UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Fizyka dla studentów Wydziału Elektrycznego. Cz. 2.


Fizyka dla studentów Wydziału Elektrycznego. Cz. 2.
  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 1
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
358
Okładka
miękka
Format
B5
Rok wydania
1991
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Struktura materii już w starożytności była przedmiotem rozważań filozofó. Za twórców atomistycznej teorii materii uważa się filozofa greckiego Leukippa oraz jego ucznia Demokryta (460-370 p.n.e.). Według wysuniętej przez nich hipotezy wszelka materia składa się z identycznych, niepodzielnych cząstek, atomów (atomos - z greckiego - niepodzielny) oddzielonych pustą przestrzenią. Idee te oparte były na rozważaniach filozoficznych i nie miały doświadczalnego uzasadnienia. Dopiero, później, po około dwóch tysiącach lat, w epoce Renesansu, gdy podstawą nauk przyrodniczych stało sig doświadczenie, idea atomistyczna przyjęła charakter hipotezy naukowej (Boyle, XVII w.).
Teoretycznej interpretacji odkrytych przez Boyle'a praw gazowych oraz ustalenia związku temperatury z ruchem cząsteczek po raz pierwszy dokonał D. Bernoulli (1700-1782 r.). J. Joule wyjaśnił i rozszerzył rezultaty pracy Bemoulliego, podając związek ilościowy cząsteczkowej energii kinetycznej z temperaturą. Atomistykę chemiczną uporządkował J. Dalton poprzez sformułowanie prawa stosunków stałych i wielokrotnych.
Podstawy współczesnej teorii kinetyczno-molekularnej opracowane zostały w ubiegłym stuleciu przez: J. Joule-a, A. Kroniga, R. Clausiusa, a następnie przez C. Maxwella, L. Boltzmanna, J. W. Gibbsa oraz polskiego fizyka M. Smoluchowskiego. 0 prawdziwości teorii kinetyczno-molekularnej świadczą podstawowe, doświadczalne dowody takich zjawisk jak dyfuzja zachodząca we wszystkich stan" skupienia oraz ruchy Browna w cieczach i gazach.

Spis treści:

1. Kinetyczno-molekularna teoria gazów i cieczy 
1.1. Wstęp 
1.1.1. Ciśnienie gazu w teorii kinetyczno-molekularnej 
1.1.2. Związek między energią kinetyczną drobin a temperaturą 
1.1.3. Związek między ciśnieniem gazu a temperaturą 
1.2. Rozkład prędkości drobin gazu według Maxwella 
1.3. Zasada ekwipartycji energii. Molowe ciepło właściwe gazów 
1.3.1. Molowe ciepło właściwe gazów Cp i Cv , stosunek K = Cp/Cv 
1.4. Rozkład ciśnienia atmosferycznego. Wzór barometryczny 
1.4.1. Wyznaczanie liczby Avogadra 
1.5. Rozkład Boltzmanna 
1.5.1. Funkcja rozkładu Maxwella-Boltzmanna 
1.6. Średnia droga swobodna i średnia liczba zderzeń drobin gazu 
1.7. Teoria procesów transportu 
1.7.1. Lepkość gazu - przepływ pędu w 
1.7.2. Przewodnictwo  cieplne - transport energii 
1.7.3. Dyfuzja gazu - transport masy 
1.8. Zjawiska wysokiej próżni 
1.8.1. Znaczenie wysokiej próżni w nauce i technice 
1.8.2. Dyfuzja rozrzedzonych gazów przez ściankę porowatą 
1.8.3. Transport rozrzedzonego gazu przez cienki przewód. Prawo Ohma dla układów wysokiej próżni 
1.9. Pompy próżniowe 
1.9.1. Ogólna charakterystyka pomp próżniowych 
1.9.2 Pompy objętościowe 
1.9.3. Pompy strumieniowo-parowe 
1.9.4. Pompy jonowe 
1.9.5. Pompy jonowo-sorpcyjne 
1.9.6. Pompy jonowo-magnetyczne 
1.9.7. Pompy molekularne 
1.9.8. Pompy kondensacyjne 
1.9.9. Pompy adsorpcyjne 
1.9.10. Pompa wodno-strumieniowa (aspirator wodny) 
1.10. Próżniomierze 
1.10.1. Ogólna charakterystyka próżniomierzy 
1.10.2. Próżniomierz termomolekularny (absolutny) 
1.10.3. Próżniomierz cieplnoprzewodnościowy Piraniego 
1.11. Kinetyczno-molekularna teoria cieczy 
1.11.1. Ciśnienie molekularne w cieczach 
1.11.2. Napięcie powierzchniowe 
1.11.3. Energia potencjalna warstwy powierzchniowej 
1.11.4. Ciśnienie błon zakrzywionych 
1.11.5. Krople oliwy na powierzchni wody 
1.11.6. Kształt powierzchni swobodnej cieczy, menisk 
1.11.7. Zachowanie się cieczy w naczyniach włoskowatych 
1.11.8. Osmoza, kohezja, adhezja, sorpcja 
 
2. Termodynamika
 
2.1. Wstęp 
2.2. Równoważność pracy i ciepła 
2.3. Pierwsza zasada termodynamiki 
2.4. Energia wewnętrzna gazu doskonałego. Doświadczenia GayLussaca i Joule'a-Thomsona 
2.5. Izoprzemiany gazu doskonałego 
2.5.1. Przemiana izochoryczna, V=const. Wyznaczenie energii wewnętrznej gazu doskonałego 
2.5.2. Przemiana izotermiczna, T=const. 
2.5.3. Praca ciśnienia wywołującego zmianę objętości ciała 
2.5.4. Przemiana izobaryczna, p=const. Obliczenie różnicy Cp - Cv 
2.5.5. Przemiana adiabatyczna, ? Q=O. Prawo Poissona 
2.6. Fizyczny sens pojęcia energii wewnętrznej układu, pracy i ciepła 
2.7. Proces dławikowy. Entalpia 
2.8. Przemiana politropowa 
2.9. Zjawiska odwracalne i nieodwracalne 
2.10. Zastosowanie nieodwracalnego rozprężania do skraplania gazów 
2.10.1. Skraplarka Hampsona i Lindego 81 2.10.2. Skraplarka Kapicy 
2.11. Obliczanie pracy wykonanej przy skończonej zmianie objętości pracy 
2.11.1. Praca przy izotermicznym rozprężaniu lub zagęszczaniu gazu 
2.11.2. Praca przy adiabatycznym rozprężaniu lub zagęszczaniu gazu 
2.12. Obieg kołowy, cykl 
2.12.1. Silnik Carnota. Cykl (obieg kołowy) Carnota 
2.12.2. Sprawność silnika termodynamicznego 
2.12.3. Odwrotny cykl Carnota, maszyny chłodzące 
2.13. Druga zasada termodynamiki 
2.13.1. Pierwsze twierdzenie Carnota 
2.13.2. Skala termodynamiczna temperatur 
2.14. Drugie twierdzenie Carnota 
2.15. Entropia 
2.15.1. Obliczenie entropii gazu doskonałego 
2.15.2. Statystyczna interpretacja entropii 
2.16. Przemiany fazowe. Punkt potrójny 
2.17. Równanie Clausiusa-Clapeyrona 
2.18. Energia swobodna F 
2.19. Trzecia zasada termodynamiki 108 
2.20. Równanie Van der Vaalsa 
2.21. Obiegi techniczne 
2.21.1. Silniki spalinowe ż zapłonem iskrowym 
2.21.2. Wysokoprężny silnik spalinowy Diesla 
 
3. Fizyka dielektryków 
3.1. wstęp 
3.2. Podatność i przenikalność elektryczna 
3.3. Polaryzacja dielektryczna 
3.4. Moment dipolowy, wektor polaryzacji 
3.5. Związek wektora polaryzacji z wielkościami molekularnymi 
3.6. Polaryzowalność 
3.7. Równanie Clausiusa-Mossottiego. Pole lokalne Lorentza 
3.8. Polaryzowalność indukowana i orientacyjna 
3.8.1. Polaryzowalność indukowana 
3.8.2. Polaryzowalność orientacyjna-dipolowa 
3.8.3. Zależność polaryzowalności od temperatury 
3.9. Katastrofa Mossottiego. Prawo Curie-Weissa 
3.10. Polaryzacja kryształów jonowych 
3.11. Elektrostrykcja i piezoelektryczność 
3.12. Ferroelektryczność 
3.13. Antyferroelektryki 
3.14. Polaryzacja dielektryczna w polu elektrycznym przemiennym 
3.15. Nieustalone i ustalone przebiegi oscylatora 
3.15.1. Przebiegi nieustalone oscylatora 
3.15.2. Przebiegi ustalone i drgania wymuszone oscylatora 
3.16. Dyspersja anomalna i absorpcja rezonansowa 
3.16.1. Charakterystyka dyspersji 
3.16.2. Charakterystyka absorpcji 
 
4. Właściwości magnetyczne ciał
 
4.1. Wstęp 
4.1.1. Substancje w polu magnetycznym. Nieistnienie ładunku magnetycznego 
4.1.2. Dipol magnetyczny 
4.1.3. Siła działająca na dipol magnetyczny w polu magnetycznym 
4.2. Prądy elektryczne w atomach. Spin i moment magnetyczny elektronu 
4.2.1. Precesja atomowych momentów magnetycznych 
4.2.2. Twierdzenie Larmora 
4.3. Podatność magnetyczna 
4.3.1. Pole magnetyczne wytworzone przez namagnesowaną materię 
4.4. Pole magnesu trwałego 
4.5. Prądy swobodne i pole magnetyczne H 
4.6. Diamagnetyzm 
4.7. Energia magnetyczna atomów 
4.8. Paramagnetyzm 
4.9. Pole magnetyczne w magnetykach 
4.10. Ferromagnetyzm 
4.10.1. Teoria ferromagnetyzmu 
4.10.2. Istota ferromagnetyzmu 
4.10.3. Struktura domenowa ferromagnetyków 
4.11. Antyferromagnetyzm 
4.12. Ferrimagnetyzm. Ferryty 
4.13. Równania Maxwella 
4.13.1. Równania falowe pola elektromagnetycznego 
4.13.2. Energia fal elektromagnetycznych. Wektor Poyntinga 
 
5. Fizyka jądrowa 
5.1. Wstęp 
5.2. Budowa jąder atomowych i ich właściwości 
5.2.1. Ładunek i masa jąder atomowych 
5.2.2. Spin i moment magnetyczny jądra 
5.2.3. Metoda rezonansu magnetycznego NMR 
5.2.4. Wyznaczanie momentu magnetycznego neutronu 
5.3. Skład jądra 
5.4. Energia wiązania jądra. Defekt masy 
5.5. Siły jądrowe 
5.6. Rozmiary jąder atomowych 
5.7. Modele jądrowe 
5.7.1. Model kroplowy 
5.7.2. Powłokowy model jądra atomowego 
5.7.3. Uogólniony model jądra atomowego 
5.8. Promieniotwórczość naturalna 
5.8.1. Teoria rozpadu atomowego 
5.8.2. Reguły przesunięć 
5.8.3. Rodziny promieniotwórcze 
5.8.4. Sukcesywny rozpad promieniotwórczy 
5.9. Jednostki promieniowania jonizującego 
5.10. Prawa rozpadu alfa (?) 
5.11. Promieniowanie ? 
5.11.1. Zjawisko Mössbauera. Metoda bezodrzutowej emisji i absorpcji promieni ? 
5.12. Prawa rozpadu beta (?) 
5.13. Metody obserwacji cząstek i detekcja promieniowania 
5.13.1. Liczniki scyntylacyjne 
5.13.2. Liczniki Czerenkowa 
5.13.3. Komora jonizacyjna 
5.13.4. Licznik proporcjonalny 
5.13.5. Licznik    Geigera-Müllera 
5.13.6. Komora Wilsona 
5.13.7. Komora pęcherzykowa 
5.13.8. Komora iskrowa 
5.13.9. Metoda emulsji jądrowych 
5.14. Sztuczne przemiany jąder 
5.14.1. Promieniotwórczość sztuczna. Wychwyt K 
5.14.2. Powstawanie i anihilacja par negaton-pozyton 
5.15. Ogólne właściwości reakcji jądrowych 
5.16. Reakcje jądrowe wywołane neutronami 
5.16.1. Przechodzenie neutronów przez materię 
5.16.2. Działanie promieniowania neutronowego na żywy organizm człowieka 
5.17. Rozszczepienie jądra atomowego 
5.17.1. Teoria rozszczepienia jąder atomowych 
5.17.2. Energia aktywacji rozszczepienia 
5.17.3. Łańcuchowa reakcja rozszczepienia 
5.18. Reaktory jądrowe 
5.19. Reakcje termonuklearne (termojądrowe) 
5.19.1. Badania nad otrzymaniem sztucznie kontrolowanych reakcji termojądrowych (t-j) 
5.19.2. Reakcje termojądrowe w Słońcu 
5.20. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych 
5.21. Akceleratory 
5.21.1. Generator typu Cockrofta-Waltona 
5.21.2. Generator Van de Graaffa 
5.21.3. Akceleratory liniowe na napięcie zmienne 
5.21.4. Cyklotron 
5.21.5. Synchrocyklotron (fazotron), synchrotron (synchrofazotron) 
5.21.6. Betatron 
5.21.7. Synchrotron elektronowy 
5.22. Promienie kosmiczne i cząstki elementarne 
5.22.1. Wstęp 
5.22.2. Promienie kosmiczne 
5.23. Cząstki elementarne 
5.23.1. Miony 
5.23.2. Mezony ? 
5.23.3. Składowa miękka promieniowania kosmicznego 
5.24. Mezony K i hiperony. Dziwność i parzystość cząstek 
5.25. Antycząstki 
5.25.1. Odkrycie antyprotonu i antyneutronu 
5.25.2. Odkrycie neutrin 
5.25.3. Struktura nukleonu 
5.26. Kwarki 
 
Uzupełnienie 
Elementy rachunku wektorowego, analizy wektorowej i rachunku operatorowego. Twierdzenie Stokesa i Gaussa 
 
Literatura 
Zadania 
Odpowiedzi

  Cena:

Ilość

przechowalnia

11,00 zł

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska