Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie | Książki techniczne
Księgarnia Techniczna
  • Nauka
  • Edukacja
  • Technika
serdecznie zaprasza specjalistów po

książki techniczne

a także studentów - oferujemy

podręczniki akademickie
Sprzedajemy książki jako księgarnia wysyłkowa oraz w tradycyjnej księgarni
Księgarnia Techniczna | Podręczniki akademickie| Książki techniczne (0)
Katalog » BUDOWNICTWO
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Informacje o produkcie:
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości
Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia
Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Autor
Specyfikacja książki
Ilość stron
211
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
2000
Język
polski
ISBN/ISSN
83-88229-15-X

Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł
  Cena:

Ilość

przechowalnia

26,00 zł

A. Wymiana ciepła
Pole temperatury - zbiór wartości temperatury w danym obszarze w określonej chwili.
Strumień cieplny - ilość ciepła przepływającego między ciałem a jego otoczeniem w jednostce czasu.
Gęstość strumienia cieplnego - strumień cieplny wymieniany na jednostkę pola powierzchni.
Gradient temperatury - przyrost temperatury na jednostkę długości.
Współczynnik przewodzenia ciepła - stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego, przewodzonego przez warstwę materiału do spadku temperatury na grubości warstwy.
Współczynnik przejmowania ciepła - wartość bezwzględna stosunku gęstości strumienia cieplnego na powierzchni przegrody do różnicy temperatury powierzchni przegrody i otoczenia
Współczynnik przenikania ciepła - stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego i różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegrody
Opór cieplny materiału - stosunek różnicy temperatury (na powierzchniach ograniczających warstwę materiału, warstwę powietrza lub przegrodę) i gęstości ustalonego strumienia cieplnego.

B. Wymiana masy
Temperatura punktu rosy - temperatura, przy której ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu staje się ciśnieniem stanu nasycenia.
Ciśnienie pary wodnej - w powietrzu przy określonej temperaturze może się zmieścić pewna maksymalna ilość pary wodnej, która wywiera ciśnienie nazywane
ciśnieniem stanu nasycenia. Zwiększenie tej ilości spowoduje wykraplanie się pary.
Współczynnik paroprzewodności - stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego pary wodnej przenikającego przez warstwę materiału do spadku ciśnienia na grubości warstwy.
Opór dyfuzyjny - stosunek różnicy ciśnienia cząstkowego pary wodnej po obu stronach warstwy materiału lub przegrody do gęstości ustalonego strumienia pary wodnej.

C. Akustyka
Fala akustyczna - rozprzestrzeniające się zaburzenie w ośrodku sprężystym bez zmiany średniego położenia drgających cząstek.
Częstotliwość fali dźwiękowej - liczba okresów drgań w ciągu sekundy. Długość fali dźwiękowej - odległość jaką przebywa fala akustyczna w czasie jednego okresu drgań.
Moc akustyczna - ilość energii jaką wysyła źródło dźwięku w jednostce czasu.
Ciśnienie akustyczne - różnica pomiędzy chwilową wartością ciśnienia powstałego w określonym punkcie pola pod działaniem fal akustycznych a wartością ciśnienia akustycznego.
Pogłos - przedłużanie się czasu zaniku energii dźwiękowej.
Czas pogłosu - czas, w którym energia rozproszonego pola akustycznego zmniejsza się po wyłączeniu źródła dźwięku milion razy.
Chłonność akustyczna - miara zdolności pomieszczenia do pochłaniania dźwięku.
Hałas o poziomie ustalonym - hałas, którego poziom dźwięku w określonym miejscu zmienia się nie więcej niż o 5 dB.
Hałas o poziomie nieustalonym - hałas, którego poziom dźwięku w określonym miejscu zmienia się więcej niż o 5 dB.
Hałas impulsowy - hałas który składa się z jednego lub kilku impulsów dźwiękowych, z których każdy trwa krócej niż 1 s.

D. Oświetlenie
Promieniowanie widzialne (światło) - zakres fal promieniowania elektromagnetycznego, odbieranych przez oko ludzkie.
Strumień świetlny - energia promieniowania elektromagnetycznego źródła światła, oceniana ze względu na przydatność oświetleniową w zakresie długości fal od 380 nm do 760 nm.
Natężenie oświetlenia - stosunek strumienia świetlnego padającego na elementarne pole powierzchni oświetlanej do tego pola powierzchni.
Światłość - stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez określone źródło do kąta bryłowego, na który pada.
Luminancja - stosunek światłości źródła światła do pola powierzchni świecącej.
Równomierność oświetlenia - stosunek najmniejszego natężenia oświetlenia, występującego na polu oświetleniowym, do średniego natężenia oświetlenia na tym polu.

E. Drgania
Drgania mechaniczne - ruchy ciała lub jego części, określone zmienną w czasie wielkością, których wartość na przemian rośnie lub maleje względem wartości
średniej w następujących po sobie kolejno przedziałach czasu.
Drgania ustalone - drgania nie zmieniające się w czasie. Drgania nieustalone - drgania zmieniające się w czasie.
Drgania liniowe - drgania układu sprężystego, w którym siły wewnętrzne są
liniowymi funkcjami przemieszczeń.
Drgania swobodne - drgania odbywające się bez działania czynników zewnętrznych.
Drgania wymuszone - drgania odbywające się pod działaniem czynników zewnętrznych.
Drgania samowzbudne - drgania wymuszone siłami wywołanymi przez sam ruch drgający.
Amplituda drgań - różnica pomiędzy maksymalną wartością a jej wartością zerową.
Prędkość drgań - pierwsza pochodna wychylenia. Przyspieszenie drgań - druga pochodna wychylenia.

Spis treści:

Wykaz oznaczeń 
Określenia wstępne

1. Parametry klimatu zewnętrznego i mikroklimatu pomieszczeń  
1.1. Temperatura 
1.1.1. Pomiary temperatury 
1.1.2. Temperatura operacyjna 
1.2. Wilgotność powietrza 
1.2.1. Pomiary wilgotności powietrza 
1.3. Prędkość ruchu powietrza 
1.3.1. Pomiary prędkości ruchu powietrza 
1.4. Akustyka 
1.4.1. Ogólne wiadomości o dźwięku 
1.4.2. Zasada wykonywania pomiarów parametrów hałasu 
1.5. Drgania mechaniczne 
1.5.1. Wprowadzenie 
1.5.2. Charakterystyka ruchu harmonicznego 
1.5.3. Wpływ drgań mechanicznych na organizm ludzki i konstrukcje budowlane
1.5.4. Zasada wykonywania pomiarów drgań mechanicznych 
1.5.5. Metody oceny szkodliwości drgań 
1.5.6. Ocena drgań przenoszonych przez podłoże na budynek 
1.5.7. Wykonywanie pomiarów 
1.6. Oświetlenie 
1.6.1. Podstawowe parametry oświetlenia 
1.6.2. Zasada wykonywania pomiarów 
1.6.3. Protokół pomiarowy oraz wymagania normowe 
1.7. Mikroklimat pomieszczeń 
1.7.1. Komfort cieplny 
1.7.2. Program do obliczenia przewidywanej oceny średniej (PMV) i przewidywanego odsetka niezadowolonych (PPD) 
1.7.3. Zintegrowany miernik mikroklimatu 
1.7.4. Mikroprocesowy system do pomiarów cieplnych Mikro-B

2. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych i przegród budynku. Pomiary dotyczące materiałów i przegród 
2.1. Właściwości strukturalne 
2.2. Właściwości wilgotnościowe 
2.3. Właściwości cieplne 
2.3.1. Współczynnik przewodzenia ciepła A 
2.3.2. Współczynnik przenikania ciepła U 
2.4. Badanie izolacyjności termicznej przegród - termo wizja 
2.4.1. Historia termografii 
2.4.2. Prawa promieniowania 
2.4.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 
2.4.4. Zasady działania systemu termowizyjnego 
2.4.5. Możliwości zastosowania systemów termowizyjnych do diagnozowania wad termicznych budynków 
2.4.6. Warunki poprawnego wykorzystania systemów termo - wizyjnych 
Literatura

3. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe 
3.1. Ruch ciepła przez przegrody budowlane 
3.1.1. Rodzaje ruchu ciepła 
3.1.2. Konwekcyjny ruch ciepła 
3.1.3. Wymiana ciepła przez promieniowanie 
3.1.4. Złożona wymiana ciepła 
3.1.5. Ruch ciepła przez przewodzenie 
3.1.6. Jednowymiarowe ustalone przewodzenie ciepła. Współczynnik przenikania ciepła U 
3.1.7. Dwukierunkowy przepływ ciepła 
3.1.8. Program DOP 
3.2. Ochrona cieplna budynków 
3.2.1. Uwagi ogólne 
3.2.2. Wymagania 
3.2.3. Obliczenia 
3.3. Stan wilgotnościowy przegród budowlanych 
3.3.1. Pochodzenie wilgoci w przegrodach budowlanych 
3.3.2. Formy występowania wilgoci 
3.3.3. Zasady projektowania przegród pod względem wilgotnościowym 
3.4. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
3.4.1. Uwagi ogólne 
3.4.2. Wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych - wymagania 
3.4.3. Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych - PN-99/B-02025 
3.4.4. Uproszczony sposób obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków według załącznika G do normy - PN-99/B-02025 
3.4.5. Program ?Audytor" 
Literatura

4. Zagadnienia akustyki budowlanej 
4.1. Podstawowe wymaganie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń 
4.1.1. Zakres ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń 
4.1.2. Wymaganie dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku w pomieszczeniach 
4.1.3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród i elementów budowlanych 
4.2. Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych 
4.2.1. Obliczenie wskaźników jednoliczbowych izolacyjności od dźwięków powietrznych 
4.2.2. Obliczenie wskaźników jednoliczbowych izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
Literatura

Galeria
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Hoła Jerzy, Pietraszek Piotr, Schabowicz Krzysztof
Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenie autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Ogólnego Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Budzynowski Tomasz, Ostrowski Bogusław, Poprzeczka Andrzej, Ziewiec Witold
W ciągu ostatnich dwudziestu lat jesteśmy świadkami szybkiego, niespotykanego wcześniej postępu w dziedzinie rozwoju nauki i technologii produkcji tworzyw konstrukcyjnych. Dowodem tego jest między innymi fakt, że w krajach rozwiniętych gospodarczo za jedno z kryteriów oceny zaawansowania technicznego i technologicznego uważa się postęp w dziedzinie rozwoju produkcji materiałów. Rozwój produkcji materiałów, możliwości technologiczne ich wytwarzania, przetwarzania oraz zastosowania stymulują powst
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt


Księgarnia Techniczna - XML Sitemap


Aktualna Data: 2019-09-17 23:20
© Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.