UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Pollution and Environmental Protection. Chemical Aspects and Related Considerations


Pollution and Environmental Protection. Chemical Aspects and Related Considerations
  Cena:

Ilość

przechowalnia

55,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
222
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2005
Język
polski - niemiecki - angielski
ISBN
83-232-1505-7
  Cena:

Ilość

przechowalnia

55,00 zł

Książka D. Asmusa jest napisana w trzech językach - z głównym tekstem w języku angielskim (wraz z ilustracjami) oraz z równoległym komentarzem w języku polskim i niemieckim w układzie zwierciadlanym. Wychodząc od ogólnej definicji i klasyfikacji środowiska w aspekcie globalnym, autor analizuje źródła, skutki i mechanizmy różnych rodzajów zanieczyszczeń oraz ich konsekwencje dla ochrony środowiska. 

Podręcznik jest wartościowym opracowaniem dla studentów chemii i ochrony środowiska oraz pokrewnych dziedzin nauki, a także dla osób, które są zainteresowane tematami naukowymi przedstawianymi w sposób popularny.

Spis treści:

 

Foreword
Vorwort
Przedmowa


1. Introduction
Einleitung
Wstęp

1.1. In the beginning
Am Anfang
Na początku
1.2. The specific role of Chemistry
Zur Bedeutung der Chemie
Szczególna rola chemii

2. Environmental Chemistry
Umweltchemie
Chemia środowiska
2.1. Physical parameters
Physikalische Parameter
Parametry fizyczne
2.1.1. Influence of phase and aggregation state
Einfluss des Aggregatzustandes
Wpływ fazy i stanu agregacji
2.1.2. Physical forces of global dimensions
Physikalische Kräfte von globaler Dimension
Siły fizyczne o wymiarach globalnych
2.2. Chemistry
Chemie
Chemia
2.2.1. Driving forces for chemical reactions
Triebkräfte chemischer Reaktionen
Siły napędowe reakcji chemicznych
2.2.1.1. Thermodynamics
Thermodynamik
Termodynamika
2.2.1.2. Kinetics
Kinetik
Kinetyka
2.2.1.3. Catalysis
Katalyse
Kataliza
2.2.1.4. Mechanical transport of reactants
Mechanischer Transport der Reaktanden
Mechaniczny transport reagentów

3. Pollution
Umweltverschmutzung
Zanieczyszczenie środowiska
3.1. Natural polution
Natürliche Schadstoffe
Zanieczyszczenia naturalne
3.2. Man-made (anthropogenic) pollution
Zivilisationsbedingte Umweltverschmutzung
Zanieczyszczenia antropogeniczne
3.3. Natural vs. anthropogenic pollution
Absolute und relative Beiträge natürlicher und anthropogener Schadstoffe Zanieczyszczenia naturalne a antropogeniczne
3.4. Primary and secondary pollutants
Primäre und sekundäre Schadstoffe
Zaniecz,vszczeni.a pierwotne i wtórne
3.4.1. Special examples: London Smog - Los Angeles Smog
Spezielle Beispiele: London Smog - Los Angeles Smog
Szczególne przykłady: Smog londyński -- smog w Los Angeles

4. Identification and Quantification

Identifizierung und Quantifizierung
Identyfikacja i oznaczanie ilościowe
4.1. Subjective recognition
Subjektive Wahrnehmung
Rozpoznanie subiektywne
4.2. Analytical measurements
Analytische Messungen
Pomiary analityczne
4.2.1. Chemical reactions
Chemische Reaktionen
Reakcje chemiczne
4.2.2. Chromatography
Chromatographie
Chromatografia
4.2.3. Spectroscopy
Spektroskopie Spektroskopia
4.3. Quantification units
Mess- und Nachweiseinheiten
Jednostki w oznaczeniach ilościowych
4.4. Significant figures
Signifikante Zahlen
Cyfry znaczące

5. Solvation and Solubility
Lösungen und Löslichkeit
Solwatacja i rozpuszczalność
5. 1. Water as solvent
Wasser als Lösungsmittel
Woda jako rozpuszczalnik
5.2. Solubility in aerosols, fog and rain drops
Löslichkeit in Aerosolen, Nebel und Regentropfen
Rozpuszczalność w aerozolach, mgle i kroplach deszczu

6. Formation and Properties of Highly Reactive Species
Bildung und Eigenschaften hochreaktiver Teilchen
Tworzenie się i właściwości cząstek wysoko reaktywnych
6.1. Photochemistry
Photochemie
Fotochemia
6.1.1. General aspects
Allgemeine Aspekte
Rozważania ogólne
6.1.2. Photocatalysis
Photokatalyse
Fotokataliza
6.2. High-energy radiation
Hochenergie Strahlung
Promieniowanie wysokoenergetyczne
6.2.1. General aspects
Allgemeine Aspekte
Rozważania ogólne
6.2.2. Ionization processes
Ionisationsprozesse
Procesy jonizacji
6.2.3. Radiolysis of water
Radiolyse von Wasser
Radioliza wody
6.3. Radicals
Radikale
Rodniki
6.3.1. Definition
Definition
Definicja
6.3.2. Identification
Identifizierung
Identyfikacja
6.3.3. Some specific reactions of radicals
Einige spezielle Radikalreaktionen
Niektóre specyficzne reakcje rodników

7. Natural Cycles
Natürliche Kreisläufe
Obiegi naturalne
7.1. Water
Wasser
Woda
7.2. Carbon
Kohlenstoff
Węgiel
7.3. Nitrogen
Stickstoff
Azot
7.4. Methane
Methan
Metan
7.5. Sulfur
Schwefel
Siarka

8. Prevention and Treatment of Pollution
Vermeidung und Minimierung von Umweltverunreinigungen
Zapobieganie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń
8.1. Generalphysical methods
Allgemeine physikalische Methoden
Ogólne metody fizyczne
8.2. General chemical methods
Allgemeine chemische Methoden
Ogólne metody chemiczne
8.3. Successful achievements in pollution control
Erfolgreiche Bemühungen zur Kontrolle von Umweltschäden
Osiąqnięcia w kontroli zanieczyszczeń
8.4. Some special methods
Einige spezielle Methoden
Niektóre metody specjalne
8.4.1. Fuel gas and exhaust fume treatment
Rauch- und Abgasbehandlung
Obróbka gazów odlotowych i pyłów spalinowych
8.4.2. Fenton chemistry
Fenton Chemie
Chemia fentonowska
8.4.3. Ozonation
Ozonisierung
Ozonowanie
8.4.4. UV irradiation
UV Bestrahlung Naświetlanie UV
8.4.5. Photocatalysis
Photokatalyse
Fotokataliza
8.4.6. Sonolysis
Sonolyse
Sonoliza
8.4.7. Electron beam treatment
Elektronenstrahl Technologie
Obróbka wiązką elektronową
8.5. Summarizing comment on all special methods
Zusammenfassende Kommentierung der speziellen Methoden
Komentarz podsumowujący metod specjalne
8.6. Specical example: Radical-induced degradation of CFCs
Spezielles Beispiel: Radikalischer Abbau von CFCs
Szczególny przykład: degradacja CFCs za pośrednictwem rodników

9. Some Secondary Effects and Pollutants in the Environment
Einige Sekundäreffekte und Sekundärschadstoffe in der Umwelt Niektóre efekty wtórne i zanieczyszczenia w środowisku naturalnym
9.1. Acid rain
Saurer Regen
Kwaśne deszcze
9.2. Greenhouse effect
Treibhauseffekt
Efekt cieplarniany
9.3. Ozone layer depletion
Abbau der Ozonschicht
Zanikanie warstwy ozonowej
9.4. Temperature inversion
Temperaturinversion
Inwersja temperatury
9.5. Waste incineration - Dioxins, polychlorinated biphenyls (PCBs)
Abfallverbrennung - Dioxine, polychlorierte Biphenyle (PCBs)
Spopielanie odpadów - diaksyny, polichlorowane bifenyle (PCBs)
9.6. Sick building syndrome (SBS)
Gebäudebezogene Syndrome
Syndrom chorego budynku (SCB)
9.7. Formation of trihalomethanes during disinfection of water
Bildung von Trihalogenmethanen bei der Desinfektion von Wasser
Tworzenie się trihalogertornetanów podczas odkażania wody
9.8. Eutrophication of waters
Eutrophizierung (Überdüngung) von Gewässern
Eutrofizacja wód
9.9. Biological response
Zur biologischen Wirkung von Schadstoffen
Odpowiedź biologiczna

Literature used and recommended for further readings
Verwendete und empfohlene Literatur
Literatura wykorzystana i zalecana do dalszych studiów

Keywords
Stichwortverzeichnis Słowa kluczowe
  Cena:

Ilość

przechowalnia

55,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
przechowalnia
Nowakowski Tomasz
50,00 zł
Wydawnictwo: Seidel-Przywecki
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska