UPSSS! JavaScript nie działa sprawdź ustawienia przeglądarki

Logowanie Rejestracja

Informacje o produkcie

Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14


Inżynieria Środowiska. Zeszyty naukowe nr 14
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Dostępność: jest w magazynie sklepu
Dostępna ilość: 2
Najniższy koszt wysyłki to tylko 13,00 zł

Najedź aby zobaczyć wszystkie koszty wysyłki

Specyfikacja książki
Ilość stron
126
Okładka
miękka
Format
A4
Rok wydania
2001 - wyd. I
Język
polski
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

W roku 1974 Senat Politechniki Białostockiej podjął decyzję o powołaniu kierunku inżynieria środowiska. Na mocy zarządzenia nr 29 Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 października 1986 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej, działający na prawach wydziału Instytut Budownictwa Lądowego przekształcono w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Rok później, 1 października 1987 został powołany Instytut Inżynierii Środowiska.
Pierwszym dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Królikowski. W latach 1990-1992 Instytutem kierował prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czerwiński, w roku akademickim 1992/93 funkcję dyrektora sprawował dr hab. inż. Lech Dzienis prof. P.B., a następnie, w latach 19931996, prof. dr hab. inż. Bazyli Poskrobko. Od 1996 roku obowiązki dyrektora do chwili obecnej pełni ponownie prof. zw. dr inż. inż. Andrzej Królikowski.
W roku 1989 do Instytutu Inżynierii Środowiska przyłączono Zakład Chemii i uruchomiono nowy kierunek studiów - ochronę środowiska. W 1998 roku do Instytutu włączono Katedrę Produkcji Ekologicznej w Rolnictwie i zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Inżynierii Środowiska i Rolnictwa. W 1977 roku uruchomiono na kierunku inżynieria środowiska studia dla pracujących. W 1996 roku uruchomiono dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na kierunku ochrona środowiska.
Do 1999 roku w Instytucie Inżynierii Środowiska i Rolnictwa na studiach dziennych magisterskich wykształcenie wyższe techniczne zdobyły łącznie 1102 osoby. W latach 1982-1999 zaoczne studia inżynierskie ukończyło 277 osób, a w 1998 Instytut opuściło 15 absolwentów dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Kierunek rolnictwo w latach 1996-1998 ukończyło 235 osób.
Rozwój naukowy kadry wyglądał następująco: w latach 1980-1999 46 pracowników uzyskało stopień doktora, a 7 pracowników stopień doktora habilitowanego. W latach 1976-1999 pracownicy Instytutu opublikowali łącznie 1494 pozycje naukowe. Problematyce inżynierii i ochrony środowiska poświęcone są zeszyty naukowe z serii inżynieria środowiska. Dotychczas wydano 11 numerów.
Od 1980 roku organizowane są konferencje naukowo-techniczne z cyklu ?Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych". Współorganizatorami ich są: Białostocki Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Od kilku lat, objęte są one patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Inżynierii Sanitarnej. W roku bieżącym XI Konferencja odbędzie się pod patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Spis treści:

Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżynierii Środowiska i Rolnictwa

1. Władysław Chiżniak: Kody kreskowce jakości plonów roślin i gleb uprawnych

2. Władysław Chiżniak: Morfogeneza struktur glebowych w świetle fizyki procesów termodynamicznych i autofalowych

3. Katarzyna Gładyszewska: Minimalne ciśnienie statyczne w foliowych przewrodach równomiernej wydajności

4. Katarzyna Gładyszewska: Określenie wartości liczbowej współczynnika wypływał w foliowych przewodach równomiernej wydajności

5. Tomasz Hrynaszldewicz, Ewa Kurbat: Zanieczyszczenie chloroorganiczne w wodzie dostarczanej przez Wodociągi Białostockie

6. Katarzyna Igiiatowicz-Owsieniuk: Zależność sorpcji pestcydów fenoksyoctowych na węglu AG-5 od ich własności fizyczno-chemicznych

7. Marian Kucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: Bromki w wodzie surowej - bromiany w wodzie wodociągowrej

8. Krzysztof Micun: Geneza i rozwój rzeźby Wyspy Sztabińskiej

9. Stanisław J. Rosochacld, Marzena Matejczyk: Zastosowanie genów reporterowych w badaniach nad mikroorganizmami i organizmami wyższymi

10. Mariola Samsonowicz, Renata Swisłocka: Wpływ wybranych azotowych związków organicznych na niektóre wskaźniki zanieczyszczeń wód

11. Iwona Skoczko: Oczyszczanie ścieków zanieczyszczonych środkami ochrony roślin przy zastosowaniu złóż biologicznych lub osadu czynnego

12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: Metale ciężkie w powierzchniowej warstwie gleb Białegostoku

13. Piotr Zaręba: Przygotowanie polskiej wsi do członkostwa w Unii Europejskiej

14. Mirosław Zukowski: Analiza parametrów cieplnych grzejnika podłogowego typu B

Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Historia i dzień dzisiejszy Instytutu Inżymierii Środowiska i Rolnictwa

1. Władysław Chiżniak: QUALITY CODE OF SOIL AND YIELD

2. Władysław Chiżniak: MORFOGENETICS OF SOIL IN THE FIZYK PROCESES TERMODYNAMICS AND SYNERGEtiCS

3. Katarzyna Gładyszewska: THE MINIMAL STATIC PRESSURE
IN THE REGULAR AIR FLOW RAW FOIL VENTILATION DUCTS

4. Katarzyna Gładyszewska: THE QUALIFICATION OF THE NUMERICAL VALUES OF COEFFICIENT OF DISCHARGE "?" IN REGULAR AIR FLOW RATE FOIL VENTILATION DUCTS

5. Tomasz Hrymaszkiewicz, Ewa Kurbat: ORGANOCHLORINE POLLUTANTS IN WATER PIPE OF BIAŁYSTOK

6. Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk: DEPENDENCE OF SORPTION OF PHENOXYACETIC PESTICIDES ON ACTIVE CARBON AG-5 ON THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES

7. Marian Eucharski, Danuta Karpowicz, Ewa Kurbat: BROMIDE IN RAW WATER-BROMATE IN TAP WATER

8. Krzysztof Micun: ORIGIN AND EVOLUTION OF THE RELIEF OF "SZTABIŃSKA ISLAND

9. Stanisław J. Rosochacki, Marzena Matejczyk: APPLICATION OF REPORTERS GENES IN ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS AND HIGHER ORGANISMS RESEARCH

10. Mariola Samsonowicz, Renata Świsłocka: INFLUENCE OF NITROGEN
ORGANIC COMPOUNDS ON COD AND BOD5 IN WATER

11. Iwona Skoczko: COMPARISON OF BIOFILTERS AND ACTIVE SLUDGE EFFECTIVITY TO CLEANINGS OF WASTEWATER WITH PESTICIDES
12. Elżbieta Skorbiłowicz, Lech Dzienis, Mirosław Skorbiłowicz: HEAVY METALS IN SUPERFICIAL LAYER OF SOILS BIAŁYSTOK
13. Piotr Zaręba: PREPARATION OF POLISH COUNTRYSIDE TO MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION
14. Mirosław Żukowski: AN ANALYSIS OF THERMAL PARAMETERS OF THE UNDERFLOOR HEATING OF TYPE B

Katedra Wodociągów i Kanalizacji
  Cena:

Ilość

przechowalnia

21,00 zł

Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator
Księgarnia Techniczna zamieszcza w ofercie głównie podręczniki akademickie oraz książki techniczne przede wszystkim z dziedzin takich jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji, technologia gastronomiczna. Główne wydawnictwa w ofercie to Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska oraz POLSL
Księgarnia Techniczna - XML Sitemap
©Sprzedaż Książek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved

Wykonanie: inż. Agnieszka Kamińska