UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej


Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej
  Cena:

przechowalnia

95,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
396
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2008
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

95,00 zł

Monografia ?RURY KANALIZACYJNE" jest pierwszą w kraju tak obszerną publikacją podejmującą problem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych oraz metod ich wymiarowania z uwzględnieniem zmian w projektowaniu i konstruowaniu rur z nowych materiałów lub nowymi technologiami, jakie zaistniały w kraju i za granicą na przełomie XX i XXI wieku.
W roku 2001 ukazał się tom I monografii pt.: ?Własności materiałowe", w którym dokonano prezentacji i analizy właściwości materiałowych rur. Podano przegląd specyficznych właściwości rur z tworzyw sztucznych, w tym omówiono problematykę ich trwałości. Przeprowadzono analizę współczynnika bezpieczeństwa rur wykonanych z różnych materiałów oraz sformułowano kryteria doboru rozwiązań materiałowych rur. W oparciu o wyniki własnych wieloletnich badań przewodów kanalizacyjnych w kraju techniką video dokonano analizy ich stanu technicznego. Przeprowadzono także analizę wpływu czynników zewnątrz- i wewnątrzkanałowych na trwałość przewodów kanalizacyjnych.
W roku 2004 ukazał się tom II monografii pt.: ?Projektowanie konstrukcji", w którym dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalania wielkości sił wewnętrznych oraz wymiarowania konstrukcji kanałowych. Poddano krytycznej analizie metody wcześniej stosowane przy obliczeniach konstrukcji kanałowych, a następnie przedstawiono metody obecnie stosowane. Podano metody umożliwiające projektowanie kanałów o dowolnych przekrojach (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne) o konstrukcjach sztywnych i podatnych. Zaprezentowano metodę obliczeń konstrukcji kanałów dawno ułożonych w gruncie, przydatną przy dokonywaniu ekspertyz konstrukcyjnych kanałów już eksploatowanych.
W związku z dynamicznym rozwojem bezwykopowych technologii budowy i odnowy kanałów podano także metody wymiarowania konstrukcji kanałowych budowanych lub odnawianych bezwykopowo.
Zamieszczono w nim także metodykę umożliwiającą optymalizację nośności i konstrukcji monolitycznych kanałów żelbetowych.
Na zakończenie tomu II została zaproponowana trzeciej generacji metoda projektowania konstrukcji kanałowych. Odróżnia się ona od pozostałych metod:
a) projektowaniem konstrukcji kanałowej na ściśle określony prognozowany
okres jej eksploatacji
b) uwzględnieniem w toku obliczeniowym czynników eksploatacyjnych destrukcyjnie oddziałujących na konstrukcję kanałową w trakcie jej eksploatacji.
W tomie III pt.: ?Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej" dokonano prezentacji następujących rur kanalizacyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych: rurdawniej używanych (drewnianych, kamiennych i ceglanych), rur kamionkowych, bazaltowych, betonowych i żelbetowych, z betonu sprężonego, polimerobetonowych, rur azbestowo-cementowych, fibrobetonowych, stalowych oraz z żeliwa szarego i sferoidalnego.
Pokazano rozwiązania wcześniej stosowane z niektórych materiałów np. betonu czy kamionki, obecnie będące przedmiotem eksploatacji, a także rozwiązania z tych samych materiałów najnowszej generacji, obecnie stosowane, o zdecydowanie korzystniejszych parametrach materiałowo-konstrukcyjnych oraz zdecydowanie trwalszych sposobach ich łączenia. Niektóre z prezentowanych rozwiązań np. rury bazaltowe czy fibrobetonowe nie są w chwili obecnej produkowane w kraju, inne np. rury azbestowo-cementowe nie są już produkowane, ale nadal są eksploatowane. W monografii dokonano także prezentacji rur stosowanych w bezwykopowej budowie i bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych.
W prezentowanej monografii zestawiono własności tych rur, opisano technologie ich produkcji, ich asortyment, sposoby łączenia, wymagania dotyczące parametrów rur i zakresu niezbędnych badań, a także dokonano prezentacji innych wyrobów kanalizacyjnych wykonywanych z tego samego materiału co rury.
Tom III stanowi zatem vademecum rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur o konstrukcjach sztywnych i sprężystych umożliwiający projektantom dobór najbardziej efektywnych rozwiązań dla konkretnych warunków ich wbudowania.
W tomie III pominięto prezentację rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologii budowy wielkowymiarowych betonowych kolektorów kanalizacyjnych monolitycznych z zastosowaniem technologii tradycyjnych, form pneumatycznych, betonu odpowietrzanego, technologii monolityczno-prefabrykowanych, czy prefabrykowanych o przekrojach niekołowych dwu- lub trzyczęściowych. Rozwiązania te zostały już wcześniej zaprezentowane w książce: Kuliczkowski A.: ?Projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych ", skrypt nr 356, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000, s. 290. Stanowią one alternatywę głównie dla wielkowymiarowych kolektorów kanalizacyjnych z niektórych materiałów opisanych w prezentowanym tomie III monografii ?Rury kanalizacyjne". Informacje
zawarte łącznie w tomach I, II i III monografii ?Rury kanalizacyjne" umożliwiają
wykonywanie przez projektantów dowolnych projektów konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych budowanych tradycyjną metodą w wykopie jak również metodami bezwykopowymi, a także bezwykopowo odnawianych.
W chwili obecnej istnieje pilna potrzeba opracowania IV tomu monografii dotyczącego prezentacji aktualnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur podatnych, wykonywanych z tworzyw sztucznych, których niektóre własności opisane zostały już w tomie I.
U w a g a: Ze względu na dynamiczny rozwój technologii produkcji rur oraz kilkuletni okres przygotowywania monografii do druku, aktualny (w chwili jej czytania) asortyment rur i ich parametry techniczne mogą różnić się od zamieszczonych w tej monografii.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. RURY I KANAŁY DAWNIEJ STOSOWANE
1.1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji
1.2. Rury i kanały drewniane
1.3. Kanały ceglane
1.4. Kanały kamienne
Literatura

Rozdział 2. RURY KANALIZACYJNE KAMIONKOWE
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Technologia produkcji rur
2.2.1. Surowce do produkcji rur
2.2.2. Cykl produkcyjny z charakterystyką surowców podstawowych
2.2.3. Przygotowanie mas na ?mokro"
2.2.4. Przygotowanie mas na ?sucho" na wydziały produkcyjne
2.2.5. Formowanie i suszenie wyrobów
2.2.6. Szkliwienie i wypalanie wyrobów
2.2.7. Kontrola jakości i wymiarów rur, montaż uszczelek oraz przechowywanie wyrobów
2.3. Własności materiałowe kamionki i rur kamionkowych
2.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności
2.3.2. Odporność chemiczna i biologiczna
2.3.3. Odporność na ścieranie
2.3.4. Szczelność
2.3.5. Chropowatość
2.3.6. Wytrzymałość mechaniczna i nośność rur
2.4. Asortyment rur produkowanych w kraju
2.5. Asortyment rur produkowanych za granicą
2.5.1. Uwagi wstępne
2.5.2. Rury kielichowe
2.5.3. Rury kamionkowe bezkielichowe
2.6. Asortyment rur stosowanych w metodach bezwykopowych
2.6.1. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej budowie kanałów
2.6.2. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej odnowie kanałów
2.7. Sposoby łączenia rur
2.7.1. Złącza dawniej stosowane
2.7.2. Złącza obecnie stosowane
2.7.2. L Złącza rur kamionkowych kielichowych układanych w wykopach
2.7.2.2. Złącza rur kamionkowych bezkielichowych układanych w wykopach
2.7.2.3. Złącza rur kamionkowych układanych metodami bezwykopowymi
2.7.2.4. Inne połączenia
2.8. Inne kamionkowe wyroby kanalizacyjne
2.9. Wymagania i zalecane badania rur
2.9.1. Wymagania stawiane rurom kamionkowym
2.9.2. Zalecane badania rur
Literatura

Rozdział 3. RURY BAZALTOWE
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Technologia produkcji rur
3.3. Własności materiałowe bazaltu i rur bazaltowych
3.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności
3.3.2. Odporność chemiczna
3.3.3. Chropowatość i ścieralność
3.4. Asortyment rur
3.5. Sposoby łączenia rur
3.6. Inne wyroby kanalizacyjne z zastosowaniem bazaltu
3.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań
Literatura

Rozdział 4. RURY BETONOWE I ŻELBETOWE
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Technologia produkcji rur
4.2. L Surowce do produkcji rur betonowych i żelbetowych
4.2.1.1. Cement
4.2.1.2. Kruszywo
4.2.1.3. Woda
4.2.1.4. Stal
4.2.2. Cykl produkcyjny
4.3. Własności materiałowe betonu i rur betonowych
4.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności
4.3.1.1. Ciężar objętościowy
4.3.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
4.3.1.3. Współczynnik sprężystości podłużnej
4.3.1.4. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu oraz granica plastyczności
4.3.1.5. Przewodność cieplna i wydłużenie termiczne
4.3.1.6. Oporność elektryczna
4.3.1.7. Ścieralność
4.3.1.8. Odporność chemiczna
4.3.1.9. Nośność rur
4.4. Asortyment rur betonowych i żelbetowych
4.4.1. Asortyment rur według BN-83/8971-06.00
4.4.2. Rury oferowane przez firmę PV Prefabet Kluczbork
4.4.3. Rury oferowane przez firmę Betras
4.4.4. Rury oferowane przez firmę Hume Rohr
4.4.5. Rury oferowane przez firmę Risse Beton
4.4.6. Rury oferowane przez firmę Haba-Beton
4.4.7. Rury betonowe i żelbetowe z wewnętrznymi wykładzinami ochronnymi z PVC i PE-HD
4.5. Sposoby łączenia rur
4.5.1. Stosowane wcześniej złącza rur według normy BN-83/8971-06.00
4.5.2. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Steinhoff
4.5.2. L Połączenia rur za pomocą uszczelki Ankerplus
4.5.2.2. Połączenia rur za pomocą uszczelki LK
4.5.2.3. Połączenia rur za pomocą uszczelki Rollring
4.5.2.4. Połączenia rur za pomocą systemu AF 150
4.5.2.5. Połączenia rur za pomocą uszczelki dodatkowej Pressprofil
4.5.2.6. Połączenia rur stosowanych w metodach bezwykopowych za pomocą uszczelki dodatkowej Rund-Pressprofil
4.5:2.7. Połączenia elementów studni za pomocą uszczelki SD-Victory
4.5.2.8. Połączenia elementów studni za pomocą innych uszczelek
4.5.3. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Forsheda
4.5.4. Połączenia rur Hume Rohr
4.5.5. Złącza rur przeciskowych firm PV Prefabet Kluczbork i Betras
4.6. Inne wyroby kanalizacyjne
4.6.1. Produkty firmy BS
4.6.1.1. Typoszereg studzienek kanalizacyjnych BS
4.6.1.2. Opis elementów wyposażenia studzienki
4.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań
Literatura

Rozdział 5. RURY Z BETONU SPRĘŻONEGO
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Technologia produkcji rur
5.2.1. Idea sprężania konstrukcji
5.2.2. Surowce
5.2.3. Technologia produkcji rur
5.2.3.1. Wiadomości wstępne
5.2.3.2. Metody hydrauliczne
5.2.3.3. Metody termiczne
5.2.3.4. Rury samosprężne
5.2.3.5. Metody mechaniczne
5.3. Własności materiałowe betonu sprężonego i rur z betonu sprężonego
5.4. Asortyment rur
5.4.1. Rury dawniej stosowane
5.4.2. Rury produkowane w kraju
5.5. Sposoby łączenia rur
5.5.1. Sposoby łączenia dawniej stosowane
5.5.2. Połączenia rur krajowych Betras
5.6. Wymagania i zalecane badania rur
Literatura

Rozdział 6. RURY POLIMEROBETONOWE
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Technologia produkcji rur
6.2. L Surowce do produkcji rur z polimerobetonu
6.2.2. Cykl produkcyjny rur
6.3. Własności polimerobetonu i rur polimerobetonowych
6.3.1. Podstawowe własności polimerobetonu
6.3.2. Odporność chemiczna rur
6.3.3. Ścieralność
6.3.4. Chropowatość
6.3.5. Nasiąkliwość
6.3.6. Nośność
6.3.7. Porównanie wybranych własności mechanicznych i fizycznych rur polimerobetonowych i betonowych
6.4. Asortyment rur
6.4.1. Rury kanalizacyjne układane tradycyjnymi metodami w wykopie
6.4.1.1. Rury o przekroju kołowym
6.4.1.2. Rury o przekroju jajowym
6.4.2. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach bezwykopowych
6.4.2.1. Rury przeciskowe o przekroju kołowym
6.4.2.2. Rury przeciskowe stosowane w metodach bezwykopowych
6.4.2.3. Rury stosowane do bezwykopowej odnowy kanałów
6.5. Sposoby łączenia rur
6.6. Inne wyroby kanalizacyjne
6.6. L Studnie kanalizacyjne i zbiorniki
6.6.2. Kształtki siodłowe
6.6.3. Elementy połączeniowe rur ze studzienkami
6.7. Wymagania i zalecane badania
6.7.1. Zakres badań
Literatura

Rozdział 7. RURY AZBESTOWO-CEMENTOWE
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Technologia produkcji rur
7.2.1. Surowce do produkcji rur
7.2.1.1. Surowce do produkcji rur azbestowo-cementowych
7.2.1.2. Azbest
7.2.1.3. Cement
7.2.1.4. Woda
7.2.2. Technologia produkcji
7.2.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2.2. Produkcja rur ciśnieniowych bezkielichowych
7.2.2.3. Produkcja rur bezciśnieniowych
7.3. Własności materiałów i rur azbestowo-cementowych
7.3.1. Ciężar objętościowy
7.3.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
7.3.3. Wytrzymałość na zginanie i uderzenia
7.3.4.' Wydłużenie całkowite po rozerwaniu
7.3.5. Granica plastyczności oraz współczynnik sprężystości podłużnej
7.3.6. Przewodność cieplna oraz wydłużenie termiczne
7.3.7. Oporność elektryczna
7.3.8. Odporność termiczna
7.3.9. Odporność chemiczna
7.3.10. Chropowatość
7:3.11. Ścieralność
7.4. Asortyment rur
7.4.1. Uwagi wstępne
7.4.2. Rury ciśnieniowe
7.4.3. Rury bezciśnieniowe
7.4.4. Rury stosowane do budowy płaszczy i filtrów studziennych
7.4.5. Izolacje rur azbestowo-cementowych
7.5. Sposoby łączenia rur
7.5.1. Uwagi wstępne
7.5.2. Złącza typu ?Simplex"
7.5.3. Złącza typu ?Gibault"
7.5.4. Złącza klinowe
7.6. Wymagania i zalecane badania
7.7. Regulacje prawne dotyczące azbestu i rur azbestowo-cementowych
7.7.1. Uwagi ogólne
7.7.2. Regulacje prawne
7.7.3. Koszty i sposoby utylizacji rur azbestowo-cementowych
Literatura

Rozdział 8. RURY FIBROBETONOWE
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Surowce stosowane w procesie produkcji rur
8.3. Technologia produkcji
8.4. Własności fibrobetonu i rur fibrobetonowych
8.4.1. Uwagi wstępne
8.4.2. Ciężar objętościowy
8.4.3. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
8.4.4. Wytrzymałość na zginanie
8.4.5. Udarność
8.4.6. Wytrzymałość zmęczeniowa
8.4.7. Odporność na pękanie
8.4.8. Współczynnik odkształcalności termicznej
8.4.9. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu
8.4.10. Odkształcalność pod wpływem obciążenia
8.4.11. Moduł sprężystości
8.4.12. Przewodność cieplna
8.4.13. Odporność chemiczna
8.4.14. Odporność na wysoką temperaturę
8.4.15. Ścieralność
8.4.16. Chropowatość
8.4.17. Nasiąkliwość
8.4.18. Mrozoodporność
8.5. Asortyment rur
8.6. Sposoby łączenia rur
8.7. Inne wyroby kanalizacyjne
8.8. Wymagania i zalecane badania
Literatura

Rozdział 9. RURY STALOWE
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Surowce do produkcji rur
9.2.1. Niestopowe stale stosowane w rurach
9.2.2. Stale niskostopowe drobnoziarniste
9.2.3. Stale niskostopowe obrabiane cieplno-plastycznie
9.2.4. Stale niskostopowe ulepszane cieplnie
9.3. Technologia produkcji rur stalowych
9.3.1. Uwagi wstępne
9.3.2. Rury stalowe spawane wzdłużnie
9.3.3. Spawanie spiralne
9.3.4. Zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości
9.4. Własności materiałowe stali
9.4.1. Podstawowe własności stali
9.4.1.1. Ciężar objętościowy
9.4.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
9.4.1.3. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu
9.4.1.4. Granica plastyczności
9.4.1.5. Współczynnik sprężystości podłużnej
9.4.1.6. Przewodność cieplna
9.4.1.7. Wydłużenie termiczne
9.4.1.8. Oporność elektryczna
9.4.2. Własności stali istotne przy stosowaniu rur stalowych
9.5. Asortyment rur stalowych
9.5.1. Uwagi wstępne
9.5.2. Asortyment rur dawniej stosowanych
9.5.2.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane
9.5.2.2. Rury stalowe spiralnie spawane
9.5.3. Asorryment rur obecnie stosowanych
9.5.3.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane
9.5.3.2. Rury stalowe spiralnie spawane
9.5.3.3. Rury stalowe zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości
9.5.3.4. Rury stalowe z wewnętrzną powłoką cementową
9.6. Zabezpieczenia antykorozyjne rur
9.6.1. Uwagi wstępne
9.6.2. Asfaltowanie rur
9.6.3. Powłoki zewnętrzne polietylenowe
9.6.3.1. Uwagi wstępne
9.6.3.2. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na zimno
9.6.3.3. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na gorąco - metoda Synergy
9.6.3.4. Polietylenowa izolacja rur metodą wytłaczania
9.6.4. Cynkowanie powłoki zewnętrznej rur
9.6.5. Zewnętrzna powłoka z zaprawy cementowej
9.6.6. Zróżnicowane rozwiązania powłok zewnętrznych na wybranych przykładach
9.6.7. Powłoki wewnętrzne poliuretanowe i epoksydowe
9.6.8. Powłoki wewnętrzne z zaprawy cementowej
9.7. Sposoby łączenia rur
9.8. Wymagania i zalecane badania rur
Literatura

Rozdział 10. RURY ŻELIWNE
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Surowce do produkcji rur
10.2.1. Uwagi ogólne
10.2.2. Żeliwo szare
10.2.2.1. Struktura żeliwa szarego
10.2.2.2. Gatunki żeliwa szarego
10.2.2.3. Modyfikacja żeliwa szarego
10.2.3. Żeliwo sferoidalne
10.2.3.1. Struktura żeliwa sferoidalnego
10.2.3.2. Skład chemiczny żeliwa sferoidalnego
10.3. Technologie produkcji rur żeliwnych
10.3.1. Podział stosowanych technologii
10.3.2. Technologia odlewania odśrodkowego z zastosowaniem kokil
10.3.3. Technologia odlewania grawitacyjnego w formach piaskowych
10.3.4. Technologia odlewania półciągłego
10.4. Własności materiałowe żeliwa i rur żeliwnych
10.5. Asortyment rur żeliwnych
10.5.1. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach wykopowych
10.5.1. L Rury kanalizacyjne z żeliwa szarego produkcji krajowej
10.5.1.2. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji krajowej
10.5.1.3. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji zagranicznej
10.5.1.3.1. Uwagi ogólne
10.5.1.3.2. Grawitacyjne rury kielichowe systemu INTEGRAL
10.5.1.4. Ciśnieniowe rury kielichowe systemu INTEGRAL
10.5.2. Rury z żeliwa sferoidalnego stosowane w technologiach bezwykopowych
10.5.3. Powłoki ochronne rur żeliwnych
10.5.3.1. Zewnętrzne powłoki ochronne
10.5.3.2. Wewnętrzne powłoki ochronne
10.6. Sposoby łączenia rur żeliwnych
10.6.1. Złącza kołnierzowe
10.6.2. Złącza kielichowe
10.6.2.1. Złącza kielichowe doszczelniane
10.6.2.2. Złącza kielichowe gwintowane
10.6.2.3. Złącza kielichowe dławicowe
10.6.2.4. Złącza kielichowe systemu TYTON nieblokowane
10.6.2.5. Złącza kielichowe systemu TYTON blokowane
10.6.3. Rodzaje uszczelek stosowanych w połączeniach rur żeliwnych
10.7. Inne wyroby kanalizacyjne
10.8. Wymagania i zalecane badania
10.8.1. Wymagania stawiane rurom z żeliwa sferoidalnego
10.8.1.1. Wymagania techniczne
10.8.1.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności
10.8.2. Wymagania stawiane rurom z żeliwa szarego
10.8.3. Badania rur z żeliwa sferoidalnego
10.8.4. Badania rur z żeliwa szarego
Literatura
  Cena:

przechowalnia

95,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Dostępność: brak - zapytaj
przechowalnia
Dreiseitl Herbert, Geiger Wolfgang
98,00 zł
Wydawnictwo: Projprzem-EKO
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska