UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Systemy teletransmisyjne


Systemy teletransmisyjne
  Cena:

przechowalnia

48,00 zł

Dostępność: brak - zapytaj
Najniższy koszt wysyłki to tylko 12,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
454
Okładka
twarda
Format
B5
Rok wydania
2004
Język
polski
  Cena:

przechowalnia

48,00 zł

Dr inż. Sławomir Kula otrzymał w październiku 2005 roku za ten podręcznik nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W listopadzie Jury Konkursu XII KTKA Atena 2005 na najlepszą książkę akademicką przyznało wydawnictwu za podręcznik nagrodę Ministra Nauki i Informatyzacji.
Autorowi podręcznika i wszystkim, którzy przyczynili się do wydania nagrodzonej publikacji składamy serdeczne gratulacje i gorące podziękowania.
Podręcznik poświęcono wszystkim zagadnieniom dotyczącym cyfrowych systemów teletransmisyjnych, poczynając od ich podstaw, przez struktury sieciowe i protekcję, urządzenia, synchronizację i sieci synchronizacyjne, funkcje usługowe, na zarządzaniu i utrzymaniu systemów i sieci kończąc. Książka ma charakter monografii. Omówiono w niej systemy teletransmisyjne hierarchii plezjochronicznej PDH, synchronicznej SDH, SONET, systemy synchroniczne następnej generacji NG SDH, a także systemy hierarchii optycznej OTH.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona osób zajmujących się teletransmisją, zarówno ze środowisk akademickich, w tym studentów i naukowców kierunków telekomunikacja i informatyka, jak instytutów naukowo-badawczych, laboratoriów pomiarowych, biur projektów, operatorów telekomunikacyjnych i firm teleinformatycznych.

O Autorze:

Dr inż. Sławomir Kula, od 1978 roku związany z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, jest adiunktem w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych. Od początku swojej kariery zawodowej prowadzi zajęcia dydaktyczne ? wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty m.in. z przedmiotów: Systemy teletransmisyjne, Systemy i sieci dostępowe, Budowa urządzeń teletransmisyjnych, Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, Podstawy teoretyczne multimediów, Nowoczesne systemy teletransmisyjne, Podstawy transmisji cyfrowej. Jego doświadczenie dydaktyczne w istotny sposób uzupełniły wykłady wygłaszane zagranicą w  Algierii, Anglii, Francji, Korei Pn. i Meksyku. Jest autorem wielu publikacji z zakresu systemów i sieci transmisyjnych. Uczestniczył w kilkunastu pracach naukowych i naukowo-technicznych związanych z poruszaną w książce tematyką. Jest współautorem Wymagań Ministra Łączności na systemy i sieci teletransmisyjne SDH, współredaktorem i współautorem książki Systemy i sieci SDH wydanej przez WKŁ w 1996 roku. W 1991 roku był ekspertem ITU-T. Jest prezesem Koła Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

Spis treści:

Od Autora

1.  Wprowadzenie
1.1. Trochę historii ? geneza systemów i sieci teletransmisyjnych
1.2. Podstawowe pojęcia i definicje
1.3. Media transmisyjne
1.4. Klasyfikacja systemów teletransmisyjnych
       Zwielokrotnianie FDM
       Zwielokrotniania TDM
       Zwielokrotnianie WDM
1.5. Systemy cyfrowe
       Klasyfikacja sygnałów cyfrowych
       Klasyfikacja systemów cyfrowych
1.6. Sieci teletransmisyjne
1.7. Zawartość tematyczna książki
Pytania i zadania

2.  Systemy transmisyjne hierarchii PDH
2.1. Wprowadzenie
2.2. Systemy pierwszego rzędu
       Systemy PCM-30
       Inne rodzaje multiplekserów pierwszego rzędu
2.3. Systemy wyższych rzędów
       Systemy rzędu drugiego
       Systemy trzeciego i czwartego rzędu
       Nominalna i graniczna częstość dopełniania
       Rozmiar pamięci buforowej
2.4. Fazowanie ramki
       Uwagi ogólne
       Fazowanie w systemie PCM-30
2.5. Fazowanie ramek systemów PDH wyższych rzędów
       Wybrane aspekty eksploatacji systemów plezjochronicznych
       Nadzór i sygnalizacja alarmowa
       Monitorowanie błędów in-service
       Pomiary błędów out-of-service
2.6. Wady systemów plezjochronicznych
Pytania i zadania

3.  Wprowadzenie do systemów herarchii synchronicznej SDH
3.1. Geneza systemów SDH
3.2. Opis ogólnej koncepcji rozwiązań przyjętych w systemach synchronicznych
3.3. Podstawowe pojęcia sieciowe
3.4. Ogólna struktura  zwielokrotniania
       Struktura zwielokrotniania ? ITU
       Struktura zwielokrotniania ? ANSI
       Struktura zwielokrotniania ? ETSI
       Struktura zwielokrotniania przyjęta w Polsce
       Interpretacja struktur zwielokrotniania
3.5. Standard SONET
Pytania i zadania

4.  Systemowe struktury strumieni binarnych
4.1. Synchroniczny moduł transportowy STM-N
4.2. Nagłówek sekcji
       Nagłówek sekcji regeneracji modułu transportowego STM-1
       Nagłówek sekcji zwielokrotnienia modułu transportowego STM-1
       Nagłówek sekcji modułu transportowego STM-0
       Nagłówki sekcji modułów transportowych wyższych rzędów
       Skramblowanie
4.3. Kontenery i kontenery wirtualne
       Kontenery wirtualne wyższego rzędu
       Nagłówki ścieżek wyższego rzędu
       Kontenery niższego rzędu
       Nagłówki kontenerów niższego rzędu VC-11, VC-12 i VC-2
4.4. Kontenery połączone
4.5. Struktury adaptacyjne
4.6. Struktury pośrednie
       Zwielokrotnianie
       Dopełnianie stałe
       Zwielokrotnienie TU-11
       Zwielokrotnienie TU-12
       Zwielokrotnienie TU-2
       Zwielokrotnianie grup TUG-2
       Zwielokrotnienie TUG-3
       Zwielokrotnienie AU-3 i AU-4
       Zwielokrotnienie AUG-N
4.7. Podsumowanie
Pytania i zadania

5.  Wskaźniki i adaptacja
5.1. Adaptacja
5.2. Struktura wskaźnika
       Wskaźnik jednostki administracyjnej
        Adresowanie
        Dopełnianie
        Bity flagi nowych danych
        Inne zadania wskaźnika
        Wskaźnik jednostki AU-3
5.3. Wskaźniki jednostek składowych
       Wskaźnik TU-3
       Wskaźniki TU-2, TU-12 i TU-11
5.4. Rozmiar pamięci buforowej
Pytania i zadania           

6. Urządzenia i struktury sieci SDH
6.1. Ogólna charakterystyka urządzeń synchronicznych
       Funkcje urządzeń SDH
       Struktura funkcjonalna
6.2. Typy urządzeń synchronicznych
       Rodzaje multiplekserów
       Rodzaje synchronicznych przełącznic cyfrowych
       Regeneratory
Zakończenie
Pytania i zadania

7. Struktury pierścieniowe w sieciach SDH (Andrzej Drobnik)
7.1. Wstęp
7.2. Konfiguracje struktur pierścieniowych
       Pierścień jednokierunkowy 2-włóknowy
       Pierścień dwukierunkowy 2-włóknowy
       Pierścień dwukierunkowy 4-włóknowy
7.3. Porównanie własności struktur pierścieniowych
7.4. Sieci wielopierścieniowe
       Wprowadzenie
       Połączenie dwu struktur pierścieniowych
       Struktury pierścieniowe w sieciach zhierarchizowanych
7.5. Obciążenie elementów pierścienia SDH ruchem telekomunikacyjnym
       Wprowadzenie
       Obciążenie ruchem w pierścieniu jednokierunkowym
       Obciążenie ruchem w pierścieniu dwukierunkowym
       Porównanie możliwości obsługi zapotrzebowań telekomunikacyjnych przez
       pierścienie SDH
       Przykład wyznaczenia minimalnej przepustowości pierścienia
7.6. Elementy projektowania sieci pierścieniowych SDH
       Wprowadzenie
       Projektowanie topologii pierścienia SDH
       Projektowanie sieci wielopierścieniowej
       Połączenia międzywarstwowe sieci pierścieniowej SDH

8.  Linie i trakty transmisyjne
8.1. Sygnały liniowe
       Parametry i interfejsy sygnałów liniowych PDH
       Parametry i interfejsy sygnałów liniowych SDH
8.2. Zwielokrotnianie falowe
8.3. Linie radiowe
       Konfiguracje sieciowe
       Struktura funkcjonalna urządzeń
       Konfiguracje urządzeń
       Mechanizmy protekcji
       Informacje i sygnały przesyłane w nagłówkach
8.4. Połączenia satelitarne
8.5. Podczerwień
Pytania i zadania

9. Transportowe sieci optyczne ? hierarchia OTH
9.1. Wprowadzenie
9.2. Światłowód jako medium transmisyjne
9.3. Techniki zwielokrotniania falowego
9.4. Optyczna hierarchia transportowa OTH
       Wprowadzenie
       Struktury informacyjne OTH
       Hierarchiczna struktura zwielokrotniania OTH
       Odwzorowanie sygnałów zewnętrznych
       Urządzenia i struktury sieci OTH
       Wybrane aspekty utrzymania i zarządzania
9.5. Zakończenie
Pytania i zadania

10. Synchronizacja urządzeń SDH (Andrzej Dąbrowski i Sławomir Kula)
10.1. Wprowadzenia
10.2. Synchronizacja elementowa
10.3. Synchronizacja bitowa
10.4. Zegary i urządzenia związane z synchronizacją i taktowaniem
         Pętle fazowe
         Zegary atomowe
         Oscylatory kwarcowe
         Sygnały z satelitów GPS
10.5. Synchronizacja urządzeń SDH i węzłów sieci telekomunikacyjnych
Pytania i zadania

11. Sieci synchronizacyjne
11.1. Wprowadzenie
11.2. Systemy i sieci wymagające synchronizacji
         Centrale cyfrowe
         Telefonia komórkowa GSM
         Urządzenia ATM
11.3. Metody dystrybucji sygnału synchronizacji
         Sposoby synchronizowania elementów sieci
11.4. Automatyczne zabezpieczanie sieci synchronizacyjnych
11.5. Przykłady sieci synchronizacyjnych
        Sieć synchronizacyjna TP S.A.
        Sieć synchronizacyjna Telecom Italia
Pytania i zadania

12. Funkcje usługowe systemów i sieci transmisyjnych SDH
12.1. Wprowadzenie
         Sieci szybkiej transmisji danych
         Nowe potrzeby transmisyjne ? ewolucja sieci dostępu
         Integracja informatyki i telekomunikacji
12.2. Transmisja sygnałów hierarchii plezjochronicznej w sieciach SDH
         Odwzorowanie sygnału E4 w kontener VC-4
         Odwzorowanie sygnałów E3 w kontener VC-3
         Odwzorowanie sygnałów E1 w kontenery VC-12
         Podsumowanie
12.3. Transmisja komórek ATM w sieciach SDH
         Kilka uwag o technice ATM
         Struktura komórek ATM
         Odwzorowanie komórek ATM w kontenery hierarchii SDH
12.4. Transmisja sygnałów FDDI
12.5. Transmisja sygnałów z sieci DQDB-MAN
12.6. Wykorzystanie sieci SDH do łączenia sieci IP i LAN
         IP over ATM over SDH
         IP over SDH
12.7. Efektywne wykorzystanie przepustowości sieci SDH
         GFP over SDH
         VCAT
         Procedura LCAS
         RPR over SDH
12.8. OTU over SDH
12.9. Inne funkcje usługowe systemów i sieci SDH
Pytania i zadania

13. Wybrane aspekty uruchamiania i utrzymania systemów i sieci SDH
13.1. Wprowadzenie
13.2. Badania urządzeń i sieci transmisyjnej
         Badanie podstawowych funkcji urządzeń
         Badanie jakości sieci transmisyjnej
         Pomiary wybranych parametrów urządzń i sieci transmisyjnej
13.3. Badania urządzeń i sieci synchronizacyjnej
         Przedmiot badań
         Parametry sygnałów synchronizacji
Pytania i zadania

Wykaz skrótów
Indeks

  Cena:

przechowalnia

48,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL.
Wszelkie sugestie odnośnie zapotrzebowania na określone książki techniczne i podręczniki akademickie prosimy zgłaszać poprzez email podany w zakładce Kontakt
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Księgarnia Techniczna. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska