UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu


Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu
  Cena:

Ilość

przechowalnia

38,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
519
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
ISBN
83-7299-382-3
  Cena:

Ilość

przechowalnia

38,00 zł

Pisanie podręcznika z jakiejkolwiek dyscypliny prawniczej, a w tej liczbie z prawa międzynarodowego publicznego, jest przedsięwzięciem trudnym i wymaga od autora daleko idącej samodyscypliny w celu zachowania odpowiednich proporcji przy jednoczesnym wprowadzeniu do treści podręcznika encyklopedycznej wiedzy pozwalającej na podjęcie studiów nad skomplikowanymi przecież problemami

Spis treści:

Przedmowa do wydania drugiego
Przedmowa

ROZDZIAŁ I. POJĘCIA PODSTAWOWE
1. Społeczność międzynarodowa
2. Stosunki międzynarodowe
3. Ramy organizacyjne społeczności międzynarodowej
4. Prawo międzynarodowe publiczne
4.1. Pojęcie prawa międzynarodowego, jego istota, cechy szczególne, systematyka
4.2. Podstawa obowiązywania prawa międzynarodowego
4.3. Zasady prawa międzynarodowego
4.4. Kodyfikacja i stopniowy rozwój prawa międzynarodowego
4.5. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego i wspólnotowego
4.6. Miękkie prawo międzynarodowe
5. Inne systemy normatywne
5.1. Moralność międzynarodowa
5.2. Prakseologia międzynarodowa
5.3. Normy polityczne
5.4. Normy kurtuazji międzynarodowej

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego i ich podział
2. Źródła prawa międzynarodowego w postępowaniu przed MTS (art. 38 Statutu)
3. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa międzynarodowego
4. Kodyfikacja prawa traktatów - konwencja wiedeńska z 23 maja 1969 r
4.1. Pojęcie traktatu
4.2. Zawarcie umowy międzynarodowej
4.3. Reprezentacja państwa w stosunkach traktatowych
4.4. Zastrzeżenia do umów międzynarodowych i ich skutki prawne
4.5. Umowa międzynarodowa a państwo trzecie nie będące stroną umowy
4.6. Przyczyny nieważności umów międzynarodowych
4.7. Przyczyny wygaśnięcia umów międzynarodowych
4.8. Interpretacja traktatów
5. Sukcesja traktatów - konwencja wiedeńska z 23 sierpnia 1978 r
6. Zwyczaj międzynarodowy
7. Zasady ogólne prawa
8. Akty jednostronne państwa
9. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych
10. Pomocnicze źródła prawa międzynarodowego

ROZDZIAŁ III. PODMIOTY PRAWA MIEDZYNARODOWEGO
1. Pojęcie podmiotowości w prawie międzynarodowym
2. Państwo jako pierwotny podmiot prawa międzynarodowego
2.1. Suwerenność a uprawnienia suwerenne
2.2. Zwierzchnictwo terytorialne i personalne
2.3. Powstanie i upadek państwa
2.4. Państwo unitarne i złożone
2.5. Szczególne kategorie państw
2.5.1. Minipaństwa w prawie międzynarodowym
2.5.2. Państwa wieczyście zneutralizowane
2.5.3. Państwa zależne:
3. Uznanie państwa
3.1. Znaczenie uznania dla podmiotowości
3.2. Pozostałe przypadki uznania
4. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa
5. Podmiotowość organizacji międzynarodowych
5.1. Atrybuty podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowych
6. Inne podmioty prawa międzynarodowego
7. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego
8. Podmiotowość Unii Europejskiej w prawie międzynarodowym

ROZDZIAŁ IV. TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYANRODOWYM
1. Terytorium państwowe i jego składniki
2. Integralność terytorialna jako podstawowa zasada prawa międzynarodowego
3. Granice państwa - zasada nienaruszalności granic
4. Zwierzchnictwo terytorialne i jego ograniczenia
4.1. Pojęcie i treść prawa zwierzchnictwa terytorialnego
4.2. Morze terytorialne
4.3. Cieśniny międzynarodowe
4.4. Kanały morskie
4.5. Rzeki międzynarodowe
4.6. Wody archipelagowe
4.7. Przestrzeń powietrzna
5. Nabycie i utrata terytorium
6. Terytorialne reżimy międzynarodowe
6.1. Morze otwarte
6.2. Strefa przyległa
6.3. Wyłączna strefa ekonomiczna
6.4. Szelf kontynentalny
6.5. Dno morskie i oceaniczne poza granicami jurysdykcji państwowej (Obszar)
6.6. Przestrzeń kosmiczna
7. Obszary podbiegunowe
8. Ochrona środowiska naturalnego człowieka
9. Demilitaryzacja, neutralizacja i denuklearyzacja terytorium

ROZDZIAŁ V. LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
1. Pojęcie ludności
2. Zwierzchnictwo terytorialne a zwierzchnictwo personalne
3. Jurysdykcja
4. Obywatelstwo, wielokrotne obywatelstwo, bezpaństwowość
5. Obywatelstwo europejskie
6. Status prawny cudzoziemców
6.1. Pojęcie cudzoziemca
6.2. Wjazd i pobyt cudzoziemców
6.3. Dostęp cudzoziemca do wymiaru sprawiedliwości
6.4. Azyl terytorialny
6.5. Status uchodźców
6.6. Azyl tymczasowy (ochrona tymczasowa)
6.7. Wydalenie i ekstradycja
6.8. Prawo opieki dyplomatycznej
7. Szczególne kategorie cudzoziemców
8. Międzynarodowe standardy praw człowieka
8.1. Standard ludzkości (standard of humanity)
8.2. Standard uniwersalny
8.3. Standard regionalny
8.4. Standard wspólnotowy
8.5. Ochrona kobiet, dzieci i skazanych
8.6. Sądowe i pozasądowe środki kontroli przestrzegania praw człowieka
9. Ochrona mniejszości narodowych
10. Ludobójstwo i inne zbrodnie przeciwko ludzkości
11. Interwencja humanitarna
12. Umowy międzynarodowe dotyczące niektórych zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego
12.1. Umowy dotyczące spraw małżeńskich, adopcji i alimentacji
12.2. Umowy o pomocy prawnej

ROZDZIAŁ VI. PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE
1. Początki nowoczesnej dyplomacji
2. Kodyfikacja prawa dyplomatycznego
3. Misje specjalne
4. Stosunki dyplomatyczne
4.1. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych
42. Zakończenie działalności misji dyplomatycznej
4.3. Funkcje misji dyplomatycznej
4.4. Liczebność i skład misji dyplomatycznej
4.5. Klasy szefów misji dyplomatycznej
4.6. Korpus dyplomatyczny
4.7. Obowiązki przedstawiciela dyplomatycznego wobec państwa przyjmującego
4.8. Przywileje i immunitety dyplomatyczne
5. Stosunki konsularne
5.1. Kodyfikacja prawa konsularnego
5.2. Stosunki dyplomatyczne a konsularne
5.3. Ustanowienie stosunków konsularnych
5.4. Funkcje misji konsularnych
5.5. Liczebność i skład misji konsularnych, precedencja
5.6. Konsul honorowy
5.7. Przywileje i immunitety konsularne
6. Europejska konwencja o funkcjach konsularnych
7. Bilateralne umowy konsularne
8. Funkcjonariusze międzynarodowi

ROZDZIAŁ VII. ORGANIZACJE MIIĘDZYNARODOWYCH
1. Pojęcie organizacji międzynarodowej
2. Podział organizacji międzynarodowych
3. Funkcje organizacji międzynarodowych
4. Organy organizacji międzynarodowych
5. Organizacja Narodów Zjednoczonych
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Organy Organizacji Narodów Zjednoczonych
5.3. Członkostwo Organizacji Narodów Zjednoczonych
5.4. Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych
6. Organizacje wyspecjalizowane ONZ
7. Organizacje regionalne i partykularne
7.1. Organizacja Państw Amerykańskich
7.2. Organizacja Jedności Afrykańskiej
7.3. Liga Państw Arabskich
7.4. Organizacje partykularne
8. Organizacje pozarządowe

ROZDZIAŁ VIII. SPORY MIĘDZYNARODOWE I ICH ROZWIĄZYWANIE
1. Pojęcie i podział sporów międzynarodowych
2. Sposoby i środki rozwiązywania sporów międzynarodowych
3. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych w ramach ONZ
4. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych według procedury Karty NZ
5. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych a środki nacisku
6. Rozwiązywanie sporów w ramach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza
7. Stałe sądy regionalne (ETS, ETPC)
8. Europejski model rozwiązywania sporów międzynarodowych
9. Rozwiązywanie międzynarodowych sporów gospodarczych

ROZDZIAŁ IX. PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
1. Od ius ad bellum do ius contra bellum
2. Kodyfikacja prawa konfliktów zbrojnych
3. Pakt Ligi Narodów - ograniczenie ius ad bellum
4. Pakt Brianda - Kellogga - uroczyste wyrzeczenie się wojny
5. Rokowania rozbrojeniowe
6. Karta Narodów Zjednoczonych
6.1. Użycie siły w imieniu społeczności międzynarodowej
6.2. Prawo do samoobrony indywidualnej i zbiorowej
7. Definicja agresji
8. Konflikty międzynarodowe i niemiędzynarodowe
9. Rozpoczęcie kroków wojennych
10. Reguły wojny lądowej, morskiej i powietrznej
11. Ewolucja pojęcia kombatant (belligerent)
12. Niedozwolone środki i metody walki
13. Partyzanci, ruch oporu, powstańcy, najemnicy, szpiedzy
14. Ochrona ludności cywilnej
15. Ochrona jeńców wojennych
16. Zbrodnie wojenne - kwalifikacja, odpowiedzialność

Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Ważniejsze orzeczenia powołane w tekście
  Cena:

Ilość

przechowalnia

38,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska