UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych


Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
224
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Monografia ?Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych" jest pierwszą w kraju zwartą publikacją podejmującą problem planowania bezwykopowych napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji i wymian przewodów kanalizacyjnych uszkodzonych, bądź nie spełniających stawianych im aktualnie wymagań.
W związku z dynamicznym rozwojem oraz powszechnym stosowaniem bezwykopowych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych, szczególnie ważny jest początkowy etap przygotowania odnowy przewodów, polegający na wytypowaniu do odnowy tych przewodów kanalizacyjnych, które z uwagi na sformułowane w monografii kryteria, wymagają takiej odnowy w pierwszej kolejności.
Zaproponowany w monografii model analizy uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych dla trzech kryteriów: statyczno-wytrzymałościowego, hydrauliczno-eksploatacyjnego i zagrożeń środowiska, umożliwia zakwalifikowanie dowolnego odcinka przewodu kanalizacyjnego, dla każdego z wymienionych trzech kryteriów, do jednej z pięciu następujących grup:
- przewody kanalizacyjne wymagające natychmiastowej odnowy,
- przewody kanalizacyjne wymagające odnowy w okresie krótkoterminowym,
- przewody kanalizacyjne wymagające odnowy w okresie średnioterminowym,
- przewody kanalizacyjne wymagające odnowy w okresie długoterminowym,
- przewody kanalizacyjne nie wymagające odnowy.
Monografia stanowi także dla czytelnika doskonałą sposobność poznania, w oparciu o załączone zdjęcia, rodzajów możliwych uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych, a w oparciu o załączone wykresy, także ilościowego udziału poszczególnych uszkodzeń w ogólnej ich liczbie.
Jeden z rozdziałów pracy zawiera kompleksową analizę przyczyn i konsekwencji występowania wszystkich możliwych uszkodzeń.
Monografia dedykowana jest studentom kierunków studiów ?Inżynieria środowiska" i ,,Budownictwo", projektantom, a także pracownikom przedsiębiorstw odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację sieci kanalizacyjnych.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Cel i zakres pracy
1.2. Cele naukowe i utylitarne pracy
1.2.1. Cele naukowe pracy
1.2.2. Cele utylitarne pracy
1.3. Stan wiedzy w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot pracy
1.3.1. Stan wiedzy w zakresie badań kanałów techniką wideo oraz klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych
1.3.2. Stan wiedzy o technologiach oraz planowaniu bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych

2. Analiza istniejących klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz sposobów ustalania klas ich stanu technicznego
2.1. Polskie propozycje w zakresie klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz sposobów ustalania klas ich stanu technicznego
2.2. Zagraniczne propozycje klasyfikacji i kryteriów klasyfikowania uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz ustalania klas ich stanu technicznego
2.2.1. Klasyfikacja brytyjska
2.2.1.1. Opis klasyfikacji
2.2.1.2. Analiza i ocena klasyfikacji
2.2.2. Metoda duńska
2.2.3. Klasyfikacja firmy Kanal-Müller-Gruppe
2.2.4. Klasyfikacja stosowana w byłej NRD
2.2.5. Klasyfikacja hamburska
2.2.6. Klasyfikacja holenderska Rioned
2.2.7. Klasyfikacja zalecana obecnie w Niemczech
2.2.8. Klasyfikacja zalecana przez normę PN-EN 13508-2
2.3. Wnioski

3. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Założenia proponowanej klasyfikacji
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń hydrauliczno-eksploatacyjnych stwarzających utrudnienia w przepływie ścieków
3.2.3. Propozycja klasyfikacji nieszczelności oraz przemieszczeń rur
3.2.4. Propozycja klasyfikacji uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
3.2.5. Propozycja klasyfikacji specyficznych uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych podatnych
3.2.6. Propozycja klasyfikacji przykanalików
3.3. Propozycja karty danych o przewodzie kanalizacyjnym
3.4. Uwagi dotyczące zaproponowanej klasyfikacji uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych

4. Analiza wyników badań techniką wideo stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych
4.1. Uwagi wstępne
4.1.1. Opis stanowiska badawczego i trendów w zakresie rozwiązań kamer kanalizacyjnych
4.1.2. Cel analizy wyników badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo
4.1.3. Przedmiot i zakres badań
4.2. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo
4.2.1. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych kamionkowych sanitarnych
4.2.1.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.L2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.2. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych betonowych sanitarnych
4.2.2.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.2.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.3. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych betonowych ogólnospławnych
4.2.3.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.3.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.4. Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych deszczowych
4.2.4.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.4.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.5. Łączne wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych
4.2.5.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.5.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.5.3. Zestawienie różnic w wynikach badań w betonowych przewodach kanalizacyjnych sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych
4.2.6. Wyniki badań przewodów kanalizacyjnych z PVC
4.2.6.1. Zbiorcze zestawienie wyników badań
4.2.6.2. Zestawienie uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych z podziałem na klasy uszkodzeń
4.2.7. Wnioski
4.3. Analiza uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych przyporządkowanych do grup: hydrauliczno-eksploatacyjnej, zagrożeń środowiska i bezpieczeństwa konstrukcji
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Zestawienie wyników badań
4.3.2.1. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych ujęte
grupie hydrauliczno-eksploatacyjnej
4.3.2.2. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych ujęte
w grupie zagrożeń środowiska
4.3.2.3. Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych
ujęte w grupie bezpieczeństwa konstrukcji
4.3.3. Wnioski
4.4. Wstępna analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych na poszczególnych odcinkach z uwzględnieniem wyłącznie
ich stanu technicznego dla zaproponowanych trzech kryteriów
4.4.1. Uwagi wstępne
4.4.2. Analiza pilności odnowy zbadanych przewodów kanalizacyjnych przy uwzględnieniu wyłącznie ich stanu technicznego
1.1.1.1. Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych kamionkowych
1.1.1.2. Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych sanitarnych
1.1.1.3. Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych ogólnospławnych
1.1.1.4. Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych deszczowych
1.1.1.5. Analiza pilności odnowy betonowych przewodów kanalizacyjnych łącznie, tj. sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych
1.1.1.6. Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych z rur PVC
4.4.3. Wnioski
4.5. Analiza stanu technicznego przykanalików podłączonych do zbadanych kanałów
4.5.1. Wyniki badań przykanalików
4.5.2. Wnioski
4.6. Analiza wyników innych badań przewodów kanalizacyjnych wykonanych techniką wideo
4.6.1. Wyniki badań krajowych
4.6.2. Wyniki zagraniczne badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo
4.6.3. Wnioski wynikające z analizy porównawczej wyników badań przewodów kanalizacyjnych techniką wideo wykonanych w kraju i za granicą

5. Przyczyny i konsekwencje występowania uszkodzeń w przewodach kanalizacyjnych
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków
5.2.1. Przyczyny występowania przeszkód w przepływie ścieków
5.2.2. Konsekwencje wystąpienia przeszkód w przepływie ścieków
5.3. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych
5.3.1. Przyczyny występowania nieszczelności w przewodach kanalizacyjnych
5.3.2. Konsekwencje wystąpienia nieszczelności
5.4. Przyczyny i konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur
5.4.1. Przyczyny wystąpienia przemieszczeń rur
5.4.2. Konsekwencje wystąpienia przemieszczeń rur
5.5. Uszkodzenia zmniejszające nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
5.5.1. Przyczyny wystąpienia uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
5.5.2. Konsekwencje wystąpienia uszkodzeń zmniejszających nośność konstrukcji
5.6. Specyficzne uszkodzenia występujące wyłącznie w przewodach kanalizacyjnych z rur podatnych
5.6.1. Przyczyny wystąpienia uszkodzeń specyficznych dla przewodów kanalizacyjnych podatnych
5.6.2. Konsekwencje wystąpienia uszkodzeń specyficznych dla przewodów kanalizacyjnych podatnych
5.7. Wnioski

6. Matematyczny model planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Wielkości wejściowe
6.2.1. Wielkości wejściowe uzyskane z badań przewodu kanalizacyjnego techniką wideo dotyczące jego stanu technicznego
6.2.2. Wielkości wejściowe nie związane ze stanem technicznym przewodu kanalizacyjnego
6.3. Wielkości wyjściowe
6.4. Założenia
6.5. Kryteria planowania odnowy przewodów kanalizacyjnych
6.6. Zapis matematyczny modelu
6.7. Wnioski

7. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów kanalizacyjnych i zasady ich doboru
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Bezwykopowe technologie odnowy przewodów kanalizacyjnych
7.2.1. Bezwykopowe technologie naprawy i uszczelnień przewodów kanalizacyjnych
7.2.2. Bezwykopowe technologie renowacji przewodów kanalizacyjnych
7.2.3. Bezwykopowe technologie rekonstrukcji przewodów kanalizacyjnych
7.2.4. Bezwykopowe technologie wymiany przewodów kanalizacyjnych
7.3. Zasady doboru bezwykopowych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych
7.4. Uwagi końcowe

8. Weryfikacja numeryczna modelu matematycznego planowania bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na wybranych przykładach
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Przykład nr 1 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego ogólnospławnego 0 400 mm
8.2.1. Uwagi wstępne
8.2.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.2.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.2.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego
8.3. Przykład nr 2 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego 0 300 mm
8.3.1. Uwagi wstępne
8.3.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.3.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.3.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego ..
8.4. Przykład nr 3 dotyczący przewodu kanalizacyjnego betonowego sanitarnego 0 200 mm
8.4.1. Uwagi wstępne
8.4.2. Określenie klasy uszkodzeń w oparciu o wyniki badań stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego techniką wideo
8.4.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.4.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego
8.5. Przykład nr 4 dotyczący przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego 0 400 mm
8.5.1. Uwagi wstępne
8.5.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.5.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.5.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego
8.6. Przykład nr 5 dotyczący kanału kamionkowego sanitarnego 0 400 mm
8.6.1. Uwagi wstępne
8.6.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.6.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.6.4. Dobór bezwykopowej techniki odnowy przewodu kanalizacyjnego
8.7. Przykład nr 6 dotyczący przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego 0 400 mm
8.7.1. Uwagi wstępne
8.7.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo 8.7.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.7.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego .
8.8. Przykład nr 7 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego ogólnospławnego 0 600 mm
8.8.1. Uwagi wstępne
8.8.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.8.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.8.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego .
8.9. Przykład nr 8 dotyczący przewodu kanalizacyjnego kamionkowego sanitarnego 0 250 mm
8.9.1. Uwagi wstępne
8.9.2. Określenie klasy uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.9.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparciu o model matematyczny
8.9.4. Dobór bezwykopowej technologii odnowy przewodu kanalizacyjnego .
8.10. Przykład nr 9 dotyczący przewodu kanalizacyjnego żelbetowego deszczowego 0 1000mm
8.10.1. Uwagi wstępne
8.10.2. Określenie klas uszkodzeń dla odcinka przewodu kanalizacyjnego
w oparciu o wyniki jego badań techniką wideo
8.10.3. Określenie klas pilności odnowy przewodu kanalizacyjnego w oparcia o model matematyczny
8.10.4. Dobór bezwykopowej techniki odnowy kanału
8.11. Uwagi końcowe

9. Wnioski końcowe
Literatura
  Cena:

przechowalnia

45,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska