Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » MARKETING
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
238
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2003 - wyd. I
Język
polski

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

28,00 zł

Lekko zgięta okładka

Rachunkowość jest praktyczną dyscypliną zajmującą się dostarczaniem informacji o stanie majątkowym podmiotu gospodarczego, o korzyściach jakie ten majątek przynosi na skutek zaangażowania w działalność gospodarczą, o efektach podejmowanych decyzji, a także dostarcza informacji, które po pewnym przetworzeniu i interpretacji dają wyobrażenie o sytuacji finansowej jednostki. W tym celu dokonuje się zestawienia i pomiaru zasobów, ewidencji zmian w tych zasobach oraz kalkulacji nakładów i efektów podejmowanych przedsięwzięć, sprawując przy tym szeroko rozumianą kontrolę finansową nad efektywnością podmiotu gospodarczego.
Końcowym etapem zadań realizowanych w rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa, która, będąc zbiorem informacji o zasobach majątkowych jednostki i źródłach ich finansowania, o efektywności ich zaangażowania w działalność gospodarczą, a także o przepływach pieniężnych, dostarcza wielu informacji użytecznych w ocenie jej sytuacji finansowej. Sprawozdania finansowe są podstawowym materiałem źródłowym dostarczającym wiarygodnych danych do przeprowadzenia analizy finansowej. Spełniają przy tym funkcję kontrolną, ponieważ prezentują skutki finansowe decyzji kierownictwa jednostki, które nią zarządza. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych mają służyć użytkownikom pomocą w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, a także w prognozowaniu wartości i terminów przyszłych przepływów środków pieniężnych koniecznych do utrzymania płynności finansowej jednostki.
Aby sprawozdania finansowe spełniły swoją rolę, konieczne jest przybliżenie wiedzy na temat treści ekonomicznych, oraz zasad ujawniania i prezentacji zawartych w nich informacji. Potrzebna jest ona wszystkim użytkownikom sprawozdań finansowych, a w szczególności menedżerom zarządzającym działalnością gospodarczą, pracownikom zatrudnionym przy przetwarzaniu informacji i przygotowywaniu różnorodnych analiz będących podstawą podejmowanych decyzji, a także społeczeństwu zainteresowanemu rozwojem regionalnym i konkurencyjnością firm.
Podręcznik niniejszy adresowany jest do wszystkich osób zgłębiających problematykę rachunkowości, a w szczególności do menedżerów i studentów kierunków finansów i zarządzania, którzy dążą do zdobycia wiedzy finansowoksięgowej. Zostały w nim przedstawione podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz scharakteryzowane poszczególne ich elementy i składniki. Omówiona treść sprawozdań finansowych i sposób jej ujawniania uwzględnia zasady wyceny i prezentacji wprowadzone przez nowelizację ustawy o rachunkowości. Szczególną uwagę zwrócono także na zrozumiałe przedstawienie treści omawianych problemów wyceny i prezentacji składników sprawozdań, co ilustrują liczne przykłady. Zakres prezentacji niektórych przykładów jest nieco szerszy niż wymaga tego omówienie wyceny bilansowej, ale naszym zdaniem zapewnia to możliwość pełniejszego zrozumienia i przyswojenia wiedzy przez studentów, zwłaszcza w zakresie znowelizowanych uregulowań w rachunkowości.
Ze względu na szeroki zakres tematyczny tego podręcznika nie uwzględniono w nim problematyki sprawozdań finansowych jednostek powiązanych. Wymagają one oddzielnego omówienia.
Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane w podręczniku podstawowe problemy sprawozdań finansowych, poparte licznymi przykładami, pomogą osobom zainteresowanym tą problematyką w szybkim i efektywnym przyswojeniu wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz jej wykorzystania na potrzeby analizy finansowej.

Spis treści:


Wykaz skrótów
Wstęp

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości
1.4. Charakterystyka sprawozdań finansowych
1.5. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

2. Bilans i jego składniki oraz zasady ich wyceny
2.1. Ogólna charakterystyka i struktura bilansu
2.2. Metody wyceny składników bilansu
2.3. Polityka bilansowa
2.4. Charakterystyka i prezentacja składników bilansu
2.4.1. Wartości niematerialne i prawne
2.4.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.4.2.1. Środki trwałe
2.4.2.2. Środki trwałe w leasingu
2.4.2.3. Środki trwałe w budowie
2.4.3. Należności długoterminowe i krótkoterminowe
2.4.4. Inwestycje
2.4.4.1. Inwestycje długoterminowe
2.4.4.2. Inwestycje krótkoterminowe
2.4.5. Zapasy materiałów, produktów i towarów
2.4.6. Rozliczenia międzyokresowe
2.4.6.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2.4.6.2. Odroczony podatek dochodowy jako rozliczenie międzyokresowe
2.4.6.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2.4.7. Kapitały i fundusze własne
2.4.7.1. Istota kapitału (funduszu) własnego
2.4.7.2. Prezentacja i wycena składników kapitału własnego w bilansie
2.4.8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w sprawach finansowych

3. Rachunek zysków i strat
3.1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat
3.2. Przychody jednostki gospodarczej
3.2.1. Przychody ze sprzedaży
3.2.2. Przychody finansowe
3.2.3. Pozostałe przychody operacyjne
3.2.4. Przychody w ujęciu księgowym i podatkowym
3.3. Koszty działalności gospodarczej
3.3.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.3.2. Koszty finansowe
3.3.3. Pozostałe koszty operacyjne
3.3.4. Koszty w ujęciu księgowym a podatkowym
3.4. Zyski i straty nadzwyczajne
3.5. Zasady ustalania wyniku finansowego

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5. Rachunek przepływów pieniężnych
5.1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
5.2. Prezentacja rachunku przepływów pieniężnych
5.2.1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
5.2.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
5.2.3   Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej

6. Informacja dodatkowa
6.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
6.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Akty prawne
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Galeria
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-21 21:59
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.