UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Wybrane aspekty ekologii gryzoni z wysp leśnych w krajobrazie rolniczym


Wybrane aspekty ekologii gryzoni z wysp leśnych w krajobrazie rolniczym
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
272
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2005
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Szczególne znaczenie dla podtrzymania różnorodności przyrodniczej krajobrazu rolniczego ma zachowanie wśród pól ornych, na których w ciągu roku wielokrotnie wykonywane są różne zabiegi agrotechniczne, środowisk bardziej stabilnych, takich jak łąki, pastwiska, uprawy wieloletnie oraz różngo rodzaju enklawy i ?marginesy", w których zbiorowiska roślinne i zespoły zwierzęce nie są ustawicznie poddawane całkowitej destrukcji. Na terenach intensywnej gospodarki rolnej, jako ostoje różnorodności, ważną rolę odgrywają wyłączone z użytkowania rolniczego wyspy środowiskowe. W krajach Europy Zachodniej są one obecnie często specjalnie tworzone, a warunkach Polski pilniejsze i mniej kosztowne wydaje się poznanie roli oraz zachowanie we właściwym stanie wysp, które jeszcze istnieją.
Od ponad trzydziestu lat z uwagą obserwuję zmiany krajobrazu rolniczego w Wielkopolsce. W latach dziewięćdziesiątych, w związku z przekształceniami struktury własności i wielkości gospodarstw oraz nowymi
gankami ekonomicznymi nabrały one szczególnie dużego tempa. Powiększanie powierzchni jednorodnych plantacji, zmniejszenie różnorodności uprawianych roślin, likwidacja środowisk refugialnych i korytarzy ekologicznych niewątpliwie wpływają na zmiany składu gatunkowego i stosunków ilościowych w zespołach gryzoni. Proces ten jest trudny do śledzenia z przyczyn metodycznych oraz z powodu fluktuacji liczebności populacji i zespołów gryzoni, utrudniających rozpoznanie trwałych trendów będących konsekwencją zmian krajobrazu rolniczego. Chociaż pola uprawne zajmują ponad połowę powierzchni Polski, a krajobraz rolniczy dominuje w naszym kraju, to związane z nim zespoły i populacje gryzoni były o wiele rzadziej badane niż występujące w lasach. Wyniki tych badań mają niewielki udział wśród licznych prac dotyczących ekologii gryzoni, jakie pojawiły się u nas w okresie powojennym.
Badania składu pokarmu płomykówki Tytoalba Scop z różnych regionów Polski zwróciły moją uwagę na związek między urozmaiceniem krajobrazu rolniczego w okolicy stanowiska sowy a różnorodnością gatunkową gryzoni w pokarmie tego drapieżnika (Sałata-Piłacińska 1977; 1994). Wielkopolska znajduje się w obszarze silnej dominacji nornika zwyczajnego Microtus arvalis (Pall.) w pokarmie płomykówki (Sałata-Piłacińska 1977) i w strefie występowania jego cyklicznych gradacji (Skuratowicz 1957). Zanik mozaikowości krajobrazu rolniczego w regionie prowadzi do zwiększenia dominacji tego gatunku w zespołach gryzoni agrocenoz. Populacje nornika zwyczajnego podlegają dużym zmianom liczebności. W konsekwencji następuje zmniejszenie stabilności bazy pokarmowej grupy drapieżników odżywiających sic głównie drobnymi ssakami (Gliwicz 1990b; Piłacińska 1998d; 2003).
Do rozpoczęcia badań skłoniło mnie przekonanie o dużym znaczeniu wysp środowiskowych dla zachowania różnorodności i równowagi w zespołach gryzoni polnych, a jednocześnie obserwowane niszczenie tych dobrze mi znanych od dawna elementów krajobrazu, nadających swoisty charakter i urok równinnym, pokrytym rozległymi polami okolicom Poznania. Wybrałam małe wyspy, szczególnie narażone na likwidację lub degradację, a jednocześnie pozwalające na systematyczne, całoroczne kontrolowanie zamieszkujących je zespołów gryzoni. Kontynuowanie połowów przez szereg kolejnych lat, bez przerwy dłuższej niż odstępy między kolejnymi cenzusami, oraz niewielkie powierzchnie badawcze, umożliwiły śledzenie zmian liczebności i procesów demograficznych gryzoni na podstawie analizy historii życiowych przebywających na wyspach, indywidualnie oznakowanych osobników.
Różne aspekty ekologii gryzoni z wysp środowiskowych przedstawiłam w rozdziałach 5-12, zachowujących znaczną niezależność i charakter odrębnych artykułów, zakończonych własnym podsumowaniem lub dyskusją. Łączą je wspólne miejsca, obiekty oraz nadrzędny cel badań, sformułowany we wstępie książki.
Problematyka badawcza związana z zachowaniem piękna i różnorodności krajobrazu ma w Poznaniu chlubną tradycję, związaną szczególnie z nazwiskiem Profesora Adama Wodziczki. Jego myśli, wzbogacane własnymi poglądami i przykładami, często przewijały sic w wykładach naszych profesorów. Wdzięcznym wspomnieniem ogarniam, od dawna nieżyjącego, mego Nauczyciela - Profesora Wacława Skuratowicza, od którego wiele dowiedziałam się o znaczeniu mozaikowości krajobrazu rolniczego. W ostatniej naszej rozmowie, prowadzonej kilkanaście dni przed jego śmierci Profesor dowiedział się o moim planie rozpoczęcia systematycznych badań gryzoni z wysp śródpolnych. Szczerze się nim ucieszył.
Pamiętam o zmarłym przed kilku laty dyrektorze byłego Kombinatu PGR Konarzewo, Panu Tadeuszu Kościuszce, który wbrew powszechnym opiniom o tej formie gospodarstwa tak nim zarządzał, że stanowiło przykład staranności i fachowości uprawy roli. Obdarzył On mnie zaufaniem, wyrażając pisemną zgodę na nieograniczone w czasie przebywanie na terenach pól należących do Kombinatu, które były miejscem badań.
Pragnę wyrazić wdzięczność tym osobom ze środowiska ekologów i teriologów, których wiedza i pasja naukowa były i pozostają dla mnie wzorem, a autorytet, doświadczenie i życzliwość pomogły mi przezwyciężyć momenty zniechęcenia spowodowane kolejnymi przeciwnościami losu, opóźniającymi ukończenie pracy.
Za pomoc w niektórych obliczeniach statystycznych dziękuję Panom: prof. dr. hab. Zygmuntowi Kaczmarkowi i dr. Ziemowitowi Kosińskiemu. panu mgr. Rafałowi Bajaczykowi dziękuję za udostępnienie autorskiego programu statystycznego analiza TOR.
Dziękuję rodzinie za długie lata podporządkowywania różnych planów moim częstym wyjazdom w teren. Mężowi za ogromną pomoc w opracojniu danych i przygotowanie rysunków. Synowi za cierpliwe wykonywanie ciekawych zdjęć i trwanie z kamerą w czasie długich seansów obserwacyjnych. Córce, że rosnąc, stawała się pełną zapału towarzyszką moich badań terenowych i zręczną w nich pomocą.
Dziękuję zespołowi redakcyjnemu Wydawnictwa Naukowego UAM za życzliwość i zaangażowanie.
Dziękuję również wszystkim niewymienionym osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły mi w zrealizowaniu tej pracy.

Spis treści:

OD AUTORKI

1. WSTĘP
1.1. Znaczenie zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym dla drobnych ssaków
1.2. Izolowane zadrzewienia śródpolne jako wyspy środowiskowe
1.3. Czynniki kształtujące zagęszczenie populacji lokalnych na wyspach środowiskowych
1.4. Migracje jako czynnik kształtujący populacje lokalne z wysp środowiskowych i metapopulacje

2. CELE BADAŃ I HIPOTEZY

3. TEREN BADAŃ
3.1. Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie Wielkopolski
3.2. Powierzchnie badawcze
3.3. Klimat

4. METODY BADAŃ
4.1. Metody stosowane w kolejnych etapach badań terenowych
4.2. Opis metod stosowanych w czasie systematycznego monitoringu w BLISKIM i DALEKIM

5. ZESPOŁY GRYZONI NA WYBRANYCH WYSPACH ŚRODOWISKOWYCH
5.1. Sezonowe zmiany składu i liczebności zespołów gryzoni
5.2. Wyspy środowiskowe jako miejsca występowania różnych gatunków gryzoni
5.3. Czynniki wpływające na skład i liczebność zespołów gryzoni na wyspach środowiskowych - dyskusja

6. SEZONOWA I WIELOLETNIA DYNAMIKA LICZEBNOŚCI
6.1. Zmiany liczebności gryzoni w BLISKIM i DALEKIM
6.2. Uwarunkowania zewnętrzne zmian liczebności gryzoni w BLISKIM i DALEKIM
6.3. Podsumowanie wyników i zagadnienia dyskusyjne

7. TRWAŁOŚĆ POPULACJI LOKALNYCH
7.1. Porównanie trwałości zasiedlenia dwóch wysp leśnych
7,2. Przebieg osiedlania i zaniku populacji lokalnych
7.3. Czynniki wpływające na trwałość populacji gryzoni w BLISKIM i DALEKIM - dyskusja

8. POCHODZENIE OSOBNIKÓW TWORZ4CYCH POPULACJE LOKALNE
8.1. Przyjęte kryteria oceny pochodzenia
8.2. Udział autochtonów i imigrantów w populacjach lokalnych Clethrionomys glareolus i Apodemus flavicollis
8.3. Uwagi o pochodzeniu osobników Apodemus agrarius
8.4. Pochodzenie członków populacji lokalnych a izolacja wysp środowiskowych - zagadnienia dyskusyjne

9. STRUKTURA PŁCI
9.1. Zróżnicowanie proporcji płci przedstawicieli trzech gatunków gryzoni w aspekcie sezonowym i wieloletnim
9.2. Czynniki kształtujące strukturę płci w populacjach gryzoni na wyspach leśnych - podsumowanie i dyskusja

10. CZAS PRZEBYWANIA GRYZONI NA WYSPACH
10.1. Materiał
10.2. Analiza czasu przebywania trzech gatunków gryzoni na dwóch wyspach leśnych
10.3. Podsumowanie i dyskusja

11. ROZMNAŻANIE W POPULACJACH LOKALNYCH
11.1. Rozmnażanie w populacjach lokalnych nornicy rudej Clethrionomys glareolus
11.1.1. Okres aktywności rozrodczej
11.1.2. Sukces rozrodczy samic w BLISKIM i DALEKIM
11.1.3. Strategie rozmnażania samic autochtonicznych
11.1.4. Strategie rozmnażania samic imigrujących
11.1.5. Porównanie strategii rozrodczych samic w BLISKIM i DALEKIM - zagadnienia dyskusyjne
11.1.6. Liczba i zagęszczenie aktywnych płciowo samic na wyspach
11.1.7. Obecność aktywnych płciowo samców na wyspach
11.1.8. Historie pobytu na wyspach samców autochtonicznych
11.19. Historie pobytu na wyspach samców imigrantów
11.1.10. Czynniki wpływające na pojawianie się i pobyt samców aktywnych płciowo-zagadnienia dyskusyjne
11.1.11. Pojawianie się młodych - wyniki i zagadnienia dyskusyjne
11.1.12. Różnice warunków rozmnażania w populacjach nornicy rudej na dwóch wyspach leśnych - podsumowanie
11.2. Rozmnażanie w populacjach lokalnych myszy leśnej Apodemus flavicollis
11.2.1. Okres aktywności rozrodczej
11.2.2. Historie pobytu na wyspach aktywnych płciowo samic
11.2.3. Obecność na wyspach aktywnych płciowo samców
11.2.4. Pojawianie się młodych
11.2.5. Rozmnażanie w populacjach lokalnych i znaczenie wysp leśnych dla metapopulacji - podsumowanie
11.3. Dyskusja

12. MIGRACJE OSOBNIKÓW Z POPULACJI LOKALNYCH
12.1. Przybywanie imigrantów
12.2. Zmiany miejsca pobytu osobników C. glareolus i A. flavicollis
12.3. Okresowe emigracje z wyspy
12.4. Przyczyny i znaczenie przemieszczeń przez matrix - dyskusja

13. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE

14. ZAKOŃCZENIE

LITERATURA
STRESZCZENIE W JĘZYKU OBCYM

  Cena:

przechowalnia

51,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska