UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa - firma kurierska InPost rekomenduje zamawianie przesyłek do paczkomatów.

Informacje o produkcie

Chemia ogólna z zadaniami


Chemia ogólna z zadaniami
  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
584
Okładka
miękka
Format
230 x 162 [mm]
Rok wydania
1999
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Niniejszy podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska i produkcja ekologiczna w rolnictwie Politechniki Białostockiej oraz pokrewnych kierunków wydziałów niechemicznych. Studenci Ci mają chemię wykładaną w niewielkim wymiarze godzin, a problemy chemiczne i zagadnienia fizykochemiczne ściśle wiążą się z tematyką innych przedmiotów występujących w programie studiów. 

Poza typowymi zagadnieniami z chemii ogólnej, w podręczniku uwzględniono takie tematy jak np.: układy koloidowe, zjawiska adsorpcji, dyfuzji i osmozy, prawo podziału Nernsta i ekstrakcję, opisano właściwości podstawowych stanów skupienia materii, przemiany fazowe i równowagi fazowe oraz wybrane zagadnienia z termodynamiki i elektrochemii (ogniwa, elektroliza, korozja), zwykle opisywane w podręcznikach z chemii fizycznej. Jest to spowodowane szczególnym znaczeniem wymienionych zagadnień w nauczaniu innych przedmiotów (np. chemia środowiska) i brakiem osobnego wykładu z chemii fizycznej w programie studiów. 
Materiał jest ilustrowany przykładami wziętymi z życia, w których uwzględniono i przedstawiono wpływ opisanych zjawisk i procesów fizykochemicznych na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie nieożywionej. Zagadnienia istotne dla przyszłych specjalistów od ochrony, inżynierii środowiska i budownictwa, wiążące się z omawianymi zjawiskami i prawami. 
W celu ułatwienia studentom opanowania materiału, w podręczniku zamieszczono liczne rozwiązane przykłady, ilustrujące opisane zagadnienia. Przykłady te czasami stanowią integralną, merytoryczną część poszczególnych rozdziałów, gdyż niektóre prawa i zależności chemiczne podano i wyjaśniono tylko w ten sposób. Autor ma nadzieję, że przyczyni się to do lepszego zrozumienia i utrwalenia zagadnień teoretycznych. Ponadto ważniejsze równania, których znajomość uznano za niezbędną, ujęto w ramki. 
Na końcu każdego rozdziału zamieszczone zostały pytania i zadania treningowe wraz z odpowiedziami, mające na celu zwrócenie Studentom uwagi na szczególnie istotne zagadnienia i ułatwienie powtórzenia materiału. W niektórych zadaniach nie podano wszystkich danych potrzebnych do ich rozwiązania, gdyż celem autora było, zmobilizowanie Studenta do samodzielnego wykorzystania informacji zawartych w tabelach rozdziału dwunastego.

Spis treści:
 
Wstęp

1. Klasyfikacja i nazewnictwo związków chemicznych 
1.1. Tlenki 
1.1.1. Otrzymywanie tlenków 
1.1.2. Nazewnictwo tlenków 
1.1.3. Właściwości chemiczne tlenków 
1.2. Wodorki 
1.3. Kwasy 
1.3.1. Nazewnictwo kwasów 
1.3.2. Otrzymywanie kwasów 
1.4. Wodorotlenki 
1.4.1. Nazewnictwo wodorotlenków 
1.4.2. Otrzymywanie wodorotlenków 
1.4.3. Właściwości chemiczne wodorotlenków 
1.5. Sole 
1.5.1. Nazewnictwo soli 
1.5.2. Otrzymywanie soli 
1.6. Związki koordynacyjne (kompleksowe) 
1.6.1. Nazewnictwo związków koordynacyjnych 
Pytania

2. Prawa chemiczne. Podstawy obliczeń chemicznych 
2.1. Podstawowe prawa i pojęcia fizykochemiczne 
2.2. Gęstość, objętość molowa, prawo ciśnień cząstkowych Daltona 
2.3. Reakcje chemiczne 
2.3.1. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach chemicznych 
2.3.2. Klasyfikacja reakcji chemicznych. Wydajność reakcji 
Pytania i zadania

3. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne 
3.1. Teoria atomistyczna materii 
3.2. Budowa atomu 
3.2.1. Historia odkryć prowadzących do poznania budowy atomu 
3.2.2. Model budowy atomu według Rutherforda 
3.2.3. Izotopy, izobary, izotony 
3.2.4. Energia wiązania nukleonów w jądrze. Trwałość jąder atomowych 
3.2.5. Samorzutne przemiany jądrowe. Szeregi promieniotwórcze pierwiastków 
3.2.6. Sztuczne przemiany jądrowe 
3.2.7. Szybkość rozpadu promieniotwórczego 
3.2.8. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych 
3.2.9. Cząstki elementarne i antycząstki 
3.3. Struktura elektronowa atomów 
3.3.1. Dwoista natura światła 
3.3.2. Spektroskopia atomowa. Widmo wodoru 
3.3.3. Model atomu wodoru według Bohra 
3.3.4. Dwoisty charakter elektronów. Teoria de Broglie'a. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
3.3.5. Równanie Schródingera. Liczby kwantowe 
3.3.6. Zakaz Pauliego. Pojemność powłok elektronowych 
3.3.7. Rozmieszczenie elektronów w atomach wieloelektronowych 
3.4. Układ okresowy pierwiastków 
3.4.1. Zarys historyczny 
3.4.2. Współczesny układ okresowy 
3.4.3. Zmiany właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków w układzie okresowym 
3.4.3.1. Rozmiary atomów i jonów. 
3.4.3.2. Energia jonizacji (potencjał jonizacji) 
3.4.3.3. Powinowactwo elektronowe 
3.4.3.4. Elektroujemność pierwiastków. Skala Paulinga 
3.4.3.5. Okresowość właściwości chemicznych 
3.5. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe 
3.5.1. Wiązanie jonowe 
3.5.2. Wiązanie atomowe (kowalencyjne). Teoria orbitali molekularnych. Rząd wiązania 
3.5.3. Wiązanie atomowe spolaryzowane (kowalencyjne spolaryzowane). Hybrydyzacja 
3.5.4. Wiązanie koordynacyjne 
3.5.5. Wiązanie wodorowe 
3.5.6. Oddziaływania międzycząsteczkowe 
3.5.7. Wiązanie metaliczne 
3.5.8. Wpływ typu wiązania na budowę i właściwości związków chemicznych 
Pytania i zadania

4. Stany skupienia 
4.1. Stan gazowy 
4.1.1. Właściwości stanu gazowego 
4.1.2. Gaz doskonały 
4.1.3. Równanie van der Waalsa 
4.1.4. Skraplanie gazów 
4.2. Stan ciekły 
4.2.1. Lepkość cieczy 
4.2.2. Ciecze niutonowskie i nieniutonowskie 
4.2.3. Napięcie powierzchniowe 
4.2.3.1. Definicja napięcia powierzchniowego 
4.2.3.2. Molowe napięcie powierzchniowe 
4.2.3.3. Substancje powierzchniowo czynne 
4.3. Stan stały 
4.3.1. Sieci krystaliczne 
4.3.2. Defekty sieci krystalicznej 
4.3.3. Teoria pasmowa ciała stałego 
4.4. Stan szklisty materii 
4.5. Plazma 
Pytania i zadania

5. Roztwory i koloidy 
5.1. Klasyfikacja układów dyspersyjnych - definicja roztworu, koloidu i zawiesiny 
5.2. Roztwory nienasycone, nasycone i przesycone 
5.3. Efekty energetyczne procesu rozpuszczania 
5.4. Stężenia roztworów 
5.4.1. Ułamek molowy 
5.4.2. Stężenie procentowe 
5.4.3. Stężenie molowe 
5.4.4. Stężenie molalne, ciśnienie cząstkowe, ppm, ppb i miano 
5.5. Przeliczanie stężeń roztworów wyrażonych w różnych jednostkach 
5.6. Mieszanie roztworów o różnym stężeniu 
5.7. Koloidy 
5.7.1. Charakterystyka koloidów. 
5.7.2. Klasyfikacja koloidów 
5.7.3. Otrzymywanie i oczyszczanie układów koloidowych 
5.7.4. Trwałość układów koloidowych. Koagulacja i peptyzacja 
5.7.5. Żele 
5.7.6. Piany i emulsje 
5.8. Dyfuzja 
Pytania i zadania

6. Termodynamika chemiczna 
6.1. Podstawowe pojęcia 
6.2. Prawo zachowania materii i sposoby przekazywania energii 
6.3. Proces i droga procesu. Funkcja stanu 
6.4. Zerowa zasada termodynamiki 
6.5. Energia wewnętrzna i I zasada termodynamiki 
6.6. Równowaga termodynamiczna. Przemiany odwracalne i rzeczywiste 
6.7. Zmiana energii wewnętrznej w przemianach izochorycznych i adiabatycznych 
6.8. Entalpia 
6.9. Ciepło reakcji. Prawo Hessa 
6.10. Ciepło spalania. Prawa Kirchhoffa 
6.11. Entropia. II i III zasada termodynamiki 
6.12. Wnioski wynikające z II zasady termodynamiki 
6.13. Entalpia swobodna 
6.14. Termodynamika procesów zmiany stanu skupienia 
6.15. Potencjał chemiczny. Aktywność 
Pytania i zadania

7. Przemiany fazowe i równowagi fazowe 
7.1. Reguła faz Gibbsa 
7.2. Układy jednoskładnikowe, wielofazowe 
7.3. Rozpuszczalność gazów w cieczach 
7.4. Prężność pary nasyconej nad roztworem. Prawo Raoulta 
7.5. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia roztworu 
7.6. Prężność par nad mieszaniną cieczy o całkowitej wzajemnej rozpuszczalności 
1.1. Odchylenia od prawa Raoulta 
7.8. Mieszaniny cieczy o ograniczonej wzajemnej rozpuszczalności 
7.9. Osmoza 
7.10. Prawo podziału Nernsta. Ekstrakcja 
7.11. Adsorpcja i jonity 
Pytania i zadania

8. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych 
8.1. Czynniki wpływające na szybkość procesów chemicznych 
8.2. Wyznaczanie szybkości reakcji 
8.3. Teorie kinetyki chemicznej 
8.4. Mechanizmy reakcji chemicznych 
8.5. Szybkość reakcji chemicznej 
8.6. Wpływ stężenia na szybkość reakcji chemicznej 
8.7. Szybkość reakcji w procesach odwracalnych. Stężeniowa stała równowagi reakcji chemicznej 
8.8. Wpływ temperatury na szybkość reakcji 
5.9. Kataliza 
8.10. Prawo działania mas. Termodynamiczna stała równowagi reakcji chemicznej 
8.11. Izoterma van't Hoffa 
8.12. Wpływ temperatury na stałą równowagi 
8.13. Reguła Le Chateliera - Brauna (reguła przekory) 
Pytania i zadańia

9. Roztwory elektrolitów 
9.1. Podział przewodników elektryczności 
9.2. Dysocjacja elektrolityczna. Kwasy, zasady i sole według Arrheniusa 
9.3. Inne teorie kwasów i zasad 
9.3.1. Teoria Brónsteda i Lowry'ego 
9.3.2. Teoria Lewisa 
9.3.3. Teoria Usanowicza 
9.4. Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda 
9.5. Wpływ różnych substancji na dysocjację elektrolityczną. Dysocjacja wielostopniowa 
9.6. Aktywność elektrolitów w roztworach. Teoria Debey'a- Huckela 
9.7. Reakcje wytrącania związków trudno rozpuszczalnych 
9.7.1.Otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych i zapis równań reakcji 
9.7.2. Iloczyn rozpuszczalności 
9.8. Wykładnik stężenia jonów wodorowych (pH). Skala pH 
9.9. Wskaźniki pH 
9.10. Kwasowość ogólna i aktywna 
9.11. Mieszaniny buforowe. Pojemność buforowa 
9.12. Reakcje kwasów, zasad i soli w roztworach wodnych 
9.12.1. Reakcje między kwasami i zasadami. Podstawy alkacymetrii 
9.12.2. Reakcje wodorotlenków amfoterycznych z kwasami i zasadami 
9.12.3. Reakcje kwasów i zasad z solami oraz reakcje soli z solami 
9.13. Hydroliza soli 
9.13.1. Reakcje hydrolizy soli 
9.13.2. Stopień i stała hydrolizy 
9.14. Wartość pH roztworów soli ulegających hydrolizie 
9.14.1. Wartość pH roztworu soli słabego kwasu i mocnej zasady 
9.14.2. Wartość pH roztworu soli mocnego kwasu i słabej zasady 
9.14.3. Wartość pH roztworu soli słabego kwasu i słabej zasady 
9.15. Zmiany pH podczas miareczkowań alkacymetrycznych 
Pytania i zadania

10. Reakcje utleniania i redukcji 
10.1. Utlenianie i redukcja jako proces wymiany elektronów 
10.2. Stopień utlenienia 
10.3. Dobieranie współczynników stechiometrycznych w równaniach reakcji redoks 
10.3.1. Metoda uwzględniania atomowych zmian stopni utlenienia 
10.3.2. Metoda bilansu materiałowo - ładunkowego 
10.4. Dobieranie współczynników w równaniach reakcji dysproporcjono-wania (dysmutacji) 
10.5. Miareczkowanie redoksometryczne 
Pytania i zadania

11. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza 
11.1. Wstęp 
11.2. Siła elektromotoryczna ogniwa (SEM) 
11.3. Potencjał dyfuzyjny 
11.4. Potencjał elektrody. Wzór Nernsta 
11.5. Elektroda wodorowa 
11.6. Skala potencjałów standardowych elektrod 
11.7. Elektrody porównawcze (odniesienia) 
11.8. Pomiar pH. Miareczkowanie potencjometryczne 
11.9. Elektrody redoks 
11.10. Ogniwa galwaniczne - elektrochemiczne źródła energii 
11.11. Zjawisko elektrolizy 
11.12. Prawa elektrolizy Faradaya 
11.13. Charakter zależności prąd - potencjał podczas elektrolizy 
11.14. Polaryzacja elektrod i nadpotencjał. Napięcie elektrolizy 
11.15. Elektroliza roztworów wieloskładnikowych 
11.15.1. Kolejność wydzielania kationów i anionów 
11.15.2. Współwydzielanie wodoru i metali 
11.15.3. Wydzielanie tlenu 
11.16. Korozja 
11.16.1. Zjawisko pasywacji metali 
11.16.2. Podział zjawisk korozyjnych 
11.16.3. Ochrona przed korozją 
11.16.4. Tworzywa niemetalowe i ich korozja 
Pytania i zadania

12. Dodatkowe tabele

Informacje biograficzne 
Literatura 
Skorowidz

  Cena:

przechowalnia

57,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska